Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

 

 

PRAWO I DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE [263]

(Wydanie 1.1 20000925-20000925)

 

 

 

 

 

 

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone ã 1998 Wade Cox)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

 

 

Jest napisane: Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Praca ta tłumaczy Prawo Boga, co mieści się w tym Przykazaniu, jak go tłumaczą prorocy i Przykazania, zgodnie z czytaniem Prawa w lata Szabatu.

 

 

Prawo i Dziesiąte Przykazanie

Jest napisane:

Wyjścia 20:17

(17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Powtórnego Prawa 5:21

(21) Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

Do Rzymian 7:7

(7) Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj.

Dziesiąte Przykazanie ustała prawo na wyższym i duchowym poziomie. Dziesiąte przykazanie wprowadza prawo w zmysły i serca ludzi i kieruje zachowaniem wybrańca. Naruszenie tego przykazania, jak również i innych, jest naruszeniem całego prawa.

Dziesiąte przykazanie jest związane z dwoma Wielkimi Przykazaniami, a także z pozostałymi dziewięciu przykazaniami.

Pierwsze Wielkie przykazanie

Wg. Mateusza 22:36-38

(36) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? (37) On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

Całe prawo jest skupione na Miłości Boga. system Boga i Struktura i Władza jako Prawo.

Bóg stworzył swoje prawo do zakończenia wykonania Jego planu, który się skończy po zmartwychwstaniu i sądu.

Wg. Mateusza 5:17-32

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. (22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26) Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. (27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Cały system prawa został prawidłowo odebrany oraz rozmieszczony na Duchowym poziomie poprzez Mesjasza. On dał prawo Mojżeszowi i potem, jako Mesjasz dał objaśnienia, jak trzeba go przestrzegać.

Powt. Prawa 27:26

(26) Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich. A cały lud powie: Amen.

Zazdrość o Ludzi Boże jest powodem do prześladowania.

Wyjścia 1:1-14

(1) Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: (2) Ruben, Symeon, Lewi, Juda; (3) Issachar, Zabulon i Beniamin; (4) Dan, Neftali, Gad i Aser. (5) Było zaś wszystkich potomków Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie. (6) Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie. (7) A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. (8) Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. (9) I rzekł do swego ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. (10) Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. (11) Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. (12) Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. (13) Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac (14) i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie.

Z powodu żądzy bogactw i dostatniej egzystencji, a także bojaźni siły ludzi bożych, przeciwnicy próbują ich zniszczyć. Ale Pan cały czas zwalnia swoich ludzi dopóki nie nastąpiło całkowite zbawienie.

Wyjścia 2:16

(16) A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca.

Wyjścia 3:1, 11

(1) Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb.

(11) A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?

Potem Bóg wzywa Swego zwolnionego dla celi, dla których właśnie i był zbawiony. Bóg bierze na siebie zbawienie, kiedy nastąpi jego własny odpowiedni czas. Dziesiąte przykazanie uczy cierpieniu i wytrwałości w wole Boga.

Żądza Siły oraz Władzy.

Przywileje oraz Uprzedzenia w zależności od stanowiska człowieka.

Cała siła idzie od Boga, nawet ta, co jest u Szatana i Upadłych Aniołów ostatnich dniej. Bóg, jak widzieliśmy, nie jest uprzedzony do ludzi w zależności od ich stanowiska w społeczeństwie (Kapłańska 19:15; Powt. Prawa 1:17; 16:19; 2 Sam. 14:14; 2Kron. 19:7; przysłów 24:23; 28:21; Rzym. 2:11; Ef. 6:9; Kol. 3:25; Jak. 2:1; 2:9; 1 Piotr 1:17).

Monoteizm a Politeizm.

Monoteizm jest systemem, w którym cała wola podporządkuje się woli jednego prawdziwego Boga, który posłał Jezusa Chrystusa (Jan 17:3).

Powstanie woli.

Próba powstać przeciw woli jedynego prawdziwego Boga jest Politeizmem i powstaniem. Jest to nazywane grzechem czarodziejstwa. Politeizm po prostu szuka możliwości utrwalić wolę, przeciwną woli jedynego prawdziwego Boga. właśnie dlatego Chrystus we wszystkim pełnił wolę Ojca (Jan 6:38-40).

