Chrześcijańskie Kościoły Boga

[024z]

Wnioski: Anioł JXVX [024z]

(Wydanie 1.0 19940514)

 

Celem tego artykułu jest ustalenie roli anioła JXVX, który także jest nazywany Jahwe Starego Testamentu. Autor widzi niektóre wnioski, popularyzacja których może mieć złe konsekwencję w kontekście nauk współczesnego chrześcijaństwa.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 2000 CCG, wnioski Patty Gambier pod red. Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Anioł Jahwe

Cel tego artykułu jest w tym, żeby ustalić rolę Jahwe, który jest także nazywany Jahwe Starego Testamentu. Biblia także nas uczy , że istnieje tylko jedyny Prawdziwy Bóg.

W dwudziestym wieku zjawili się nauki kościelne, stronnicy których twierdzili, że JHWE - Jehowa, Jahwe Starego Testamentu dotyczy tylko Jezusa Chrystusa. Oprócz tego byli wygłoszeni zdania o tym, że Jezus Chrystus przyszedł do tego światu, żeby ujawnić istnienie Ojca, ogłosić światu jego obecność, istnienie. rozwoju i rozpowszechnieniu tej doktryny towarzyszyli zdania o tym, że "słowo" zawsze istniało "równolegle" z Ojcem, takim czynem Jezus Chrystus nie ma ni początku, nie końca, ponieważ on i jest słowo boże. Stąd wynika, że odwiecznie istnieje Dwie istoty boskie. Jednak Pismo, które jest nienaruszalne świadczy o odwrotnym. Jest tylko jedyny prawdziwy Pan (Jan 17:1-3; 1 Kor. 8:6; 1 Tym. 2:5).

Zupełnie zrozumiałym uważają założenie Nowego Testamentu o tym, że Bóg Ojciec był Bogiem Starego Testamentu, Bogiem Izraelu, że On posłał w nasz świat swego niewolnika Jezusa Chrystusa (Dzieje 2:22-24; 3:13). Tym ludziom widocznie Bóg Ojciec był dobrze znany - inaczej podobne twierdzenia nie mieli by żadnego sensu.

Jezus bał synem bożym (Łukasz 1:30-35; 9:35); Wybrańcem bożym (Łukasz 23:35); Niewolnikiem Pana (Mat. 12:18). Bóg mówił poprzez Swego syna (do Heb. 1:1-2).

Ze starego Testamentu staje się jasne, że imię Jahwe nie może dotyczyć tylko tego, kto później został człowieczym wcieleniem Chrystusa. W Piśmie Świętym jest dużo miejsc, gdzie hebrajskie imię (nazwa) JAHWE jest tłumaczone jako Pan; takim czynem może ono być używane tylko w stosunku do Boga Ojca. O tym wyraźnie

Świadczy, na przykład, fragmenty Powtórnego Prawa 18:15, por. Księgę Dziejów 7:37, Dzieje , rozd. 2 i 3, Ps. 2:2, 7; 110:1; 45:6,7.

W księdze Pieśń nad Pieśniami, a także z księgi proroka Izajasza 42:1-9, 49:1-13; 50:4-11; 52:13; 53:12 staje się zupełnie jasne, że imię JXVX powinno mieć prosty stosunek do boga Ojca. Przeczytajcie księgę proroka Zachariasza, szczególnie rozdział 13:7. Tak przychodzimy do następnego zdania: było by przynajmniej bezapelacyjnie twierdzić, że Chrystus przyszedł do tego światu, żeby powiedzieć ludziom o Bogu, o którym do tego oni nie znali.

Podstawowa zasada Pisma, jak całości jest w tym, że istnieje tylko Jedyny Prawdziwy Bóg, którego nikt z nas nie widział i nie słyszał (Jan 17:3; 1 Tym. 6:16; Apok. 15:4; Jan 1:18; 1 Jan 4:12; Jan 5:37, 6:46).

Sam termin "angel" stał dla wielu teologów przeszkodą na drodze rozumienia istoty boga.

Ekwiwalentem tego słowa w języku hebrajskim Mal'ak oznacza "posłannik", greckie słowo "aggelos" także dokładnie oznacza "posłannik"; słowo to dotyczy jak duchowych tworów bożych, tak i ludzi. W Apokalipsie 21:17 terminy "człowiek" i "anioł" stali się synonimami.

W Starym Testamencie słowo mal'ak oznacza "posłannicy - ci, co byli posłani bogiem lub ludźmi" (Rod. 32:1- 3). Słowo "posłannik" jest używane w znaczeniu "przedstawiciel" tego, kogo on przedstawia, więc powaga do posłannika jest powagą i do tego, kto za nim stoi (Jan 5:23).

Takim czynem anioł oznacza "posłannik".

Więc w Starym Testamencie słowo to oznacza Mal'ak AXVX lub "anioł Pana", a mal'ak Elohim "Anioł Boży" - najbardziej opowiednie użycie słowa w granicach tego artykułu. Ten posłannik pokazał nam obecność boga. przyniósł i pokazał nam władzę Bożą (Wyj. 23:20-23), a także imię boże.

