Chrześcijańskie Kościoły Boga

[02z]

Wnioski: Bóg, któremu oddajemy cześć [02z]

(Wydanie 1.0 19940312)

  

W tym artykule autor daje określenie tej istocie, która jest rozumiana jako Jedyny Prawdziwy Bóg Starego i Nowego Testamentów; także są podane pojaśniania o tym, komu ludzkość powinna oddawać cześć.

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Boć 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1994,1998, 2001 Wade Cox)

(tł. 2002)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

Bóg, któremu oddajemy cześć

Główna różnica między narodem Bożym i przedstawicielami chrześcijaństwa tradycyjnego polega na rozumieniu istoty Boga, któremu oddajemy cześć. Władza Jedynego Prawdziwego Boga poszerza się na synedryn starszych, do składu którego wchodzi Jezus Chrystus, jako baranek i arcykapłan. Oni wszyscy podlegają Bogowi Najwyższemu, który stworzył wszystko.

Najwyższy Bóg i Bóg Ojciec

Głównym bóstwem wszechświatu jest Bóg. Jest Najwyższym, Twórcą, wsparciem nieba i ziemi i wszystkiego, co w nich istnieje (Apok. 14:7). Jest jedynym nieśmiertelnym (1 Tym. 6:16). Jest naszym Bogiem i Ojcem, ojcem Jezusa Chrystusa (Jan 20:17). Jest Najwyższym Bogiem (Rod. 14:18; Mark 5:7) i Jedyny Prawdziwy Bóg (Jan 17:3; 1 Jan 5:20).

Jezus Syn Boży

Jezus jest obrazem boga niewidzialnego. Jest pierworodnym i początkiem stworzenia Bożego (Apok. 3:14). Jest jedynorodzony syn Boży, co rodził się w obliczu człowieka (Łukasz 1:35). Jest Mesjaszem (Zbawicielem), którego Bóg posłał, żeby nas uratował i odkupił nasze grzechy (Efez. 1:7). Nie jest obiektem oddania czci, lub bogiem, we władze którego jesteśmy.

Dwa znamienia: siódmego dnia soboty i paschy, a także rozumienie istoty jedynego prawdziwego Boga jest pieczęć na czołach niewolników boga naszego (Apok. 7:3; Iz. 8:16). Pieczęć ta służy obroną przeciwko oddaniu czci innym bogom (Powt. Prawa 11:16).

Prawo Boże

Prawo boże jest niewzruszone i dobre, ponieważ pochodzi od dobrego Boga Najwyższego (Mark 10:18). Naród boży przestrzega prawo poprzez wiarę Jezusa Chrystusa; ludzi tak postępują, ponieważ kochają Pana (do Rzym. 9:32). Poczet niebiański, w którym także i Chrystus, część istoty boskiej i laski (do Heb. 13:8).

Chrystus może uratować tych, kto stał się bliższy do Boga poprzez Niego, więc ludzi mogą zostać wspólnikami istoty boga, jeżeli będzie w nich duch Boży. Zostają częścią kapłanów Melchizedaka, gdzie Chrystus jest wiernym arcykapłanem przed bogiem (do Heb. 2:17). Naród boży zawsze wierzył w prawdę pierwszego przykazania (Wyj. 20:2), i nigdy nie oddaje cześć innemu elohimu (hebrajskie słowo, co oznacza "bóg"), oprócz Boga Ojca (patrz artykuł Wybrańcy jako Elohim (1)). Oni zawsze rozumieli drugorzędną rolę Jego syna Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie jest utrwalono prawo boże; jest napisany w naszych umysłach i wpisany w nasze serca. Nawet nasz tryb życia służy dowodem tego, w co wierzymy; dowodem naszej miłości do Jedynego Prawdziwego Boga i gotowości służyć jemu. Przestrzeganie prawa bożego może być warunkiem fizycznego i duchowego stworzenia. W Biblii nie jest mówiono, że Bóg istnieje jako trójca. Także nie jest w Biblii napisane nic, co by mówiło o równości Jezusa Chrystusa Bogu.

Gwiazda Poranna

Wśród synów Boga lub elohima szczególne miejsce zajmuje "tytuł" Gwiazdy porannej. Tytuł ten należał szatanowi (Jezek. 28:2-10). Z początku bał znany jako Lucyfer lub Książę światła, gwiazda poranna tej planety (Iz. 14:12). Od dawna był obrońcą i nauczycielem tej planety. Szatan powstał przeciwko Bogu Ojcu, kusił Chrystusa w pustynie Mark (4:1-10). Został osądzony i Chrystus będzie rządzić na tej planecie po tym jak powróci. chrystusowi było sądzono zostać zorzą, która wstała od Jakuba (Liczb 24:17). Od stworzenia planety byli i inne gwiazdy poranne (Job 38:7). Jednej z tych gwiazd było sądzono zostać człowiekiem (Apok. 22:16), którego wszyscy znamy jako Jezusa Chrystusa. Został pomazany olejkiem radości więcej od wspólników jego (Ps. 45:7) i znów zostanie zorzą na tej planecie po swym drugim przyjściu. Naród boży podzieli z nim ten udział i będzie pomagać mu w tym, żeby spełnić wolę Pana (2 Piotr 1:19; Apok.2:28). Bóg ma wielu synów. Wybrańcy także należą do liczby wybrańców i są uważane synami boga (do Rzym. 8:14-17). Chrystus i synowie boga połączyli się z Bogiem Ojcem poprzez Ducha świętego.

