Chrześcijańskie Kościoły Boga

[121z]

Wnioski: Micheasza 5:2-3 [121z]

(Wydanie 1.0 19950624)

 

W tym artykule autor przedstawia istotę tłumaczenia binitarjańskiego tego fragmentu, pokazując nieprawidłowość i bezpodstawność podobnej interpretacji. Wskazany tekst także jest badany jako proroctwo w stosunku do Mesjasza i jego stosunków z Bogiem.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 2001 Wade Cox)

Wnioski Pieta Mihelsena

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Micheasza 5:2-3

Dobrze rozumiemy, że stronnicy binitaryzmu niepoprawnie tłumaczą tekst Micheasza 5:2-3, ponieważ prześladują cel utwierdzić i zachować swoją doktrynę heretycką. Mowa idzie o twierdzeniu, że na niebiosach istnieją swa odwiecznie istniejących boga. zdania dzieło się tylko wtedy, kiedy sprawa dochodzi do ustalenia priorytetów lub równości trzech istot jak w dogmacie Boga w trójce świętej jedynego. Herezja ta logicznie zaprzecza wszechwładzę Boga, jej stronnicy próbują zaprzeczyć wiarygodność tekstów Jana 17:3, a także 1 Jana 5:20. Chociaż w rzeczywistości ten fragment trzeba rozumieć, że istnieje tylko Jedyny Prawdziwy Bóg, a Jezus Chrystus jest jego synem. Tekst ten został przetłumaczony w taki sposób, że mogli go tłumaczyć inaczej, t.z. istnieje zdanie, że termin Jedyny Prawdziwy Bóg i życie wieczne mogą dotyczyć Chrystusa, chociaż w rzeczywistości tak nie jest. Prawdziwy Bóg - to nie Jezus Chrystus, którego On posłał. Tylko Jedyny Prawdziwy Bóg jest nieśmiertelny. Można go odczuć tylko duchem (1 Tym. 6:13-16).tutaj warto zwrócić uwagę na tą okoliczność, że Bóg jest ten, kto daje życie wszystkiemu istniejącemu. Takim czynem, on - jedyny, kto dał życie Chrystusowi.

Zwrócimy się do tekstu.

I ty, Betlejem-Efrafa, czy jesteś myły między tysiącami Judasza? od ciebie powstanie Ten, kto powinien być Władcą w Izraelu i którego pochodzenie od początku, od dniej wiecznych.

Temu On zostawia je do czasu, aż się nie rodzi ta, co ma rodzić, wtedy wrócą do synów Izraela reszta ich braci (Standardowe poprawione wydanie Biblii).

To zdanie jest bazowane na tekście BIA, tłumaczenie którego pozwała robić podobne przypuszczenia. Tutaj dokładnie się znaczy: "Pochodzenie którego od początku, od dniej wiecznych". w Standardowym wydaniu poprawionym Biblii podaje się następne tłumaczenie: "pochodzenie którego od początku, od dawnych dniej". Takim czynem teza o wiecznym istnieniu powstała ze złe przetłumaczonego słowa w BKA "wiecznych". tłumaczenie w Biblii z uwagą: I ty, Betlejem-Efrafa, czy jesteś mały między tysiącami Judasza? od ciebie pójdzie Ten, kto powinien być Władcą w Izraelu i pochodzenie Którego od początku, od dniej wiecznych.

Od dniej wiecznych jest przetłumaczone dwoma słowami hebrajskimi. Pierwsze "miymy" (*/*/) bierze początek w wydaniu SHD 3117 Yowm(.&*) i oznacza a (te) dzień (dni) od świtu do zachodu. Słowo to pochodzi od słowa "gorący" z rzadko używanym korzeniem, który niesie to znaczenie. Drugie słowo pochodzi od SHD 5769 owlawm (.-&3); słowo to dokładnie oznacza "ukryty" lub "w stanie niewidocznym". Słowo to także oznacza czas, niemożliwy z powodującego nieskończoności lub prawie nieskończoności (Strong), takim czynem, nasuwa się znaczenie zawsze lub odwiecznie i t.d. w żaden sposób nie można przypuszczać, że pojęcie "nieskończoność" można używać do tych, kto podlega Jedynemu Prawdziwemu Bogu. Stąd możecie zrobić wniosek o tym, że Mesjasz przed istniał, t.z. istniał przed swym ostatnim wcieleniem. to wcale nie znaczy równość lub taką samą zdolność być wiecznym. Nawet więcej, z tego tekstu widzimy, że Mesjasz poszedł od Boga, a znaczy nie jest mu równy. Soncyno tłumaczy Micheasza 5:1 (2) jak: Którego pochodzenie od dniej wiecznych.

Tylko Bóg jest wiecznie żyjący (Iz. 57:15; Zach. 12:8). Z tego fragmentu jest łatwo widzieć, że Dom Dawida będzie domem elohimów. Soncyno tłumaczy "elohim" jajo "istotę podobną do Boga". takim czynem termin elohim jest rozumiany jako coś, co może należeć innym.

Właśnie Mesjasz króluje w domu Dawida. Nie mamy absolutnie żadnych powodów uważać, że anioł Pana lub dom Dawida, co został Elohimem, posiada dar nieśmiertelności z Eloachem, który jest Bogiem Ojcem (Przysłów 30:4-5). Eloach jedyny jest ten, komu trzeba oddawać cześć (Ezdrasza 5:4-5), ponieważ jesteśmy kościołem, który należy Jemu (Ezdrasz 6:16-18). Eloach był tym, kto złożył siebie w ofierze (Ezdrasz 6:9-10); był on Bogiem niebios i źródłem Prawa (Ezdrasza 7:14). Twierdzenie o tym, że tekst proroka Micheasza 5:2-3 nieuniknione przewiduje, że Jezus także jest wieczny, jak i Bóg Ojciec, jest błędne i świadczy o pełnym niezrozumieniu tekstów biblijnych, na podstawie których niemożliwie robić podobne przypuszczenia.

Jest bardzo ważne dobrze zrozumieć to, co znaczy so- wieczność (co- eternality; właściwość wieczności: uwaga tłum.). sowieczność przewiduje ten fakt, że Mesjasz był drugim bogiem, który istniał w niezależności od Jedynego Prawdziwego Boga. takim czynem Jedyny Prawdziwy Bóg powinien być likwidowany. Inaczej u nas było by dwa Jedynych Prawdziwych Boga (Powt. Prawa 6:4; Jana 17:3). Jeżeli istnieje nie dwa, a Jeden Bóg, znaczy jedna istota niezbędnie zależy od drugiej. Takim czynem, Jedyny Prawdziwy Bóg jest początkiem stworzenia wszystkiego istniejącego. Tak jak syn jest potomkiem ojca, to znaczy jest porodzeniem, "produktem" swego Ojca. Od stworzenia świata było wielu synów Bożych (Job 1:6; 2:1; 38:4-7), których nazywali stronnikami Chrystusa (Ps. 45:6-7; Heb. 1:8-9). Tak bóg był i ich ojcem od stworzenia tego świata. Więc z tekstu Micheasza 5:2-3 widzimy, że uważać Mesjasza jednakowo wiecznym i podobnym bogu w tym sensie - oznacza dokonywać herezję binitaryzmu (lub dwu bóstwa), mając wątpliwości w wszechmogącym Bogu. Oznacza to niszczenie dogmatu monoteizmu. Stronnicy binitaryzmu odrzucają szereg ważnych tekstów biblijnych, z których wychodzi niezbędność monoteizmu i błędność wszystkich innych dogmatów.