Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

 

PRAWO I SIÓDME PRZYKAZANIE [260]

Wydanie 1. 0 20000715-20000715

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone ã 1998 Wade Cox)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

Jest napisane: nie będziesz cudzołożył.

 

Praca ta objaśnia Prawo Boga, które się znajduje w tym Przykazaniu, jak tłumaczą go prorocy oraz przykazania, zgodnie z czytaniem Prawa w lata Szabatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania, dotyczące życia płciowego człowieka.

Wszystko, co tworzył Bóg, zostało rozdzielone nie tylko zgodnie rodzaju, ale i według oznaki płciowej; później, pierwszym przeznaczeniem seksualności było uzupełnienie ludności ziemi i rodzenia ludzi, którzy powinni byli zostać dziećmi Boga, ponieważ była o tym mowa w nakazie, zwróconym do Adama (Rodzaju 1:28; 9:1).

Ziemia została zaludniona, i wszystko, co się dzieje, odbywa się zgodnie z prawem Boga.

Ew. Mateusza 5:17

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieśś Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieśś, ale wypełnić.

Ew. Mateusza 18:17

(17) Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Stąd wynika, że przeznaczenie stosunków płciowych jest wyraźnie określone, i że ich kontrola należy do danych Bogiem nakazów. W szczególności w siódmym przykazaniu mowa idzie o tym, jakim powinno być życie płciowe człowieka. Wszystkie polecenia, co dotyczą życia płciowego człowieka są skierowane do niego, a także są regulowane piątym oraz szóstym przykazaniem, i innymi, które idą za nim.

Kontrola jest powierzona rodzinie.

Rodzina, założona zgodnie z zasadami piątego przykazania i oparta na prawie jest powołana kontrolować życie płciowe.

Kobieta dana Bogiem, dlatego Bóg popiera tych, kto się żeni (Pos. 18:22; 19:14). Kobieta, mająca zalety jest wieńcem dla swego męża (Pos. 12:4).

Wynika stąd, że celibat - to ustanowienie nienaturalne, ono nie ma nic wspólnego z prawdziwym związkiem oraz rodziną, która jest wcieleniem Bożej wolności i zamiaru. Jest jasne, że celibat nie ma żadnych zalet przed ślubem. Historia ascetyzmu w chrześcijaństwie i innych tradycjach jest rozglądano w prace Wegetarianizm a Biblia (183).

T takim duchu apostoł Paweł pisał Pierwszy list do Koryntian 7:1-5, ostrzegając jednak od związków poza ślubnych: niech każdy mężczyzna ma swoją żonę, a każda kobieta swego mężczyznę. Najwyższą On nazywa czystą wierność Bogu, ale mówi, że ludzi powinni brać ślub, żeby uniknąć rozpusty. W historii kościoła ślub celibatu - życiowe osądzenie krachu tego systemu. Paweł twierdzi, że wszystkie młode kobiety powinni wychodzić za mąż, rodzić dzieci i prowadzić gospodarstwo (1 Tym. 5:14).

Ludzi, co żyją na tej planecie, są tylko jej użytkownikami i obcymi, a ziemia należy Bogu. Rodzina i każdy konkretny człowiek - ucieleśnienie Bożego zamiaru (Kapłańska 25:23).

Rodzaju 30:20

(20) rzekła: Obdarował mnie Bóg wspaniałym darem, teraz będę już miała pierwszeństwo u mego męża, gdyż urodziłam mu sześciu synów! Dała więc synowi imię Zabulon.

Zgodnie z dziesiątym przykazaniem, seksualny aspekt nie może być obiektem zbytniego pożądania w rodzinie. W ogóle, ślub nie może być wykorzystywany w celach pożądliwych, jak również jest wzbronione pokrywać niezbędnością rodzenia dzieci swoje nadmierne pożądanie żony ( 2 Sam. 11:1-12:24; 1 Król.21:1-49).

Stosunki płciowe w rodzinie.

W prawie, danym Bogiem, życie płciowe jest ograniczone rodziną, ponieważ kobieta została stworzona z mężczyzny i oddana jemu, żeby zostali oni całością. Na tym tworzenie zostało skończone (Rod. 1:26-28; 2:15, 18-25). Takie tłumaczenie odpowiada Staremu Testamentu, ale stało nie do przyjęcia po przyjściu Mesjasza (Mat. 22:30).

Ślub jest celem ostatecznym procesu stworzenia, przedstawiając w tym samym czasie związek Chrystusa z Kościołem.

Do Efezjan 5:22-33

(22) Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. (24) Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (27) aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (28) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. (29) Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, (30) bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (31) Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. (32) Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. (33) W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!

Rodzina właśnie się bazuje na takim czystym związku. Jeżeli ten związek jest zagrożony, zdarza się, że nie zawsze można go odnowić. Żona może wyrazić skruchę w duchu i znów wrócić do Chrystusa. Niewierna córka Izraela szukała drogi z powrotem, ale został jej dany list rozwodowy (Jeremjasz 3:1,7). Chrystus że, po powrocie weźmie ślub z Kościołem jak z duchowym Izraelem, co jest wyznaczony jak jego niewiasta.

Kobieta stworzona dla mężczyzny; nad każdym mężczyzną jest Chrystus, a nad Chrystusem Bóg. Każdy, kto się modli z pokrytą głową, hańbi ją (ponieważ głową jest Chrystus). Długie włosy - wstyd dla mężczyzny. Kobieta z postrzyżoną głową powinna, modląc się, pokrywać ją, w tym czasie gdy kobieta, której kosy są jej sławą, nie potrzebuje żadnego pokrycia (1 Kor. 11:1-16).

Co dotyczy prawa, pytanie pokrycia głowy jest traktowane bardzo poważnie, ale często nieprawidłowo odbierane. Jako proces oczyszczenia, na przykład, wygląda to, że kobieta-cudzoziemka, wzięta do niewoli pod czas wojny, goli głowę. Kobieta powinna mieć na głowie znak władzy nad sobą, w imię aniołów (1 Kor. 11:10). Długie włosy kobiety- symbol władzy. Dlatego kobiety- cudzoziemki, które wbrew ich woli było wzięto do niewoli, powinni były golić głowy, i już będąc w niewoli u pogan, znów zapuszczać włosy. Właśnie z tym symbolizmem jesz związana tradycja golić głowę pod czas wzięcia ślubu.

Gdy Lewici zostali wezwani służyć do Namiotu Spotkania, dla oczyszczenia najpierw miały ogolić całe ciało (Liczb 8:7). Procedura za wprost wskazuje na ten związek, w którym będą się znajdowali, jak nowożeńcy Anioła Jehowy, oddając cześć Elohimowi, w świątyni Elohima.

Funkcja ta przewiduje związek, w którym będą się znajdowali wybrańcy z Mesjaszem, jak z Najwyższym Kapłanem. On że jest zawarty w ślubie Nazarejczyków (Liczb 6:5,18). Głowa kobiety ma być niepokrytą pod czas sądu ofiary zazdrości (Liczb 5:18). Symbolizm jest w tym, że w takim przypadku kobieta znajduje się przed obliczem Pana, a nie pod jego ochroną lub obroną. Bóg zobaczy jej same najskrytsze myśli, i będzie wiedział, jest ona winna, czy nie.

Najwyższy kapłan powinien nosić mitrę z czystego złota (wyjścia 28:36-38). Symbolizuje to przyszłe przyjście Chrystusa, który ma być ukoronowanym królem Izraelu. Nakrycia głów jego synów (Wyjścia 28:40) zostaną koronami wybranych królami oraz kapłanami w królestwie Boga, ponieważ oni - dzieci Pana. Oni - królewskie kapłaństwo i święty naród (1 Piotr 2:9). Wszystkie te symbole wskazują na to, że wybrańcy - to nowożeńcy Chrystusa w świątynie Pana, i że razem z Chrystusem zostaną spadkobiercami.

Związek Chrystusa z Kościołem, Kościoła z Chrystusem i kobiety z mężczyzną jest tłumaczone w Przysłowiach Salomona 31 (114). Zdrada małżeńska dorównuje się bałwochwalstwu w świątynie Pana (Prawo i Drugie Przykazanie (254)).

