Chrześcijańskie Kościoły Boga

[115z]

Wnioski: Pięćdziesiątnica na Synaju [115z]

(Wydanie 1.0 19940514)

 

W tym artykule autor rozpatruje temat prawa, przekazanego na górze Synaj, a także to, jak to się zdarzyło. Jednocześnie jest rozpatrywany temat Wyjścia jak zaplanowanej akcji i przekazanie prawa na Pięćdziesiątnicę.

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994 Wade Cox,

wnioski Diana Flanagan pod red. Wade Cox)

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Pięćdziesiątnica na Synaju

O tym, jak Mojżesz wyprowadził żydów z Egiptu możecie dowiedzieć się z artykułu pod nazwą Pascha (98). Wyjście było zaplanowane; zaczęło się ono na piętnasty dzień pierwszego miesiąca zebraniem na ulice Ramzesa. I udali się synowie Izraela z Ramzesu do Sokchof w ilości do sześciuset tysięcy mężczyzn pieszą, oprócz dzieci, i mnóstwo ludzi z różnych plemion poszli z nimi, i różne bydło, stado dość duże (Wyj. 12:37-38). (od samego początku widzimy, że z izraelitami w drogę wyruszyło wielu innych ludzi z różnych plemion, a to jest bardzo ważne dla rozumienia tego, co przyjdzie w ostatnie dni).

Do głównych rys religii Izraela, jak opowiada Biblia, trzeba odnieść, po- pierwsze, jej bezwarunkowy monoteizm. Ważne, że sufiks "im" w języku hebrajskim wskazuje nie tylko na liczbę mnogą, ale także jest wykorzystywany dla wyrażenia pełności istnienia, jakości, stopnia najwyższego. Na przykład, W Biblii niebo brzmi jako szamaim, woda (jako żywioł) - maim i t.d. dotyczy to i imienia "elohim", którym było wyrażane osobliwe uwielbienie Boga, byli podkreślane Jego wyjątkowość i jedyność. Takie użycie słów było jak by wyzwaniem otaczającemu politeizmu. "w języku hebrajskim Elohim nie oznaczało "bogi", a było zamianą stopnia najwyższego, którego język hebrajski nie zna. użycie "Elohim" zamiast "El" powinno było podkreślić, że mowa idzie nie tylko o bóstwie semickim, a o Bogu wyższym. Znaczące, że ani "elohim", ani Eloach w literaturze semickiej nie jest spotykane nigdzie, oprócz Biblii". Chrystus był wielkim aniołem ST, co jawiił się w obłoku przed idącymi żydami u Morza Czerwonego i w pustynie (Duiej. 7:36). Był on aniołem krzaka ognia, co jawią się Mojżeszowi (Dziej. 7:30,35). Był on aniołem, który dał prawo Mojżeszowi (Dziej. 7:38, 53; Gał. 3:19). Był on aniołem, który jawił się Bogu na górze Synaj (Gziej. 7:38). Anioł ten służy duchowym jedzeniem i piciem, od którego zakosztował Izrael w pustynie, który chrzęścił Mojżesza w obłoku (1 Kor. 10:2). To jedzenie i picie duchowe są twierdzą ducha, co zrzedła na naród Izraela. Twierdza ta jest anioł Jahwe, Jezus Chrystus (1 Kor. 10:4). Bóg jest skałą lub górą, z której został wyrzeźbiony Chrystus. Patrz artykuł Anioł Jahwe (24), gdzie temat ten jest oświecony dokładniej.

Od pierwszego wieku Kościoła Boga przyjęli punkt widzenia, zgodnie z którą aniołem ognistego krzaku, co przekazał dziesięciosłowie na Synaju, wyprowadził żydów z pustyni, mówił z Mojżeszem, był Chrystus do swego narodzenia na ziemi (1 Kor. 10:1-4). Członki kościoła uważali Chrystusa aniołem bożym (Gał. 4:14). O początku odliczenia pięćdziesiątnicy możemy przeczytać w księdze Kapłańskiej 23:9-21.

Pięśdziesiątnica oznacza odliczyć pięćdziesiąt. Obliczając pięćdziesiątnicę trzeba przyjąć do uwagi siedem pełnych tygodni, a także jubileusz i następny rok /dzień, t.z. pięćdziesiąty dzień lub rok. Odliczenie pięćdzisiątnicy zaczyna się od rana soboty w okresie dniej obchodzenia Przaśników. Przyśniki trzeba spożywać w ciągu wszystkich siedmiu dniej. Początki nowego urodzaju nie można było jeść do tych pór, do póki nie został przyniesiony snop wzniesienia. Chrystus był pierwszym przynoszeniem, które przyjął Eloach, które odbyło się w niedzielę w 30 roku n.e. o 9 rano (patrz artykuł Przynoszenie snopa wzniesienia (106b).

W pierwszym wieku judaiści uważało ranek po tej sobocie początkiem nowego tygodnia. Tego samego zdania trzymają się i członkowie kościołów Boga. pięćdziesiątnicę zaczęli obchodzić w ustalony dzień tylko po tym, jak odbyła się reformacja kalendarza Hilela II około 358r. n. e. wtedy wyszła uchwała, że pięćdziesiątnicę powinno obchodzić na szósty dzień miesiąca szuwana. Jasne, że w tym przypadku nie ma potrzeby odliczać pięćdziesiąt dniej. Szósty dzień miesiąca szywana utrwalił się w judaizmie w współczesnym chrześcijaństwie, ale to nieprawidłowo i zaprzecza znaku Jonasza. Mesjasz był zmuszony wznieść snop wzniesienia w niedziel ą 30 r.n.e., inaczej Izrael nie otrzymał by zbawienia.

