Chrześcijańskie Kościoły Boga

[035z]

Wnioski: Czemu Abraham został nazwany "przyjacielem boga" [035z]

(Wydanie 1.0 19940611)

  

W tym artykule autor pokazuje stosunki między Abrahamem a Bogiem.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994, 2000 CCG wniosku PonaProrosha, wyd. Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Czemu Abraham został nazwany "przyjacielem bożym"?

Są ciekawe słowa Jakuba o Abrahamie, ojcu prawowiernych:

Jakub 2:23 i spełniło się słowo Pisma: "wierzył Abraham Bogu, i za to został pobożny, i nazwany przyjacielem Bożym" (Standardowe poprawione wydanie Biblii).

Zwróćcie uwagę, że Abraham przywraca uwagę do tego faktu, że Abraham został nazwany przyjacielem bożym. Termin "przyjaciel" w pewnej mierze rozumie bardzo bliskie stosunki, ponieważ niesie w sobie pewien stopień współczucia, zaufania.

Jednak jest znaczące, że Abraham został nazwany przyjacielem bożym. Słowa te byli powiedziane wielkim, wszechmogącym, wszechobecnym Panem. nie była to ocena jego stosunków z Bogiem, co wyszła z ust samego Abrahama. To powiedział Pan:

Jakub podał cytat z księgi Izajasza 41.

Izajasz 41:8 a ty, Izrael, Mój niewolnik, Jakub, którego wybrałem, siemię Abrahama, Mego przyjaciela (Standardowe poprawione Wydanie Biblii).

Dzieci Izraela byli niewolnikami bożymi i potomkami Abrahama, który był przyjacielem Boga. tylko pomyślcie, na ile ważnymi i wypełnionymi szczególnego sensu brzmią te słowa! Wyobraźcie, że ograniczona, cielesna, śmiertelna istota może być przyjacielem wszechmogącego, nieśmiertelnego, wszechobecnego Boga Najwyższego. Przedstawcie także, że niedoskonały człowiek, stworzony z prochu ziemnego jest okrążony stałą opieką Stwórcy, przesiąkniętego wiecznym duchem, poprzez który może być ciepła i długa przyjaźń.

A jednak słowa mój przyjaciel całkiem pokazują to, jakie stosunki byli u Boga z Abrahamem. Tak rozumiemy, że jego stosunki z bogiem nosili charakter prawdziwej i głębokiej przyjaźni.

Niezbędna zgoda

W ciągu naszego życia zdarza nam się spotykać wielu ludzi, i nie ma wątpliwości, że spotkamy wielu ludzi w przyszłości. Ale tak czy inaczej naszymi przyjaciółmi zostaje niewielu. Czemu? Jeden z najbardziej wiarygodnych powodów - porozumienie między ludźmi

Trzeba zwrócić uwagę, co Bóg powiedział o Abrahamie w księdze Rodzaju 26.tutaj Bóg rozmawia z Izaakiem, potwierdzając te obietnicy, co dał Abrahamowi. Potem obietnicy te przeszli do Izaaka (Rod. 26:3-5).

W czym jest powód tego, że Bóg dał Abrahamowi te obietnicy, a potem przekazał je jego synu Izaaku? Ponieważ Abraham był posłuszny Panu i przestrzegał Jego przykazania (st. 5). Abraham był w doskonalej zgodzie z Bogiem. Był on posłuszny Bogu i dokładnie spełniał wszystkie nakazy, dane mu z wyżej, nawet wtedy, kiedy nie znał, czym to skończy się dla niego.

Prorok Amos postulował pytanie retoryczne:

Amos 3 Czy pojdą dwoje razem, jeżeli się nie domówili?

Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu i poprowadził na górę Synaj, gdzie dał ludziom Prawo. W Jego przykazaniach obiecał chronić je i błogosławić je. A ludzi obiecali podlegać Jemu i przestrzegać Jego prawa. Między synami Izraelu a Bogiem była zawarta umowa. Sens jej był w tym, że obie strony ustalili plan, według którego Bóg ustalił drogę do nowego życia w ziemi Obiecanej. Jednak Izrael nie spełnił danego słowa i odszedł drogi, co dał mu Pan. Synowie Izraelu niejednokrotnie powtarzali będziemy spełniać obowiązki, jesteśmy zgodni, jednak słowa ich brzmieli niepewnie, więc Izrael i Bóg nie mogli iść wybraną drogą obok.

W tym stosunku Izrael poruszył testament swego prarodzicieła Abrahama, który:

Abraham był w długiej nienaruszalnej zgodzie z Bogiem, a to był jeden z faktów, co doprowadził do przyjacielstwa Boga a Abrahama.

Dla nas chrześcijan jest bardzo ważna ta zgoda, którą zawieramy z Bogiem pod czas chrztu. Mówimy: tak, pójdziemy za Tobą! Będziemy spełniać twoją wole.

Wierność i niezawodność

Innym bardzo ważnym momentem, który powoduje przyjaźń jest wierność i niezawodność. Dla nas przyjaciele - to ludzi, co zostali wierni wam nawet wtedy, gdy przyjdzie czas decydujący.

Tak czy inaczej, prawdziwi przyjaciele są wierni i oddani sobie nawzajem i w biedzi i w radości.

Ofiara, którą Chrystus złożył za nas powinna wywoływać w nas chęć być wiernymi i pewnymi (Jan 15:14).

Kiedy Chrystus przygotowywał się oddać swe życie za nasze grzechy, on mówił nam, że taż za niego powinniśmy iść na wszystko, być wiernymi i oddanymi Jemu.

Abraham tak postąpił, jak powiedział mu Bóg, i przygotował się do ofiara Izaaka. Wykazał oddanie swemu stwórcę. Pokazał, że na nam można polegać, t.z Bóg może być pewien w tym, że ten człowiek potrafi spełnić każde, jakkolwiek trudne zadanie. Takim czynem bóg uważał Abrahama swym przyjacielem.

Zdolność ufać

Ostatnim składnikiem długiej i niezawodnej przyjaźni jest zdolność ludzi ufać sobie nawzajem.

Ten aspekt jest ciasno związany z dwoma poprzednimi cechami. Nasi najbliżsi przyjaciele - to ci ludzi, którym możemy swobodnie ufać. oni ci, komu możemy okazać swe osobiste poglądy i uczucia. Przy tam możemy być pewni, że oni nas nie zdradzą.

Z prawdziwymi przyjaciółmi możemy rozmawiać o tym, o czym myślimy, możemy się podzielić naszymi radościami, planami, i nawet naszymi smutkami i biedami. Jeżeli przyjaźń jest wystarczająco głęboka, to przyjaciele nic nie kryją jeden od drugiego. Chrystus opisał taką sytuację (Jan 15:15).

Podobnie temu, jak Bóg poprzez Chrystusa proponuje swoją przyjaźń, ponieważ chcę nam ufać, takim czynem powinniśmy wrócić mu swe zaufanie. Możemy mówić do niego, okazywać Mi swą duszę i mówić o wszystkich naszych potrzebach i dążeniach.

Stosunki Abrahama z Bogiem są ciekawe nie tylko jak przykład przyjaźni człowieka z Bogiem, ale także są bardzo pouczające dla nas. Bóg jest bezstronny. On nie dołącza się do żadnych grup, do których należą tylko wybrani, przeciwnie On chcę zaproponować przyjaźń wszystkim członkom swej rodziny. Jeżeli pójdziemy drogą naszego przodka Abrahama i będziemy w zgodzie z Bogiem, będziemy okazywać wierność i pewność co do Boga, demonstrować niepodzielne zaufanie do niego we wszystkim, wtedy także możemy nazwać siebie przyjaciółmi Boga.