Mężczyzna, który dopiero wziął ślub, w ciągu roku powinien być tylko ze swoją żoną, nie można go obciążać niczym, ponieważ będzie to odrywać go od domu, nie można go odprawiać na wojnę i w ogóle odrywać od małżonki dopóki się nie skończy rok.

Powt. Prawa 24:5

(5) Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił.

Rozwód a ślub powtórny.

Prawo przewiduje rozwód oraz powtórny ślub, ale zabrania żenić się z tą samą kobietą w przypadku, gdy ona zdążyła być zamężną z innym.

Powt. Prawa 24:1-5

(1) Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. (2) Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, (3) a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, (4) nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój. (5) Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił.

Takie ujęcie sprawy chroni rodzinę, obyczaje oraz stan moralny narodu. Przyciąga uwagę logiczność: jeżeli kobieta wychodzi za mąż po raz drugi i jej zaczyna się wydawać, że z pierwszym mężem było lepiej, albo gdy w rodzinie zachodzą jakieś nierządy, związek ten mógł by byś zagrożony, gdy by był dozwolony powtórny rozwód oraz powrót do byłego męża. Cała idea jest powołana zapobiec rozwaleniu rodziny, dlatego Prawo zabrania takie postępowanie. (nie czystość w Powt. Prawa 24:1 dorównuje amoralności; Powt. Prawa 22:14, Mat. 19:19, 5:32).

Nigdy nie można się decydować na rozwód, nie zważywszy wszystkiego. Nawet gdy małżonek jest niewierzący.

1 list do Koryntian 7:12-17

(12) Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. (13) Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. (14) Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. (15) Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. (16) A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? (17) Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.

Rozmawiając z samarytanką około studni Chrystus dawał konkretne tłumaczenie słowom Prawa.

Jana 4:7-29

(7) Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (8) Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. (9) Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (10) Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. (11) Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? (12) Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? (13) W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. (14) Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (15) Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. (16) A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. (17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. (19) Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. (20) Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. (21) Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. (23) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. (24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. (25) Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. (26) Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. (27) Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? (28) Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: (29) Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?

Więc On pokazuje nam następną doktrynę ślubu: po pierwsze, kobieta wychodziła za mąż zgodnie z prawem pięć razy, i każdy z tych ślubów został wyznany ważnym przez Mesjasza. Jakiś czas ona po prostu żyła z mężczyzną - ten związek nie został uznany przez Mesjasza. Więc Mesjasz zaproponował swoją doktrynę ślubu. On uznaje możliwość wielokrotnych ślubów, przy tym nie wspominając, żeby kobieta pięć raz została wdową. Z tego wszystkiego wynika, że prawo jednak pozwala powtórne śluby.

Po drugie, w danym przypadku Chrystus przeznacza specjalne miejsce dla ślubu de facto - on w ogóle go nie uznaje.

U każdego narodu ślub - to rytuał, a nie sakrament kościelny. Więc wszystkie narody biorą ślub zgodnie z prawem, a ich dzieci są uznane prawem, jak dzieci Adama. Istnieje tylko dwa sakramenty kościelne - Chrzest oraz Wieczerza Pana (Sakramenty Kościelne (150)).

Ślub - to duchowy związek ciał. Chrystus udzielił jemu dużo uwagi i zostawił apostołom ważne wskazówki co do ślubu oraz rozwodu.

Mateusza 19: 1-12

(1) Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan. (2) Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. (3) Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? (4) On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? (8) Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. (9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. (10) Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. (11) Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. (12) Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!

Niektórzy poświęcają się sławie Bożej. Chrystus często powtarzał, że on jeden z tych ludzi. Wszyscy apostołowie byli żonaci. Paweł również był żonaty pod czas pełnienia swojej misji. Dla Chrystusa zawarcie ślubu było niemożliwe. I nie z powodu tego, że on wiedział, że zostanie ukrzyżowany i zostawi żonę wdową, a dlatego, że był on narzeczonym Kościoła, i symboliczność ta nie mogła być naruszona. Gdy by zostawił on dzieci, na pewno by powstali jakieś problemy dynastyczne. I w pewnym sensie oni powstali z powodu jego kuzynów oraz bratanków - problemy desposyni, dopóki cztery wieki później z tym nie skończył Rzymski Kościół (patrz Panna Maria a Rodzina Jezusa Chrystusa (232)).

Chrystus wyklucza możliwość rozwodu dla wybranych. Przyrównuje to do zdrady (Mat. 5:32). Zobowiązani oni także żyć razem ze swoimi nie wierzącymi małżonkami do tego czasu, dopóki one się zgadzają na to. W przypadku, gdy nie wierząca strona tego nie chce, jest dozwolony rozwód. Istnieją i inne powody dla tego, żeby zerwać, anulować lub uznać nieważnym ślub, na przykład - oszustwo, związek krwi lub złe zachowanie jednej ze stron - wiadomo, jak często tym nadużywali różne narody, z właściwą dla nich organizacją systemu kościelnego.

Wierność wybrańców.

Wierność wybrańców Boga, tak kobiet, jak i mężczyzn, ma duchową oraz fizyczną podstawę, która pochodzi ze współdziałania Ducha Świętego a Dziesiątego Przykazania.

Mateusza 5:27-32

(27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa

U Pawła również są uwagi co do tego tematu. On także twierdzi, że dla człowieka wierzącego związek małżeński oraz dzieci są święte.

1 list do Koryntian 7:6-17

(6) To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. (7) Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki. (8) Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. (9) Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąc. (10) Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża. (11) Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony. (12) Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. (13) Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. (14) Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. (15) Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. (16) A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? (17) Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.

Ślub, jako materialny przejaw naszego związku duchowego z Mesjaszem.

Izrael pozostaje w związku małżeńskim z Bogiem. Kościół - z Mesjaszem. Wszystkie narody niech przyjdą do Izraelu, ponieważ tutaj wyrośnie przyszły kościół ich Władcy. Izrael - elohim (Psalm 45:6-7, Heb. 1:8-9). Alegorii te pokazują, że Mesjasz, który poprzez Ducha Świętego przedstawia ten świat przed Ojcem jako ten, co jemu odpowiada, właśnie Mesjasz jest powołany uratować go.

Jeremiasz 3:1-9

(1) Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całokowicie zbezczeszczona? A ty, coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła, masz wrócić do Mnie? - wyrocznia Pana. (2) Podnieś oczy na pagórki i patrz: gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś, [czekając] na nich, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością. (3) Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły; mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej - nie chciałaś się zawstydzić. (4) Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: Mój Ojcze! Tyś przyjacielem mojej młodości! (5) Czy będziesz się gniewał na wieki albo na zawsze żywił urazę? Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności i udawało się tobie. (6) Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza: Czy widziałeś, co zrobił Izrael-Odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd. (7) Pomyślałem: Po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do Mnie; ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda. (8) Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć. (9) Przez lekkomyślność swoją stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z kamieniem i drzewem.

Po śmierci wszyscy będziemy jak anieli niebios, ponieważ ślub jest ważny tylko do śmierci jednego z partnerów.

Mateusz 22:23-33

(23) W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go (24) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. (25) Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. (26) Tak samo drugi i trzeci - aż do siódmego. (27) W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. (28) Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli [ za żonę ]. (29) Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. (30) Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. (31) A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: (32) Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych. (33) A tłumy, słysząc to, zdumiewały się nad Jego nauką.

Cała nasza przyszłość jest związana ze Zmartwychwstaniem, wszyscy staniemy przed sądem, ale sąd nad wybrańcami odbywa się i teraz, i oni pierwsi zmartwychwstaną po przyjściu Mesjasza.

Śluby mieszane.

Prawa o ślubach mieszanych są bazowane w pierwszy kolej na czystości doktryny, a nie na czystości krwi (Jerem. 3:8-10, Is. 50:1-10). W Izajasz 50:6 mówi się o tym, że Mesjasz wystawił swoje plecy napastnikom. Bóg nie ma powodu sprzedawać nas lub rozłączać.

Za czasów Ezdrasza i Nehemjasza naród Izraela popełnił ciężki grzech. W skutek tego mężczyźni zmuszeni byli zostawić swoich żon, co oddawali cześć bałwanom (Neh. 9:2; 13:23-31). Jest tu wspominany Salomon.

