Chrześcijańskie Kościoły Boga

[133z]

Wnioski: życie wieczne [133]

(Wydanie 1.0 19950902)

 

 

W tym artykule autor bada temat życia wiecznego, przydzielając uwagę pytaniu wieczności Boga i Mesjasza, wychodząc z tekstów biblijnych. Oprócz tego autor podaje uwagi o czasie, nieśmiertelności i dogmacie Trójcy.

 

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1990, 2000 Wade Cox)

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

Życie wieczne

Ważnym etapem na drodze zrozumienia Boga jest pojmowanie tego, co oznaczają terminy biblijne, oznaczające życie wieczne.

Istnieje mnóstwo różnych terminów dla oznaczenia pojęcia "życie wieczne", i one wszystkie są stosowane do różnych istot.

Jednym z terminów, który jest błędnie rozumiany przez chrześcijan można uważać "wieczność". Chrześcijanie dość często mówią, że Bóg i Chrystus są wieczni nawzajem. Dwie osoby mogą dyskutować na ten temat i dojść w wyniku do różnego pojmowania tematu.

Nieśmiertelność i życie wieczne są odwiecznie właściwe Ojcu; cechy te (właściwości) Bóg daje synom Bożym, których jest wielu (Rod. 6:2,4; Job 1:6; 2:1; 39:4-7; Oz. 1:10; Rzym. 8:14, 19; Gał. 4:5-6 Tes. 2:15; Heb. 12:7;). Wybrańcy zostali powołane Chrystusem (Jan 6:70; 15:16,19); pod dowództwem Boga (1 Piotr 2:4), który pomazał je Duchem świętym (Dzieje 22:14).

Istnieje trzy główne idei życia wiecznego:

1) Poznanie i wiara w jedynego Prawdziwego Boga (Powt. Prawa6:4; Mał.2:10; Efez. 4:6; 1 Kor.8:4-7). Powinniśmy znać Jezusa Chrystusa, którego On posłał (Jan 17:3; 1 Tym.2:5; 1 Kor. 8:46).

2) Powinniśmy żyć wiarą w Jezusa Chrystusa poznaniem Jedynego Prawdziwego Boga (In. 17:3). Poznając Boga i przyjmując pokutę i chrzest i dary ducha otrzymujemy prawo na życie wieczne. Ale powinniśmy przyznać, że Chrystus zmartwychwstał (Rzym. 10:9). Powinniśmy wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa (In. 6:40).

3) Powinniśmy przestrzegać i uczestniczyć w wieczerze Pana i umyciu nóg (In. 13:6-17), łamaniu chleba, piciu wina, które są ciało i krew Chrystusa (In. 6:53-55; 1 Kor. 6:14).

Istnieją warunki, na których Duch Święty może przebywać w człowieku. Bez ducha bożego nie możemy wejść do królestwa Bożego. Zbawienie istnieje tylko w Chrystusie jako narzędzie Boże. Bóg jest naszym zbawicielem, a nie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus działał jako zbawiciel pod stałą kontrolą Jedynego Prawdziwego Boga. zbawienie jest w Mesjaszu, naszym zbawicielu, ale odbywa się ono poprzez Boga. wszystko istniejące jest podporządkowane wolę Jedynego Prawdziwego Boga. tutaj trynitarzy popełnili błąd. odwieczny Ojciec zgodnie wolnej i tajnej decyzji swej mądrości i błogości stworzył świat, zdecydował podnieść ludzi do uczestnictwa w Boskim życiu i nie zostawił je, upadłych w Adamie, ale zawsze dawał im środki zbawienia dzięki Jezusowi Odkupicielu.

Tym, kto nie wierzy w istnienie nieśmiertelnego Boga Ojca (1 Tym. 6:16), jest wyznaczone drugie zmartwychwstanie. Drugie zmartwychwstanie - to zmartwychwstanie sądowe (In. 5:29).greckie słowo, co jest tłumaczone jako zmartwychwstanie (krieseoos), oznacza naprawienie.

Czas i nieśmiertelność.

Model czasu jest spotykana tylko wtedy, kiedy idzie mowa o stosunkach między ciałami. Tak przedstawienie o dnie pojawiło się tylko w związku z obrotem ziemi wokół swej osi co do słońca. rok słoneczny jest przedstawiany jako pojedynczy obrót ziemi wokół słońca. Istnieją "wariacji" lat: rok może być słonecznym, galaktycznym lub gwiezdnym w zależności od tego, między jakimi ciałami jest rozpatrywany związek. Wszechświat ma swoje tempo wzrostu, odpowiednie do oddalenia od pierwotnego punktu. główny punkt był określony Penrouzem. Wielkość może być przedstawiona jako dziesięć w dziesiątym stopniu, a potem w sto dwadzieścia trzecim stopniu. Takim czynem wychodząc ze znaczenia absolutnej gwiezdnej wielkości pojmujemy niezbędność istnienia początkowego punktu obliczenia dla wszechświatu. Każdy ruch jest przedstawiony w modelu czasu, przywiązanego do ziemskiego systemu obliczenia (Efez. 3:14).

Pan Bóg jest Alfą, to znaczy powodem istnienia, i Omegą, co znaczy celem końcowym i "ostatnim punktem" wszystkiego istniejącego (Apok. 1:8), kiedy zostanie on wszystkim we wszystkim (Efez. 1:23).

Wszyscy Elohimowie są gwiazdami porannymi przed Bogiem (Job 1:6; 2:1). Oni - część rady Bożej (Ps. 89:6-8; Apok. Rozdziały 3 i4). Chrystus został pomazany wyżej od swych wspólników (Heb. 1:8-9;Ps. 45:6-7). Chociaż Chrystus został stworzony razem z tymi elohimami, jednak został arcykapłanem, ponieważ pokornie złożył siebie w ofierze, żeby pogodzić człowieka i Poczet z Ojcem. Znaczy Chrystus nie zawsze był wyżej innych synów Boga, i jasne, nie był wieczny podobnie do Ojca Boga.

Bóg dał życie Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest nieśmiertelny, ponieważ posłuszny Ojcu. Na nas także czeka nieśmiertelność (1 Kor. 15:53-54). I rękojmią naszej nieśmiertelności może także być tylko pokora Jedynemu Prawdziwemu Bogu i Jego prawom. Bóg daje swemu Pocztu aionion życie (1 Jan 5:11), które on nam obiecał (1 Jan 2:25).

Jeżeli ludzi nie będą pokorni Bogu i elohimom, to czeka na nie strata życia wiecznego. Właśnie o tym idzie mowa w księdze Jezechiela 28:16. Dokładniej o sposobach rozpatrywania z pocztem upadłych i powstałymi na ziemi podczas drugiego zmartwychwstania możecie dowiedzieć się z następnych artykułów Sąd nad demonami (80).

Prawo jest tak ułożone, że jego celem jest miłość Boga i miłość ludzi. Kto nie lubi brata swego, ten przebywa w śmierci (1 Jan 3:14-15). Tak powinniśmy znać, że jest tylko Jedyny Prawdziwy Bóg, a Jezus Chrystus - jego syn (1 Jan 4:15).