Chrześcijańskie Kościoły Boga

[040z]

Wnioski: Przykazania błogości [040z]

(Wydanie 1.0 19940701)

 

W tym artykule jest rozpatrywana rola przykazań błogości i ich sens. Autor także podaje kilka tez o kościele i jego roli prowadzącej.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994,1998, 2001 Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Przykazania błogości

Przykazania błogości - ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Kazanie Chrystusa, o którym idzie mowa w Ewangelii św. Mateusza 5:1 ma ogromne znaczenie.

Błogości - to błogosławieństwa jego kościoła, jego narodu. Służą modelem, przykładem dla wybrańców. Jednak w głównym prądzie chrześcijaństwa jest im udzielano niedostatnią uwagę; tam oni są przedstawiane jako kazanie dla biednych.

Celem tej pracy jest objaśnić, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego kazania, jak o tym jest napisane w Ewangelii wg. Mateusza 5:1-12. Chrystus tutaj zwraca się do kościoła, który dla uczniów jest twierdzą Bożą. Potem mówi zdanie o soki (Mat. 5:13-16).

Jednak Chrystus nie kończy swoje kazanie na tym. Większość chrześcijan nie zwracali uwagi na ten moment. Ale to nie jest dopuszczalne. Chrystus mówi nie tak prosto, a przestrzega pewną kolejność, próbując donieść do nas pewną informację. Kontynuuje swe kazanie (Mat. 5:17-20).

W kościele boga zawsze byli ludzi, które różnymi sposobami próbowali zmniejszyć znaczenie prawa. Według nich można by było nie przestrzegać jednego lub kilka położeń prawa. Niektóre zasady prawa my dziś nie przestrzegamy, ponieważ współczesne społeczeństwo narzuca nam swoje tradycji. Zasady te są zapomnienie temu, że społeczeństwo przestało je używać. W przeszłości kościoły Boga argumentowali swą pozycję tam, że jeżeli nie trzeba używać jedną część prawa, to nie trzeba przestrzegać i inne. Na przykład wtedy mówili, że niema potrzeby nadał przestrzegać święta, ponieważ rozdział prawa, w którym są opisywane, już nie jest używany.

Prawo - to kategoria całości. Nie straci żadnej swej części, nie zmienił się ani na jotę. Nie przestrzegamy teraz prawa ofiarowania, ponieważ my - to kościół. Kiedy przyjdzie Mesjasz, on od nowa pokaże nam świat. Ale my nie możemy tego zrobić. Mesjasz został pomazany ofiarą, złożoną jeden raz i na zawsze. Było to jedyne prawo, spełnione w całości. Inne podane prawa nie są wykorzystywane temu, że na przykład więcej nie mamy niewolników. Ale tam, gdzie oni są, prawo to pozostaje w sile.

Analizujemy przykazania błogości, pokażmy sens i silą, która jest w nich zawarta. Pierwsze przykazanie błogości brzmi następująco: błogi są biedni duchem, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

Wydaje się, że to zdanie zaprzecza samo siebie. Słaby duchem otrzyma w spadku królestwo Niebios. Przed tym uczyli nas, że powinniśmy być bogaci duchowo. Powinniśmy pracować nad sobą i być wzrastać w duchu. To jak może zajść taka sprzeczność? Czy oznacza określenie biedny duchem człowieka słabego lub biednego duchowo? Odpowiedź: nie, nie oznacza. Biedny duchem - to człowiek, co ofiaruje swój dobrobyt swemu bliźniemu, swemu bratu; jest biedny według swej decyzji; ponieważ podporządkuje swe interesy ludziom, którym służy. Tak można zrobić wniosek, że bogactwo dla wybrańców nie jest celem. To znaczy w kazaniu nie mówi się o błagach materialnych, na przykład o zdrowiu i bogactwie.

Więc widzimy, że być biednym duchem nie oznacza być niedalekim w sensie duchowym, ale być biednym w imię interesów bliźniego, Jezusa Chrystusa, podporządkują służbie społeczeństwa swą osobę i swe własne interesy.

Drugie przykazanie błogości brzmi następująco: są błogi ci, co płaczą, ponieważ zostaną pocieszone. Skąd się wziął ten, kto płace? Kim jest ? czemu jest błogi? Czy płacze o jakiejś swej biedzie? Księga proroka Jezehela 9:4 pojaśnia nam, co ma na uwadze. A Chrystus pojaśniał sens tego, o czym mówił Jezechiel (Jez. 9:1-11).

Proces ten zaczął się z wierzchu wybrańców i doszedł do naszych ludzi. Możemy płakać, wyrażać skruchę. ten, kto nie płacze i nie pokutuje, zostanie zabity. Dotyczy to kobiet, mężczyzn i dzieci. Sprawa nie w słabości. Naród ten zostanie rzucony na kolana za pomocą miecza.

