Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

 

PRAWO I SZOSTE PRZYKAZANIE [259]

Wydanie 1. 0 20000521-20000521

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone ã 1998 Wade Cox)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

 

 

 

Jest zapisane: Nie będziesz zabijał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo i Szóste Przykazanie

Jest zapisane:

Ks. Wyjścia 20:13

13 Nie będziesz zabijał

Ks. Powtórnego Prawa 5:17

17 Nie będziesz zabijał

Ochrona życia przedłuża się ochroną ciała. Dotyczy to również nakazu być świętym i uświęcać siebie. Podobnie jak w Piątym Przykazaniu, które określa rodzinę i naród, Szóste Przykazanie zawiera wiadomości o rodzinie i narodzie.

Ks. Kapłańska 19:28

(28) Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!

Dla każdego zmarłego jest tragedią, jeżeli on nie znajdzie się w rodzinie Izraela. Śmierć naturalna osoby jest uzgodniona z planem Boga i będzie skompensowana zmartwychwstaniem, i Izrael osiedli się na własnej ziemi (Ezek 37:1-14; Apok 20:1-15).

Izrael powinien być bez plam i wad, dlatego nie powinni oni znaczyć swoją skórę. Więc tatuowanie i inne znaki na skórze są zabronione. Rabowi było pozwolono przebijać uszy, żeby wstawić kolczyki, co było uważane za oznakę słabości.

Pochodzenie oraz Organizacja Państwa.

Bóg decyduję o życiu i śmierci, jak widzieliśmy to w pracy Prawo i Piąte Przykazanie(258).

Bóg określa rodzinę jak podstawę, na której jest zbudowane państwo. On wygłasza, że najwyższa siła i władza pochodzą od Boga.

Do Rzymian 13:1-7

(1) Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga (2)Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, żciągną na siebie wyrok potępienia.(3)Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. (4)Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, kto czyni źle.(5)Należy więc się jej poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.(6)Z tego samego powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.(7)Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.

Bóg przekazał swoją władze w tablicach, które on dał Mojżeszowi (Powt. Prawa 9:11). Więc wszyscy królowie również powinni stworzyć własny egzemplarz prawa przed wstąpieniem na tron.

Ks. Powtórnego Prawa 17:18

(18) Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa z tekstu kapłanów-lewitów.

Bóg mianował starszych Izraela i została im dana mądrość poprzez Ducha Świętego, podobnie jak Izraelowi.

Ks. Liczb 11:16-17

(16) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą. (17) Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać.

Ks. Liczb 11:24-30

(24) I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. (25) A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. (26) Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. (27) Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. (28) Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! (29) Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha! (30) Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu.

Bóg również zostawił dwóch proroków poza granicami obozu Izraela. Bóg nie robi nic, oprócz tego, co mówi przez sług swoich-proroków, tych, których sam wybiera ze swego narodu.

Więc sędziowie również pełnią wolę Boga.

Ks. Królewska 19:5-7

(5) Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz! (6) Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. (7) Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga.

Król również zostaje wybrany i dają jemu siłę Ducha, żeby on rządził Izraelem (1 do Sam 10:1-7). Główni lub przywódcy pasterzy duchowych Izraela powinni być wybrane losowaniem (Dzieje 1:26). Dzieje 6:3-6 pokazują, że diakonowi oraz starsi byli wybierani z bractwa. Przywódcy fizyczni są wybierani: przez namaszczenie królowie oraz losowaniem sędziowie (Ozeasz 1:11; Łukasz 14:28).

Ks. Powtórnego Prawa 1:9-14

(9) I rzekłem wam w owym czasie: Ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. (10) Pan, wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. (11) A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. (12) Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? (13) Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele. (14) Odpowiedzieliście mi: Dobre jest, co zamierzasz uczynić.

Niema w tym wszystkim niepewności, ani wśród narodów, ani wśród sędzi, ani wśród zwierzy, ani wśród innych istot, ani w podstawie Prawa.

Ks. Powtórnego Prawa 22:10

(10) Nie będziesz orał razem wołem i osłem

2 do Koryntian 6:14

(14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?

Prawo Boże nie powinno podporządkowywać się prawu narodu. Nie powinno ono również być ignorowane i poniżane przez prawa świeckie.

System Prawa Bożego, Jego kalendarz oraz system oddawania czci nie powinni podlegać ustanowieniom niewierzących. Wszystkie ludzie Testamentu powinni bezwarunkowo odzwierciedlać w swej działalności Prawo Boże.

Ks. Kapłańska 19:19

(14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?

Wszystko stworzone powinno być utrzymywane w pierwotnie czystym stanie. Nie powinny istnieć naruszenia stworzonego Bogiem poprzez zmieszanie, takie jak hodowla mułów oraz innych mieszańców. Jest to zabronione przez Prawo Boże. Powinniśmy być czystymi i świętymi ludźmi, którzy ulegają prawom czystym i świętym. To również oznacza chronić życie.

Nie można za pomocą Prawa gnębić sług Bożych, zmuszając je oraz rozkazywać im, nie kompensując tego w ich obowiązkach codziennych. Nie można człowieku lub zwierzu zabraniać rozkoszować się pracą.

Ks. Powtórnego Prawa 25:4

(4) Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu

Czy Bóg dba tylko o bydłu rogatym ? (1 do Kor 9:9; 1 do Tym 5:18; Job 38:41;Mat 6:26;10:29). Wszystko jest przewidziane przez Prawa Boga, zgodnie z narodami, które przestrzegają Jego Prawa.

Więc kara za grzech i naruszenie praw powinna być zgodna z Prawem (Kapłańska 5:5-7). Odkupienie oraz kara za naruszenie weszli do ofiary Mesjasza.

Sądownictwo również rozpowszechnia się na nie żydów oraz wrogów.

Ks. Wyjścia 23: 4-5

(4) Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. (5) Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.

Oraz na braci (Powt Prawa 22:1-4; Kapłańska 20:22-24).

Ponieważ powinniśmy być święci, ci co żyją razem z nami, również powinni być święci, i wszyscy podlegamy Prawom Bożym w Duchu Świętym.

2 do Koryntian 6:14-18

(14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? (15) Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? (16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.

Napisane:

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kapłańska 19: 17,18,33,34; Wyjścia 22:21).

Szóste Przykazanie – to nie tylko zakaz zabijać. To wskazówka ochraniać życie, święte dla Pana, w granicach Praw Prawdziwego Boga. Nie można pogarszać jakość lub warunki życia niesprawiedliwością, lub gnębieniem, lub dla dogodzenia komukolwiek. Więc struktura Przykazania zawiera koncepcji napadu na osobę oraz własność.

Judejskie zniekształcenie Prawa Biblijnego.

Więc obcemu lub cudzoziemcu również trzeba zapewnić bezpieczeństwo osobiste w społeczeństwie i udzielić pomocy w biedzie. Zniekształcenie Prawa Biblijnego, które jest spotykane w żydowskim Talmudzie, jest na tyle grube, że popiera ono same podstawy Prawa Bożego. Możemy widzieć, jak bardzo nauka rabinacka zniekształciła Prawo z następnego cytatu z pracy mishneh Thorah Murderer 4.11 autorem której jest Mymonid:

Co do obcych z którymi nie walczymy, to nie można ich skazać na śmierć, ale również jest zabronione ratować ich w przypadku śmiertelnego dla nich niebezpieczeństwa; na przykład jeżeli jeden z nich pada w morze, nie wolno go ratować, ponieważ zapisane jest ”nie powinieneś przeciwdziałać krwi bliźniego”(Kapłańska 19:16) – ale nie żydzi nie są naszymi bliźnimi.

Soncyn nie odwołuje się do rabinackiej interpretacji tego tekstu, ponieważ nie ludzkie j nie sprawiedliwe zniekształcenie Pisma Świętego jest typowym. W rzeczywistości ten cytat brzmi następnie:

Ks. Kapłańska 19:16

(16) Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!

Tekst ten trzeba rozumieć jak niepomyślną próbę uratować życie. Chumash Stouna uznaję takie traktowanie i mówi: Jeżeli życie kogokolwiek jest w niebezpieczeństwie, powinniście spróbować uratować go…Żydzi od czasów Chrystusa tradycyjnie interpretowali to w tym znaczeniu, że bliźni - to synonim żyda. Później to weszło do praktyki żydowskiej:

Podeptanie święta Soboty jest obowiązkowym, gdy jest to niezbędne dla uratowania życia żyda. Pytanie o zbawieniu życia nie żyda ceną podeptania Soboty nie rozpatrywa się w Talmudzie jak pytanie główne, ponieważ jest to zabronione nawet w dni powszednie (patrz tam że).

