Chrześcijańskie Kościoły Boga

[128z]

Wnioski: Melchizedek [128z]

(Wydanie 1.0 19950729)

 

Melchizedek, jako osobistość zawsze stanowił trudność dla studiujących Biblię. W tym artykule jest zawarty przegląd tradycji rabinackiej i niektóre pomysły o dziejach tego człowieka. W całości artykuł przelewa światło na osobę Melchizedeka.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1995, 1998 Wade Cox,

wnioski Djon Pirs pod red. Wade Cox)

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Melchizedek

Melchizedek jest dla wielu dziwną osobistością w Piśmie Świętym. O nim w Biblii jest wspominane tylko trzy razy: Rod. 14:18-20; Ps. 109:4 i Heb. 7:1-7. Pismo nie przedstawia ni jego biografii, ni pochodzenia, nie narodu, skąd poszedł. Prawo być nosicielem prawdziwej wiary i oddawania czci Bogu, twórcę nieba i ziemi, było dane nie tylko potomkom Abrahama, ale i przedstawicielom innych narodów. Tacy są Job, pobożny mąż z ziemi Uc; Jofor, kapłan madiamski; nawet Balaam, syn Weorów z Mezopotamii, i szereg innych, czyje imiona nie znamy. Temu nie ma nic dziwnego w tym, że Melchizedek, z pochodzenia nie żyd, był kapłanem Boga i dokonywał mszę jeszcze do tego, jak kolano Lewiego zostało oddzielone od kapłaństwa, przekazywanego w spadku.

Po potopu świat był widziany jako coś, co znajdowało się pod jednym dowództwem kapłaństwa. Judejczycy uważali, że świat podlegał carowi Salimskiemu, kapłanowi Boga Najwyższego, którego, zgodnie z Midraszem utożsamiali z Simem (Raszy: patrz Soncyno: komentarz do księgi Rodzaju 14:18).

Zgodnie z innym podaniem należał on do rodziny Chama lub Iafeta. Ale ani jedno ani drugie podanie nie istnieli w wiek apostolski. Niektórzy twierdzili, że w osobie Melchizedeka rozumie się wcielony anioł lub inna nadprzyrodzona istota, co żyła pewien czas wśród ludzi. W końcu byli ludzi, co widzieli w osobie Melchizedeka zjawienie Syna Bożego Starego Testamentu. Jedna sekta, pod nazwą melchisedian, twierdziła, że był on wcieleniem pewnej siły boskiej lub nawet Ducha Świętego. pewne jest, że Melchizedek był prosty potomek Adama według przyrodniego pochodzenia od niego, ale nic nie znamy o nim, oprócz tego, że był on osobą wielką i znaczącą. Zresztą samo przemilczenie Pisma Świętego o nim już samo po sobie jest znaczące. Piszący Psalmy prorokował o Mesjaszu, że jest On kapłan na wieki w czynie Melchizedeka (Ps. 109:4), i piszący listy do Hebrajczyków niejednokrotnie wskazuje na to, że to proroctwo s pełna spełniło się na Jezusie Chrystusie (Heb. 5:5-10, 6:20, 7:21). Jak i Melchizedek Pan Jezus Chrystus jest carem i Arcykapłanem (Zach. 6:12-13); podobnie do Melchizedeka On jest niezrównanie wyżej Abrahama lub jego potomków. Jest wieczny tak samo, jak i Melchizedek jest przedstawiany bez ojca, matki, krewnych, nie mającym ani początku dniej, ani końca życia (Heb. 7:3). "Będąc podobnym Synu Bożemu, wspomina o nim w końcu apostoł Paweł, przebywa on kapłanem na zawsze".

W księdze Rodzaju 11 jest wielu momentów, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy ma stosunek do lat życia Sima i innych. Z tekstów znamy daty śmierci tych ludzi, jeżeli liczyć od potopu. Te lata w istocie mieli gigantyczną długość. Te epoki nie można przyjmować dokładnie we współczesnym rozumieniu ziemskiego roku. a jednak jeżeli Biblia jest wiarygodną, i Melchizedek istniał, to chronologia jest także prawdziwa i Sim może pretendować.

Sim żył 502 lata po potopie, i jego życie było przeznaczone dla królowania nad narodami. Możemy zrobić tablicę, która jest podana niżej:

Patriarsi

Wiek w momencie urodzenia syna

Data narodzenia

Zmarł w roku po potopie

Sim

100

 

Potop+502

Arfaksad

35

Pt.+2

Pt.+440

Sala

30

Pt.+37

Pt.+470

Ewer

34

Pt.+67

Pt.+531

Falek

30

Pt.+101

Pt.+340

Ragaw

32

Pt.+131

Pt.+370

Seruch

30

Pt.+163

Pt.+393

Nachor

29

Pt.+193

Pt.+341

Farra

70

Pt.+222

Pt.+427

Aran

 

Pt.+?