Nehemjasz 13:23-31

(23) W owym czasie widziałem też Żydów, którzy poślubili kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie. (24) A co do synów ich - to połowa mówiła po aszdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie umieli mówić po żydowsku. (25) Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem, i targałem ich za włosy, i zaklinałem ich na Boga: Nie wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich ani dla siebie za żony! (26) Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu, i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem: nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety. (27) Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich? (28) Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, był zięciem Choronity Sanballata. Odpędziłem go od siebie. (29) Nie zapomnij im, Boże mój, tego splamienia kapłaństwa i przymierza z kapłaństwem i lewitami. (30) I oczyściłem ich z wszelkiej cudzoziemszczyzny i ustanowiłem przepisy dla kapłanów i lewitów: dla każdego w jego zakresie; (31) dalej - przepisy o dostarczaniu drewna w określonych terminach i o pierwocinach. Pamiętaj, Boże mój, o tym na moją korzyść!

Bałwochwalstwo prowadziło do tego, że dzieci zapominali swój język ojczysty, co był niezbędny do czytania Biblii oraz tłumaczenia, kapłani stopniowo tracili autorytet.

2 list do Koryntian 6:14-18

(14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? (15) Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? (16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.

Niewierzący partner, pozostając w związku małżeńskim, potrzebuje szczególnego wsparcia. Trzeba pozostawać tym, kim jesteś.

1 list do Koryntian 7:20-24

(20) Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. (21) Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się! Owszem, nawet jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj /z twego niewolnictwa/. (22) Albowiem ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa. (23) Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. (24) Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany.

Możesz zostać narzędziem dla zbawienia swojej połowy. Więc rozbieżność co do wiary nie wywołuje niezbędności rozwodu.

Stosunki płciowe poza związkiem małżeńskim.

Co do ostatnich, Pan dał szczególne prawo. Jakiekolwiek stosunki poza małżeństwem lub konkubinatem (było to praktykowane od czasów praojców dla wychowania dzieci) wyznane nieprawnymi, nie zależnie od warunków. Instytut ślubu zaczyna się od Adama i istnieje do dnia dzisiejszego (Rodzaju 5:3-5). Wierność małżeńska posiada bardzo głęboki sens.

Przysłów 5:1-23

(1) Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu, ku mojej rozwadze nakłoń swe ucho, (2) abyś zachował roztropność, twe usta niech strzegą rozsądku! (3) Bo miód wycieka z warg obcej, podniebienie jej gładkie jak olej, (4) lecz w końcu będzie gorzka niby piołun i ostra jak miecz obosieczny. (5) Jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zmierzają jej kroki, (6) byś nie ujrzał drogi życia, jej ścieżki wiją się niedostrzegalnie. (7) Więc teraz, mój synu, posłuchaj: nie odstępuj od moich pouczeń; (8) idź drogą swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź, (9) byś obcym swej sławy nie oddał, a lat swych okrutnikowi, (10) by z pracy twej inni nie tyli, by mienie twe nie szło w dom obcy. (11) Na końcu przyjdzie ci wzdychać, gdy ciało i siły wyczerpiesz. (12) Powiesz: Nie cierpiałem upomnień - nauką wzgardziło me serce, (13) nie dbałem na głos wychowawców, nie dawałem posłuchu nauczającym mnie; (14) o włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście pośród rady i zgromadzenia. (15) Pij wodę z własnej cysterny, tę, która płynie z twej studni. (16) Na zewnątrz mają bić twoje źródła? Tworzyć na placach strumienie? (17) Niech służy dla ciebie samego, a nie innym wraz z tobą; (18) niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości. (19) Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj się zawsze, w miłości jej stale czuj rozkosz! (20) Po cóż, mój synu, upajać się obcą i obejmować piersi nieznanej? (21) Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich ścieżki. (22) Gdy grzesznym nieprawość owładnie, trzymają go więzy występku. (23) Umrze on z braku nauki, pobłądzi z ogromu głupoty.

Zdrada małżeńska jest grubym naruszeniem, i trudno otrzymać za nią przebaczenie, nie biorąc pod uwagę przyniesione dary; nie mądrzy zaś schodzą z prostej drogi, który często prowadzi do zaginięcia (Pos.6:20-35; 7:1-27; Mal. 2:14).

Przecież jest powiedziane:

Kapłańska 18:20

(20) Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczystym.

Wszyscy wierni niech się powstrzymają od jakiegokolwiek nierządu (Dzieje 15:20, 29; 21:25).

1 list do Koryntian 5:1-13

(1) Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. (2) A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. (3) Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. (4) Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, (5) wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. (6) Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? (7) Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. (8) Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy. (9) Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. (10) Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. (11) Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. (12) Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? (13) Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.

Cudzołóstwo z żoną ojca lub macochą jest nie tylko grzech, a incest. Kara za to - wyłączenie od kościoła do pokuty. Być zbawiony taki grzesznik może tylko w dni ostateczne.

1 list do Koryntian 5:5

(5) wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.

Więc ci, co nie należą do łona kościoła, jednak są pod władzą Boga, nawet więcej, przeznaczono im drugie Zmartwychwstanie. To, co się nie udało zrealizować pod czas pierwszego zmartwychwstania, jest przeniesiono na drugie. Im wcześniej winny wyrazi skruchę, tym wcześniej nastąpi przebaczenie.

Nasze ciało należy Bogu, ponieważ człowiek - to kościół Boga.

1 list do Koryntian 6:12-20

(12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. (13) Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. (14) Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. (15) Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! (16) Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem. (17) Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. (18) Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. (19) Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? (20) Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Pan będzie sądzić niewiernych oraz rozpustnych.

Boże Prawo w Kościele postawione dla wierzących o wiele wyżej niż prawo państwowe.

Mateusza 5:27-32

(27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Chrzest oznacza, że dalej powinniśmy działać zgodnie z Prawem, kierując się zawsze rozsądkiem i swoim związkiem duchowym z Bogiem. Trudno działać zgodnie z Wyższym Prawem. Nie można używać praw co do rozwodu, ponieważ prowadzą czasem do grzechu i komplikują wejście do Królestwa Boga. prowadzi to do rujnacji rodzin, dlatego Pan nie znosi rozwodów .

Mal. 2:10-17

(10) Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? (11) Niewiernym okazał się Juda, obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość Pańską, którą On ukochał, a wziął sobie za żonę córkę obcego boga. (12) Człowiekowi, który tak czyni, niech Pan wytraci z namiotów Jakuba [każdego] świadka i obrońcę, a także każdego, który [za niego] przynosi ofiarę dla Pana Zastępów. (13) Sprawiliście też, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak że On więcej nie popatrzy na dar ani nie przyjmie z ręki waszej ofiary, której by pragnął. (14) A wy się pytacie: Dlaczegóż to tak? Dlatego że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. (15) Czyż ów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście spadkobiercami? A czegóż ten jeden pragnął? Potomstwa Bożego! Strzeżcie się więc w duchu waszym: wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie! (16) Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę swoją] - mówi Pan, Bóg Izraela - wtedy gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan Zastępów: Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie! (17) Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze: Czym się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie: Każdy człowiek źle czyniący jest [jednak] miły oczom Pana, a w takich ludziach ma On upodobanie. Albo [mówicie]: Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia?

Cudzołóstwo ciągnie za sobą uszczerbek.

Wyjścia 22:16-18

(16) Jeśliby się ojciec nie zgodził mu jej oddać, wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewic. (17) Nie pozwolisz żyć czarownicy. (18) Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.

Cudzołóstwo wymaga późniejszego zawarcia ślubu. W przypadkach, gdy ślub nie jest możliwy, lub Ojciec dziewczyny nie daje zgody, dziewczyna powinna otrzymać posag, jako kompensację. Cudzołóstwo powoduje karę. Cudzołóstwo na poziomie duchowym, tak samo jak i wróżbiarstwo ciągnie za sobą karę śmierci. Ponieważ wszystkie grzechy, które są popełniane dotyczą Boga. nie popełniamy grzechów przeciwko ludziom, możemy im tylko zaszkodzić. Swoimi grzechami zaczepiamy przede wszystkim Boga.

