Chrześcijańskie Kościoły Boga

[076z]

Wnioski: binitarianizm a trynitaryzm [076z]

(Wydanie 1.0 19940521)

 

Ten artykuł jest poświęcony pytaniu logicznego uzasadnienia dualistycznej teologii i dogmatu tryjedynego Boga. Autor pokazuje nie biblijne pochodzenie tych doktryn.

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994, ponownie rozpatrzone w 1998 Storm Kox pod red. Wade Cox

(tł. 2003)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Binitarianizm a trynitaryzm

Religijny dualizm lub binitarianizm - dość rozpowszechniony błąd wielu członków kościołów. Jak dualizm, tak i dogmat Boga w trójce jedynego - nauki heretyckie, co potrzebują osobliwej uwagi.

Wydanie ISBE objaśnia pojęcie "elohim". "żydowskie słowo (Elohim) oznacza mnogość, i nie zważając nato, że w większości przypadków słowo to jest używane dla oznaczenia pojęcia bóg", może ono być wykorzystywane w liczbie mnogiej". Takim czynem może mieć stosunek do innych bogów (Wyj. 20:3; Nawin 24:16), obce bogowie (Jerem.5:7, bogi narodów (Iz. 38:18)(ISBE tom 2, str. 505. Bóg sam przyznaje takim czynem, że oprócz niego istnieje jeszcze ktoś, kto jest mu równy. Można podać mnóstwo fragmentów Starego Testamentu, w których słowo "elohim" używa się jako wyrażenie mnóstwa bogów.

Tłumaczenie rosyjskie daje zniekształcone przedstawienie o tym, cp jest powiedziane w oryginale hebrajskim, używając zamiast liczby mnogiej "bogi" - pojedynczą "bóg". Tak opowiadając, że naród wymagał os Aarona zrobić bogów dla oddawania czci, tłumacz zamienia elohim "bogiem" (Wyjścia 32:1). Tak on robi niejednokrotnie. W Psałterzu, na przykład, mówi się: "Jest elohim, co sądzi na ziemi" (57:12). A w rosyjskim tekście jest napisane: "Jest bóg, co sądzi na ziemi". To, że tutaj elohim oznacza bogów, a nie boga, jest podkreślane tym, że są nazywane "sędzi" w liczbie mnogiej - "szoftem". W niektórych przypadkach falsyfikacja jest robiona za dopomogą zamiany słowa "bogi" słowem "anioły". W rosyjskim tłumaczeniu Psałterza jest powiedziano na przykład: "Nie wielu pomniejszył ty jego (człowieka) przed aniołami" (8:6). A trzeba czytać "… przed bogami (elohim)". To po prosty falsyfikacja. Ale nie można nie zaznaczyć, że w pewnych przypadkach tłumacz prosto podaje tekst w jego mnogo boskim sensie. W rosyjskim tłumaczenie tegoż Psałterza, na przykład, w jednym miejscu jest powiedziano: "Bóg stał w poczcie bogów: wśród bogów ogłosił sąd"(81:1); w danym przypadku słowo elohim jest poprawnie przetłumaczone, w jego konkretnym poli teistycznym znaczeniu.

W proroctwach Izajasza 44:6 widać znaczenie dwóch ZHVH. Jeden - król Izraela (Jezus Chrystus), a drugi - jego Zbawiciel, ZHVH Pocztu. Ten drugi jest Eloach, elohim, pomazał ZHVH lub elohima izraelskiego. W Psalmów 45:6,7 i kiście do hebrajczyków 1:8 elohim przejawia siebie jako Chrystus. Mówi to o tym, że jest pewien elohim, który stoi wyżej, niż inni w poczcie, który był pomazany olejkiem radości więcej od wspólników (metaxous), jednak Chrystus nigdy nie był równy Bogu Ojcu, który go pomazał.

Binitaryści (stronnicy dogmatu dwu jedynego boga) zostali nową konfesją, która miała nowy i progresywny pogląd, bazowany na zasadach pogańskich i teologicznych poglądach dogmatu boga w trójce jedynego. te poglądy biorą początek od czasów, kiedy oddawali cześć Attisu w Grecji i Adonisu w Rzymie. Trynitarzy (stronnicy dogmatu Boga w trójce jedynego) i trynitaryzm jako taki (dogmat Boga w trójce jedynego) powstali nie wcześniej niż w 391r. Konstanty II i Konstancyj także bli stronnikami unataryzmu, który wtedy był znany pod nazwami "arianizm" i "ewsebianizm". Spółki, które przestrzegali lub spowiadali wyżej podane nauki, byli nazywane "arianami" lub "ewsebianami". Takich później nazywali stronicy dogmatu w trójce świętej jedynego (trynitarzy". W rzeczywistości to był tylko wybieg, za pomocą którego afanasianie chcieli dyskredytować imiona Aria i ewsewia i nagrodzić złą sławą spółkę, która była bardziej starą i miała głębsze pojmowanie kanonicznych tekstów Biblii, niż spółka afanezjan, co przestrzegała doktrynę o stworzeniu Chrystusa, wychodząc z listu do Hebrajczyków 3:2; Przysłów 8:22; Jana 16:28; 20:17. Kościół Boga w ciągu dwu tysiąc leć przestrzegał dogmatu unitarian, zgodnie z którym Bóg Ojciec stoi na ciele Poczta elohimów, jak o tym można sądzić z Kol. 1:15; Apok. 3:14.