Bóg zna nasze potrzeby i przewidział je w swoim planie. Chciwość uderza po wierze i tym warunkom, co Bóg ustalił dla ich spełnienia. Dzieciom Izraela została dana manna, żeby zabezpieczyć ich chlebem i wodą, co byli nam obiecane w dni ostatnie, kiedy będziemy w pustynie (Psalmów 37:25; Iz. 33:16).

Liczb 11:1-35

(1) Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu. (2) Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Pana i wygasł ogień. (3) Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabeera, gdyż ogień Pana wśród nich zapłonął. (4) Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? (5) Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. (6) Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. (7) Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. (8) Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak ciasto na oleju. (9) Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. (10) Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami - każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. (11) Rzekł więc Mojżesz do Pana: Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? (12) Czy to ja począłem ten lud w łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom? (13) Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: Daj nam mięsa do jedzenia! (14) Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. (15) Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście. (16) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą. (17) Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. (18) Ludowi zaś powiedz: Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście: Kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie! Teraz da wam Pan mięso do jedzenia. (19) Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć czy dziesięć lub dwadzieścia, (20) lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem; odrzuciliście bowiem Pana, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed Nim mówiąc: Dlaczego wyszliśmy z Egiptu? (21) Odpowiedział Mojżesz: Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz: Dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc! (22) Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? (23) Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: Czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie. (24) I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. (25) A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. (26) Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. (27) Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. (28) Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! (29) Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha! (30) Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu. (31) Podniósł się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od morza przepiórki, i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi, i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko. (32) Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć chomerów. I rozłożyli je wokół obozu. (33) Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gdy już zapalił się gniew Pana przeciw ludowi i uderzył go Pan wielką plagą. (34) Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot-Hattaawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie. (35) Z Kibrot-Hattaawa ruszył lud do Chaserot i tam rozbili obóz.

Czarodziejstwo i wróżenie.

Czarodziejstwo jest grzechem powstania (1 Sam. 15:23). Grzechem również jest chęć okłamać wolę Boga. obserwacja czasu oraz proroctwa są pragnieniem znać przyszłość i określić wolę, sprzeczną z bożej.

Powt. Prawa 18:10-15

(10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. (14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. (15) Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.

Obserwacja gwiazd i obcowanie się z duchami są sprzeczne z wiarą.

System Szabatu jak znak Boga i Jego mocy.

Bóg ustała Swój system zgodnie ze Swoim czasem i Swoim kalendarzem, a nie z Bogiem tego światu. Właśnie dlatego pełny kalendarz systemu świata, łącznie z fałszywym kalendarzem Gillelskiego systemu Talmudskiego Judaizmu powinien zostać odrzucony i dokonany powrót do kalendarza czasów Świątyni (Kapłańska 23:1-44; Liczb 15:3; 29:39; 1 kron. 23:31; Ezdr. 3:5; Nehem. 10:33). Kalendarz słoneczny i żydowski gillelski kalendarz sprzeczne z wolą Boga i Bóg powiedział, że nienawidzi ich święta ( Is.1:14) ponieważ pobrudzili święta Boga.

Cały system przestrzegania Niedzieli jest bazowany na teologii pogańskiej, sprzecznej z wolą Boga i jego prawami, które są podane w Czwartym przykazaniu (praca Prawo i Czwarte przykazanie (№256)). Cała teologia w obronę oddawania czci w niedzielę jest bazowana na zniekształceniu Pisma Świętego i istniejącego ustroju, w którym Sobota była siódmym dniem.

Drugie wielkie przykazanie

Jest napisane:

Wg. Mateusza 22:39

(39) Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Chciwość przysparza szkodę prawu duchownemu i kieruje rozum ku grzechu fizycznemu. Jesteśmy synami Boga i powinniśmy oddawać cześć w duchu i prawdzie.

Do Rzymian 13:9

(9) Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.

Sens prawa jest skupiony w twierdzeniu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jaki stosunek ma dziesiąte przykazanie do tej tezy?

Przestępstwa przeciw bliźniemu

Kapłańska 19:13

(13) Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.

Główne przestępstwa, oszustwo oraz złodziejstwo, są jak widzieliśmy wyżej działaniami fizycznymi, ale są całkowicie bazowane na procesie umysłowym, co prowadzi ku grzechu. Grzech uderza po społeczeństwu i wolności ludzi.