Psalmów 51:1-4

*

Karą za cudzołóstwo jest śmierć, i w ogóle taką jest kara za wszystkie grzechy, ponieważ Prawa Dziesięciu Przykazań przepisują karę śmierci za ich naruszenie. Przykazania mają być tłumaczone wychodząc z miłosierdzia oraz współczucia, i nikt nie może być skazany na śmierć, nie mając możliwości wyrazić skruchę.

Jana 8:1-11

*

Sądzić będzie Mesjasz, i tylko poprzez pokutę możemy stanąć przed Bogiem jako część jego świątyni (! Kor. 5:1-13). Z wewnątrz wychodzą źle pomysły, jako odzwierciedlenie stanu duszy (Mark 7:21).

Wszystko związane z cudzołóstwem oraz perwersją jest przeciwne Bogu i jest przeżytkiem pogaństwa. W Rzym. 1:1-32 idzie mowa o tym, że pogaństwo - to nieprawdziwa wiara lub bezbożność, gdzie prawda jest ukryta w nieczystości, z której pochodzą takie rzeczy jak cudzołóstwo oraz grzech sodomski lub lezbijaństwo. Jak wszystkie przykazania pochodzą z Pierwszego Wielkiego, tak przekręcenie Prawa pochodzi z naruszenia Praw.

Do Rzymian 1:28-32

*

Prawdziwa pokuta - jedyna możliwość przezwyciężyć rozpasanie rozpusty.

2 list do Koryntian 12:21

(21) Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili.

Do Gałatów 5:19-21

(19) Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, (20) uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, (21) zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Nikt nie może otrzymać w spadku Królestwo Boga mając za sobą cudzołóstwo lub inne nieczyste postępki. Ale przestrzeganie Prawa nie może nas usprawiedliwić. Nasza pobożność- to brudna szmata (Iz. 64:6). Przyniosą nas zbawienie nie nasze postępowanie, a łaska Boga, nie obrzezanie ciała, a oczyszczenie duszy poprzez Ducha Swiątego (Gal. 5:1-4)jeżeli ktoś nachodzi usprawiedliwienie w Prawie, on nie obowiązkowo trafi pod laskę Pana. Czy znaczy to, że nie obowiązkowo przestrzegać Prawo? Takie twierdzenie błędne. W konieczności powstrzymania od cudzołóstwa nie tylko swoboda Boża, ale warunek naszego zbawienia.

Bóg zniszczy ten świat i jego mieszkańców, ponieważ się nie spieszą wyrazić skruchę za popełnione grzechy.

Apokalipsa 9:21

(21) Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Ponieważ początek cudzołóstwa trzeba szukać w te czasy, gdy rozpustnica popełniła go z królami ziemi (Apok. 14:8; 17:2-4; 18:3; 19:2) i bogiem świata ziemskiego, co oślepią wszystkich ludzi (2 Kor. 4:4). Z tegi czasu rozpusta się rozpowszechnia (Oz. 4:1-19; Jezek. 23:19-21). Wszyscy oni będą sądzeni Bogiem.

Nawet nie rodzony w cudzołóstwie się nie zbawi (Jana 8:41-42). Naruszenie prawa zjawia się z braku prawdy, miłosierdzia oraz wiary w Boga (Oz. 4:1; 1 Kor. 5:25).

Problem ochrony kobiety w życiu małżeńskim lub związki majątkowe.

Prawo zakłada kupowanie niewolników. Jednak istniało wiele ważnych ostrzeżeń w nim wystarczająco pouczających i dzisiaj.

Wyjścia 21:7-11

(7) Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. (8) A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. (9) Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. (10) Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. (11) Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.

Nikt nie może być ograniczony jak osobowość z powodu warunków materialnych, nie powinno być przesądów, związanych z narodowością, lub przekonań w tym, że ta czy inna osoba nie jest zdolna na długotrwały związek. Żaden mężczyzna, który się żeni zgodnie z umową majątkową, nie ma prawa robić uszczerbek dobrobytu swojej żony lub synowej, a także ograniczać ich wolność.

Prawa, dotyczące cudzołóstw różnego rodzaju

Kapłańska 18:1-30

(1) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (2) Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Pan, Bóg wasz! (3) Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. (4) Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (5) Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan!

Cudzołóstwo - incest

(6) Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan! (7) Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką - nie będziesz odsłaniać jej nagości. (8) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca. (9) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. (10) Nie będziesz odsłaniać nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. (11) Nie będziesz odsłaniać nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. (12) Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca. (13) Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki. (14) Nie będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. (15) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej nagości. (16) Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata. (17) Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta! (18) Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nogość za życia tamtej, byłoby to sposobnością do niezgody.

Jedynym z tych zakazów jest ślub z siostrą: jeżeli jedna siostra żyje, druga nie może wyjść za mąż za tego samego mężczyznę, do tych por, aż pierwsza nie umrze. Jakub naruszył tą zasadę, zawarł związek małżeński z Lijej oraz Rachilu. Chociaż miał on powody zostawić Lije i wziąć do siebie Rachel, nie zrobił tego. To ma ślad symbolizmu, ponieważ Chrystus "zawarł ślub" z Judeiu i Izraelem, a potem z Izraelem i nie żydami, dołączywszy ich do dwunastu plemion.

Drugi wyjątek z tych zasad to sytuacja, kiedy mężczyzna umiera bezdzietny: wtedy jego wdowa powinna zajść w ciąże od jego brata, żeby zachować majątek rodziny. Dziecko to jest uważane należytym do rodu zmarłego. Zdarzało się, że dziecko należało do inneo rodu, jak to było w przypadku z Rut i Woazom. Oni byli żonaci. Wzbroniono było kłaść się z kobietą pod czas cyklu, lub jeżeli ona nie była zdolna do współżycia z innych powodów.

(19) Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej.

Ani dla zdrady:

(20) Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się nieczystym.

Sens Siódmego Przykazania wychowanie czystego oraz świętego narodu, oddanego Bogu. Nie można splamić ślub i nie splamić ludzi. Dlatego dbali o czystości krwi spadkobierców i ich służeniu Bogu, jako przedstawicieli swego narodu. Nie można zmuszać dzieci przechodzić przez ogień w imię Molocha. Oddawanie czci Molochu, lub Chemoszu, niegodziwemu Bogu Księżyca jako Złotemu cielcu Synaju spowodowało ofiary, i nawet jedzenie dzieci. Było to wstrętne dla Pana. Wiara w tryjedynego boga aryjców była rozpowszechniona i wśród finikijców, galów, scytów, greków oraz rzymian. Dlatego Trójca została wprowadzona oraz broniona u rzymian i Celtów. W Karfagenie jedzenie dzieci oraz psów było praktykowane do jego upadku. Zostało powstrzymane pod czas rządu Darja I, ponieważ uważał to barbarzyństwem. Zwyczaj ten istniał wśród Irlandczyków, galów, Brytyjczyków, Hiszpan oraz innych narodów. Strabon (patrz Geografię) w pierwszym wieku do naszej ery pisał, że Irlandczycy jedli swoich martwych, częściej rodziców. Po tym zostają bardzo zrozumiałymi Prawa biblijne, wymagające czcić zmarłych. Jerom widział, jak brytyjskie Szkoci spożywali mięso człowieka. Było to w końcu czwartego wieku (tam że, str. 67).

Półksiężyc z gwiazdą, które przeniknęli nawet do Islamu, łączą się z nieczystym kultem Boga Księżyca (praca Złote ciele 222)).

Jouns oraz Pennik (Historia Pogańskiej Europy, Routledge, London i Nuw-Jork, 1995, str.77) ukazują, że półksiężyc oraz gwiezdny motyw Islamu wykazują związek z pogańskim kultem Boga Księżyca, którymieści w sobie kult trzech bogini Al- lat, Al-uza oraz Manat. System trzyjedności był rozpowszechniony na terenie Ariów, podobny kult mieli Celtowie: ten sam system trzyjedności razem z kultem trzech bogini, jedną z których była Bridgit. Gały także oddawali cześś trzem bogom: Essiju, Taraniju oraz Tewtatiju. Oni, razem z systemem trzyjedności są ciasno związane z kultem Świętych gajów oraz Boga Księżyca, którzy też mieli dużo zwolenników. Wszędzie w świętych gajach można było widzieć ludzkie wnętrzności; byli czasy, kiedy nawet druidzi nie mieli odwagi tam wchodzić. Z powodu liberalnego stosunku przekupionych welmoż aż do jedenastego wieku ostoją pogańskiej wiary była Sardynia.