Anioł AXVX (Pana) znalazł uciekinierkę służącą na imię Agar (Rod.16); w tym fragmencie on wspomina JXVX w trzecim rodzajniku liczby pojedynczej. Tak widzimy, że Anioł JXVX nosi tytuł JXVX, ale oprócz tego on występuje przedstawicielem JXVX i robi sprawy na korzyść JXVX, który dał mu odpowiednie pełnomocnictwa (Rod. 16:7-13). W księdze Rodzaju 21:17-20 Anioł Boży (elohim) mówi w imieniu Pana (elohima).

Tak jest łatwo widzieć, że JXVX - to tytuł, który może być dany według woli bożej. Tak w księdze Rodzaju, rozdział 18, Abraham mówi o tym, że istniało tylko trzy anioła (posłannika). Abraham czasem nazywa je ludźmi, aniołami, JXVX. W księdze Rodzaju 19:24 anioły, co noszą tytuł JXVX wylewają dość ognisty z niebios w imieniu JXVX. Takim czynem wbrew naukom niektórych kościołów, tytuł JXVX nie należał jednemu człowieku - temu kogo nazywają Chrystusem.

Ten anioł, co nie pozwolił Abrahamowi zabić Jzaaka powiedział słowa "Ja wiem", - z czego możemy wywnioskować, że on nie znał, czym kończy się wypróbowanie. Takim czynem nie może być Boga Najwyższego, który zna koniec od samego początku.

Analogiczną sytuację widzimy z Jezusem Chrystusem. Nawet po tym, jak on zmartwychwstał i wzniósł się na niebiosa, on otrzymał objawienie od Boga Najwyższego. tĄ objawienie on gał Janowi, znanemu autorowi księgi Apokalipsy (Apok. 1:1). Mark 13:32 mówi nam, że Chrystus pod czas bycia człowiekiem nie miał daru wiedzy wszystkiego.

Dalej Abraham daje nam zrozumieć, że on zrozumiał różnicę między JXVX, Bogiem, który na Niebiosach i aniołem lub Mal'ak aniołem, posłannikiem JXVX (Rod.24:7, 40,48).w ten sam sposób Jezus pełni podobną rolę. On nas prowadzi, chroni, błogosławią i pełni wolę bożą (Mat. 28: 18-20).

Anioł, co przyszedł we żnie do Jakuba (Rod. 28: 11-21)i który znów przestaje przed nami w księdze Rodzaju 31:11-13, jest upominany jako Mal'ak (HaElohim), posłannik Boga. oprócz tego - on Bóg Domu Pana, który w Bitlehemie. Ta istota niebiańska jest równa temu Bogu, który służył duchowym przewodnikiem Jakuba pod czas całego jego życia (Rod. 48: 15,16). Tego anioła nazywają Aniołem Odkupienia. Chrystus - Odkupiciel nasz (do Gal. 3:13--4:5).

Jakub także walczył z "człowiekiem"; on mówił: "Nigdy nie widziałem Boga (elohima" w twarz". Tak człowiek ten niósł obecność boga w sobie. A Chrystus donosi do nas "oblicze Boże" (Jan 14:9; 2 Kor.4:6; Kol. 1:15).

Kościół Boga w pierwszym wieku przyjął na wiarę ten fakt, że Anioł, który mówił z Mojżeszem od czasów krzaku cierniowego, ogniem pałającego; ten, kto przekazał Mojżeszowi dziesięcioro przykazań na górze Synaj; Ten, kto prowadził Izrael w pustynie; Ten, kto mówił z Mojżeszem, pierwszym z ludzi, co mieli taką cześć, był nikt inny, jak Chrystus, przed tym, jak przyszedł on w ten świat w obliczu człowieka (1 Kor. 10:1-4). Właśnie Chrystusa trzeba rozumieć pod imieniem Anioła Bożego (Gal. 4:14).

W tym związku radzimy zwrócić uwagę na słowa Stefana (księga Dziejów 7, szczególnie w wierszach 30-38).

W tym artykule możecie znaleźć mnóstwo takich nazw jak: Anioł w krzakach, Anioł na obłoku, Anioł, co przekazał prawo, Anioł, posłannik boży i t.d.

Więc wniosek, do którego stale dochodzimy jest w tym, że Stary i Nowy Testamenty są nierozerwalnie związane ze sobą. bóg Ojciec jest Jedyny Prawdziwy Bóg, o którym idzie mowa w obydwóch częściach Pisma Świętego. Chrystus jest pośrednikiem Jego, co przynosi odkupienie, on jest ten, kto pokazuje wolę Boga całej ludzkości.

Ten artykuł ma siedem załączników, w których możecie znaleźć dokładniejsze pojaśniania i komentarze do pytań, co składają podstawę tego artykułu.

Załącznik 1:

Czy był Chrystus synem bożym do narodzenia

Załącznik 2:

Chrystus a Melchizedek

Załącznik 3:

Wzniesienie Mesjasza i jego imiona

Załącznik 4:

Komentarze na temat: "Anioł JXVX"

Załącznik 5

Poglądy wczesnego kościoła na Chrystusa i aniołów

Załącznik 6:

Msza w Nowym Testamencie

 

Załącznik 7:

Odpowiedź Bilszana