Siła narodu jest bazowana na wolnych i niepodległych ludziach. Niewola - to przekleństwo dla systemu Boga i ducha rodziny, co znajduje się w koncepcji synów Boga. Chęć wykorzystania ludzkiej pracy przeszkadza przestrzeganiu prawa.

Powt. Prawa 23:15-16

(16) Nie wydasz panu niewolnika, który się schroni u ciebie przed swoim właścicielem. (17) Z tobą będzie przebywał, w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze; nie będziesz go dręczył.

Jest uważane, że sługa, który ucieka od swego gospodarza, robi to dlatego, że był zmuszony, więc nie można go zwracać, a trzeba przyjąć. Prawo to poszerza się i na uciekinierów, co uciekają, żeby uratować swoje życie. Ale prawo to nie pozwała próżnego ruchu ludzi w poszukiwaniu lepszego życia.

Gniew

Prawo kary było ustalone dlatego, żeby powstrzymać ciosy złości, wywołane złością oraz chciwością.

Kapłańska 24:19-20

(19) Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. (20) Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony.

Chrystus ma co powiedzieć o naszym stosunku do tych przestępstw i o naszej miłości ku bliźniemu, i zdolności do przebaczenia. Ale prawo istnieje dlatego, żeby go wykorzystywać w odpowiednich warunkach.

System

System znajduje się na wyższym poziomie w dziesiątym przykazaniu i fakt ten często jest pomijany.

Do Efezjan 5:5

(5) O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.

Chciwość jest bałwochwalstwem, i nie pozwała człowieku wejść do Królestwa bożego.

Struktura prawa i dar Boga często są niedoceniane i nieodpowiednio odbierane z powodu chciwości i uprzedzenia co do stanowiska człowieka.

Wg. Mateusza 20:13-16

(13) Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? (14) Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. (15) Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? (16) Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Wszyscy pracujemy za to samą opłatę. Wszyscy zostaniemy wynagrodzeni zbawieniem, co jest darem laski Bożej. Nie jest ważne, jak długo i ciężko pracujemy w winnice Boga. Wynagrodzeniem są również talenty i miasta. Jednak jesteśmy całkowicie zbawieni poprzez krew Chrystusa, jak wynagrodzeniem za naszą pracę. Pokora Prawom Boga nie gwarantuje zbawienia i życia wiecznego. Jednak pokora przykazaniom Boga i świadectwu Jezusa Chrystusa jest drogą do utrzymywania łaski i wiecznego zbawienia. Nie będziecie zbawieni przestrzegając prawo. Nie zostaniecie zbawieni poprzez uczynki. Jednak utrzymacie swoją pozycje w królestwie zgodnie z waszą pokorą przykazaniom Boga i świadectwom Jezusa Chrystusa ( Apok. 12:17; 14:12) i jest to główną różnicą, która nie jest rozumiana głównym wyznaniem Chrześcijaństwa Niedzielnego, rabinistycznym Judaizmem i Chadytycznym Islamem. Wiara bez uczynków jest martwą (Jak 2:17).

Ten, kto nie oddaje czci Bogu, ale z powodu chciwości szuka możliwości własnego wywyższenia lub wywyższenia innych do jego poziomu, jest po prostu głuptak. Wielu, będąc powołani, tracą swoje pozycji w królestwie zza błędu myśli (Rzym. 1:22; 8:29-30).

Chciwość w społeczeństwie i jej wpływ na Rodzinę.

Chciwość nigdy nie powinna wtrącać się do dobrobytu rodziny, która jest podstawą narodu.

Wyjścia 21:3-11

(3) Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. (4) Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. (5) A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, (6) wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. (7) Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. (8) A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. (9) Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. (10) Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. (11) Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.

Prawo nie pozwała, żeby na kimkolwiek się odbijała chciwość lub zniewaga. Próba sprostować zbawienie dla nie żydów i oskarżenie ich w lichwiarstwie, dochodząc nawet do zaprzeczania tego, że ich życia będą uratowani pod czas klęsk żywiołowych, jak na przykład widzieliśmy w Judaizmie Talmudu (Prawo i Szóste Przykazanie (259)), jest dużym przekręceniem praw Boga i bluźnierstwem przeciw Jego systemu miłości i porządku. Jest to powodem, z którego Mesjasz osądził faryzeuszy i przyczyną, dlaczego zabili go, a nie wyrazili skruchę. Ta sama zła świadomość spowodowała złe nastawienie do Judaizmu w Islamie i prześladowania w Chrześcijaństwie.