Przed Pt.+422

Abraham

 

Pt.+292

 

Wielkie przesiedlenie narodów zaczęło się kiedy Abraham miał czterdzieści osiem lat, po śmierci Faleka, 340 lat po potopie (Seder Olam Rawwach, rozd.1).

Abram (Abraham) zostawił Arana po śmierci Farry w Pt.+427. Miał on siedemdziesiąt pięć lat (Rod. 12:4). Jesteśmy pewni w tym, że po śmierci Farry i po tym, jak Abraham zajął Hanaan, żyli patriarchowie na imiona Sim, Afraksad, Sala i Ewer. Sim był najstarszym. Z księgi rodzaju 9:26 Jahwe (lub Jehowah) jest utożsamiany z Bogiem Sima i Jafet żył w jego namiotach. Sim jest błogosławiony, chociaż Iafet jest starszy (Rod. 10:22). Temu Sim był kapłanem Najwyższego za czasów Abrahama.

Zgodnie twierdzeniu Rakszy w księdze Rodzaju 14:20 mówi się o pierwszym błogosławieństwie Abrahama Melhizedekiem po walce, i o tym, że Bóg mu pomógł. Ten fakt, że Abraham oddał dziesięcinę swej zdobyczy świadczy o tym, że jego potomkowie oddawali dziesięcinę kapłanom (zgodnie nahmanidam). Dziesięcina służyła podziękowaniem, wznoszonym Bogu, i jedynym kapłanem, który był godny do tego, żeby ją przyjąć był Melchizedek. Temu Judejczycy tradycyjnie uważali, że Melhizedek był Simem, a centrum kapłaństwa po potopie znajdował się w Jerozolimie.

Melchizedek jako Mesjasz (Zbawiciel)

Mesjasza także utożsamiają z Melchizedekiem. Oba porównania są błędne. Melchizedek oznacza "mój car" - "pobożność, lub "mój car" - sprawiedliwość (pojęcia pobożności i sprawiedliwości synonimiczne, patrz Werms, Zwoje morza martwego w języku angielskim). Gdyby Melchizedek był Mesjaszem, to powstał by problem z wcieleniem i ofiarowaniem. Chrześcijańskie przypuszczenie, że Melchizedek jest Mesjaszem pochodzi od błędnego rozumienia tekstu Listu do hebrajczyków 7:3. Terminy bez ojca, bez matki i rodu (apator i inne) pochodzą od niezbędności zapisać pochodzenie Aarona (Nehem. 7:64) dla duchowieństwa lewickiego. Terminy początek dniej i koniec życia dotyczą niezbędności zaczynać spełnienie obowiązków w trzydzieści lat i odchodzić od spraw w pięćdziesiąt (Liczb 4:47). Arcykapłan był spadkobiercą swego poprzednika w dniu jego śmierci. Melchizedek nie miał podobnej wymogi. List do hebrajczyków zapisał, że był on mężczyzną (Heb. 7:4).był on stworzony jako Syn Boga (Heb. 7:3), jednak nie był on Synem Boga, który był jeszcze jednym kapłanem (Heb. 7:11). Takim czynem wszyscy wybrańcy mogą być członkami duchowieństwa, będąc jako Synowie Boga, niezależnie od rodowódă i wieku, będąc kontynuowany w wieczności. Możemy tylko przypuszczać, kim był Melhizedek. Są informację o Melchizedeku - Michale, który jest nazwany w "Kumrańskich rękopisach" także Elohimem i El (to znaczy Bóg), będzie dana władza sądu nad ludźmi, przebaczenia grzechów i odkupienia. Filon Aleksandryjski upomina Melchizedeka w swych trzech księgach. Tłumaczy on tekst księgi Rodzaju w swój sposób i widzi w parze - kapłanie boski Logos - zamysł i obraz wszystkiego stworzonego. W jednej z wariacji "Księgi Enocha" u tylko zmarłej synowej Nojego w dziwny sposób rodzi się dziecko ze znakiem kapłaństwa na piersiach, chłopczyk odrazu zaczyna mówić i sławić boga. noj i jego brat Nir, czyja żona i urodziła chłopczyka po śmierci, nazywają go Melchizedekiem. We śnie Nir dowiaduje się o nabliżającym się potopie i o tym, że Michał uratuje chłopczyka, zabierze go do Raju. Z czasem Melchizedek zostaje głównym kapłanem wśród ludzi, a w dni ostatnie jawi się w tej jakości jeszcze jeden raz. takim czynem zgodnie z tym tekstem Melchizedek ma zjawić się na Ziemi trzy razy: rodzony przed Potopem, po Potopie - wielki kapłan, w Końcu Świata - kapłan mesianiczny, co można przypuścić z listu do żydów 7:6-8).