Podobne traktowanie, co dotyczy nie żydów, jest możliwie najbardziej grubym zniekształceniem treści Pisma Świętego. Właśnie dlatego Chrystus powiedział przypowieść o dobrym samarytaninie, ponieważ stosunek taki był charakterystyczny dla żydów w pierwszym wieku przed naszą erą (tzw Tradycja Ustnego Prawa, która niby oddziałała na Misznu, od której biorą początek Talmudy Jerozolimski i Babiloński, w rzeczywistości była serią interpretacji. Zostały napisane, żeby zalegalizować istniejące tradycji ,pochodzące mniej więcej od 160 roku od B N. Niewątpliwie nigdy nie były rozpatrywane w historii Izraela, i bezspornie nie pochodzili od Mojżesza, jak jest to powiedziane w Biblii. Izrael często zapominał Prawo pisane, już nie mówiąc o tak zwanych Prawach Ustnych. Tradycji te byli sprzeczne między sobą, i większość z nich była grubym zniekształceniem tekstu Pisma Świętego).

Łukasz 10:25-37(czytać w całości)

Nigdzie tradycja Judaistyczna nie znieksztalczyła zwykłe Prawo więcej, niż w traktowaniu obowiązku ochraniać życie i dotrzymywać się presumpcji niewinności.

Presumpcja niewinności

Presumpcja niewinności jest nieodłączną częścią Biblii i nie można skazywać na śmierć lub karać inaczej niż według świadectwa dwu lub więcej świadków. Idea ta jest wszechstronnie rozjaśniana w całej Biblii. Jednak Miszna przedstawia pozycje przeciwstawną w Rozkazie Synhedriona o stratach 4: 1 E (2).

W sprawach, dotyczących własności, oni ( się sprzeczają) odnośnie uniewinnienia lub oskarżenia, wtedy gdy w sprawach kryminalnych debatują tylko odnośnie oskarżenia, a nie uniewinnienia.

(patrz Mishna: Nowe Tłumaczenie, Jakob Nashner, Yale University Press, New Haven and London, 1988, str. 589).

W każdym przypadku, presumpcja niewinności wymaga, żeby zostało przedstawione oskarżenie, a później sprawa była oglądana i wina była ustalona przy współudziale dwóch świadków, i oskarżany powinien mieć wystarczająco czasu, żeby sprostować oskarżenia przed trybunałem, składającym się z sądzi, którzy powinni być nieuprzedzone i nie poddawać się autorytetu kogokolwiek. W ciągu periodu Świątyni sprawy majątkowe są rozpatrywane trybunałem w składzie trzech sędzi, a wszystkie oskarżenia według spraw kryminalnych – minimum w składzie dwudziestu trzech członków Synhedriona, jak jest to opisane w Mishnie (tam że, D (1)). Tak, każda decyzja o sprawach majątkowych może byś oskarżona w Trybunale, jeżeli ona była wynoszona na wstępne rozprawy. Wszystkie sprawy kryminalne powinni być słuchane w składzie dwudziestu trzech członków Synhedriona, ponieważ w tym przypadku jest możliwe zastosowanie kary śmierci. Apelacja była dozwolona jeszcze w te dawne czasy, jeżeli istniały świadectwa i świadkowie niewinności (Mishna, tam że).

W ten sposób, zdradzieckie twierdzenia tzw Praw Noego, które Judaizm próbował zaprowadzić z Talmudu, i według którego jest dozwolone oskarżenie po świadectwu jednego świadka, są sprzeczne z Prawem Bożym. Podobne idei oraz ich praktyczne zastosowanie są zdradzieckimi, niesprawiedliwymi i sprzecznymi z Biblią. Te same niesprawiedliwe idei leżą u podstawy niektórych współczesnych systemów prawnych krajów europejskich, gdzie człowiek jest uważany winnym, dopóki nie udowodni swojej niewinności. Człowieka można wnieść do listy podejrzanych oraz oskarżyć bez przewodu sądowego, lub dowodów, lub żadnej sprawiedliwości. Wielka Brytania bezwzględnie wprowadziła to bezprawie siłą przymusu prawa. Wyniki oraz reformy wojny Domowej utracone bez zmartwienia drogą prymitywnej argumentacji. Osoby, mające dostęp do list, mogą niesprawiedliwie zniszczyć swoich wrogów. Właśnie z tego powodu, a również dlatego, że pozwalała ona na zabójstwa i niesprawiedliwość, został zniszczony Święty Rzymski Imperium, i po Europie przeszły rewolucji 1850 roku (patrz Malachia Martin, Rozwój i Zagłada Kościoła Rzymskiego, Secker and Warburg, London, 1982, str. 250-256 i dalej). Chrześcijaństwo po swojemu zniekształciło prawo w tej samej mierze, a może nawet więcej niż Judaizm rabinistyczny. Prawo Boże nigdy nie było używane prawidłowo, oprócz czasów Mojżesza i Dawida, oraz przypadkowo krótkiego Odrodzenia. Chrześcijaństwo nigdy nie próbowało, nie mówiąc już o tym żeby we właściwy sposób jego sprawdzić.

Także gdy Mahomet próbował znów go zaprowadzić, a Czterej Wiernych Kalifa próbowali to urzeczywistnić, ten zamiar nie był udany. Islam okazał się również nietrwały jak i królestwo Dawida. Islam został zniszczony przez Hadisa, jak również Sobory zrujnowały Chrześcijaństwo oraz chrześcijańską tradycję, a także Talmud zniszczył Prawo i przeksztalczył go w Judaizm. Babilon rządził tysiąc lat. To była religia Boga tego świata nawet za czasów odrodzenia.

Ostrzeżenie przeciwko naruszeniu Szóstego Przykazania

Ks. Powtórnego Prawa 19:1-13 (czytać w całości)

Kiedy Izrael został założony, były również założone trzy miasta, gdzie znajdowali schronisko wszyscy, kto zabił człowieka przez przypadek, dlatego żeby się na nich nie pomścili “w uniesieniu”. Nie wolno lać niewinną krew . Jednak, gdy człowiek został zabity umyślnie, zabójcę trzeba oddać pod sąd oraz wydać karę śmierci. Dlatego osoba, która nieumyślnie naruszyła prawo, powinna być chroniona przez państwo, w miastach-schroniskach, jeżeli jej bezpieczeństwo nie może być zapewnione przez otoczenie w narodzie. Każda osoba oraz państwo są odpowiedzialne za ochronę wszystkich obywateli.

Obowiązek zapewniać życie

Obok koncepcji prawnej kontroli życia istnieje koncepcja zapewnienia życia lub Ożywiania.

Ks. Powtórnego Prawa 32:39

(39) Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia.

Bóg nie ma boga nad sobą, ale sam jest Bogiem, i on daje życie oraz odbiera go. To On czyni praworządność. Więc życie odebrane na skutek grzechu (patrz pracę Doktryna Grzechu Pierworodnego, Cz 1, Ogród Edemski (246) oraz cz 2, Pokolenie Adama (248)) kompensuje się życiem danym w Zmartwychwstaniu (patrz Wskrzeszenie w przypadku śmierci (143)). Więc Bóg podlega Swoim prawom i kompensuje wszystkie swoje dzieje lub nakazy w toku tworzenia.

(porównaj Isa 43:13).

Jehowa-Elohim natchnął życie do nozdrz Adama (Rodzaju 2:7), i dlatego poprzez tego samego Elohima otrzymujemy oddech Ducha Świętego (Jana 20:22-23).

Bóg skazuje ludzi na śmierć za grzechy oraz naruszenie prawa. Więc widzimy, że naruszenie Szóstego Przykazania jest bezwarunkowo karane śmiercią, która jest najwyższym wymiarem kary w każdym poszczególnym przykazaniu. Bezwarunkowa kara za naruszenie prawa – śmierć, zaczynając od pierwszego i kończąc dziesiątym przykazaniem (Wyjścia 22:22-24; Powt. Prawa 24: 14-17). Przykazania się opierają na Odrodzeniu oraz Odnowieniu, ale bezsprzeczna kara za powtórne ich naruszenie i odmowę szanować – śmierć we wszystkich przypadkach.

Chronić życie za pomocą sprawiedliwych praw

Naród powinien chronić życie bliźnich i obcych oraz cudzoziemców na swojej ziemi.

Ks. Kapłańska 19:9-10

(9) Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. (10) Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Napad na osobę słabą

Prawo chroni osobę od nieprawidłowego wykorzystania przewagi innej osoby.

Ks. Kapłańska 19:14

(14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!

Ochrona życia oraz rodziny

Ks. Kapłańska 25:35-43

(35) Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. (36) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. (38) Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i aby być waszym Bogiem! (39) Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. (40) Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. (41) Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków. (42) Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. (43) Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga.