Chciwość jako Zabójstwo

To jest postępowanie, co nas bezcześci.

Wg. Mateusza 15:10-20

(10) Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. (11) Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. (12) Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie? (13) On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. (14) Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. (15) Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: Wytłumacz nam tę przypowieść! (16) On rzekł: To i wy jeszcze niepojętni jesteście? (17) Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. (18) Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. (20) To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym.

Widzimy tutaj siłę myśli oraz chciwości we wpływie na naszą duchowość.

Micheasza 2:1-2

(1) Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. (2) Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów - to je zabierają; biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem.

Odbiło się to na żonie Achawa Jezewelę (1 Król. 21:1-29) a także na Dawidzie z żoną Uriją (2 Sam. 11:1-12:9). W obydwu przypadkach chciwość doprowadziła do zabójstwa z powodu fałszywego świadectwa oraz przewyższenia władzy i pełnomocnictw przeciw wiernemu człowieku. W każdym przypadku Pan wykorzystał proroka dla rozstrzygnięcia przewyższenia władzy.

Chciwość jako cudzołóstwo

Naruszenie dziesiątego przykazania odbywa się w następujących przypadkach.

Wg. Mateusza 5:27-28

(27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

To prawo najwyższe loży nacisk na przygotowanie umysłu i ducha dla roli syna Boga.

Chciwość jako złodziejstwo

Chciwość również prowadzi do złodziejstwa, jak widzieliśmy wyżej na przykładzie Achaba. Chciwość prowadzi do naruszenia praw Boga i utracie miejsca w królestwie, jak widzieliśmy na przykładzie Aszana.

Cała struktura dziesiątego przykazania jest kluczem do przeznaczenia i ducha prawa. Więc prawo pochodzi od Boga i jest podtrzymywane duchową doskonałością dziesiątego przykazania.

Kapłańska 6:1-7

(1) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (2) Rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje: Oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej: ofiara całopalna będzie na palenisku, na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. (3) Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wysypie go obok ołtarza. (4) Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. (5) Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć - nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. (6) Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu - nigdy nie będzie wygasać! (7) Oto prawo odnoszące się do ofiary z pokarmów: Synowie Aarona przyniosą ją przed Pana - przed ołtarz.

Widzieliśmy, że tekst ten prowadzi do fizycznego odnowienia w prawie i ósmym przykazaniu. Tekst wierszy 6 oraz 7 proponuje sposób naprawienia naruszenia dziesiątego przykazania i jego wpływ na umysł i stan duchowy.

Grzech staje między nami a Bogiem, dlatego ginie naród i ludzi zostają zgubione dla pierwszego Zmartwychwstania.

Kapłańska 20:10-11

(10) Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. (11) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

To jest surowa kara. Chrystus pokazał, że to bała ostatnia sankcja prawa. On pokazał, jak zostało wstrzymane wykonanie kary, gdy kobieta, co popełniła go, wyraziła skruchę, i on mówił, że kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci w niego kamień. możemy tylko zrobić wniosek o tym, co się tam wydarzyło. Tłum, ujawniony we własnym grzechu, rozproszył się (Jan 8:1-11). Ten sposób wykorzystania prawa pokazuje nam jego kierunek i wykorzystanie.

Rozpowszechnienie słowa brat na cudzoziemca i tymczasowo żyjącego na ziemi widzimy w następnym tekście. Tak jest wzbronione rozpowszechnienie lichwiarstwa i wzbogacenia wśród wszystkich narodów, łącznie z obcokrajowcami i tymczasowo żyjącymi z nami.

Kapłańska 25:35-55

(35) Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. (36) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. (38) Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i aby być waszym Bogiem! (39) Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. (40) Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. (41) Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków. (42) Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. (43) Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga. (44) Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. (45) Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. (46) Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo. (47) Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca, (48) to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. (49) Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z jego krewnych z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać. (50) Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego: cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony za dni najemnika. (51) Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu. (52) Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup. (53) Będzie u ciebie jako najemnik, rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w twej obecności. (54) Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi. (55) Moimi bowiem niewolnikami są Izraelici. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg!

