Chrześcijańskie Kościoły Boga

[110z]

Wnioski: Teoria wojny sprawiedliwej [110]

Wyzwolenie pierwszego i drugiego jeźdźców

(Wydanie 1.0 19950429)

 

Aż do nastąpienia epoki Reformacji rzymski kościół katolicki potwierdził daną jemu władzę państwową i duchową. W wyniku zjawił się szereg błędnych teorii i doktryn filozoficznych. Podobny typ argumentacji otrzymał nazwę "teoria wojny sprawiedliwej".

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1995,1999, 2001 Wade Cox)

wnioski Pieta Mihelsona, wyd. Wade Cox

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Teoria wojny sprawiedliwej

Aż do nastąpienia epoki Reformacji rzymski kościół katolicki potwierdził daną jemu władzę państwową i duchową. W wyniku zjawił się szereg błędnych teorii i doktryn filozoficznych. Wynalazcy tych teorii próbowali objaśnić to, jak trzeba wykorzystać silę kościoła i jego spadek dla państwa. Kapłanie znieważyli biblijne przepisy i zakazy, które nakłada na nich także i Nowy Testament. Podobny typ argumentacji otrzymał nazwę "teoria wojny sprawiedliwej".

Formułowanie Teoria wojny sprawiedliwej bierze początek w tworach Świętego Augustyna. Argumentacja głównego przedstawiciela patrystyki zachodniej jest bazowana na dwóch głównych zasadach. Po pierwsze: on podziela herezje afanasian, którzy nie rozumieli sens zamysłu zbawienia, i po drugie, konfesja afanasian ( teraz bardziej znana jako "prawosławna" lub "katolicka") próbowali dać wierze podstawę racjonalną. Dla tego używali całą swą władzę. Odpowiednio, czym większym stawał ich wpływ, tym silniejsze pozycji zajmowała ich teoria.

Grzegorz przyjął racjonalistyczny model Świętego Augustyna, przyczynił się do odnowienia imperium duchowego pod przewodnictwem Papieża rzymskiego. Grzegorz IX potwierdził ten zamiar. Właśnie taki model duchowego samo urządzenia spowodował istniejący stan rzeczy w wyższych kołach Rzymu.

Wszystkie państwa feudalne Europy uważali, że kościół nie będzie mieć tak ważnego wpływu na pracę mechanizmu państwowego. Po ustaleniu stabilnego ustroju feudalnego w granicach rzymskiego kościoła katolickiego zaczęli się wewnętrzne nieporządki i polityczny nieład. Zjawiła się wewnętrzna i zewnętrzna zgroza istniejącemu systemowi. Po pierwsze ogromną rolę odegrał wybuch demograficzny. Po drugie, w te czasy istniał wysoki interes do filozofii wśród mieszkańców. Oprócz tego nauka też doznała szybkiego rozwoju.

W te czasy centra nauki i oświaty, filozofowie i inne myślicieli stawili poważne problemy i pytania charakteru filozoficznego i etycznego przed kapłanami. Wielu byli ciekawi, czemu zaczęli się wojny albigojskie, a także powody powstanie inkwizycji.

Żeby uratować rzymski kościół katolicki od tej ideowej mieszaniny, w którym on się znalazł, Foma Akwiński, jeden z prowadzących katolickich dogmatyków tych czasów, wysłuchał radę i postawił szereg pytań, mających stosunek do prac Świętego Augustyna. Odpowiedzi na pytania, rozpoczętego badania, szczególnie na pytanie za numerem czterdzieści o wojnie, okazali decydujący wpływ na formowanie teorii wojny sprawiedliwej dla stronników afanasian, a znaczy, i całego świata zachodniego. pytania, które postawił Foma Akwiński, byli takie: 1. Czy można uważać niektóre wojny za dopuszczalne? 2.czy kapłanie mogą brać udział w wojnie? 3. Czy wrogi mogą uciekać się do wykrętów? 4.czy można prowadzić dzieje bojowe pod czas świąt? (patrz artykuł pod nazwą "Teoria wojny sprawiedliwej (110)).

Zaprzeczenia na te odpowiedzi można odnaleźć w słowach Jezusa Chrystusa, w Ewangelii wg. Jana 18:36, gdzie idzie mowa o tym, że jego królestwo nie jest od tego świata. Takim czynem to położenie Fomy Akwińskiego i Augustyna Świętego są łatwo zaprzeczalne słowami z Biblii. Żeby obejść to zaprzeczenie Grzegorzu było trzeba wygłosić królestwo Niebios na tej ziemi, wierzchowym przedstawicielem którego był kościół katolicki na cele z papieżem, wikariuszem Chrystusa.

Na podstawie wspomnianych prac w bule papieża Unam Sanctam (od łacińskiego - Jedyny Święty (t.z. kościół)) była przedstawiona nowa kodyfikacja teorii wojny sprawiedliwej. Główne położenia dogmatu dotyczą jedności i niezbędności zebrać w łonie kościoła jak można więcej ludzi, gotowych podporządkować się papieżu. Ostatni podkreślał niezbędność pełnego podporządkowania jemu jako wierzchowemu przedstawicielu Chrystusa i gwarantowi zbawienia na tej ziemi.