(21) Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!

Podobny system od dawna istniał w Irlandii

-spożywanie ludskiego mięsa było tutaj zwykłym zjawiskiem, tak samo jak i u Szkotów. Pod czas niedawnych prac wykopaliskowych megalitów w grafstwie Sligo wykryte masowe gróby tysięcy ludzi - ich liczba o wiele przewyższa to maksymalną liczbę ludzi, które mogła wyżywić ta ziemia. W Irlandii znajduje się kilka set takich cmentarzysk, ale widocznie Sligo największy. Arczeolodzy odkryli, że dla kremacji zwłok byli wykorzystywane jego własne pokłady tłuszczu, a potem (o tym niedawno opowiadał jeden naukowiec przez radio) " rodzeństwo nieboszczyka zakopywali resztki do następnego święta". Takie oczywiste gakty, które wedlug świadectwa Strabona, mieli miejsce aż do końca pierwszego wieka, do tego czasu są ignorowane nauką (co stosuje się i do opisania obrzędów pogrzebu Mak Joheganu). Nieboszczyków zjadali. Na aryjskich oraz finikijskich terenach rzeczywiście było praktykowane przyrządzenie pieczenia około posągów i po prostu na ogniu, przy czym surowcem służyło ludzkie, a częściej dziecięce mięso. Dla romano-celckich oraz finikijskich matek obiektem dumy było to, że oni bez wielkich emocji przeżywali śmierć swego dziecka: wszystko odbywało się w imię pobożności, barabany oraz trąby zagłuszali krzyki (tam że, str.65-73). Wiadomo, że podobne obyczaje mieli miejsce i w stolicę Finikii - Tyrie - i że długi czas oni byli rozpowszechnione w Hanaanie. Żeby nie pozbawiać siebie możliwości ofiarowania, bezdzietne kupowali dzieci u biednych. Dzieci, przeznaczone dla ofiary, byli po prostu rzucane do ogniu, lub łożone na posąg Saturna, który później był podpalany. Agafokł w szczególności objaśniał klęskę Karfagenian tym, że pod czas Saturnalij byłe ofiarowane nie własne dzieci mieszkańców, a dzieci cudzoziemców oraz niewolników. Żeby Bóg, rozgniewiony ich podstępnością oraz niedbałością się zlitował, zmuszeni byli oddać w ofierze dwieście dzieci i jeszcze trzysta dorosłych, którzy poszli w ogień z własnej woli(tam że, str. 67-68).jeżeli wierzyć notatkom Korneliusza Wolforda, zrobionym pod czas głodu w wieku dziewiętnastym, przypadki ludożerstwa zdarzali się u Irlandczyków i w głodne 1588-89, 1601-03 lata (rej Tannahil Ciało i krew patrz historię kanibalizmu). Ostatnia próba klanowego lub plemiennego ludożerstwa została popsuta w zachodnich górach Szkocji w 17 wieku: wtedy pólk z czterech set ludzi pod dowództwem Jejmsa VI, króla Szkocji (on że brytyjski król Jejms I), wystąpił, żeby zniszczyć klan Sony Bin, który się składał z mieszkańców jaskiniowego Galloweja. Zostali schwycone i stracone w Edinburgu bez sądu: mężczyźni byli ćwiartowane, a kobiety spalone żywcem. Zrobiono to było z humanitarnych powodów, ponieważ przed tym żaden podróżnik nie czuł się w bezpieczeństwie, będąc w górach zachodnich. Polowanie za głowami oraz ludożerstwo byli rozpowszechnione w Indonezji, na wyspach morza koralowego oraz w Australii. Są świadectwa, że w ciężkie czasy kobiety tubylcze " dzielili się" swoimi dziećmi z innymi kobietami, co należeli do tego samego rodu. Ludożerstwo ciągle istniało w Papua-Nowa-Gwinea, niektórych częściach południowo-wschodniej Azji oraz w Afryce po Drugiej wojnie światowej; i do tego czasu nadchodzą wiadomości o przypadkach ludożerstwa. Niektórzy poganie i teraz tajnie składają ofiary człowiecze.

Najbardziej okropnym ze wszystkich przejawów barbarzyństwa jest kult oddawania czci Bogu Miesiąca, Złotemu Cielcu, Molochu lub innemu wcieleniu trzyjednego bóstwa. Bóg osądza te rzeczy i cały ten system, który nie zważając na nic istnieje i teraz (pracy Pochodzenie Paschy (235) oraz Doktryna grzechu pierworodnego Część I Ogród Edemski(№ 246)).

System podobny do opisanego, co był bazowany na możliwości przyjęcia cudzołóstwa, istniał w kultach mistejskich. Zdrada małżeńska, cudzołóstwo, ofiary ludzkie razem z świętami Paschi i Bożego Narodzenia połączyli w sobie różne aspekty kultu pogańskiego, który wszedł do kalendarzu i współczesnego systemu religijnego. Cały świat, łącznie z Izraelem, jest osądzany za "naruszenie wierności małżeńskiej" w stosunkach z Bogiem, i co ciekawe - do tego czasu nie wie o tym.

Sodomia

Grzech sodomski nie ma nic wspólnego z wiarą.

(22) Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! (23) Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!

Karą za to jest niewola oraz zniszczenie. Właśnie za niego, a także za oddawanie czci Asztarotu i Ester, Bóg kazał ukarać mieszkańców Hanaana. Żaden wierzący nie powinien to robić, ani żaden naród, a także żaden cudzoziemiec, który jest tymczasowo wśród nas.

(24) Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. (25) Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. (26) Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. (27) Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona. (28) Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. (29) Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. (30) Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Dokładniej to będzie rozglądano dalej.

Kara

Jeżeli niewolnica cudzołoży i nie jest wolna - karą ma być biczowanie. Podobna kara czeka na tego, kto nadużywając władzę robi przymus nad sługą.

Kapłańska 19:20

(20) Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością.

Kara za zdradę - śmierć. Z przyjściem Mesjasza będzie możliwa pokuta.

Kapłańska 20:10-24

(10) Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. (11) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (12) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (13) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (14) Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. (15) Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. (16) Jeśli kobieta zbliży się jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli. (17) Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę. (18) Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. (19) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. (20) Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech - umrą bezdzietnie. (21) Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata - będą bezdzietni. (22) Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. (23) Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili Mnie obrzydzeniem. (24) Dlatego powiedziałem wam: wy posiądziecie ich ziemię, Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów.

Kiedy Abraham naruszył Prawo, zasługiwał na karę. Bóg wtrącił się do tej sprawy po długim czasie tylko z powodu ich wiary. Jak mogło się zdarzyć, że ten epizod jest rozmieszczony w samym środku Pisma Świętego i nie widać w nim motywu zakazu? Cały naród został rozdzielony przez to. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ Abraham był ojcem wszystkich wierzących, a naród Izraela powinien był stać doskonałym społeczeństwem. Odpowiedź jest prosta. To było zrobione, żeby znów pokazać te krewne związki, które łączą wierzących jak synów i córek Bożych, pokazać, że jesteśmy winni przed Bogiem lub nie - zależy tylko od nas, i że wszyscy mogą wejść do Królestwa Boga, nie zważając od warunków urodzenia lub stopnia grzechu. Dziecko, nawet pozamałżeńskie, pozostaje synem Bożym.

W pogańskim systemie trzyjedności przeważali ofiary ludzkie oraz ludożerstwo. Między Prawem Boga a sposobem bycia pogan jest przepaść. Historia z Abrahamem została wykorzystana dla ilustracji tego, że Bóg nie popiera i nie wymaga podobnej ofiary, nawet w przypadku, gdy on prosi o tym i jego prośby są spełniane. Wierzące mogą tylko dobrowolnie, naśladując Chrystusa, oddawać swoje życie za innych. Trzeba przechodzić na następny poziom pojmowania. Ludzkość powinna wyrazić skruchę - inaczej zaginie.

