Chrześcijańskie Kościoły Boga

[039z]

Wnioski: krzyż, jego pochodzenie i znaczenie [039z]

(Wydanie 1.0 19940625)

 

W tym artykule jest rozpatrywana kultowa etymologia krzyża w kontekście historycznym, a także rola, którą odgrywał krzyż w kultach do chrześcijańskich. Autor także mówi o stosunku krzyża i Drugiego przykazania.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994,2000 CCG wnioski Pona Proposha, wyd. Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Krzyż: jego pochodzenie i znaczenie

W Berry (encyklopedia "Heraldyka") jest upominanie o 385 różnych krzyżach. większość z nich była używana jako ozdoba czy w heraldyce (ERE, Krzyż, tom 4, str. 324 i t.d.). istnieje dziewięć rodzajów krzyżów, mających pewien sens religijny.

Krzyż ukorzenił się w Chrześcijaństwie. Jednak wczesne chrześcijaństwo od początku nie rozpatrywało tą religię kultu jako prawdziwie chrześcijańską. Tradycyjnie byli obrazoburcami, aktywnie występując przeciwko krzyżów w kościołach, co powołują się na pogańskie korzeni krzyża. Nawet więcej, niektórzy z chrześcijan, co przestrzegali sobotę, byli skazane na tortury za to, że próbowali wyrażać swe nie przyjęcie pseudo chrześcijańskiej symboliki. Wandale także byli obrazoburcami, co niszczyli idoli, którym oddawali cześć grecy i rzymianie.

Pawlikianie także spowiadali zasady obrazoburcze, podobnie do wielu innych, co przestrzegali sobotę i ich potomkowie.

Zakaz krzyżów (a także zwyczaj chrzcić w dojrzałym wieku) nabiera obroty w kościołach, co przestrzegają sobotę. oDdani swej wierze członkowie kościołów Boga i do dziś kontynuują przestrzeganie tego zwyczaju. Krzyż jest najbardziej dawnym symbolem, w którym widzą szereg znaczeń mistycznych.

Krzyży niechrześcijańskie

Krzyż ma stosunek bezpośredni do kultu słońca. Szliman zauważał, że obraz krzyża był obecny na wszystkich wyrobach z gliny i wrzecionach, znalezionych pobliżu od Troady (w regionie Troi)(ERE, tam że, str. 325).ten wizerunek był przeplatany z dyskiem słonecznym. Czasem można zobaczyć, że te dwa elementy dekoracyjne są zestawiane.

U Indian można spotkać różnostronny krzyż, przeplatany dyskiem słonecznym.

Krzyż zwykle stawiali obok rozstaju drogi, takim czynem krzyż stał się obiektem oddawania czci.

W wieku brązy, szczególnie wśród gałów, krzyż bardzo często można było widzieć na glinianych i jubilerskich wyrobach, a także na monetach.

Krzyż można było spotkać w Meksyku, Peru i Ameryce Centralnej. Tam krzyż służy oznaczeniem czterech wiatrów, które przynoszą deszcz.

Indianie z plemienni dakotów także wykorzystywali krzyż dla oznaczenia czterech wiatrów.

Naj wczesnym obrazem krzyża uważają hieroglif chiński, oznaczający słowo ziemia. Hieroglif ten przedstawia ideogram w kształcie różnostronnego krzyża w kwadracie.

Krzyś w kole słonecznym widocznie przedstawia cztery rzeki raju. W Biblii idzie mowa o rzece, co bierze początek w Edenie; jej wody ciekną w cztery rękawy.

Takim czynem ta idea pokazuje historię biblijną (Rod. 2:10). Różnica tylko w geografii rzek. W miejscowej mitologii także spotyka się upominanie o żywej wodzie, co pochodziła z głównego źródła, t.z. Boga poprzez gwiazdę poranną. Którą był szatan.

Więc mowa idzie o dość poważnej formie bałwochwalstwa, która przejawia się w symbolice krzyża. Symbol tan ma bezpośredni stosunek do kultów słonecznych. bez żadnej wątpliwości krzyż jako symbol zmartwychwstania w nowego życia beznadziejnie ugrzązł w kultowej etymologii dawnych zasadach wiary.