Lichwiarstwo jest zabronione dla wierzących, ponieważ z powodu niego uciskamy jeden drugiego. Ponieważ za nas wszystkich jest zapłacone, powinniśmy uchwalić Boga, który chroni nas wszystkich (1 do Koryntian 6:20; Wyjścia 22:21). Ponieważ Bóg jest Elohimem Elohimów, lub Bogiem Bogów oraz Panem Panów (adonai of adonim)(Powt. Prawa 10:17-19, odsyłacz do Poradnika Biblijnego).

Narodu oraz człowieku trzeba zabezpieczyć wolne życie pod ochroną sprawiedliwych praw.

Ks. Wyjścia 21: 2-6

(2) Jeśli kupisz niewolnika - Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. (3) Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. (4) Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. (5) A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, (6) wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze.

To - znak hańby. Człowiek powinien odejść wolny i razem z żoną. Gospodarz nie powinien gnębić niewolnika, ale ma sprawiedliwie wynagrodzić go zy służbę.

Ks. Powtórnego Prawa 15:12-15

(12) Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym go wypuścisz od siebie. (13) Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. (14) Podarujesz mu cośkolwiek z twego drobnego bydła, klepiska i tłoczni. Dasz mu coś z tego, w czym Pan, Bóg twój, tobie pobłogosławił. (15) Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawił cię Pan, Bóg twój. Dlatego ci daję dzisiaj ten nakaz.

Czy można hojnie odwdzięczyć się i zabezpieczyć człowieka owcami z otary, i odmówić wdzięczności jego żonie i dzieciom. To prawo wymaga hojnej i sprawiedliwej wdzięczności. Trzeba zaznaczyć, że służenie jest warunkowe. Gospodarz nie jest karany, i jego wpisowe nie są ograniczane, jeżeli on był na służbie. Te prawa są ograniczone teraz, ale głównie w naszym wieku. Sługi, oddane na służbę za długi lub drogą samo sprzedaży byli rozpowszechnione nawet w naszym wieku.

Oprócz tego prawo dotyczy wszystkich członków gospodarstwa lub narodu, i na kierownikach lub właścicielach leży obowiązek zabezpieczać dobrobyt wszystkich na swoich ziemiach.

Ks. Wyjścia 23: 10-11

(10) Przez sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, (11) a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym.

Dlatego nie powinniście zabijać odmową lub głodem na swoich ziemiach.

Ks. Kapłańska 19:9-10

(9) Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. (10) Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Pan Bóg pośle swego anioła przed wami, żeby on chronił was oraz sprawdzał jak przestrzegacie te prawa.

Ks. Wyjścia 23:20-25 (czytać w całości)

Anioł Boży został skierowany na czele ludzi, żeby trzymać je na drodze i doprowadzić do miejsca, im przeznaczonego. Trzeba było słuchać się i nie drażnić go, ponieważ nie wybaczy on naruszenie prawa. Imię Boga było w nim, ponieważ działał on zgodnie ze wskazówkami Boga, jak jego posłaniec. Więc jego również nazywano Jehowa oraz Elohim, a także Aniołem Jehowy i Aniołem Elohima. Pokora przewidywała, że Bóg obroni ich od wrogów. Nie powinni byli służyć innym bogom, lecz całkowicie odrzucić je i zniszczyć ich podobieństwo. Służyć można tylko Bogowi, który później błogosławi ich chleb, ich wodę i uzdrowi ich.

Ks. Powtórnego Prawa 16:10-14

(10) I będziesz obchodził święto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławi Pan, Bóg twój. (11) Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. (12) Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw. (13) Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. (14) W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach.

Istnieje obowiązek zabezpieczać życie wszystkim członkom wspólnoty w granicach wpływu osoby. Nakaz miłować bliźniego swego jak siebie samego rozpowszechnia się na wszystkich, kto znajduje się w strefie waszego wpływu (patrz przypowieść o Dobrym samarytaninie; Łukasz 10:30-37).

Nasza pomóc bliźniemu powinna dochodzić do tego, żeby zapomnieć swoje interesy dla pomocy biednym.

Ks. Powtórnego Prawa 24:19-21

(19) Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce. (20) Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy. (21) Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy.

(porównaj z opowiadaniem o Rut ( część 2)).

Bóg chronił Izrael we wszystkich jego wędrówkach, żeby został on żywy, jako przykład dla nas.

Mojżesz przelicza wędrówki Izraela

Powtórnego Prawa 1:1-46 (czytać w całości)

Bóg upewnia się, że wszyscy mają dostatek w gospodarstwie, i On błogosławi zgodnie z oddawaniem narodem czci Jemu.

Powtórnego Prawa 2:1-37 (czytać w całości)

Bydło oraz zdobyć były zabierane, oprócz przypadków, kiedy Bóg kazał nie robić tego.

Powtórnego Prawa 3:1-29 (czytać w całości)

Ludzie nie powinni się bać. Ich wrogowie zostali pokonane i mają być całkowicie zniszczone.

Całemu narodowi Izraela kazano pomagać plemionom we wszystkich ich posiadłościach oraz w otrzymaniu spadku. Żadne plemię nie powinno odmawiać pomocy innym w sprawiedliwym spełnieniu woli Boga, i w ustaleniu narodu Izraela.

Nikt nie powinien odmawiać współplemieńcowi w podtrzymaniu życia, i nikt nie powinien gnębić, niepokoić lub irytować innych. Nikt nie może poniżać życie innego drogą lichwiarstwa lub gnębienia w żadnej formie.

Prawo dawać oraz odbierać życie należy Bogowi.

Bóg ustanawia całą władzę i daję całą siłę. Magistrat niesie miecz i wolę Boga.

Do Tytusa 3:1-3 (czytać w całości)

(porównaj do Rzymian 13:1-7)

Powinniśmy czcić i szanować tych, kogo Bóg podniósł i komu to należy.

Naród, jednak, ma prawo bronić swoje życie w przypadku gnębienia przez niesprawiedliwe prawa.

Ks. Wyjścia 11:1-10

(1) Pan rzekł do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. A uwolni was całkowicie, nawet was wszystkich stąd wypędzi. (2) Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. (3) A Pan zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci tak u sług faraona, jak i u ludu. (4) Mojżesz powiedział: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. (5) I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. (6) Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. (7) U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. (8) Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie i oddadzą mi pokłon, i powiedzą: Wyjdź ty i cały lud twój, który idzie za tobą. I potem wyjdą. Mojżesz płonąc gniewem wyszedł od faraona. (9) Pan rzekł do Mojżesza: Nie usłucha was faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej. (10) Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.

Śmierć jest symboliczną i krew jest wykorzystywana dla tego, żeby zaznaczyć przyjście Mesjasza, czyja krew oznaczyła dar życia ludzkości. System ofiarowania był ustalony dla tego, żeby określić poświęcenie całej struktury oddawania czci Bogowi. Jak naród Izraela wyżył i został wyprowadzony z Egiptu przy pomocy krwawej ofiary baranka paschalnego, tak i całemu światu będzie zachowane życie ofiarą Mesjasza. Ofiara – to nie namiętne pragnienie krwi Bogiem, a raczej sprawdzenie gotowości części jego ludzi oddać życie jeden za drugiego.

Ks. Wyjścia 29:11-12

(11) I zabijesz go przed Panem przy wejściu do Namiotu Spotkania. (12) Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza.

Mesjasz wszedł do szeregu Największych ze Świętych raz i na zawsze przy pomocy swej własnej krwi. Tym on otworzył drogę i nam i dał możliwość stać się Synami Boga w mocy po Zmartwychwstaniu oraz współspadkobiercami z Chrystusem (do Rzym 1:4; do Heb 9:12 i dalej). Namioty były odzwierciedleniem Świątyni Niebios. Kościół wskazywał na nas jak na Świątynię duchową, którą jesteśmy (1 do Kor 3:16-17).

Izrael spędził 40 lat w dzikości, i wszyscy, kto nie otrzymał obietnicy, tam i zginęli. Oprócz Kaleba i Ezua. To wskazuje na tych Izraelitów, które nie nadają się dla ślubu. Plemiona żywili się manną w ciągu tego czasu, i pili z źródla duchowego, którym był Chrystus. On zjawił się przed nami jak Dowódca Armii Boga, żeby osiedlić ich w ich ojcowiźnie w Jerychonie, po obrzezaniu w Gilgale.