Trzecie przykazanie błogości brzmi następnie: Błogi są łagodni, ponieważ dziedziczą ziemię. Jak możemy poprzedzić naród i świat, jeżeli powinniśmy być łagodni? Co oznacza być łagodnym? Czy łagodny znaczy słaby? Nie! Łagodność nie jest słabością.

Z pierwszego listu do Koryntian, rodz. 13 staje się jasne, co miał na uwadze Chrystus, kiedy mówił o łagodności i dziedziczeniu ziemi. Łagodność także kiedy stawisz siebie niżej swych braci.

Świat idzie do upadku. Całe społeczeństwo, a szczególnie gromady, mówiąca po angielsku, stale degraduje. Mózg człowieka podlega systematycznemu niszczeniu pod wpływem nidzkiej próby filmów holiwódskich, w których dużo gwałtu.

Już w tym wieku Europa dwukrotnie zaczynała wojnę sama z sobą. Potem było 50 lat zimniej wojny, spowodowanej Drugą Wojną Światową. Teraz jesteśmy na granice tego, żeby wrócić do epoki barbarzyństwa.

Czwarte przykazanie błogości twierdzi: Błogi są ci, co chcą prawdy, ponieważ zostaną nasyceni. Tutaj idzie mowa o żądaniu nauki bożej.

Z Psalmów 119 widzimy, że mowa idzie o nauce prawa, gdzie pobożność wynika z samego prawa.

W przykazaniu błogości jest klucz. Klucz do tego, żeby zostać solą ziemi i światem kościoła. Możemy zostać światem dla pogan (nie Judejczyków).

Piąte przykazanie błogości: Błogi są miłościwi (patrz także Zach. 7:8-10).

Zgodnie z poglądami niektórych kościołów trynitarzy nie powinniśmy przestrzegać zasady wiary do tych, kto do niej nie należy. Z nimi trzeba postępować inaczej. W stosunku do wdów, biednych, sierot to nie jest tak. Bóg nie jest przyjemny (Dzieje 10:34).

Przyjdzie czas, kiedy Pan nie będzie słuchać. On nie usłyszy płacz narodów, co przewrócą swe serce w kamień (Zach. 7:11-14).

Spustoszenie i wojna obrócą się na tych, kto nie słyszy słowa Bożego.

Szóste przykazanie błogości brzmi tak: Błogi są czyści sercem, ponieważ zobaczą Boga.

Paweł i Jan tak mówią, ponieważ tylko Bóg ma silę duchową. Powinniśmy być gotowi do spotkania z Bogiem, a dla tego powinna w nas bać siła duchowa. Pojawi się ona tylko po zmartwychwstaniu.

Siódme przykazanie błogości: Błogi są stróże pokoju, ponieważ zostaną synami bożymi.

Duch święty jest wyrażany w przywracaniu zgody. Przynoszący pokój może rządzić tą planetą. Jezus Chrystus rządzi tą planetą razem z Bogiem. Monoteizm - to nie Bóg z trzema głowami. Monoteizm - to wiara w jedynego Boga, ponieważ wszyscy, Jezus Chrystus i wszyscy aniołowie podlegają Jego wole.

Żeby być dziećmi Boga powinniśmy być łagodzicielami, przejawiając owoce Ducha Świętego.

Przedstawiając ósme przykazanie błogości Chrystus mówił: Błogi są wygnani za wiarę, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

Dzieje opisują męczennictwo Stefana. Zwrócenie do tego faktu pomoże nam zrozumieć ósmą błogość.

W Dziejów 7:51 Stefan mówi:

Okrutni ludzi z nie obrzezanym sercem i uszami.

Kiedy on skończył, członkowie rady wpadli w gniew i skrzypieli zębami.

Na zakończenie w dziewiątym błogosławieństwie czytamy: Błogi jesteście, kiedy oskarżają was, ganią za mnie.

Tutaj Chrystus mówi o prześladowaniu wybrańców. Ci, co prześladują wybrańców, twierdzą, że mają władzę być Kościołami Boga lub zebraniem Boży,. S początku był to Judaizm, ale potem prześladowanie wychodziło z głównego prądu chrześcijaństwa. Potem to byli protestanci i niektórzy z Kościołów Boga. to ci, co nazywali siebie chrześcijanami, ale to nie prawdy. Ci kościoły, co należą do Kościołów Boga, prześladują wybrańców, ponieważ nie znają naszego nauczyciela (Iz. 66:5).

Chrystus powiedział: "bądźcie radośni tym, Że zostaniecie wynagrodzeni na niebie, ponieważ przed wami oni prześladowali proroków, jak będą i was prześladować". Jest nam wyznaczoną nieść ciężar prześladowania w świecie nadziei. Róbcie wszystko dla spełnienia spraw Bożych.