Chrześcijańskie Kościoły Boga

[033z]

Wnioski: Charakter boży i jego dzieci [033z]

(Wydanie 2.0 19940604)

 

W tym artykule idzie mowa o odróżniających cechach boga, co stanowią podstawę Jego charakteru. Na podstawie materiałów biblijnych podaje się krótkie pojaśnianie każdej cechy odróżniającej.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994, 2000 CCG, wnioski Rona Proposcha, wyd. Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Charakter Boga i jego dzieci

W Biblii pan pokazuje nam siebie. Gdyby nie było Biblii, my by wcale nic nie znali o Bogu. Możliwe moglibyśmy przyjść do wniosku, że istnieje jakiś Wyższy Rozum, co stworzył świat i wszechświat. Możliwie moglibyśmy dojść wniosku, że dla świata powinien istnieć jakiś cel, który w pewien sposób ma do nas stosunek.

Na szczęście natura Boga jest taka, że On wybrał odkryć się nam. opowiada nam o sobie, o swych planach, co do ludzkości. Także mówi nam o tym, jak głęboko nas lubi i dba o nas.

Czasem Bóg chcę nam powiedzieć o swej naturze. Robi to dla tego, żeby upewnić i pouczyć nas. Nie zawsze rozumiemy to, jak chcę bas skrzepić, ponieważ nasz pogląd jest jednostronny. W sile naszego ograniczenia nie możemy sądzić obiektywnie o prawdziwych zamiarach Boga.

Moglibyśmy pomyśleć, że główny powód objawienia Boga polega na tym, że On chcę zrobić nas równymi Jemu. Tak Bóg mówi nam, że jest miłosierny. Nie możemy pomyśleć, że on to zrobię. Żebyśmy tak samo jak i on stali się miłosierne. Jednak nie zrozumieliśmy. Że miłosierdzie, to po prostu jedna z cech natury samego pana, że powiedział on o tym tylko w celu pokrzepić nas.

W swej księdze (Jego obraz, mój obraz, Skripcze Pres Fundeion (OK) LTD, 1989) na temat "szacunku do siebie" z chrześcijańskiego punktu widzenia, Djon Mak Dauel podaje spis wyróżniających cech natury Boga. autor także pojaśniał, co oznacza dla nas, dzieci Bożych każda z tych wyróżniających cech boga.

Czytanie tego spisu cech Pana bez wątpliwości może posłużyć na korzyść chrześcijanom, szczególnie tym, kto przed tym miał abstrakcyjny, jednostronny pogląd na rzeczy, konkretnie na naturę Boga. bóg nie objaśni swoją naturę, żebyśmy schwycili się za głowę, gdy zrozumiemy, jak dużo wad mamy. A Bóg chcę skrzepić nas i podnieść nas na duchu, pomóc nam w niełatwej pracy żyć. Niżej jest podany ten spis:

Bóg jest Król wszechświatu

Psalmów 24:8

1 Kronik 29:11-12

2 Kronik 20:6

1 do Tymoteusza 6:13-15

Apokalipsa 15:3-4

Oznacza to, że tp co się odbywa zależy od Jego woli. Ma niepodzielną władzę nas nami.

Pan jest pobożny

Psalmów 119:137

Oznacza to, że nie może on grzeszyć przeciwko nam

Bóg jest wierny

Powt. Prawa 32:4

Oznacza to, że On zawsze będzie do nas sprawiedliwy

Bóg jest łaska

1 Jana 4:8

Oznacza to, że On chcę nam pomóc otrzymać os życia wszystko, co jest możliwe

Bóg jest wieczny

Powt. Prawa 33:27

Izajasza 57:15

Oznacza to, że ten zamysł, który nam przygotował, jest wieczny i nieodwołalny

Bóg jest wszechwiedzący

2 Kronik 16:9

Psalmów 139:1-6

Oznacza to, że on zna wszystko o nas i o tym w jakiej sytuacji znajdujemy się. On zna o tym, co zrobić, żeby nam było dobrze

Bóg jest wszechobecny

Psalmów 139:7-10

Jeremjasza 23:24

Oznacza to, że nie możemy zrobić kroku bez Jego opieki

Bóg jest wszechmogący

Job 42:2

Oznacza to, że nie ma nic takiego, czego by Bóg nie mógł zrobić dla nas

Bóg jest prawda

Psalmów 31:5

Tytus 1:2

Oznacza to, że on nie może nas okłamywać

Bóg jest nieodwołalny o niezmienny

Malaciasza 3:6

Oznacza to, że możemy od niego zależeć

Bóg jest wierny

Do Rzymian 3:3

1 Koryntian 1: 9

Wyjścia 34:6

Oznacza to, że możemy Jemu wierzyć i być pewne w tym, że on spełni swe obietnicy

Bóg jest święty

Apokalipsa 15:4

Oznacza to, że On zawsze będzie święty w swych dziejach w stosunku nas

Bóg nie jest monstrum. Główna jego czecha - miłość i opieka. Jest wszechmogący, wszechobecny, stale czujący i gotowy przyjść na pomóc. on nigdy nie śpi. On namiętnie nas kocha, o sile jego uczucia możemy tylko przypuszczać. My - źrenica jego oka (Zach. 2:8). Napisał nas na Jego dłoniach (Iz. 49:16).

Takim czynem możemy położyć wszystkie nasze kłopoty na Niego (1 Piot. 5:7).

Dawajcie lubić Go, służyć Mu i całkiem na niego polegać (Heb. 13:5).