Świątynia fizyczna została zbudowana pod czas przyjścia Mesjasza, i później świątynia fizyczna otworzyła drogę duchowej. Kościół w dzikości w ciągu czterdziestu jubileuszy nie przyjmował ofiar inaczej, jak od wybrańców. 144.000 byli ofiarami Sobót, Nowi oraz Dni Świętych. Codzienna ofiara wskazywała na Wielki Poczet, i noc idzie przed dniem, wieczór przed jutrem. Właśnie dlatego w księdze Ezechela mówi się tylko o jednej ofierze w świątynie, ponieważ większa część urodzaju zginęła, i zaczęło się pierwsze Zmartwychwstanie. Później ich będzie więcej (Apok 20:4-15). Ofiara wieczorna już się urzeczywistniła się w postaci Wielkiego Pocztu w pierwszym Zmartwychwstaniu (Apok 7:9 i dalej). Takim czynem ofiara poranna, która jest posunięciem dnia pod Zorzą Poranną, jest jedną z dwóch codziennych ofiar, przewidzianych przez tysiącletni system (Ezek 46:13-15). Długa noc się skończyła. Właśnie dlatego nie można składać ofiarę w ciągu długiej nocy 40 jubileuszy w dzikości, ponieważ żniwa nadchodzą oni wszystkie są żywym kamieniem Świątyni w ciągu tego periodu.

System ofiarowania ukazuje na każdy aspekt zbawiającej laski Boga w odkupieniu ofiary Mesjasza. W ciągu Świątecznego periodu nie było żadnego dnia, kiedy nie składano ofiar. Gdy Kościół w Jerozolimie został zburzony, zawsze zostawał jeszcze jeden w Egipcie. Podczas niewoli babilońskiej on znajdował się w Elefantinie. Elefantina z kolei została zniszczona, i składanie ofiar było ograniczone. Kościół również został zbudowany przez Onija IV w Leontopolisie na dawnym terenie Goshen zgodnie z proroctwem Izajasza 19:19, ale on został zbezcześciony, i ciągnęło się to aż do zniszczenia Świątyni w Jerozolimie w 70 roku n.e. kościół w Leontopolisie został zamknięty według nakazu Wespasiana w 71 r n.e. (patrz Znak Jonasza i Historia Odnowienia Kościoła(13)).

Świąteczny period ciągnie się od czasów jego zbudowania Salomonem, tysiąc lat, do stania się Mesjasza Najwyższym Kapłanem i podporządkowania Kościoła Melchizedekowi. To był period dwudziestu jubileuszy, który był symbolizowany przez ofiary wieczorne.

Potem kościół wstąpił w długą noc dzikości, gdzie nie było Kościoła fizycznego, i było złożono 144.000 ofiar z siedemdziesięciu dwóch ( co tydzień, co miesiąc i w dni Święte) w ciągu dwóch tysiąc lat lub czterdziestu jubileuszy. Wybrańcy byli prawdziwymi ofiarami, i Wielki Poczt, znajdujący się obok nich w Apokalipsie 7:1-17, stanowił codzienne ofiary, które człowiek nie może przeliczyć. Ich zwalił sen w Panie i stąd pochodzi symbolizm.

Ofiary poranne, o których idzie mowa W Świątynie Ezechiela, stanowią sobą ostatni tysiącletni period królowania Jezusa i wybrańców.

Ten ostatni tysiącletni okres, lub period dwudziestu jubileuszy, stanowi czterech tysięczny Świąteczny period i kończy się drugim Zmartwychwstaniem i Sądem, oraz przyjściem Jedynego Prawdziwego Boga w Sławie w Miasto Boga (patrz pracy Schemat wydarzeń epoki (272) i Miasto Boga (180)

Ks. Kapłańska 1:1-17 (czytać w całości)

Ofiarę można było brać z trzód ( owce, kozy lub bydło rogate), lub z ptaków domowych bez wad, i obowiązkowo przynosić dobrowolnie. Kapłani powinni byli kierować tym, jak było im to kazano.

W ciągu dwóch tysiąc lat nie było dozwolone składać inne ofiary, oprócz ofiar wybrańców jeden drugiemu. Kościół został umyślnie zniszczony według woli Boga, i w ten sposób ofiarowanie robiło się niemożliwym. Wszyscy, kto próbował znów zaprowadzić ofiarę, ginęli lub byli oddawane do niewoli. Zbawienie przyjdzie do nie żydów, i do wszystkich Izraelitów. Wszyscy, kto próbuje gnębić prawem nie żydów, będą zniszczeni lub ukarane.

Ks. Kapłańska 2:1-16 (czytać w całości)

Ofiary Bogowi są teraz składane nie kapłanami rodu Aarona, a kapłanami rodu Melchizedeka (Ps. 110:4).

Ks. Kapłańska 3:1-17 (czytać w całości)

W starym systemie ofiary były składane dla kapłanów, w nowym zaś kapłani są ofiarami.

Ks. Kapłańska 4:1-35 (czytać w całości)

Jesteśmy połączeni ofiarą Mesjasza. Prawo jest zapisane w naszych sercach oraz świadomości (do Heb 8:8-13). Nasze ofiary odrodzono, ponieważ nasz Arcykapłan siedzi z prawej strony od Boga (do Heb 8:1 i dalej). Wszystko, co ginie, ginie mocą i władzą Boga. Wszystko, co istnieje należy Bogowi, ponieważ stada są Boże, i kopule Jerozolimy po odnowieniu będą święte dla Boga, jak i całe życie. Właśnie On oddaje nakaz go odebrać. Ofiara Mesjasza oraz ofiary grzeszne były wymaganiem dla całkiem nowego kapłaństwa, i nikt nie może zostać kapłanem w inny sposób, niż poprzez grzeszną ofiarę Mesjasza. Jest on pokojową ofiarą, która łączy nas t Bogiem.

Ks. Kapłańska 7: 1-38 (czytać w całości)

Dlatego poprzez ofiarowanie są ofiarowani kapłani, którzy odtwarzają się w Mesjaszu. Kapłani powinni być omyte w wodzie chrztu, i ubrani w nie splamione szaty, omyte krwią baranka, i potem są oni gotowe służyć Bogowi jako kapłanie. Kapłani zostali uświęceni, zaczynając od Mojżesza, który był prorokiem tego, kto miał być wywyższony, jak i on, i poprzez następnego proroka cała ludzkość ma być wskrzeszona. Od czasów Mojżesza kapłani byli przygotowywane i kierowane na tereny. Właśnie na to wskazywał Mojżesz, i później zostało to zrealizowane w kościele.

Ks. Kapłańska 8:1-36 (czytać w całości)

Uświęcenie kapłanów było prowadzone w ten sam sposób, co i uświęcenie kościoła (patrz pracę Uświęcenie kościoła (241)). Są oni prostsi, wolne od złości i okrucieństwa, i czekają nowego wpływu Ducha Świętego.

Od pierwszego dnia pierwszego miesiąca, który jest nazywany Abib lub Nisan, i do siódmego dnia pierwszego miesiąca, kapłani i wybrańcy uświęcają Kościół, a potem prostych ludzi i tych, kto się myli w ostatni Siódmy) dzień. Ponieważ kapłani są kościołem pod kierownictwem Melchizedeka.

Zwyczaj obchodzenia Nowego Roku pierwszego dnia siódmego miesiąca, który naszywa się Rosh Hashan i który jest sprzechny z nakazem Boga w Prawie, przyszedł do Judaizmu w trzecim wieku n.e., zgodnie z Rabinem Konom, Głównym rabinem Budapesztu ( Sabbatarii w Transilwanii (1894), wyd. B.Koks, tłum. T.MakElwina i B. Ruka, 1998,ccg Publishing, st. V i dalej). Nigdy nie był on obchodzony w Swiąteczny period. Cały symbolizm uświęcenia Kościoła wykluczał tą koncepcję.

 

Ks. Kapłańska 9:1-24 (czytać w całości)

Od czasów uświęcenia i wyróżnienia wybrańców, czy są ludzi znów błogosławione ? Narodowi i ziemi nie może być wyrządzono szkodę do tego czasu, aż nie zostanie ochrzczony, uznany i oddzielony ostatni z wybranych, i tylko wtedy nastąpi koniec (Apok 7:3-4).

Wszystko ginie dla Boga, i krew powinna być wynagrodzona krwią, jeżeli tylko nie została ona przelana jako poświęcenie Bogowi.

Ks. Kapłańska 17:1-6 (czytać w całości)

Więc wszystko się dzieje dla powiększenia sławy Boga. Funkcje nauczycieli również powinni być nakładane na kapłanów. W odpłacie wszystkie bydło, zabite na mięso, powinno być uświęcone jak ofiara Bogowi, jak również i kotły (Zach 14:20-21; patrz pracę Wegetarianizm a Biblia (183)).

Każde życie odbiera się władzą Boga. Stąd i krew jest życiem i powinna być przelana na ziemię.