Również powinniśmy bronić jeden drugiego w każdej sytuacji. Tylko teraz nasze rozumienie losu człowieka dobiega punktu, w którym zaczynamy rozumieć naukową zasadę tych praw. Pozostaje jednak duchowa podstawa - dotyczy ona tych miejsc prawa w których mowa idzie o oczyszczeniu (praca Prawo i Szóste przykazanie (259)).

Kapłańska 20:18

(18) Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu.

Nieczyste związki są karane wyłączeniem. Tak człowiek może być odłączony od cerkwi i od wiary. Za niektóre grzechy karą jest - umrzeć bezdzietnym.

Kapłańska 20:19

(19) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę.

Wyjątek dla duchowieństwa

Kapłańska 21:7-15

(7) Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. (8) Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo Ja jestem święty, Ja Pan, który was uświęcam! (9) Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu. (10) Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia, który był wprowadzony w czynności kapłańskie, wkładając szaty nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie rodzierał swych szat. (11) W ogóle nie zbliży się do żadnego zmarłego, nie narazi się na nieczystość rytualną ani z powodu ojca, ani z powodu matki. (12) Nie będzie wychodził z przybytku świętego, nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie jak diadem oliwę namaszczenia swego Boga. Ja jestem Pan! (13) Za żonę weźmie tylko dziewicę. (14) Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy: żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. (15) Nie zbezcześci potomstwa między krewnymi, bo Ja jestem Pan, który go uświęca!

Najwyższy kapłan kościoła Boga - Mesjasz, wchodzi w święte miejsce raz i na zawsze jak przyniesienie snopa w 30r n.e. wszyscy kapłanie, którzy odprawiają Mszę, robią tak samo. On został uświęcony, więc i oni mają być uświęceni. Upełnomocnione służyć oni nie mogą zbezcześcić Kościół, ponieważ Kościół - to oni.

Do problemu sponiewierania nad zmarłymi jeszcze wrócimy.

Ofiara zazdrości.

Liczb 5:12-31

(12) Tak mów do Izraelitów: Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi (13) przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż, i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku - (14) gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła - (15) wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazać winę. (16) Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem. (17) Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. (18) Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia; wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku. (19) Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. (20) Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą, wylewając [nasienie] - (21) wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niechże cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie. (22) Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: Amen, Amen. (23) Teraz wypisze kapłan na zwoju słowa przekleństwa, a następnie zmyje je wodą goryczy. (24) Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią sprawiając gorzki ból. (25) Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę posądzenia, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu. (26) Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu. (27) Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą: jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją, i będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu. (28) Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczystą, lecz przeciwnie - jest czysta - pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci. (29) Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą, (30) lub gdy mąż zacznie ją posądzać, wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa. (31) Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę.

Zazdrosny umysł najczęściej jest irracjonalny oraz zapalczywy, więc potrzebuje kontroli z zewnątrz. Wśród wybrańców Bożych nie mogą się znajdować tacy ludzie. Nie można dopuszczać, żeby zjawił się taki problem. Nasze zachowanie powinno byś nienaganne.

Ofiarę zazdrości raz i na zawsze przyniósł sobą Chrystus. Kapłana zastępował Duch Swięty. Kara za nieszczerość przed Nim - śmierć, jak to było w przypadku z Ananią i jego żoną (Dzieje 5:1-5).

O fałszywym świadectwie oraz nienawiści w małżeństwie.

Powtórnego Prawa 22:13-30

(13) Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, (14) zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa, (15) wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. (16) Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych: Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę, a on ją znienawidził. (17) Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc: Nie znalazłem u córki twej oznak dziewictwa. A oto są dowody dziewictwa mej córki i rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. (18) Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukarzą go. (19) Skażą go na sto syklów srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety, gdyż okrył niesławą dziewicę izraelską; pozostanie jego żoną i nie będzie jej mógł całe życie porzucić. (20) Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, (21) wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. (22) Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. (23) Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, (24) oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. (25) Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. (26) Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu i życia go pozbawi: (27) znalazł ją na polu, młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą. (28) Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, (29) odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.

W przypadku, gdy mąż daje fałszywe świadectwa, co do jego żony, twierdząc, że jest nie porządną, zostaje pozbawiony praw pod czas rozwodu. Mąż odpowiada za żonę całe swoje rzycie. Tek, kto nie jest zdolny utrzymać rodzinę - jest gorszy za nie wierzącego. Jak widzimy, na śmierć jest skazany i ten, kto popełnił gwałt nad zaręczoną dziewczyną lub zamężną kobietą, t.z. że kara za to taka sama, jak i za zdradę: jeżeli kobieta pod czas tego nie protestuje, ona również powinna umrzeć. Jeżeli to się zdarzyło w czasie, gdy ona pracowała w pole - będzie ukarany tylko mężczyzna. Jeżeli sprawca jest schwycony na miejscu przestępstwa, a ona była niezamężną dziewicą, to on powinien zapłacić grzywnę i wziąć ślub bez prawa rozwodu. Jeżeli ojciec dziewczyny nie zgadza się na małżeństwo, jest płacona tylko grzywna. Porwanie kobiety, przy każdych okolicznościach jest karane śmiercią.

Monogamia

Wśród wszystkiego, co stworzył człowiek idealnym jest tylko jedyny ślub.

Kobieta i mężczyzna są stworzeni być jednym ciałem (Rod. 2:18-24; Mat. 19:5). Wszyscy kapłanie mogą mieć tylko jedną żonę (Tym. 3:2).

Stosunki poligamiczne byli dozwoleni za czasów praojców, oni mieli wielu żon.

Królowi jest wzbroniono powiększać ilość swoich żon (Powt. Prawa 17:17), ale Dawid oraz Salomon mieli setki żon, chociaż w Talmudzie jest powiedziane, że królowi dozwolono mieć nie więcej niż osiemnaście, a zwykłemu mężczyźnie - cztery - pięć.

Tak czy inaczej, każdy mężczyzna powinien mieć jedną żonę, a każda kobieta - jednego męża (Kor. 7:2).

Dla wybrańców Boga najlepszym jest jedyny ślub.

Platoniczne związki Dawida

Już będąc starcem Dawid żył z sunamitanką Abiszag, która musiała spełniać wszystkie jego życzenia, ale on nigdy nie spał z nią. Z tego powodu dziwnie wygląda sytuacja, kiedy Salomon bez wątpliwości kara śmiercią swego starszego brata Adonija, który chciał poślubić Abiszag. Historia ta może być różnie tłumaczona: w pierwszym przypadku wygląda na to, że Salomona niepokoił własny stan w razie, gdyby ten ślub był zawarty. Z innej strony, on mógł być pewny, że kobieta była nałożnicą ojca, a znaczy Adonij naruszał prawo, robiąc kazirodztwo. Żadnej pozycji nie można zgubić (1 Król. 2:13-25).

Poligamia

Po raz pierwszy o stosunkach poligamicznych jest wspomniane w opowiadaniu o synach Kaina, kiedy Lemech wziął dwie żony - Adaju i Zilaju (Rodz. 4:19). Tłumaczenie Księgi Rodzaju jest dane w pracę Doktryna Grzechu Pierworodnego, Część 2. Potomkowie Adama (248).

Wielożeństwo jest przewidziane Prawem. Izrael miał dwie żony i dwie nałożnicy. Wszystkie jego synowie byli prawowitymi spadkobiercami według zgody.

Powt. Prawa 21:15-17

(15) Jeśli jaki mąż będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu synów - kochana i niekochana - a pierworodnym będzie syn niekochanej - (16) to w dniu przekazywania dziedzictwa nie może za pierworodnego uznać syna kochanej, gdy pierworodnym jest syn niekochanej. (17) Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego siły. On ma prawo do pierworodztwa.

Więc nie trzeba udowadniać, że poligamia jest dozwolona Prawem, jak i to, że praojcowie są zostawieni do pierwszego zmartwychwstania. Instytut nałożnic jest bardzo dawni. Wszystkie narody zezwalali go i uznawali życie pozamałżeńskie zwykłą rzeczą. Nie było nic złego w tym, żeby żyć z nałożnicą dla rodzenia dzieci, w Chinach i dzisiaj to jest przewidziane nauką konfucjańską.

