Chrześcijańskie Kościoły Boga

[031z]

Wnioski: Sobota [031z]

(Wydanie 2.0 19940528)

 

W tym artykule jest podane tłumaczenie Czwartego Przykazania; autor pojaśnia, jakie obowiązki nakłada na chrześcijan czwarte przykazanie.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994, 2000 CCG, wnioski Rona Proposha, wyd. Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Sobota

Dzień sobotni jest dniem świętym przed obliczem Pana naszego zgodnie czwartemu przykazaniu (Wyj. 20:8-11). Dzień tan jest specjalnie wyznaczony, żeby wszyscy mogli odpocząć (Powt. Prawa 5:14).

Zdanie 1: Powinniście pracować sześć dniej w tygodniu.

Nie powinniście się lenić. Wszystko, co może robić twoja ręka, rób po siłom, ponieważ w mogile, dokąd pójdziesz, nie ma ani pracy, ani rozmyślenia, ani znania, ani mądrości (Ekl. 9:20). Ponieważ, co człowiek posieje, to i zbierze (Gał. 6:7). Także prowadźcie mszę na znak wierności braciom, szczególnie dla pątników (2 Jan 5ó7).

Dzień siódmy jest sobota. Od samego dnia stworzenia dzień sobotni był uważany siódmym dniem. A u wszystkich narodów, zgodnie ze współczesnym kalendarzem, dzień szósty pada na sobotę. Dzień siódmy oznacza koniec cyklu i nie może być przeniesiony na inny dzień. takim czynem kalendarz nowego wieku, który został przyjęty zamiast kalendarza biblijnego, nanosi cios w same serce prawa bożego. Temu rzymianie długi czas nie przyjmowali obchodzenie soboty, jak widzimy z artykułu pod nazwą Ogólne rozpowszechnienie kościołów Boga, co przestrzegali sobotę (122), (por. Także dla czwartego przykazania w historii kościołów boga, co przestrzegali sobotę (170)).

Zdanie 2: Nie powinniście pracować w dniu sobotnim.

Nikt z żyjących na ziemi Izraelu, bądź jedna osoba, czy grupa ludzi, nie powinni pracować w sobotę. Prawo ma być pełnione tymi wszystkimi, kto żyje na terenach Izraeli. Dotyczy to jak izraelitów, tak i tych, co przyjechali. Neemjasz może służyć przykładem tego, że ludzi pracują w dniu sobotnim (Neeem. 10:28-31).

Uważają, że sobota - to nieodłączny element systemy religijnych stosunków między ludźmi bożymi. Zasada ta poszerza się na wszystkich, kto uważa siebie podporządkowanymi bogu, więc sobotę w żaden sposób nie można zamieniać na inne święto, nie można ją oddawać innym ludziom, a szczególnie poganom. Sobota - to znak lub pieczęć (Wyj, 20:8, 10, 11; Powt. Pr. 5:12) od Boga, co uświęca nas (Wyj. 31:12-14). Każdy, kto znieważa sobotę, podlega śmierci (Wyj. 31:14, Liczb 32:36).

Srogość tej kary jest spowodowana tym, że nieprzestrzeganie soboty, zgodnie prawom biblijnym, oznacza zamach na życie wieczne, przygotowane wybrańcom. Oni niby oddzielają się od innych lidzi, ponieważ tracą szansę na życie wieczne. to - znak między Mną a synami Izraela na wieki (Wyj. 31:17).

Przygotowanie do soboty powinno odbywać się na dzień wcześniej (Wyj. 16:5).o tym, jak gotowali jedzenie, jest łatwo widzieć z przykładem z manną niebiańską. Każdy powinien zostawać u siebie w domu (Wyj. 16: 29-30). Ludzi mają odpoczywać pod czas zrostu i zbioru urodzaju w sobotę (Wyj. 34:21) (por. Artykuł Dżuma'ah: przygotowanie do soboty (285).

Takim czynem Pan osądził tych, kto w sobotę idzie na zbiór kłosów. Tak czy inaczej bóg pokazał nam, że jest Pan Soboty nie w zamiarze swym zmusić każdego przestrzegać ją, ale raczej tym, żeby sobota była przestrzegana. Z tekstów Prawa a także Nowego Testamentu jest jasne, że prawnym było wziąć tyle jedzenia, żeby go starczyło dla odżywiania, ale nie więcej (Mat. 12:1-12).

Ciekawe, że kapłanie kościoła profanują Sobotę, ale nie ma w nich winy (Mat. 12:5, por. Liczb 28:9-10; także Neem. 13:7; Jez. 24:21; Jan 7:22-23).takim czynem, jeżeli my, wybrańcy, pracujemy w sobotę, robiąc mszę, to nie ma w nas grzechu. Jednak w sobotę składa się więcej ofiar, niż w każdy inny dzień.

W księdze Kapłańskiej 26:34 podaje się niezbędne wymaganie o tym, że soboty powinni poszerzać się i na jubileuszy i na okresy, kiedy trwa podział nadziałów. Jeżeli ziemia nie odpoczywa, Pan zabierze narody do niewoli, żeby dać ziemi odpoczynek.