Większe rozpowszechnienie swastyka nabiera w granicach japońskiego i chińskiego buddyzmu. Symbol ten zjawia się na piedestałach Buddy i bodhisatwy w granicach kultów mahajany.

Krzyż w chrześcijaństwie

Znak krzyża

Rozpowszechnienie krzyża w granicach chrześcijaństwa odbywało się tak że, jak i ekspansja dogmatu Trójcy. Tertulian nalegał, żeby każdy etat kształtowania chrześcijańskiego był oznaczony małym krzyżykiem na czole wierzącego. Stąd obwinienie w bałwochwalstwie stało się zupełnie uzasadnionym.

Rzymskie autorzy katolickie przyznają, że krzyż stał się ślubem a prawdziwego kultu. A Didreau mówi:

Krzyż czcili prawie także, jak i samego Chrystusa; temu świętemu kawałku drzewa oddawali cześć na równi z samym Bogiem.

Jest trudne to zaprzeczyć. Ponieważ nie jest dla nikogo tajemnicą, że krzyż przyszedł do chrześcijaństwa z kultów mistycznych. Z czasem ta kultowa realia zajęła bardziej mocne pozycji, ale wczesne kościoły Boga nigdy nie czcili krzyż jako boski symbol. takie formy oddawania czci pogańskiej jak niedzielne mszę, Pascha Pogańska i Wielkanoc byli zapożyczone z kultów słonecznych.

Nie podlega wątpliwości to, że krzyż, który później było stawiano na drogach, pierwotnie był wykorzystywany jako symbol falliczny. Przyszedł do chrześcijaństwa razem z matką bogini Hekatą, którą później stali nazywać Madonną.

Znak krzyża zawsze był przyjmowany w mitologii wielostronnie. I jako symbol nieśmiertelności i życia wiecznego, i jako symbol wcielenia Bóstwa. Ponieważ pojęcie "Bóstwo" rozumie "nieśmiertelność" (jak obowiązkowy atrybut Bóstwa), krzyż jest symbolem, z jednej strony, przejawu Boskiego, a z innej - przezwyciężenie śmierci, właściwej tej koniecznej realności; przecież tak duchowość, jak i nieskończoność są atrybutami Bóstwa (porównamy w tym związku kulty umierających i zmartwychwstałych bogów: Ozyrysa, Wakha, Dyonisa, Attisa i in., to znaczy wyższość życia nad śmiercią). Krzyż także symbolizuje nowe Drzewo życia "zamiast" tego, które pozostało w straconym Raju (patrz. Rodzaju, rozd. 2).

W księdze Zachariasza 12:10 widzimy, że śmierć zwykłe następowała temu, że człowiek zostawał przykuty gwoździami. Teraz nie można powiedzieć na pewno, czy byli to dwie zwykle belki złożone na krzyż lub krzyż jako realia pogańska; ponieważ sam termin może oznaczać tak jedno jak i drugie.

Teraz to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli tylko nie brać pod uwagę ten fakt, że kulty przyszli do chrześcijaństwa i stali się prawne.

Drugi Sobór w Nicee (787), skierowany na reformacje niepoprawnego użycia symboli i skończenie sporów obrazoburców ustalił, że poprawnym było oddanie czci wierzących "drogocennemu krzyżu", jak i obrazom Chrystusa, Błogosławionej Panny i świętych (Kat. Encyk. Cyt).