Główne zasady, przedstawione w bule papieskiej są takie:

Po pierwsze, jedność kościoła i niezbędność przynależności do niego, jego zdaniem, wychodzą logicznie z analogii jedynej Arki, w której wszyscy uratowali się od potopu. Drugą analogią jedności służyło ubranie Chrystusa, co nie miało szwów. Ponieważ istnieje jedność ciała, to powinna także istnieć i jedność głowy, i tych, kto jemu podlega, przybrani św. Piotra, t.z. tego, kto zaprzecza, że on - baranek Chrystusa. Położenie to jest zupełnie przeciwne doktrynom kościoła nowego Testamentu i tym proroctwom, o których idzie mowa w Nowym Testamencie, szczególnie w rozdziałach 2 i3 Apokalipsy.

Po drugie, z buły papieskiej wychodzą cztery główne położenia:

1. we władzę kościoła znajdują się dwa miecza, t.z. dwie władzy. Według poglądów średniowiecza władza była widziana jako dwa miecza władzy: duchowy i świecki.

2. oba miecza mieli odejść we niepodzielną władzę kościoła - duchowy miecz ma być w rękach duchowieństwa, drugi - w rękach władz duchowych, pod stałą kontrolą duchowieństwa.

3. jeden miecz powinien podlegać drugiemu, władzy świeckie, powinni podlegać duchowieństwu, które zawsze korzysta z prawa pierwszą zrzędności i priorytetu z powodu swej wielkości i wzniosłości. Także kościół powinien był otrzymać prawo rządzić dziełami świeckimi, dokonywać prawo w przypadku, kiedy praworządność świecka pokazuje własną bezsilność. Władza ziemska może być osądzona władzą duchową, która z kolei podlega duchowej władze wierzchowej (papiestwo). Papieża może osądzić tylko Bóg. (jest łatwo widzieć, że władzy, co prowadzą wojnę sprawiedliwą mają dobrze widoczny srogi porządek hierarchiczny lub feudalny).

4. władza, dokonywana człowiekiem i dana mu jest jednak boską i darowana Piotrowi boskim przewidzeniem z prawem przekazywania tej władzy w spadku. Każdy, kto jest przeciwko tej danej Bogiem władzę, jest przeciwko prawu bożemu, podobnie do mani (który założył dualistyczną naukę o walce dobra i zła, świata i ciemności, jak początkowych i równych zasad istnienia).

Od dziś mówimy, wygłaszamy, twierdzimy, że każdy człowiek w imię własnego zbawienia powinien podlegać rzymskiemu pontyfikowi.

Z powiedzianego wyżej otrzymujemy wyczerpujące przedstawienie o tym, że teoria wojny sprawiedliwej - to całkowicie dogmat rzymskiego kościoła katolickiego.

W związku z takim stanem rzeczy wielu narodów i liderzy różnych spółek podejmowali próby zamienić rządzące duchowieństwo Rzymu władzami świeckimi. W 1986 r. Królestwo Zjednoczonego ratyfikowało jedyny akt europejski i przekazało władzę Parlamentu Europejskiemu, który skasował prawa absolutnej monarchii (dokładniej o tym można się dowiedzieć z księgi autora t. S. Harly "Ustalenie prawa o wspólnocie europejskiej, Oxford, 1981. Tam że można znaleźć informację o podpisaniu Rzymskiej umowy i to, jak rozwijali się wydarzenia aż do naszych dniej). Anglia okazała się na tyle skuta brzemieniem obowiązków w granicach rzymskiej zgody, że reorganizacja infrastruktury może być prowadzona tylko pod warunkiem, że sama Europa objawi siebie poza prawem i zmoże usprawiedliwić swe zamachy na dogmaty wojny sprawiedliwej.

Pod wpływem ustalonych doktryn zachowanie pokoju w całym świecie nie jest możliwe, jeżeli Europa i Rzym zagarną władzę nad całym światem i ustała swą jurysdykcję.

W księdze Apokalipsy w formie alegorii opowiada się o tym, jak zostanie skasowane państwo rzymskie.

Teoria wojny sprawiedliwej jest tak samo bezpodstawna w nasze dni, jak i w te czasy, kiedy rzymskie duchowieństwo wymyśliło ją, żeby usprawiedliwić niepohamowaną chęć światowej władzy i bogactwa. Być członkiem światowej organizacji nie jest niezbędne dla tego, żeby otrzymać zbawienie. Doktryna o tam, że kościół -jedyny sposób zostać zbawionym w przyszłości - to nic inne, jak herezja.

Pierwszy jeździec Apokalipsy, który jest który jest błędną religią, został wypuszczony pod czas soborów wczesnego kościoła. W wyniku został wypuszczony na wolę drugi jeździec wojny. A kiedy minęli 1 260 lat, pseudo religijny system zrobił świat odrzuconym. Świat podzielił się na bojowe obozy, t.z. został sformowany system sil bojowych, który stał się napędową siłą rewolucji i współczesnej zbroi. Zaczynając od amerykańskiej wojny narodowej, pierwszej ze współczesnych wojen, te dzieje bojowe przerośli w serię wojen, co upamiętnili dwudziesty wiek. Trzeci i czwarty jeździ zostali zwolnieni; podążą za pierwszymi dwoma. W Trzeciej Wojnie Światowej, która przyjdzie, i w następnych wojnach zostanie zniszczono około dwóch trzecich wszystkich ludzi naszej planety. więc modlicie się "Niech przyjdzie królestwo twoje".