Kontrola życia w czasie pokoju

Wszystkie prawa o czystości są ustalone dla ochrony życia. Według Prawa ignorancja jest niewybaczalna.

Ks. Kapłańska 5:2-3

(2) albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia, albo padliny nieczystego płazu, i nie uświadomi sobie tego, że stał się nieczystym i winnym, (3) albo jeżeli kto dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która może uczynić nieczystym, i z początku nie uświadomi sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił,

Niektóra część ofiar również jest przeznaczona wyłącznie Bogowi. To było uważane za karę, i ta kara będzie odnowiona w tysiącletnim systemie. Ten aspekt różni się od praw o czystości, które są częścią praw życia, łączących i pozwalających wyżyć.

Ks. Kapłańska 7:21-27

21) Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa, i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. (22) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (23) Powiedz Izraelitom: Nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kóz! (24) Wolno się posługiwać dla różnych celów tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych, ale nie wolno go jeść. (25) Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę spalaną dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. (26) Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. (27) Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu.

Efekt długotrwałego spożywania tłuszczu i krwi jest teraz dobrze znany. Taka czynność jest zabroniona dla kontynuacji życia.

Jakiekolwiek zwierze można zabić tylko dlatego, żeby otrzymać jedzenie, lub podtrzymać równowagę, lub własność, i powinno to być robione na zasadzie sprawiedliwych praw. Ochrona środowiska naturalnego jest takim samym obowiązkiem, jak i ochrona innych od zniewagi własności, lub przy budownictwie.

Ks. Powtórnego Prawa 22:6-8

(6) Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami. (7) Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać - aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył. (8) Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł.

To dlatego, że krew jest na tym, kto ją przelewa. Istnieje obowiązek chronić ludzi przed utratą życia, lub ranieniem, od potencjalnie niebezpiecznych obiektów; dlatego ogrodzenie wokół dachu i ogrodzenie naokoło basenu, dla ochrony młodszych - niezbędne zapobiegliwości.

Więc odmowa w pomocy komukolwiek, kto znajduje się w składnym stanie, jest naruszeniem celu prawa. Jednak nie istnieje wymagania ryzykować dla tego życiem, lub oddawać go. W odróżnieniu od rabinistycznego Judaizmu, istnieje obowiązek próbować ratować życie.

Choroby

Kontrola za chorobami – ważny składnik ochrony życia. Szóste Przykazanie poszerza się i na zabójstwo drogą zakażenia chorobą. Każdy powinien się przekonać, że nie niesie niebezpieczeństwo dla otaczających, gdy nie spełnia prostych wymóg kwarantanny. Urodzenie dziecka dołącza ich do narodu Testamentu, zgodnie z prawem oczyszczenia.

Ks. Kapłańska 12:1-8

(1) Dalej powiedział Pan do Mojżesza: (2) Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. (3) ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. (4) Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. (5) Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi. (6) Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. (7) Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. (8) Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona.

Prawa oczyszczenia odróżniają dzieci płci męskiej a żeńskiej. Aspekt ten nie był wystarczająco zbadany nauką, żeby wyjaśnić przyczynę tego. Jak dla każdego prawa, dla tego również jest właściwy powód. Prawo powinno chronić matkę oraz dziecko od dizbalansu chemicznego, który wywołuje chorobę lub robi narażonym na chorobę. Pełny cykl oczyszczenia kobiety jest przedstawiony w załączniku.

Kwarantanna jest ważnym i niezbędnym składnikiem życia. Za to są odpowiedzialne osoba oraz społeczeństwo. Prawa o trądzie pokazują znaczenie i wymogi utrzymania surowej kwarantanny. Chociaż teraz potrafimy leczyć trąd, prawo pozostaje i kwarantanna jest przymusowa.

Ks. Kapłańska 13:1-59 (czytać w całości)

Ten rozdział opowiada o ustaleniu i metodach oczyszczenia plam na skórze oraz zakażonego ubrania.

Terminologia jest prosta, stworzona dla prostych ludzi. Teraz są wprowadzone niektóre ograniczenia, i we współczesnym przedstawieniu Tora będzie dłuższą, ale zasady zostaną te same.

Ks. Kapłańska 14:1-57 (czytać w całości)

W tym rozdzielę opowiada się o trądzie i ofiarowaniu na leczenie. Również opowiada się o zakażonym ubraniu i domach.

Te prawa regulują wszystkie pytania, dotyczące terenów zakażonych. Gdyby te prawa były przestrzegane i w nasze dni, zakaźne choroby, oraz choroby, co się nie poddają pełnemu uleczeniu, zostali by zniszczeni, lub ich liczba by się zmniejszyła. Teraz wiedziemy, co spowodowało te choroby, na bardziej wysokim poziomie , niż przedtem, ale nasze próby kwarantanny nie są doskonałe. Nie izolujemy dzielnicy miast, ponieważ jest to bardzo drogie, i w skutku tego bakterii, powodujące infekcje, rozpowszechniają się. Ludzi giną w szpitalach z powodu naruszenia prawa biblijnego nawet dzisiaj.

Ks. Powtórnego Prawa 24:8-9

(8) Bardzo pilnie uważaj na plagę trądu, aby uczynić wszystko, o czym was pouczą kapłani-lewici. Co im zleciłem, tego pilnie będziecie przestrzegali. (9) Przypomnij sobie, co Pan, Bóg twój, uczynił Miriam w drodze, gdyście wychodzili z Egiptu.

Trąd – to kara za powstanie. Dzisiaj aspekty bożego wtrącenia się nie są brane pod uwagę.

Ks. Kapłańska 15:1-33 (czytać w całości)

Rozdział ten dotyczy w pierwszy kolej chorób, co mają cielesne pochodzenie, na przykład choroby, przekazywane drogą płciową, AIDS, przeziębienia i innych chorób infekcyjnych. Potem tutaj się mówi o częściach zakażonego lub poplamionego ubrania, naczyń i temu podobnym, a również związkach seksualnych i menstruacji.

Prawa oczyszczenia i kwarantanny są przeznaczeni do wstrzymania infekcji. Teraz znamy powody chorób o wiele lepiej, ale zasady kwarantanny są ważne i w nasze dni. Celem ofiarowania jest zwrócenie do Boga, jak do źródła życia i uzdrowienia. Uzdrowienie – to nauka, i lekarze pracują w narodzie, w granicach prawa Bożego. Więc oni działają z odpowiednim staraniem, ponieważ są oni narzędziem Boga w granicach Jego Praw.

Ks. Powtórnego Prawa 23:1-14

(1) Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza ojca swego. (2) Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. (3) Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. (4) Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki, (5) za to, że nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu i jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał. (6) Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał słuchać Balaama, i Pan, Bóg twój, zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował ciebie. (7) Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył. (8) Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju. (9) W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana. (10) Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się wystrzegał wszelkiego zła. (11) Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci. (12) Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. (13) Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. (14) Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył,

W tej części Prawa widzimy, że ochrona narodu jest realizowana poprzez ochronę rodziny w ślubie. Tej kategorii ludzi było zabronione być parafianami jako przykład dla Izraela. Ci ludzi zginęli w grzechu, zgodnie z prawem.

Dla pogan było charakterystycznym żądać od swoich kapłanów przyjęcia celibatu lub zamiany ich w eunuchów. Prawo zostało wprowadzone dla zakazu tej praktyki. Poganie i inni, którzy znali to prawo, czasem uważali żydów za eunuchów, żeby naruszyć tę część prawa, i uważali, że oni nie mogą wchodzić do synagogi, i w taki sposób, przyłączyć się do parafian. Nowy Testament potwierdza tą praktykę i późniejszą decyzje ( patrz Nakazy Apostołów, ANF, M.VIII, STR.479 i dalej ) pozwalające tym ludziom być episkopami oraz starszymi.

Mesjasz zaginął za grzechy świata. Nie żydzi są teraz zbawieni, grzechy rodziców nie poszerzają się na dzieci. To – Nowy Testament. Duch prawa jest zapisany w sercach ludzkich, i każdy odpowiada za swoje grzechy. To jest główną zmianą w Testamencie.

Eremjasz 31:29-34

 

(29) W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, (30) lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby. (31) Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. (33) Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. (34) I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

Cała struktura Nowego Testamentu Mesjasza jest powołana walczyć z grzechem ( Mat. 26:28; do Heb. 8:8-12; 10: 16-17). Rabinackie komentarze nie potrafili prawidłowo określić naturę tych zmian (Komentarz Soncyna do 30 wiersza ). Izrael rzeczywiście zostanie wierny Bogowi, ale przeniesienie grzechów rodziców na dzieci jest skasowany nowym Testamentem Mesjasza, i jest on listem, który całkowicie znosi strukturę kolejności grzechów pierworodnych rodziców ze Starego Testamentu. Współczesne Chrześcijaństwo ma całkiem przeciwstawny rzeczywisty znak, mając na uwadze Mesjasza. Znaczenie zabrudzenia narodów w trakcie wojny również jest wspomniane w tym tekście. Naród Izraela nie powinien postępować tak, jak to robią nie żydzi, i nie powinni oni zanieczyszczać siebie podobno do nie żydów.