Widzieliśmy wpływ tego ustawodawstwa Księgi Kapłańskiej 25:35-55 w Prawie i Ósmym przykazaniu. Cel tego ustawodawstwa - pokazać na ile cennym jest obywatelstwo Izraela. Nikt nie może być obywatelem i zostawać bałwochwalcą. Zaprzeczenie tego, że zbawienie w Jezusie rozpowszechnia się i na nie żydów pochodziło od chęci zaprzeczać zbawienie dla narodów i odebrać ich własność za pomocą niesprawiedliwości. Pozycjs ta istnieje i dzisiaj.

Wszystkim ludziom sądzono zostać synami Boga, i naród powinien przygotowywać ich do tego. Zbawienie zostało dane i nie żydom, i wszyscy powinni się cieszyć , że to było pozwolono.

Z tekstu Wyjścia 22:1-15 (Prawo i Osme Przykazanie (261)) widzieliśmy ustawodawstwo dla wyrównania szkody z powodu złodziejstwa. Wiele z tego tekstu poświęcono stratom, co są wynikiem naruszenia dziesiątego przykazania i oszustwa. Tekst również posiada rozdział, poświęcony niesprawiedliwym wymaganiom, które niby się odwołują na prawo. Jeżeli osoba pretenduje na jakąkolwiek własność, co jest niesprawiedliwe, trzeba go ukarać grzywną za takie wymaganie (Wyjścia 22:9). Kara ta służy dla zniechęcenia do prób zdobycia za pomocą fałszywych wymagań. Wszystkie straty, spowodowane chciwością, mają być pobożne zgodnie z prawem, a fałszywe wymagania, dokonywane z chciwości powinni być karane.

W tym tekście również zwracamy się do pojęcia zbytków i uszkodzeń poprzez ogień. Pojęcie odpowiedniej troski o majątku, zgodnie z jego wartością również znajduję się w dziesiątym przykazaniu. Troska o majątku bliźniego swego idzie od miłości i zmartwienia. Podpalenie jest chorobą, która jednak jest mierzona w stratach. To również jest złodziejstwem, ale często zwykłe zniszczenie z powodu zazdrości. Zazdrość wynika od chęci mieć to, co jest u drugiego. Zazdrość - to chęć zniszczyć to, co posiada inny, wyłącznie dlatego, że to jest niedostępne dla pierwszego. Takie naruszenie dziesiątego przykazania jest poważnym problemem stosunków między ludźmi, i nie pozwala takiemu człowieku wejść do królestwa Boga.

Chciwość jak fałszywe świadectwo

Chciwość prowadzi do kradzieży ziem i spadku, środków istnienia i środków życia.

Powt. Prawa 27:17

(17) Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.

Powt. Prawa 19:14

(14) Nie przesuniesz miedzy swego bliźniego, postawionej przez przodków na dziedzictwie otrzymanym w kraju, danym ci w posiadanie przez Pana, Boga twego.

Duch i sens prawa poszerza się na ochronę majątku waszego wroga tak samo, jak i waszego brata i kiedy rozpowszechniamy Prawo Boga po całemu światu w duchu, pełnimy wolę Boga.

Powt.prawa 22:1-4

(1) Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata. (2) Jeśli brat twój nie jest blisko ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój brat i wtedy mu je oddasz. (3) Tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez swego brata - z tym, co mu zginęło, a tyś odnalazł: nie możesz od tego się odwrócić. (4) Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze - nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz.

Zlikwidujcie wszystkie uszkodzenia, które widzicie i nie czekajcie kiedy was o to poproszą. Bronicie bliźniego swego, jak siebie samego.

Duchowe aspekty Prawa ogólnie.

Człowiek nie powinien dorabiać się na zbytkach drugiego.

Złodziejstwo

Również on nie powinien dorabiać się za pomocą złodziejstwa lub lichwiarstwa, które są chęcią wykorzystywać pracę innego człowieka.

Wyjścia 22:25

(25) Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca,

Nie można wykorzystywać zastaw, co przeszkadza komfortu człowieka lub jego życiu lub dobrobytu. Nie przeszkadzać jemu w zdobyciu środków do życia.

Wyjścia 22:26-27

(26) bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. (27) Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem.

Chciwość nie pozwala człowieku wejść do królestwa Boga i prowadzi do naruszenia przykazań i prawa.