Nałożnica miała o wiele mniej praw niż żona, często była wykorzystywana w określonym celu i odpowiednio jej płacono. Dzięki stosunkom mieszanym zjawiali się cale plemiona, dzięki im pojawił się naród Izraela. Z tym również jest związane pojęcie usynowienia. Będąc synem Bożym Izrael usynowił nie żydów, więc oni też dzieci Boga i tak samo oczekują zmartwychwstania jak spadkobiercy z Isusem (Rzym. 1:4; 8:17).

Izajasztakże był żonaty z kilku kobietami (Judyt, nazywana Agolibama oraz Bosmata, zwana Adają; Rodz. 26:34-35 i 36:2). W tekście jest powiedziane: to było biedą dla jego rodziców. możliwie z tego powodu, że one byli cziteankami. O tym idzie mowa w Rodzaju 28:8. Potem on się ożenił z Machalate, córką Izmaila, siostrą Newajata. Widocznie ten ślub wyglądał bardziej do przyjęcia, ponieważ Chanahańcy oddawali cześć nieprawdziwemu bogu i zostali przeklęci. Był to jeszcze jeden ślub pokrewny.

Naród Izraela w końcu jest rodzony dwiema żonami oraz dwiema nałożnicami. Pomazaniec Boży Samuil także był rodzony w poligamicznym związku (1 Sam. 1:1,2).

To jeszcze raz potwierdza, że w przeciwieństwie do chorób oraz dziedziczności nasze stosunki z Bogiem nie zależą od postępowania rodziców. Dotyczy to Izmaila, Izajasza, Moaba; Ammona oraz syna Keturaji; żaden z nich nie był wsławiony tylko dzięki swemu pochodzeniu.

W rodowodzie Dawida, a znaczy i Mesjasza odnajdziemy cztery kobiety nie izraelickiego pochodzenia, troje z których oprócz tego popełnili poważne grzechy w życiu płciowym (patrz pracę Genealogia Mesjasza 119)). Więc zbawienie nie żydów ciasno związane z panowaniem Judei oraz Izraela.

Stosunki zabronione

Jest szereg zabronionych stosunków, któresą srogo kontrolowane. Niektóre już byli wspomniane wyżej.

Prostytucja

Kapłańska 19:29

(29) Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty.

Cudzołóstwo bałwochwalcze oraz rozpusta

Liczb 25:1-18

(1) Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. (2) One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. (3) Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. (4) I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela. (5) Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora. (6) I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania. (7) Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił zgromadzenie, (8) poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę - przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów. (9) Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące. (10) Mówił znowu Pan do Mojżesza: (11) Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości. (12) Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju. (13) Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu Izraelitów. (14) Izraelita, który zginął z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona. (15) Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura; ten był znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów madianickich. (16) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: (17) Jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz ich, (18) gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania, posługując się Peorem, posługując się córką księcia madianickiego, ich siostrą Kozbi, która została zabita w dzień plagi, jak spadła ze względu na Peor.

Tak cudzołóstwo zostało nawiązane przez uczenia tych obcych bogów. Oni demoralizują człowieka, jak to jest dobrze ilustrowane w rozdzielę Rzymian !, szczególne w wierszach 18-32, dlatego, że kapłanie zamienili prawdę nieprawdą.

Sodomia

Kapłańska 18:22

(22) Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

Nie ma nic bardziej obrzydliwego od grzechu sodomickiego, i żaden sodomita nie będzie dopuszczony do Królestwa Bożego bez pokuty.

Kapłańska 20:13

(13) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Tutaj sodomita jest utożsamiany z biblijskim psem, wspomnianym w Apokalipsie, tak jak nie wpuścili jej do Królestwa Bożego (Rzym. 1:26-27). I lesbijki są ohydne Bogu.

Do Rzymian 1:18-32

*

Kazirodztwo

Upewniłiśmy się, że kazirodstwo w każdym wygłądzie było wzbronione (Kap. 18:7-17).

Zwrócimy się jeszcze do:

Kapłańska 20:11-21

(11) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (12) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (13) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. (14) Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. (15) Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. (16) Jeśli kobieta zbliży się jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli. (17) Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę. (18) Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. (19) Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. (20) Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech - umrą bezdzietnie. (21) Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata - będą bezdzietni.

Grzechy te wchodzą do przekleństw, co byli posłane na Izrael (Powt. Prawa 27:20, 22, 23).

Ale razem z tym, z tego powodu Bogiem był stworzony naród.

Nawet więcej, Mojżesz i cały pierwoświęcony ród Aarona rodzony w inceście;

Wyjścia 6:20

(20) Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebed, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. Lat życia Amrama było sto trzydzieści siedem.

Także jak i synowie Abrahama i Sary (Rodz. 20:12) i wszyscy, kto byli przed nimi (Rodz. 5:4).

Zrobiono to było umyślnie, żeby kapłanie widzieli, a razem z nimi i wszyscyprorocy od czasów Prawa Mojżesza, że zbawienie nie jest obiecane i im, i że im również trzeba oczyszczać drogę do przyjścia Jezusa Chrystusa. Temu i Mesjasz nie uniknął pobrudzenia grzechem cielesnym: od Dawida poprzez Natana i od Lewiego poprzez Simeja. Ludzkość może otrzymać zbawienie tylko od Boga poprzez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, który oddał za na życie.

Wyjścia 22:19

(18) Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.

Poznanie drzewa zła i dobra ciągnie za sobą przekleństwo (Rodz. 3:17). W powtórnym prawie jest wspomniane, że trzeba powtórzyć dwanaście raz "Amen", żeby się zbawić od gniewu Bożego (Powt. Prawa 11:17; Kapł. 25:19, 26:4; Powt. Prawa 32:43; Iz. 24:4-6).

Prawo Lewirata

Powt. Prawa 25:5-12

*

Tutaj widzimy, że drugiemu bratu nie tylko było dozwolone, a po prostu nie zbędne wziąć ślub z wdową swego brata. Dzieci od tego ślubu pretendowali nie na jego spadek, a na spadek zmarłego brata.

W starodawnym zbiórce ustaw Hammuraszy, a także w przemówieniach Abrahama (Rodz. 15:2-3) idzie mowa o tym, że umierając bezdzietnym, gospodarz może naznaczyć swoim spadkobiercą zarządzającego domu.

Moment ten nie jest zbyt prawny, jednak po śmierci Onana nie było innego wyjścia (praca Grzech Onana № 162)).

Również idzie mowa o zapłodnieniu in vitro w tym przypadku, kiedy małżeństwo bezdzietne, lub w ogóle nie mogą mieć dzieci. Spełnić obowiązek może brat męża, a jeżeli to wina kobiety, to rodzina wybiera kogoś z krewnych. Zgodnie z prawem potomkowie będą uważane braćmi i siostrami.

Rola mężczyzny w społeczeństwie

Jak obóz Izraela miął być utrzymywany w czystości, tak i ludzi Izraela powinni pozostawać czyści. Z Piątego przykazania widzimy, że od nas jest wymagana świętość. Świętość ta rozpowszechnia się i na nasze mieszkania, i na nas samych: Bóg nie powinien widzieć w nas najmniejszej nieczystości.

Powt. Prawa 23:7-14

(7) Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył. (8) Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju. (9) W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana. (10) Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się wystrzegał wszelkiego zła. (11) Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci. (12) Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. (13) Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. (14) Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył,

Zbawienie czeka i na nie żydów. Przywileje Izraela rozpowszechniają się i na nich. Josyf należał i do Egiptu, ponieważ matka Efraima i Manasseja była Egipcjanką. Rody nie żydowskie są spotykane tak w Judei, jak i w Izraelu. Pan wśród nas.

Socjalny strój bazuje się na każdej oddzielnej rodzinie, więc każdy mężczyzna powinien robić wszystko możliwe dla swojej rodziny, przebudowując w taki sposób swoje plemię i cały naród.

Ci, co zostają eunuchami dla kościoła, powinni pełnić swoi obowiązki jak najlepiej.

Rola kobiety w społeczeństwie

Mężczyźni powinni z szacunkiem stawić się do kobiety.

Co wtedy mówić o ludziach nie żonatych? Bóg łączy mężczyzn a kobiet w rodzinie, a jego rodziną jest kościół.