Ks. Powtórnego Prawa 23:9-14

(9) W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana. (10) Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się wystrzegał wszelkiego zła. (11) Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci. (12) Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. (13) Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. (14) Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył

Pan Bóg nasz jest wśród nas, i powinniśmy być święci w pokoju i w wojnie, ponieważ Bóg żyje wśród nas i jesteśmy Jego kościołem.

Prawa jedzenia

Prawa jedzenia są wprowadzone dla zwiększenia długotrwałości życia i ochrony planety. Naukowa podstawa tych praw opisuje się w prace Prawa Jedzenia (15). Odchylenie od praw jedzenia i ascetyczne doktryny wegetarianizmu, a również dotyczące je odchylenia, są opisane w pracach Wegetarianizm a Biblia (183) oraz Wino w biblii (188), i Bilans (209).

Wegetarianizm i celibat, oraz powstrzymanie od ślubu są określeni jak współczesne doktryny demoniczne (1 do Tym 4:3; Dzieje 15:20; Mat 3:4).

Metody uniknięcia chorób drogą przestrzegania praw jedzenia i prawidłowym ubojem bydła, a także nie wykorzystanie bydła, skaleczonego przez dzikie zwierze, są przedstawione w regułach (Wyjścia 22:31).

Także pierwszy z pierwocin należy Bogowi (Wyjścia 34:26). Pan prowadził Izrael, ponieważ nie było między nimi obcego boga, i jedli oni sól ziemi, nawet za czasów Salomona, dopóki on nie zgrzeszył i nie przyszło do narodu bezprawie (Powt. Prawa 32:14; Przysłowia 27:27; 1 Królew. 4:22-23).

Prawa jedzenia przedstawione w Ks. Kapłańskiej, Rozd. 11.

Ks. Kapłańska 11:1-47 (czytać w całości)

Zwróćcie uwagę, że w wierszu 18 użyto słowo łabędź. Nie ma się na uwadze prawdziwy łabędź, i ta nazwa nie ma nic wspólnego z rodziną wątek lub gęsi. Słowo tinshemes oznacza nietoperze ( Rashi; Chizkuni) lub sowa (Ralbag C Kamnie Chumash), lub sowa uszasta; Sonsino; lub tanshemes jak kurcze wodne SHD 8580.

Ks. Powtórnego Prawa 14:1-21

(1) Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego. Po zmarłym nie będziecie nacinać sobie skóry ani strzyc krótko włosów nad czołem, (2) bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu: was wybrał Pan, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. (3) Nie będziecie jedli nic obrzydliwego. (4) Oto zwierzęta, które możecie jeść: wół, baran, koza, (5) jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. (6) Możecie jeść wszelkie zwierzę o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto rozłożonej racicy, i które przeżuwa. (7) Nie będziecie jeść spośród tych, które przeżuwają albo mają kopyto, to jest rozdzieloną racicę, jak wielbłąd, zając i królik. Te przeżuwają, lecz nie mają podzielonych kopyt - uważać je będziecie za nieczyste. (8) Wieprz, który ma racicę rozdzieloną, lecz nie przeżuwa, jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie. (9) Z tego, co jest w wodzie, będziecie spożywali wszystko, co ma płetwy i łuski. (10) A nie będziecie spożywali nic z tego, co nie ma płetw i łusek. Uważać to będziecie za nieczyste. (11) Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie; (12) tych zaś spośród ptaków jeść nie będziecie: orła, sępa czarnego, orła morskiego, (13) wszelkich odmian kani, sępa i sokoła, (14) żadnego gatunku kruka, (15) strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia, (16) puszczyka, ibisa, łabędzia, (17) pelikana, nurka, ścierwika, (18) bociana, żadnej odmiany czapli, dudka i nietoperza. (19) Każdy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie będziecie go spożywać. (20) Wszelkie ptactwo czyste możecie spożywać. (21) Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

Dlatego przychówek bydła także powinien być czysty. Nie powinno mieć mułów i im podobnych.

Ks. Kapłańska 19:19

(19) Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.

Ani ubrania z mieszanego płótna lub wełny

Ks. Kapłańska 20:25

(25) Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki ani przez wszystko, co się roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieliłem od was jako nieczyste.

Takie oddzielenie czystego i nieczystego powinno chronić ludzi.

Ks. Kapłańska 22: 1-33 (czytać w całości)

Ten rozdział opowiada o wykorzystaniu świętych rzeczy. Nie powinna tutaj być profanacja.

Praworządność chroni kapłanów i dotyczy wybrańców. Gdyby nie istniały prawa, regulujące użycie bydła ofiarnego, Lewita jadł by odpadki z ziemi, zanieczyszczając stół Boży. Ofiarowanie miało w sobie dwie funkcji. Ofiary były święte dla Boga i składano w ofierze tylko najlepsze. Ofiary za grzech istniały jak kara, i oni zostano znów wprowadzone w Tysiącletnim systemie. Dawid jadł od poświęconego chleba, co było nieprawnym, i wskazuje to na Mesjasza i nowych kapłanów, co pochodzą z rodu Dawida i jego imienia.

Ks. Liczb 5:1-4

(1) Przemówił znów Pan do Mojżesza: (2) Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. (3) Tak mężczyznę jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie Ja mieszkam pośród was. (4) Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz; Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi.

Więc kwarantanna pod czas chorób zakaźnych jest niezbędna.

Ks. Liczb 9:6-11

(6) Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu [dotknięcia] zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w owym dni przed Mojżeszem i Aaronem (7) i rzekli do nich: Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu [dotknięcia] zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami? (8) A Mojżesz im odpowiedział: Zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem was rozporządzi. (9) Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza: (10) Tak mów do Izraelitów: Jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien [mimo to] obchodzić Paschę dla Pana. (11) [Ci wszyscy] winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu; powinni wtedy spożywać chleb przaśny i gorzkie zioła.

Druga pascha jest ustalona specjalnie dla tych, kto nie mógł wziąć udział w obchodzeniu pierwszej z powodu podróży lub izolacji. W tej sytuacji nie

istnieje wyboru.

Ks. Liczb 19: 1-22 (czytać w całości)

Ten rozdział dotyczy ofiary czerwonego tygodnia i obchodzenia się z martwymi.

System oczyszczenia pełnił dwie funkcji. Za pomocą prawa on regulował kolejność oczyszczenia w sytuacjach, które mogli prowadzić do zanieczyszczenia, a również wskazywał na system Poświęcenia w Świątynie wybranych. Ponieważ fałszywy Kościół nie rozumiał praw ST w tym planie, miliony ludzi zginęli przedwcześnie z powodu naruszenia tych praw z braku pomocy i od chorób.

Ks. Powtórnego Prawa 22: 9-11

(9) Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte: nasiona posiane i zbiory w winnicy. (10) Nie będziesz orał razem wołem i osłem. (11) Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu.

Prawa te dotyczące czystości nasienia i rodu, są rozpatrywane w pracy Prawo i Piąte Przykazanie (258).

Niepotrzebne krzyżowanie roślin prowadzi do nieporozumień. Wlaśnie teraz ma miejsce umyślna zmiana tych znaków i roślin.

Zakaz używać krew

Krew – to życie, i jej spożywanie jest dość ryzykownym dla zdrowia.

Ks. Kapłańska 17: 10-16

(10) Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. (11) Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. (12) Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. (13) Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. (14) Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony. (15) Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość. (16) Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, zaciągnie winę.

Niezdolność przestrzegać prawa Boga jest karana.

Ks. Kapłańska 19:26

(26) Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.

Zestawienie części tego prawa pozwala ujawnić formy oddawania czci, charakterystyczne dla dawnego pogańskiego świata. Znamy, że system Trzyjedności, który był praktykowany Druidami, Celtami, i w ogóle Arianami, miał do czynienia z ludzkimi ofiarami , i gaje były usiane i obwieszone ludzkimi wnętrznościami oraz zalane krwią (praca Pochodzenie Bożego Narodzenia i Paschi (235). System zodiakalny, jako religia obserwacji za czasem, nie był uzgodniony z kalendarzem biblijnym. System ubóstwienia różnił się od systemu Urima i Tumina, i był formą czarodziejstwa.

Pokora

Pan chcę pokory bardziej, niż ofiar.