Przykazanie nie zapałać ogień pobliżu domów dotyczy kuźnic, ale nie gospodarczych przedmiotów (Wyj. 35:3). Jeżeli w waszych siłach powstrzymać pracę lub nie pracować w sobotę, nie kupować, lub nie sprzedawać, powinniście zrobić wszystko, co od was założy, żeby nie popełnić grzech. Nie możecie kupować lub sprzedawać w święta. w sobotę i święta nie można chodzić po restauracjach.

To niezdecydowanie w przestrzeganiu Soboty, co charakteryzuje współczesne kościoły Boga, pochodzi od decyzji, przyjętej gromadą w Pasadenie. Uczestnicy zebrania przyszli do wniosku, że nie możemy konkretnie i jasne powiedzieć, co oznacza pracować w dniu sobotnim, a co znaczy odpoczywać. To błędna decyzja. Mieliśmy szansę mać prawidłowe zdanie o sobocie, i przestrzegać ją. Jednak ten fakt, że ludzi błędnie przetłumaczyli istotę odpoczynku sobotniego, naraża na zgrozę zachowanie danych bogiem zasad.

Neemjasz nakazał wszystkim, nawet obcokrajowcom, żeby oni także przestrzegali sobotę. On jest przykładem tego, jak trzeba przestrzegać prawo, z Nehemiasza 13:22 widzimy. Że mowa idzie o odpowiedzialności kapłana przed Bogiem, jest obowiązany być stróżem bramy i uświęcać sobotę.

Chrystus także dał nam przykazania co do uzdrowienia chorych. Uzdrowić chorych, zgodnie prawu biblijnemu trzeba tylko w sobotę. Takim czynem jest prawne w sobotę leczyć i karmić chorych i kalek.

Pouczanie - przypowieść o brudnym wole mówi nam o nieodwołalnej pomocy. W Ewangelii wg. Łukasza 14:5 widzimy. Że jest bardzo ważne rozwiązać problem o pilnych sprawach w sobotę. Sobota powinna być prowadzona w czystości duchowej (Iz. 1:13).nie można ją znieważać (Iz. 56:2,4-7).

Sobota jest dniem błogości, ale nie smutku (Iz. 58:13-14). Wtedy z miesiąca na miesiąc i z soboty do soboty będzie przychodzić każde ciało przed oblicze Moje na pokłon, mówi Pan (Iz. 66:23).

W sobotę jest wzbronione nosić ciężary, także nie można je nosić o do Jerozolimy (Jer. 17:21). Więc bądźcie radośni w dniu sobotnim i darujcie radość domu Pana i nie wynoście bagaż z domów waszych w dniu sobotnim i nie róbcie żadnej pracy, ale obchodźcie dzień sobotni (Jer. 17:22).

Obchodzenie soboty jest poprzedni warunek dziedziczenia królestwa Izraelskiego, pod warunkiem, że poprzez bramę miasta niebiańskiego nie będzie ciężaru w dniu sobotnim. Króli i książę będą siedzieć na tronie Dawida. Ale jeżeli nie zważyć na to, to miasto Pana zostanie zniszczone ogniem (Jerem. 17:27). Nieprzyjaciele patrzą na niego i śmieją się nas jego sobotami (Płacz 1:7). Takim czynem sobota jest znak i zrosło kpiny dla tych, kto należy do domu Pana. car i kapłan zostaną odrzuceni w gniewie bożym za to, że znieważyli sobotę (Płacz 2:6).

Sobota jest przeznaczona dla radości. Ale za karę powstrzymam u niej każdą zabawę, święta ją i nowi, i soboty (Oz. 2:11).

Róbcie dobro i podtrzymujcie słabego (Łuk. 13:10-16). Niech nikt nie osądza was za wasze postępowanie, róbcie dobro w dniu sobotnim (Łuk. 14:1-6; Kol. 2:16).

Z Ewangelia wg. Łukasza 23:54 jest łatwo widzieć, że do soboty trzeba się gotować. Myślicie wcześnie, róbcie dobro sobie nawzajem. Pokazujcie swoją miłość do bliźniego tak, jak Chrystus lubi was. Wzrastajcie w wierze, ponieważ wszyscy jesteśmy jednym całym (Łukasz 5:5-14).

My- to niewielu wiernych, co pracują w swym smutku. Stałe są podejmowane próby zniszczyć nas i nasz kościół. Dokładniej o tym można dowiedzieć się z artykułu pod nazwą Ogólne rozpowszechnienie kościołów, co przestrzegają sobotę (122)). Bądźcie wytrwali w służeniu waszym i przestrzegajcie sobotę. To, że wśród nas było odstępcy na wyższym poziomie duchowieństwa, wcale nie oznacza, że głównym celem każdego członka naszego kościoła jest służenie bogu i spełnienie Jego przypisów, szczególnie, ukazanie przestrzegać sobotę (por. Artykuł pod nazwą Prawo a czwarte przykazanie (256)).