Chrześcijańskie Kościoły Boga

[038z]

Wnioski: Zasada poręki braterskiej [038z]

(Wydanie 1.0 19940611)

 

Autor tego artykułu daje charakterystykę pracę doktora Djene Djetz i przedstawia zasady stosunków między członkami kościoła.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994, 2000 Wade Cox)

Wnioski Rona Proposha wyd. Wade Cox (tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Zasada poręki braterskiej

O autorze

Doktor Djene Djetz - popularny autor, co pisze na tematy chrześcijańskie, który wydał wielu ksiąg o Nowym Testamencie. Tak nim jest napisano mnóstwo prac o tym, czym jest ślub, macierzyństwo, ojcostwo, kościół, obowiązki chrześcijan i t.d. z punktu wodzenia Biblii. On dobrze zna się na pytaniach tłumaczenia Nowego Testamentu, stosunków między chrześcijanami i ludźmi w ogóle.

d-r Djetz często występował na temat tego, jak powinien funkcjonować kościół, i jakie obowiązki przed innymi członkami kościoła powinien brać na siebie każdy, kto do niego należy. Temat rozmowy był zadany myślami, przedstawionymi w jego księdze pod nazwą "Nauczając jeden drugiego", która niestety nie jest wydawaną. Danny artykuł jest bazowany na materiałach, podanych d-rem Djetzem.

Wstęp

Jednym z pytań, które jest zadawane znów i znów jest takie: "Czym jest kościół"? na to pytanie można odpowiedzieć różnie. Moglibyśmy dać odpowiedź, stając na punkt widzenia ludzi, którzy sami są częścią Kościoła. Moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie alegorycznie, t.z. powiedzieć, że Kościół - to niewiasta Chrystusa. Moglibyśmy odpowiedzieć na zadane pytanie z punktu widzenia historii. Chciał bym odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia stosunków ludzkich. Kościół jest rodzina i dom boży na ziemi. Ale będąc dziećmi Pana jako bracia i siostry w Jego domu, jak powinniśmy zachowywać się jeden w stosunku do drugiego? Jak powinniśmy zachowywać się będąc grupą?

Istnieje idea lub temat, który przenika Nowy Testament, i który pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie. Sens tematu biblijnego możny wyrazić w tym, co nazywa się "zasadą odpowiedzialności zbiorowej". W Nowym Testamencie zdanie "jeden - drugiego - w angielskim one another - uwaga tłumacza" jest niejednokrotnie spotykane w tych miejscach, gdzie rozpatruje się istota kościoła i jego rola. Termin, który jest tłumaczony "jeden drugiego" pochodzi od greckiego allelon (wydanie SGD 240).za wyjątkiem Ewangekij i Dziejów, on jest spotykany 60 razy w Nowym Testamencie, i w większości przypadków termin ten dotyczy członków spółki. Jeżeli uważnie przeczytać różne fragmenty biblijne, gdzie ma miejsce użycie tego wyrazu, i sprowadzić wszystkie idei do kilku głównych punktów, to otrzymamy około dwunastu głównych idej, w których dominuje pojęcie "jeden drugiego". Właśnie ta okoliczność posłużyła podstawą dla napisania tego artykułu. Ta idea "jeden o drugim" mówi nam o tym, jak powinien działać kościół jak Ciało Chrystusa.

Krótki opis ustroju Kościoła można znaleźć w księdze listu Pawła do Efezjan 4:11-12.

Więc, co jest przyjęto rozumieć pod słowem "nauczać"? (Efez. 4:13). Celem nauczania jest ciało, składające się dzięki różnym wzajemnym związkom, przy działaniu w swoją miarę każdego członka, otrzymuje dopełnienie dla tworzenia samego siebie w miłości (Efez. 4:14-16).