Z tego tekstu także widać, że Melchizedek był człowiekiem, w stosunku do którego byli by nie poprawnie mówić o pewnej osobliwej genealogii.

W rozdziale siódmym listu do Hebrajczyków mówi się o stosunkach Melchizedeka a kapłaństwa. Esen nieprawidłowo tłumaczy tekst, po mesjańsku, jak zawierający elementy współczesnego fundamentalizmu. List do żydów wydaje się napisany dlatego, żeby naprawić ten błąd, ale jest źle tłumaczone. Midrasz nalega, że był on Szem (Raszy), carem nad pobożnym miejscem (Abraham ibn Ezra i Nachmanides). Było to miejsce, gdzie miał być zbudowany Kościół dla Boskiej Obecności, które Midrasz utożsamia z Jerozolimą w całości, bazując się na tekście "pobożność, zawarta w niej". Znaczące, że imię szatana "Melkiresza" oznacza mój władza - bezprawie (patrz D. T. Molik Czasopismo badań żydowskiej historii i kultury, 1972r, str. 126-135 i Werms, str. 252253). Bez żadnej wątpliwości mamy sprawę z bitwą dni ostatnich między szatanem a Mesjaszem, jak o tym jest napisane w wydaniu DSS.

Do Hebrajczyków 7:3

Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dniej, ani końca życia, będąc podobny do Syna Bożego, przebywa kapłanem na zawsze.

Nie oznacza to, że mistyczna osobistość Melchizedeka w rzeczywistości nie miała ani rodziców, ani początku dniej, ani końca życia. Autor chciał powiedzieć, że o pochodzeniu, o początku i końcu jego dniej ziemskich historia przemilcza. W Piśmie tak słowa, jak i przemilczenia mają swe znaczenie. Szczegóły tego życia są ukryte od nas dlatego, żeby obraz mógł wyraźniej i głębiej pokazać Tego, kto jest na wieki i Czyje Królestwo i kapłaństwo nie przechodzą.

Apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków djae wyczerpującą charakterystykę osoby Melchizedeka, nazywając go "wielkim". Jest on wielki temu, że był najbardziej wyraźnym pierwowzorem Pana Jezusa Chrystusa, zawierając w sobie służenie cara i kapłana. Paweł pojaśniał, że imię Melchizedek oznacza "car prawdy", a czyn "car Salima" - "car świata". Imię to jest typowo semickiego pochodzenia i bliskie imieniu "Adonisdek", które nosił car Jerozolimy w dni Jezusa Nawina (J. Nawin 10:1,3,5,23). Nie ma wątpliwości i w tym, że Salim, w którym panował Melchizedek, - to miasto Jerozolima. O tym świadczą dawne egipskie papirusy czasów faraona Amenifisa IV i historyczne notatki Jozefa Flawia. A Asaf śmiało śpiewa o Bogu: "I było w Salimie mieszkanie go, przebywanie go na Syonie" (Ps. 75:3).

Jednocześnie Melchizedek był i kapłanem Boga. i rano w ranku, i w cichy czas wieczorowy słup dyma podejmował się od ołtarza. Świadczył on o tym, że tutaj był człowiek, oddany Bogu, stale z nim obcujący się i modlący się za otaczający go naród.

Zachariaszowi było przeznaczono znanie o tym, że anioł Jahwe był Elohimem, i że dom Dawida (dawno zmarł) składał się z elohimów, co byli w istocie, częścią doma Dawida (Zach. 12:8).

W końcu okresu biblijnego Zachariasz pisał niby o ostatniej księdze, która miała być napisana (około 410-3 r. przed n.e. Dod. 77 "towarzysz biblisty"). Logiczny łańcuch wydarzeń takim czynem nie był uszkodzony w ciągu okresu ustalenia kanonu starego testamentu.

Na zakończenie trzeba powiedzieć, że w ciągu dwóch tysiąc lat w Kościele Boga bardzo ostrożnie patrzą na zdanie o tożsamości Mesjasza i Melchizedeka. Zdanie to podzielają tylko niektórzy sekty Judejczyków jasne jest, że Mesjasz nie był Melchizedekiem, nawet więcej, było źle zrozumiane darowanie życia wiecznego poprzez Ducha Świętego w Melchizedeku. Jednak to nie tak ważne dla wiary. Narzucać tą rolę Mesjaszowi oznaczało by raczej mówić przeciwko rozpowszechnieniu kapłaństwa na wybrańców jako elohimów, niż odwrotnie. Podobny punkt widzenia jest bazowany na wąskim rozumieniu jednego wiersza.