Chrześcijańskie Kościoły Boga

[056z]

Wnioski: święta [056z]

(Wydanie 1.0 19940917)

 

W tym artykule idzie mowa o przepisanych Bogiem świętach, o których także mówi się w księdze Kapłańskiej 23. To, co jest napisane w tym rozdzielę Biblii logicznie wynika z czwartego przykazania Boga.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994, (red. 1997), 2000 Wade Cox, wnioski Patty Gambie)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Święta

Święta Boga są podane w księdze Kapłańskiej 23:1-44. Mowa odzie o przepisanych przez Biblię zebraniach świętych, na cześć Boga i ludzi Jego. Cała kolejność tych świąt stanowi całość związanych ze sobą zdarzeń. W tych świętach możemy widzieć zamysł Boga, który On przygotował całej ludzkości. Razem z dziesięcioma przykazaniami przestrzeganie świąt nosi charakter obowiązkowy.

Z księgi kapłańskiej 1:1-2 widzimy, że święta są przeznaczeni Bogiem jako osobliwe święte zebrania, które i są Jego święta. wszystkie inne święta, przyjęte tradycyjnym chrześcijaństwem, nie mają stosunku do prawdziwych chrześcijańskich zebrań na cześć Boga, tak samo jak i do zamysłu Boga, co jest wyrażony w Jego świętach.

On zaczyna z soboty, która jest pierwszym z ustalonych im świąt. W ten dzień trzeba modlić się i rozmyślać o duchu. To czas świętych zebrań, więc na tych wszystkich ludziach leży obowiązek zbierać się pod czas świąt, ustalonych Bogiem. To przykazanie poszerza się na wszystkie święta.

Wychodząc z księgi Kapłańskiej 23 staje się jasne, że przestrzeganie świąt powinno mieć charakter ogólny. Szczególnie ważne jest przestrzegać je w określone (poprawne) dni zgodnie z astronomiczną regularnością nastąpienia nowi. W przeciwnym przypadku świąteczne zebrania w ten dzień będą uważane nie poprawnymi.

Istnieje święto Przaśników, ważną częścią którego jest ceremonia na cześć Paschy żydowskiej. Chrystus jest naszą paschą. Teraz obchodzimy to święto jak wspominanie o Chrystusie, stałe pamiętając o tej ofierze, co on przyniósł za nas. Niecierpliwie oczekujemy na jego drugie przyjście. Także bardzo ważną częścią świątecznego cyklu przaśników jest dzień snopa wzniesienia. Ten snop jest przyjęto wznosić w określony dzień, czas, słowem w ten czas, co jest wyznaczony Chrystusem swym wzniesieniem do Ojca swego i Boga swego (który jest nasz Bóg i Ojciec). Święto to jest zwykle w pierwszy dzień tygodnie po tym, jak zmartwychwstał Jezus.

Jest łatwo widzieć, że święta są ciasno związani ze zbiorem urodzaju jęczmienia i pszenicy. Chrystus był początkiem urodzaju dusz, co będzie trwać. Tak wielu wybrańców zajmą swe miejsce i odegrają decydującą rolę pod czas ostatniego urodzaju ostatnich dniej.

Potem idzie Pięćdziesiątnica. Ten dzień służy napominaniem o tym, jak w 30 r.n.e. w Jerozolimie Duch Święty zszedł na zebranie wierzących; tan czas stał się początkiem kościoła. To i jest nasz urodzaj, zbiór którego trwa w ciągu dwu tysięcy lat do końca dniej, do skończenia wieku.

Dalej idzie święto trąb, które zbiega się z nowią pierwszego dnia siódmego miesiąca według kalendarza bożego. Święto to dość wyraźnie nam demonstruje, jak odbędzie się przyjście Zbawiciela, kiedy on przyjdzie na ziemię poddźwięki trąb i ostatniej trąby. to się zdarzy w imię naszego zbawienia i królestwa, co ustali Mesjasz na tej planecie.

Na dziesiąty dzień siódmego miesiąca Pan przywoła ludzi pościć się od wieczora 9-go dnia do wieczora dziesiątego. Ten dzień nazywają naszą sobotą. Ten dzień także nazywają dniem oczyszczenia, należy do tych świąt, które powinno przestrzegać. Dzień ten symbolizuje nasze pojednanie z Panem Ojcem. Oprócz tego dzień ten służy napominaniem o tym, że przyjdzie czas tysiącletniego uwięzienia szatana, który i teraz rządzi tym światem.

Święto namiotów symbolizuje te same tysiąc lat. A Chrystus ustali swe królestwo na tysiąc lat pod opieką Boga. a święci przyniosą na ziemię pokój i sprawiedliwość.

Święto to trwa siedem dniej i trzeba go obchodzić w radości. W ten dzień jest przyjęte pomagać biednym, a także słuchać głosicieli, którzy pomogą wam zrozumieć zamysł Boga.

Członkowie kościoła Nowego Testamentu, którą założyli apostołowie, przestrzegali wszystkie, z przepisanych prawem świąt. Tak samo postępował Jezus Chrystus w ciągu swego życia. Przestrzegał prawa, które on że jako Anioł Testamentu przekazał Mojżeszowi na górze Synaj.

Te wszystkie święta zostaną znów obchodzone pod czas tysiącletniego rządu Chrystusa, tak że cały świat będzie znów je przestrzegać. Kara za nie przestrzeganie przepisów Pana będzie straszną, jak widzimy z księgi proroka Zachariasza 14:16-19.

Mamy przestrzegać te święta teraz, jeżeli chcemy dogodzić Ojcu naszemu swym posłuszeństwem. Powinniśmy robić święte zebrania na cześć Jego, żeby karmić Ducha Świętego wewnątrz nas, skrzepić się w miłości i rozumieniu naszych braci.

Teraz bóg tego wieku szatan rządzi światem. On robi wszystko, żeby skomplikować nasze stosunki z bogiem. Ale ludzi powinni pamiętać o tych obietnicach, które On nam dał, o tym, że Jego wola spełni się nie zważając na nic. I my możemy wszystko w podtrzymującym nas Chrystusie (Tes.4:13).