Sobór ustalił, że kult Latry jedyny należy naturze boskiej. Więc byli ustalone obiekty i formy oddania czci, co nie odpowiadali naturze boskiej. Ale twierdzenie, że oddanie czci obrazom śmiertelnych ludzi jest sprzeczne z prawdziwą nauką Biblii. Koncepcja tego, że obrazy mogą być nasycone naturą boską są absurdalne. Modlitwa, nawet do ducha umarłego świętego, co jest terminem, który poszerza się na wszystkich wybrańców, jest nie tylko nie biblijna, ale demonstruje całkowite niezrozumienie nauk biblijnych, które dotyczą zmartwychwstania. Rzeczywiście, stronnika poprosili by modlić się idee, która zwrócona do Boga, możliwie pod opieką Chrystusa, oczekując zmartwychwstania. Istota sama po sobie nie zna nic. koncepcja ta jest absurdalną dla chrześcijaństwa i może dotyczyć animistskiej kosmologii kultów Misteria. Takie niezrozumienie zrodziło błędy soborów w Niceę I i Konstantynopolu I. Doprowadziło to do całkowitego niezrozumienia nauki biblijnej o naturze boskiej, którą panują wszyscy wybrańcy.

Więc symbolem zostało pełne koło, i obrazy Misteria wzięli górę nad chrześcijaństwem, będąc centrum oddania czci.

Z powiedzianego wyżej można zrobić wniosek, że wykorzystanie krzyża filozoficznie jest zaprzeczone przez chrześcijaństwo - nie tylko na tych podstawach, ale także temu, że koncepcja, wymienione wyżej, które logicznie należą Bogowi i są prostą prerogatywą Boga, w tam symbolizmie są przepisywane Chrystusowi, jak byli przypisywane bogom Misteria.

Zmartwychwstanie odbywa się jako akt władzy bożej. Tylko Bóg jest nieśmiertelny (1 Tym. 6:16). Chrystus posłusznie spełnia wolę, oddając swe życie tej władze (Jan 10:18). Zmartwychwstanie jest aktem władzy bożej, ponieważ on jedyny jest nieśmiertelny (1 Tym. 6:16). Ale Syn boży, boski i niewinny Męczennik, co przelał swą krew na przyrządzie męczennictwa za grzechy wszystkiego rodu ludzkiego, dzięki temu zrobił krzyż symbolem najwyższego honoru i sławy, symbolem odkupującej błogości, zbawienia i życia wiecznego. Krzyż jest często upominany w Piśmie Świętym dla oznaczenia odkupującej ofiary krzyżowej Pana Jezusa Chrystusa i Jego podporządkowanie swemu Ojcu nawet po śmierci (Tes. 2:8). Chrystus, który ofiaruje, oni wszyscy, kto ofiaruje, są jednego (KJV) pochodzenia (enos pantes) (do Heb. 2:11 ESV). Wykorzystanie termina (enos pantes) oznacza, że oni wszyscy od jednego, całkiem, we wszystkich stosunkach, wszystkimi drogami (Taiers). NIV próbuje zmienić tekst, tłumacząc go jak z jednej rodziny.

Tylko jednemu Bogu możemy modlić się i oddawać cześć (Łukasz 4:8; Jan 4:23; Apok.19:10; 22:9). Krzyż został symbolem siebie samego, jak obraz postawiony Mojżeszem (Liczb 21:8-9), stal się symbolem siebie samego i takim czynem przeksztalczył się do bałwochwalstwa.

Z powiedzianego wyżej symbolizm, co otacza krzyż, a także pracy i kształty, sami byli wypełnione koncepcjami, co przyszli do chrześcijaństwa. Koncepcji te pochodzą od dawnych form oddania czci, które przyszli lub rozpłynęli się wśród narodów i plemion. Określenie pochodzenia i stosunków zrobione w prace wyżej. Krzyż jako symbol, nie jest bezpiecznym środkiem ozdoby.

Przypisywanie krzyża Chrystusowi, jak obraza obiektu oddania czci jest naruszeniem drugiego przykazania. ta koncepcja czy doktryna przypisuje ciężki grzech Chrystusowi, który staje się równy Bogu, chociaż Biblia twierdzi, że on nie był takim (Jan 14:28, Tes. 2:6). Takie koncepcji nie byli wykorzystywane kościołem w ciągu pierwszych dwóch wieków i byli rozpatrywane jak bałwochwalstwo. Wielu z naszych ludzi byli skazani na męki za to, że odmówili się przyjęciu krzyża jako symbolu wiary.