Ważność i niezbędność ofiary na pięćdziesiątnicę wynika z księgi Kapłańskiej 23:15-21.

Dziesięć kroków lub etapów Wyjścia także mają ważne znaczenie symboliczne. Podobnie do tego, jak w kościele bożym dziesięć świeczników, tak że było dziesięć etapów, poprzedzających wyjściu z Egiptu. Ramzes nie bierze się pod uwagę, tak samo, jak Jan Chścicieł nie jest uważany jednym z dziesięciu świecznikуw odnowienia.

I wyszli synowie Izraela z Sikchofa i rozłożyli się obozem przed Pi-Gafirem, między Migdolem i między morzem, przed Baal-cefonem, potem poszli oni z pustyni Sin i stali w Dofce, potem w Alusze. Z Alusza wyszli i rozłożyli się obozem w Refidymie, a z Refidyma do pustyni Synajskiej, gdzie i otrzymali oni prawo (Wyj. 13:20; 14:1-3; 15:22-23; Wyj. 17:1). W Merre, co oznacza "gorzki", woda stała się pitną dzięki drzewu, którym był Mesjasz (Wyj. 15:25).

Elim oznacza "drzewa palmowe", bene elim oznacza synowie boga (Wy. 15:27; 16:1; Liczb 33:9-10).

Było tam dwanaście źródeł wodnych, symbolizujących dwanaście kolan Izraela, każde z których było podporządkowane jednemu z dwunastu sędzi Izraela. Siedemdziesiąt palmowych drzew służyli niemym wcieleniem siedemdziesięciu starszych (Ek. 24:1,9), synedrynem, bardziej późną radą starszych (Łk. 10:1,17). Według ustroju boga tworzyli oni radę z siedemdziesięciu (plus dwa) spowiednika.

Właśnie w tym okresie, przed tym, jak kościół wpadł w pustynię ostatnich dwu tysięcy lat po przyjściu Mesjasza drzewo przygotowało Ducha Świętego dla ludzi, co "przechodzą przez ręki" rady.

W Refidymie nie było wody, to symbolizuje głód duchowy w ostanie dni. Kiedy naród był w Refidymie (Wyj. 17:8), przyszli Amalikitianie i wojowali z Izraelitami - w tym sens wojny ostatnich dniej, o której mówi się w księdze Apokalipsy 12:15-16.

Te dziesięć etapów przedstawiają dziesięć etapów odnowienia po przyjściu Mesjasza po siedmiu kościołach. Tak będzie po przyjściu dwóch świadków, po czym nastąpi sprawiedliwe królestwo. Do tego, jak nastąpi dzień siódmego tysiąclecia Prawo Boże ustali się na tej planecie.

Na trzecią nów izraelici poszli do Synaju. Mojżesz odszedł od obozu, i było mu skazane wejść na górę. W Wyjściu 20 opowiada się o przekazywaniu dziewięciosłowna. Pierwsze cztery przykazania dotyczą Jedynego Prawdziwego Boga i zasad oddawania czci. Reszta sześć przykazań mówią o tym, jak lubić bliźniego. Prawo pochodzi z istoty boskiej. Poprzez Ducha Świętego wybrańcy zostali uczestnikami jego istoty boskiej (2 Piotr 1:3-4). Po tym wybrańców sądzą na poziomie "ducha", tak mówiąc.

Od tego momentu, jak zostali przyjęte dziesięć przykazań w dniu Pięćdziesiątnicy, widzimy, jaka władza i siła boża. Także widzimy, że ona (władza i siła boża) zostali ogólną własnością. Istota boska pochodzi od Prawa Bożego i Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica na Synaju służy symbolem przyjęcia Ducha Świętego, co zszedł na kościół w 30 roku.

Szatan że był stworzony doskonałym, ale skompromitował siebie przed bogiem, ponieważ znieważył prawo boże (Jez. 28:11-19). Szatan będzie zrzucony do otchłani, i jego władzę nastąpi koniec. Zostanie zniżony do człowieka, i będzie miał możliwość wyrazić pokutę i nastroić siebie na służenie bogu. On może dorosnąć do istoty duchowej, ale nigdy więcej nie zostanie cherubinem ocieniającym. Ogień, który zniszczy szatana będzie ogniem duchowy, plamieniem ducha, co w nim się palił, i który próbował on zagasić. Płomień jeziora ognistego zniszczy wszystkich, popierających Prawo Boże. Będzie on się palił w pamięć o tych, kto powstał przeciwko bogu.

Chrystus otrzymał czyn arcykapłana przez posłuszeństwo, pokorę i pogodził człowieka i poczet z Bogiem Ojcem. A Szatan został sądzony wbrew dziejom Chrystusa, podobnie temu, jak poczet upadłych będzie sądzony wbrew naszym dziejom w ciągu tysiącletniego królowania Chrystusa.

Duch Święty jest siła boża, wychodząca z istniejącego Jedynego Prawdziwego Boga, naszej pokuty, chrztu, przestrzegania przykazań i Paschy. Tylko tak otrzymamy życie wieczne. Tylko poprzez Ducha Świętego zostajemy współuczestnikami istoty boskiej. Będziemy hodować ziarno Ducha Świętego, co jest w nas.