Ks. Powtórnego Prawa 11: 2-25 (czytać w całości)

(2) Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, (3) znaków i dzieł, wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona, króla egipskiego, i całej jego ziemi; (4) co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom - jak je kazał zatopić wodom Morza Czerwonego podczas pościgu za wami - wygubił ich Pan aż do dnia dzisiejszego; (5) co uczynił wam na pustyni, aż do waszego przyjścia na to miejsce; (6) co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem. (7) Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił. (8) Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, by ją posiąść; (9) byście długo żyli w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać przodkom waszym i potomstwu ich: ziemię opływającą w mleko i miód. (10) Gdyż ziemia, którą idziecie posiąść, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd wyszliście, a w którą posiawszy nasienie doprowadzaliście wodę jak do ogrodu warzywnego przy pomocy nóg. (11) Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin, pijącym wodę z deszczu niebieskiego. (12) To ziemia, którą stale nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywają oczy Pana, Boga waszego, od początku roku aż do końca. (13) Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca z całej duszy, (14) ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. (15) Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta. (16) Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu, (17) bo zapaliłby się gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. (18) Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. (19) Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. (20) Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, (21) aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan - dni tak długie, jak dni niebios, które są nad ziemią. (22) Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję pełnić, miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając - (23) wypędzi Pan wszystkie te narody przed wami i usuniecie narody większe i mocniejsze od was. (24) Każde miejsce, po którym będzie chodzić stopa waszej nogi, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego. (25) Nikt przed wami się nie ostoi, strach przed wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg wasz, po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak wam zapowiedział.

Więc Bóg darzy za pokorę życiem, długowiecznością i ochroną na ziemi. I w tym wszystkim możliwość zabijać jest złożona na człowieka.

Ks. Powtórnego Prawa 12:15

(15) Wszakże zależnie od twej chęci, stosownie do błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzieli, możesz uprawiać ubój i jeść mięso w obrębie twych murów. Może je spożywać czysty i nieczysty, jak się je gazelę i jelenia.

 

Amalek i wojna między narodami

Proroctwo Balaama przewidziało śmierć narodów, powstałych przeciwko Izraelowi. Amalek był pierwszy wśród narodów, ale i on zginął na zawsze. Kannanejczycy powinni byli zniknąć na zawsze. W ostatnie czasy istniał problem pozostania przy życiu, i widzimy, że Balaam przypomniał i tych, kto się ostoi, kiedy Bóg to zrobi (Liczb 24:22-24). I gdy statki Kittima napadły na Aszszur i Eber, również znikły. W tym tekście na Asyryjczyków i dawnych Izraelczyków, ród żydów napadł naród Kittim, co zwał się jak syn Joba, syna Jafeta (Rodzaju 10:4), i mieszkał na Cypru i północnym wybrzeżu morza Śródziemnego. Ich czasem również utożsamiają z Finijczykami, częścią narodu dawnych Władców Morza, co rządzili z Cypru.

Te wojny dni ostatnich są echem bitw między Izraelem i Amalekem, przed ich wejściem do Ziemi Obiecanej (Wyj 17: 8-16). Amalek zniszczał słabych i bezradnych, i nie bał się Boga (Powt. Prawa 25: 17-19).

O stawaniu się zjednoczenia idzie mowa w Psalmie 83.

Wszystkie gałęzie tych narodów zamyślili powstanie, żeby zniszczyć Izrael. Tych narodów jest dziesięć, związek dziesięciu króli. Edom i Izmaelici, Moab i Hagryci, Gebal, Amon i Amalek, Filistynie i mieszkańcy Tyru, a także Asyryjczycy ( Ps. 83: 5-8). Bóg kazał zniszczyć je całkowicie (1 Król. 15: 2,3; 28: 18), ale to nie zostało zrobione, i oni prawie całkowicie zniszczyły Judejczyków (Estery 3: 7-9, 10).

W tym wszystkim mądrość przestrzegania przykazań Boga – klucz do przedłużenia życia, i moc Boga chroni Izrael ( Przysłowia 4: 1-27).

Dziedziczenie i znaki miedz

Instytucja dziedziczenia i ustanowienie znaków miedz jest jednym ze sposobów zabezpieczenia życia rodziny i plemienia. Zostanie przeklęty ten, kto przesunie je, lub zmniejszy je, lub wejdzie na pola sieroty, ponieważ Zbawiciel jest Wszechmogący, i obroni On uciskanych (Powt. Prawa 27:17; Job 24:2; Przysłów 22:28; 23:10, 11; Ozeasz 5:10). O tym się mówi w pracę Prawo i Czwarte Przykazanie (256), a także Prawo i Piąte Przykazanie (258).

Powstanie

Bóg wymaga pokory, a nie ofiar. Powstanie – grzech podobny do czarodziejstwa (1 Król. 15: 22-23), ponieważ przeciwstawia ono swoją wolę woli Boga.

Ks. Liczb 16: 1-50 (czytać w całości)

Artykuł ten dotyczy powstania Koreja. O tym również idzie mowa w pracę Prawo i Pierwsze Przykazanie (253).

Z tym powstaniem Bóg poradził sobie dwoma drogami. Pierwszy Jego krok został niezauważony, i wkrótce naród znalazł się na grani zniszczenia. Od tego czasu i do przyjścia Mesjasza i kapłanów Melchizedeka, kapłanie byli oddzielone od narodu. Wtedy wybrańcy zostaną kapłanami na zawsze pod przewodnictwem Melchizedeka, i powiedział Bóg, że będą oni Bogami, Synami Najwyższego, oni wszyscy, i Pismo Święte jest nienaruszalne (Ps. 82:6-7; Jana 10:35).

Ks. Liczb 17: 1-13

(1) Rzekł Pan do Mojżesza tymi słowami: (2) Powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Aarona, niech zbierze kadzielnice z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci w pewnym oddaleniu. Ponieważ zostały poświęcone (3) kadzielnice tych mężów, którzy życiem przypłacili swoje występki, należy je przekuć na cienkie blachy - na pokrywę ołtarza. Skoro złożono je w ofierze dla Pana, są poświęcone. Teraz niech będą dla Izraela znakiem [ostrzeżenia]. (4) Pozbierał więc kapłan Eleazar miedziane kadzielnice, które przynieśli ci, co zostali spaleni, i ukuto z nich pokrywę na ołtarz. (5) [Jest to] przypomnienie dla Izraelitów, by nikt niepowołany, kto nie należy do potomstwa Aarona, nie ważył się zbliżać celem spalenia kadzidła przed Panem, aby nie stało się z nim to, co stało się z Korachem i jego zgrają, a co mu oznajmił Pan przez Mojżesza. (6) A nazajutrz szemrała cała społeczność Izraelitów przeciw Mojżeszowi i Aaronowi mówiąc: Wyście wytracili lud Pana. (7) Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku Namiotowi Spotkania. Wtedy obłok okrył Namiot, i ujrzeli chwałę Pana. (8) Mojżesz zaś i Aaron przyszli przed Namiot Spotkania. (9) Rzekł Pan do Mojżesza: (10) Oddalcie się od tej społeczności, bo chcę ich wytracić w jednej chwili. Oni zaś upadli na twarze. (11) I rzekł Mojżesz do Aarona: Weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Pan rozgniewał się i już się zaczyna plaga. (12) Wziął więc Aaron kadzielnicę, jak mu przykazał Mojżesz, i pobiegł między lud, gdzie już się rozpoczęła plaga. Nałożył kadzidło i dokonał obrzędu przebłagania nad ludem. (13) Stanął następnie pomiędzy umarłymi i żywymi - a plaga ustała.

Od Aarona poszli kapłanie dwunastu plemion na czele z Mesjaszem, i później ich miejsce zajęli Lewici, jako część bardziej licznego duchowieństwa, nad nie-żydami , i cały świat zostanie częścią Izraela (Apok. 7: 4-8).

System Bożej Praworządności jest ustalony dla narodu pod przewodnictwem bezpośredniego przedstawiciela Boga. Ten przedstawiciel powinien mieć swoich przedstawicieli, i w ich rękach jest skupiony system prawny i system karny.

Ustalenie systemu przestępstwa i kary.

Bezwarunkową karą za naruszenie jakiegokolwiek przykazania jest śmierć.

Kara ta jest wynikiem chaotycznej praworządności. Bóg wymaga miłosierdzia i sprawiedliwości. Chrystus pokazał, lak trzeba kierować karą (Jan 8:7). Nie można czynić praworządność przemocą tłumu. Nie można również bez wyboru używać karę śmierci, jak to widzimy w komentarzach Mesjasza co do nierządnic.

Jana 8:1-11 (czytać w całości)

Tym przekładem Mesjasz pokazał traktowanie prawa. Kara śmierci jest używana tylko przy powtórnym naruszeniu prawa, lub jeżeli Szóste Przykazanie jest naruszone przy pewnych okolicznościach.