Szatan powstał przeciwko Bogu ponieważ szukał równości lub wyższości nad nim. Trzecia część Pocztu, synów boga, poszła za Nim (Apok. 12:9). Po ostatniej bitwie zostali wygnani z królestwa niebios na ziemię, gdzie robili smutek, i przysparzali ludziom, co żyją na tej planecie biedy. Z innej strony Chrystus podlegał Ojcu. Właśnie temu. Że podlegał wolę Ojca swego, on podniósł się na niemożliwą dla zwykłych ludzi wysokość, i został pierwszym przybliżonym do boga. pod czas bycia Chrystusa na ziemi człowiekiem Szatan kusił go kilka razy, obiecał mi wszystkie królestwa na ziemi, jeżeli Chrystus ukłoni się jemu. Każdego razu Szatan miał celem poderwać wiarę Chrystusa, złamać jego pokorę Bogu, kusił Mesjasza. Chrystus nigdy pod czas swych kazań nie mówił, że jest równy lub podobny do boga, nie robił tego także i szatan, a także jego biesy, jednak o nim zawsze wspominali jak o synu bożym. Właśnie z tego powodu zaczęli osądzili jego (Mat. 27:43). Kłamstwo o tym, że Jezus Chrystus bał bogiem lub równym jemu zjawiła się i rozpowszechniła się tylko po jego śmierci. Odtąd ludzi zaczęli wierzyć w błędną doktrynę, co prowadziła ich do błędu. Oddawać cześć Chrystusowi i uważać go bóstwem oznacza naruszać pierwsze przykazanie - oddawać cześć innemu bogu. Uważać Chrystusa równym bogu oznacza przyjąć doktrynę Antychrysta, o czyn możemy dowiedzieć się z pierwszego lista do Jana 4:1-3. Żeby Lepiej zrozumieć istotę Chrystusa jako syna bożego, radzimy dokładnie przeczytać Apokalipsę Ojca (Mat.16.16-17; Mat. 11:27).

Z księgi Przysłów 30:3-5 dowiadujemy się imię Boga (Eloacha), a także i tym, że ma syna. w Nowym Testamencie wyraźnie się mówi o tym, że oddawać cześć trzeba Ojcu (Jan 4:23).celem ukrzyżowania Chrystusa było być możliwość otrzymać życie wieczne, a nie to, żeby Chrystus został obiektem oddawania czci.

Duch święty

Duch Święty - to siła i władza boga. jest mocą, którą posiada Chrystus, a znaczy i wszystkie synowi Boga. takim czynem wszystkie synowie Boga mogą być współuczestnikami otoczenia istoty boskiej. temu może zawsze ratować przychodzących poprzez Niego do Boga, będąc zawsze żywy, żeby dbać o nich (do Heb. 7:25). Duch Święty jest dany człowieku pod czas chrztu, i on żyje w tych, kto przestrzega przykazania boże (1Jan 3:24). Duch Święty działa jako pocieszyciel, który zawsze prowadzi naród boży do prawdy. Duch Święty nie jest trzecią częścią Boga w trójce jedynego, ele środkiem za pomocą którego Bóg w końcu zostanie wszystkim we wszystkim (1 Kor.15:28) i jak wszyscy zostaniemy elohimami po tym, jak wstaniemy z martwych. Duch pełni rolę pośrednika między bogiem a ludźmi, on przynosi bogowi nasze myśli i t.d. to wszystko przechodzi poprzez Chrystusa, naszego pośrednika i arcykapłana przed bogiem. Duch Święty pozwała Chrystusowi uczyć nas i pocieszać, nadzieła siłą bożą i napełnia nasze życie istotą boską. Duch jest środkiem oddawania czci bogu (Fil. 3:3).a owocem ducha jest miłość do bliźniego, radość, pokuj, cierpliwość, łaska, miłosierdzie, wiara w Boga. ponieważ Duch Święty daje nam prezenty od Boga, takim czynem możemy robić dobro innym. Jednak można stłumić Duch w sobie, jeżeli nie czuć Boga, nie starać się połączyć się z nim pod czas modlitwy i studiowania Biblii. Duch jest dawany bezmiernie i bezgranicznie, takim czynem naród boży, a konkretnie ta osoba nie może mówić o czymś, co nabył, lub stracił, ponieważ Duch święty jest niezliczony.

Chrystus jest pierwszym początkiem stworzenia Boga, świadkiem prawdziwym i wiernym (Apok. 3:14). Wszystko istniejące zostało stworzone przez niego i dla niego. jednak Ojciec go porodził, i taka bała Jego wola, żeby wszystko istniało w Chrystusie i poprzez Niego. Więc Chrystus nie może być Bogiem, ponieważ tylko ojciec jego jest Panem, tylko On jest Nieśmiertelny. Chrystus jak wszyscy inni ma swoją siłę, życie, władzę według woli Boga Ojca. bóg jest skałą (1 Królewska 2:2) z której wyrzeźbieni wszyscy inni. Pan jest skałą lub podstawą, na której Chrystus buduje swój kościół. Chrystus jest kamień, co stał się głową kąta w kościele Pana. pan oddał wszystkie sprawy w ręce Jezusa Chrystusa, który całkowicie podlega woli swego Ojca. istnieje jedyny prawdziwy bóg Eloach, a wszyscy inni elohimowie istnieją po woli Jego, a Pan rządzi innymi bóstwami -aniołami. Zadanie Chrystusa jest w tym, żeby po0dpożądkowaćsiły, trony i władzy i przywieść wszystkie królestwa ziemi pod wolę Pana Najwyższego. Nawet jeżeli kościół przestrzega Sobotę i Paschę żydowską, nie gwarantuje to czystość jej zasad teologicznych. Ponieważ odstępstwo przejawia się również w tym, że kościół spowiada dogmat Boga w trójce jedynego i wygłasza Chrystusa równym Bogu.

Tylko Bóg, tylko On powinien byś tym, komu trzeba oddawać cześć. Czcijcie tylko Jego Jedynego.