Trzynitarzy często wnoszą plątaninę w pojęcia, nazywając wszystkich unitarian "arianami". Arij żył w czwartym wieku, i kościół był unitariańskim od początku pierwszego wieku.

Chrześcijaństwo unitarian, co otrzymało błędną nazwę "arianizm", wyszło daleko za granicy jednego kraju. Patrz cytat w artykule ERE "Arianizm", str. 782.

590-1850 wielka nierządnica prześladowała inowierców w celu zniszczenia unityrzy. Miliony ludzi zginęli, ale prawda żyje nadał.

Kościoły unitarzy byli kościołami narodowymi, nie uczestniczyli w życiu politycznym kraju i nie dążyli do światowego rządu. Kościół Rzymski chciał rządzić światem i oni wymyślili sposoby realizacji swych daleko idących planów.

Afanazjanie nigdy poważnie nie rozglądali prawdziwą pozycję unitaryzmu, i po 590 roku żadne spory na ten temat zostali zabronione, ponieważ Rzym wcielał w życie tak zwany "chrześcijański" pogląd na rzeczy, który w istocie nie miał nic wspólnego z prawdziwą doktryną biblijną.

Reorganizacja wybrańców w nasze czasy jest bazowana na pojęciu istoty Jedynego Prawdziwego Boga i Jego syna Jezusa Chrystusa, który jes podstawą życia wiecznego (Jan 17:3; 1 Jan 5:20).

Oddawać cześć tylko Jedynemu Prawdziwemu Bogu - to warunek prawdziwej wiary, i nie oddawały cześć synu Jego Jezusowi Chrystusowi.

W liście do 2 Tesaloniczan 2:3 jest źle użyty termin "odstąpienie" lub "powstanie" jako zmniejszenie liczby wybrańców, ale mowa idzie o "apostazji", apostazji lub odstąpieniu od prawdy. Więc wybrańcy zostaną wygnani z wiernych, kiedy Chrystus zostanie do wieczny z Bogiem. Kiedy kościół przyjmie tą błędną doktrynę, wygłosi ona swe prawa, dane jej Bogiem, zmieniając lata i czasy (Dan. 2:21) - (prerogatywa Boga) i prawa, gnieść świętych (Dan. 7:25). Nie prawnik stanie na czele kościoła i przywłaszczy prawa i pełnomocnictwa, które należą Chrystusowi. I będzie wtedy wygłoszona błędna doktryna Boga w trójce jedynego.

Jest tylko jeden Bóg i niemożliwe, żeby istniała oddzielna istota, nazywana "Bogiem Synem", jak twierdzi błędna doktryna o trzyjedności; Stary Testament także nazywa Jahwe jedynym Bogiem, jak ojcem (naprz. Iz. 63:16; 64:8).

Biblia twierdzi, że Ojciec większy od Syna (Jan 14:28(, że "głowa Chrystusowi - Bóg" (1 Kor. 11:3), że u Syny i Ojca różne woli (Łukasz 22:42) i różne znania (Mark 13:32). Na ostatnie pytanie apologety Trójcy próbowali odpowiedzieć następnie: najwyższy, wszechwiedzący i jedyno istniejący Ojcu Bóg - Syn "zniszczył siebie samego, przyjął obraz niewolnika, został podobny do ludzi i z wyglądu do nich podobny, został posłuszny nawet do śmierci"(Tes. 2:7, por. Heb. 2:9), a temu, kiedy został w ciele, to rzeczywiście został mniejszy od Ojca, będąc przed tym równym Mu (por. Heb. 13:8).

W liście do Tesaloniczan 2:6-7 (standardowe wydanie poprawione) widzimy, że Chrystus nie szukał równości z Bogiem, był on posłuszny. Wybrańcy także posłuszni Bogu. 1 do Koryntian 11:3 -tutaj jest pokazana hierarchia niebios, która jednoznacznie wyklucza równość Boga i Chrystusa. Arytmetyka jest prosta: jeden = jednemu, i oddawać cześć Trójce lub Chrystusowi oznacza popierać Pierwsze Przykazanie.

W artykule Binitaryzm i trynitaryzm (76) są dwa załączniki, na które warto zwrócić uwagę: "Logiczne nie uzasadnienie dogmatu o Bogu w trójce jedynemu" i "Pytania do trynitarzy".