Członki jeden drugiego

Eksperci uważają list do rzymian "światowym listem". Powodem tego jest ta okoliczność, że w liście są zawarci wszystkie główne doktryny, potrzebne dla tego, żeby otrzymać życie wieczne. List uczy prawu, opowiada o grzechu, pokucie, chrztu, ogierze Chrystusa, przeznaczeniu człowieka i życiu w Chrystusie. W rzeczywistości pierwsze jedenaście rozdziałów są rozpatrywane jako rozdziały, co zawierają doktrynę. Oni mają do czynienia, głównie, z pytaniami doktryny, w ten czas, kiedy inne rozdziały noszą bardziej "stosowny" charakter. Właśnie w ostatnim rozdzielę księgi można odnaleźć pouczania o tym, jak trzeba spowiadać chrześcijanizm. Pierwsze upominanie idei "jeden o drugim" można odnaleźć w Do Rzymian 12:4-5.

Wzajemne oddanie

Następna idea "jeden o drugim", z którą mamy sprawę, jest spotykana kilka wierszy dalej, w tekście listu do Rzymian 12:10.

Czcijcie jeden drugiego

Trzecia idea "jeden o drugim" jest spotykana w drugiej części wiersza 12:10, którą już podawaliśmy.

Być w jednomyślności ze sobą

Idea ta jest podana w liście do Rzymian 15:5.

Rozumiejcie jeden drugiego

Paweł podaje tą koncepcję w dwóch wierszach dalej (Rzym. 15:7).

Nauczajcie jeden drugiego

Następna idea "jeden o drugim" jest w wierszach dalej (Rzym. 15:14).

Witajcie jeden drugiego

Następna idea "jeden o drugim" jest w liście do rzymian 16. Paweł zaczyna swój trzeci wiersz nauczaniem o witaniu.

Rzymian 16:3 witajcie Pryskila i Akila, współpracowników mych w Chrystusie (standardowe poprawione wydanie Biblii).

A potem w wierszu 16 on daje ogólne wskazówki:

Do Rzymian 16:16

Witajcie siebie nawzajem z całowaniem świętych.

Witają was wszystkie kościoły Chrystusa.

(Standardowe poprawione wydanie Biblii).

To nauczanie o witaniu siebie nawzajem z całowaniem świętych jest spotykane w Nowym Testamencie pięć razy. Niżej podane inne miejsca w Biblii, gdzie jest użyte to wyrażenie (1 do Kor. 16:20; 2 do Kor. 13:12; 1 Tesal. 5:26; 1 Piotra 5:14).

Służycie jeden drugiemu

Rozpatrzymy następny epizod "jeden o drugim". Zostawimy księgę listu do rzymian i zatrzymamy się na liście do gałatów 5:113.

Jeżeli będziemy lubić siebie nawzajem, to będziemy służyć jeden drugiemu jak Chrystus lubił nas i przejawiał swą miłość w liście do Tesaloniczan 2:3-5.

Nosicie brzemię jeden drugiego

Następny przykład idei "jeden o drugim". Paweł mówi o tym także i w liście do gałatów 6.

Bądźcie wyrozumiali jeden do drugiego

Chociaż ten postulat wydaje się podobny do poprzedniego, zasada ta, w rzeczywistości, dotyczy innego aspektu wiary. W liście do Efezjan 4 spotykamy odpowiednie pouczanie.

Podlegajcie jeden drugiemu

O tym jest wprost napisane w liście do efezjan, rozdział 5.

Przekonujcie jeden drugiego

Ta idea jest spotykana w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:11.

Chrześcijanin powinien podtrzymywać i nauczać swego bliźniego, a nie wprowadzać go w przygnębienie. Zapał nie powinien być czymś, co ma z zazdrością i smutnie dajemy ludziom raz na kilka lat. Pracownicy, i ci, kto nimi kieruje, powinni dbać o swych podległych i stałe podtrzymywać i wzbudzać zapał.

Bardzo ważnym jest, żeby mężowie podtrzymywali i wzmacniali na duchu swe żony, dając im radość i demonstrowali przywiązanie do swych połówek. Mężowie powinni pokazywać, że oni cenią swe żony i to wszystko, co ci robią dla nich; pokazać, że oni, mężowie, liczą się ze zdaniem swych żon; że chcą pomóc swym żonom w sprawach domowych i tak dalej.

Tak dawajcie podnosić na duchu i nauczać jeden drugiego w miłości chrześcijańskiej.