Widzieliśmy, że żadna kobieta, wzięty do niewoli, nie może być przyjęta Izraelem, jak nie równa (Powt. Prawa 21:10-14).

W Przysłowiach jest wskazane na to, że kobiety pełnią ważną misję. Jedyne ograniczenie kobiety - to, że nie mogą być kapłanami. Oprócz tego oni nie są dopuszczone do udziału w wojnie.

I kobieta i mężczyzna są równi w Królestwie Boga, gdzie nie istnieje ślubu, lecz wszyscy będą aniołami Boga. tak samo na wszystkich schodzi Duch Święty, t.z. dokonuje się przejście od materialnego do duchowego.

W małżeństwie kobieta jest przywiązana do mężczyzny, prawa kobiet są przewidziane zgodą (patrz Liczb 30:6-10, praca Prawo i Piąte przykazanie (258)).

Ochrona

Wiele w Prawie było pisane w celu ochronić kobiety, ponieważ wtedy zrobić to było o wiele trudniej niż teraz. Jednak to tylko iluzja. Socjalna podstawa naszych ludzi jest rujnowana rozpustą, a to niegodne w stosunku do Pana. Degeneracja socjalna teraz podobna do tej, co była w Sodomie i Gomorze. Wkrótce, jeszcze przed tym, jak zniszczymy siebie sami, Pan się wmiesza. Przyjdzie Mesjasz, żeby ustalić Królestwo Boże.

Każde dziecko, niezależnie od płci, jest powołane do zgody z Izraelem oraz prawdziwym Bogiem. Dziecko płci męskiej jest obrzezane i odbierane od matki, aż ona się nie oczyści (Kapł. 12:2-5). Te środki ostrożności były przestrzegane dla ochrony kobiet i dzieci, oni byli zapisane w Prawie i trudne było je lekceważyć.

Nie żyd, nawrócony do wiary, nie musi robić obrzezanie (Dzieje 15:1-30).

Mężczyzna powinien chronić kobietę od możliwych negatywnych następstw swoich dziej (Przysł. 5:15-19; 18:4). Tak samo kobieta powinna chronić mężczyznę.

Bóg - obrońca wdów i sierot (Erem. 49:11). Zgodnie z Bożymi Przykazaniami kobiety w społeczeństwie zawsze trzymają się razem. Współczesne, tak zwane chrześcijańskie społeczeństwo nic nie jest warte. Bo basuje się nie na Bożych Prawach. Wszystkie jego dogmaty - przekręcenie Praw, oni prowadzą do zniszczenia planety. Pseudo- system- powód skarłowacenia ludzkości, dzięki jemu doszło do prawie całkowitej degradacji mężczyzn i kobiet, osobliwie kobiet. Faktycznie to kompromis, w którym się zeszli barbarzyństwo i amoralność, zaadaptowawszy naukę chrześcijańską do barbarzyńskiego systemu trzyjedynego bóstwa. Kompromis, co zawiera amoralność - to różne chrześcijańskie pseudo nauki, lub tajny agnostycyzm.

Ubranie a zachowanie mężczyzn i kobiet

Powt. Prawa 22:5

(5) Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego

ubranie i zachowanie mężczyzn a kobiet bardzo się różnią. Różnym jest funkcjonalne przeznaczenie włos. Dotyczy to i klejnot, przy czym większość z nich jest pochodzenia pogańskiego (patrz pochodzenie tradycji nosić kolczyki oraz klejnoty w Starożytności ( 197)).

Przestępstwo a kara

Wyjścia 21:16-27

(16) Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. (17) Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. (18) Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, (19) to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy, i dołoży starań, żeby go wyleczyć. (20) Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. (21) A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. (22) Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. (23) Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, (24) oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, (25) oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. (26) Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością. (27) Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi.

Karą za szkodę wyrządzoną rodzinie, lub za dzieje, co spowodowali jej rozwalenie, często jest śmierć. Prawo chroni rodzinę i "owoc" małżeństwa.

Kontrola stosunków płciowych

Powtórnego Prawa 23:2

(3) Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.

Gdzie było dziecko nieślubne, będą tylko dzieci Boga.

Powtórnego Prawa 23:17-18

(18) Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela ani mężczyzn uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela. (19) Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i zapłaty dla psa, jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg twój.

Przeklęcia, zesłane na naród, stawiają opór amoralności.

Powt. Prawa 27:20-23

(20) Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. A cały lud powie: Amen. (21) Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen. (22) Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki. A cały lud powie: Amen. (23) Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.

Kara za naruszenie Siódmego przykazania wynika z szeregu innych. Niektóre stosunki są karane Bogiem dlatego, że są zabronione. Bóg ukarał rodzinę faraona, ponieważ on wziął Sarę, nie znając, że jest żoną Abrahama. Więc był pokarany, nie zważając na to, że to Abraham pobudził go do grzechu swoim milczeniem.

Bóg będzie sądził sprawiedliwie (Psał. 96:11-13).

Jawne naruszenie prawa powinno być osądzane przez społeczeństwo: czasem wystarczy zwykłej uwagi, jak to widzimy z rozmowy Mesjasza z niewierną kobietą.

Następnym etapem jest kara fizyczna - biczowanie. Prawodawstwo przewiduję w zależności od winy ilość ciosów, która nie przewyższa 39. Ustalają to sędzi.

Powt. Prawa 17:8-10

(8) Jeśli za trudno ci będzie osądzić jakiś wypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek proces w tym mieście, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg twój. (9) Tam udasz się do kapłanów-lewitów i do sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd. Poradzisz się, oni ci dadzą rozstrzygnięcie. (10) Zastosujesz się do orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które sobie obierze Pan, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą.

Nie może się zdarzyć, żeby ktokolwiek otrzymał więcej niż 40 uderzeń.

Kara jest niezmienna i dokonuję się natychmiast. Żeby udowodnić, jak rzadko zdarza się pomyłka w dawniej Judei i Izraelu tylko czasem jest naznaczano trzydzieści dziewięć uderzeń.

2 list do Koryntian 11:24-25

(24) Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. (25) Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej.

Paweł został pobity kamieniami w Listre (Dzieje 14:19). Trzykrotnie został biczowany (Dzieje 16:22). Kamienowanie było sprzeczne z prawem, ponieważ nie miało pod sobą prawnej podstawy. Było dokonane zgodnie z nakazen sędzi. Liktorzy nieśli rózgi. Pretorzy kontrolowali liktorów, wykonujących wyrok. Tylko w rzadkich przypadkach sędzi naznaczali karę śmierci, ale nie wykorzystywali ją w stosunku do kobiet, je mogli tylko wychłostać.

Pieniężna kompensacja ustala się sędzią, który rozpatruję wszystkie szczegóły sprawy. W ten sposób dokonuję się sądownictwa i nakazuję się zło.

Prawdziwość Boga

Bóg jest prawdziwy i powinniśmy okazywać swoją wierność zgodnie z Pierwszym przykazaniem, my - wierni młode Chrystusa. W Siódmym przykazaniu powinniśmy to udowodnić fizycznie. Więc wybrańcy są sądzeni srogo.

Powt. Prawa 5:32-33

(32) Przeto starajcie się wypełniać [wszystko], co wam nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. (33) Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść.

Ludzi sami głoszą swoją porządność (Przysł. 20:6). Rozpustnicą jest ten, kto popełnia cudzołóstwo między ludźmi a bogami dla władzy (Apok. 17:14). Powinniśmy być oddani Bogu i sobie nawzajem, i wtedy Pan zrobi nas władzami według prawdy i wierności (Mat. 25:21).

g jest nam wierny. Również powinniśmy być wierni (Przysł. 89:1-4), ponieważ jesteśmy nasionami Chrystusowej obietnicy, i będziemy istnieć wiecznie, jako Elohim, jak rodzina Dawida (Zach. 12:8). Ponieważ jego miłosierdzie i prawdziwość są bezgraniczne i sięgają niebios (Przysł. 36:5-6).

Wszystko na świecie ma swoje przeznaczenie, o czym wiadomą Twórcę i nie możemy lekcywarzyć lub odrzucać go.

Do Rzymian 9:14-26