Prawo pozbawiać życia

Państwo posiada prawo pozbawiać życia, ale przy pewnych warunkach prawo to przekazuję się pewnej osobie.

Zgodnie z prawem jest mianowany Goel jako mściciel krwi, lub zbawiciel, lub dla odkupienia. Najpierw zwrócimy się do Rodzaju 48: 16, gdzie się mówi o Aniele-Zbawicielu, który był Eloimem Izraela. Dalej termin ten spotykamy w Wyjściu 6:6 i 15:3, gdzie Mesjasz był zbawicielem i wojownikiem dla nie izraelitów. Dalej termin Mściciel za krew według prawa używa się w Liczbach 35:12-19. Obowiązek ten zwykle był składany na najbliższego krewnego w plemieniu, ale to dotyczy i Mesjasza i Eloima sprawiedliwości, który mianuje egzekutora państwowego, jak to powinno być. Morderca nie powinien umrzeć dopóki nie stanie przed sądem narodu. Żeby było to możliwe powinny istnieć miasta-schroniska, oraz miejsca gdzie można osobę ochronić i przyciągnąć do sądu.

 

Ks. Liczb 35:12-19

(12) Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem społeczności. (13) Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć sześć miast ucieczki. (14) Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki. (15) Owe sześć miast winny służyć za schronienie zarówno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, którzy osiedlili się pośród was; tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. (16) Jeżeli kogoś jednak tak pobił przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest zabójcą, a jako taki musi zostać zabity. (17) Gdy kogoś uderzył kamieniem, którym można zabić, i ten [uderzony] umarł, jest zabójcą i jako taki musi zostać zabity. (18) Gdyby kogoś jakimś przedmiotem drewnianym tak pobił, iż ów [człowiek] umarł, a można było tym narzędziem śmierć zadać, jest zabójcą i jako taki musi umrzeć. (19) Zabójcę winien zabić mściciel krwi; gdziekolwiek go spotka, może go zabić.

Poronienie

Poronienie – to naruszenie Szóstego Przykazania, z jednym wyjątkiem. Wyjątek ten naruszenie innego prawa. Jeżeli urodzenie dziecka grozi śmierci matki, dziecko ma zaginąć.

Jest to odbiciem Piątego Przykazania, i Szóste pochodzi od piątego i traktuje go, dlatego nie można pozwolić dziecku zabić matkę, i w tym zawsze przestrzegają Prawa Boga. Pięć pierwszych przykazań dotyczą odpowiedzialności osoby przed Bogiem, i rodziny przed społeczeństwem, jak stwórcą i rodzicielami. Następne pięć dotyczą współdziałania ze społeczeństwem. Dziecko nie może zabić rodziców lub wyrządzić szkodę bezkarnie.

Ks. Wyjścia 21: 15

(15) Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.

Więc Prawo Boże pozwala poronienie w celu uratowania życia matki.

Poronienie z powodu uszkodzenia

Kara za poronienie spowodowane przemocą, ustanawia się zgodnie z wymogą odszkodowania, jak jest to ustalone sądem ziemnym.

Ks. Wyjścia 21: 22-25

(22) Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. (23) Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, (24) oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, (25) oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.

Odmowa stanąć przed sądem i szkoda tym spowodowana, ustala się według wyrządzonych zbytków.

Według Prawa nikt nie może znieważać Elohima, lub kierownika ludzi.

Zabójstwo

Nie sankcjonowane pozbawienie życia jest morderstwem. Prawo określa specyficzne przypadki i okoliczności, kiedy osoba może być pozbawiona życia. Więc Szóste przykazanie nie będziesz zabijał trzeba prawidłowo rozumieć jak nie będziesz zabijał umyślnie.

Pozbawienie życia jest nie tylko dozwolone, a nawet niezbędnym w niektórych przypadkach.

Oprócz tego różne rodzaje przestępstw wymagają wykorzystania prawa na odpowiednim poziomie. Naruszenie Szóstego Przykazania jest karane śmiercią, w ten czas jak tylko powtórne i umyślne naruszenia niektórych innych przykazań jest karane śmiercią, ale we wszystkich przypadkach kara śmierci używa się w ostatni kolej (Liczb 15: 32-36).

Przestępstwo i kara

Prawo jest jedno dla wszystkich.

Ks. Liczb 15: 29-31

(29) Prawo to obowiązuje zarówno Izraelitów, jak też i obcych, którzy przebywają pomiędzy wami; jedno prawo będzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieświadomie. (30) Gdyby ktoś uczynił to świadomie, bez względu na to, czy jest tubylcem czy obcym, obraża Pana i ma być wyłączony spośród ludu. (31) Wzgardził bowiem słowem Pana i złamał Jego przykazania - taki musi być wyłączony bez miłosierdzia, i spadnie na niego odpowiedzialność za jego grzech.

Zniewaga do sądu i do Prawa Bożego jest w ostatni kolej karana śmiercią.

Ks. Powtórnego Prawa 17: 12-13

(12) Człowiek, który pychą uniesiony nie usłucha kapłana ustanowionego tam, aby służyć Panu, Bogu twemu, czy też sędziego, zostanie ukarany śmiercią. Usuniesz zło z Izraela. (13) Cały lud słysząc to ulęknie się i już więcej nie będzie się unosił pychą.

(patrz Kapłańska 20: 1-27; 24; 10-23).

Kara śmierci

Człowiek został stworzony według podobizny Boga, i kto przeleje krew człowieczą, krew tego zostanie przelana ręką człowieka (Rodzaju 9: 5-6).

Kara śmierci jest stosowana przy pewnych okolicznościach (Kapłańska 20: 1-27; 24:10-23; Liczb 15: 29-31; Powt Prawa 17:12-13).

Wszystko to czyni się dla tego, żebyśmy nauczyli bać się Boga i Jego Prawa, kiedy znajdujemy się pod Jego opieką oraz sądem (Powt. Prawa 8:6; Wyjścia 12:15-19; Rodzaju 17: 14; Wyjścia 3:14; Kapłańska 17: 8).

Ten kto przeklnie matkę swoją lub ojca swego, zginie bezdzietny, i w ten sposób ród jego zostanie przerwany, lub on zginie (Przys. 20:20; Mat 15:14; Mark 7:10).

Kara śmierci jest stosowana:

Za porwanie w celu sprzedaży (Powt Prawa 24:7);

Za zgwałcenie (Powt. Prawa 22:20-27

Za czarodziejstwo, sodomię, składanie ofiar cudzym bogom (Wyj. 22: 18-20);

Za powstanie przeciwko rodzicom (Powt. Prawa 21:18-21);

Za nieprzestrzeganie Soboty (Wyj. 35:2; Liczb 15:32-36);

Za fałszywe proroctwo, co uczy znieważaniu Praw Boga (Powt Prawa 13:1-10);

Za zniewagę do sądu jako niespełnienie uchwał (Powt. Prawa17: 8-13);

Za podjudzanie syna zostać rabusiem lub naruszycielem Testamentu; za bałwochwalstwo; za zdradę małżeńską; za prześladowanie biednych i ubogich; zysk drogą przemocy; lichwiarstwo i wzbogacenie w ten sposób (Ezek. 18: 12,13).

Świadkowie

Nie można skazać na śmierć inaczej, niż według świadectwa dwóch świadków (Powt. Prawa 17:6). Nie można skazać na śmierć przy obecności tylko jednego świadka, i nie można przyjąć świadectwa o grzechu tylko u jednej osoby (Powt. Prawa 17:7).

Rodzaje kar

Biblia określa kilka rodzajów kar:

Spalenie (Kapłańska 20: 14; 21:9);

Pobicie kamieniem (Kapłańska 20:1, 27; 24:14; Powt.prawa 21:21);

Stracenie przez powieszenie (Powt. Prawa 21:22,23; Egosz 8:29);

Kaźń mieczem (Wyjścia32:27; 28).

Kara powinna odbywać się publicznie, jako przykład, i nie być stosowaną za pierwsze naruszenie, oprócz naruszenia szóstego przykazania.

Nieprawidłowe zastosowanie praw o świadkach i wprowadzenie tradycji faryzeuszy jest naruszeniem Prawa biblijnego. Na przykład biblia mówi, że nie można karać zgodnie słowom jednego świadka, a tradycja uważa, że i jednego jest dość. Ten, kto stosuje normy Talmudu zamiast norm, stosownie tego samego powodu, ukazanych w Biblii, popełnia śmiertelny grzech.

Miłosierdzie i sprawiedliwość

Prawo jest używane zgodnie z normami miłosierdzia i sprawiedliwości. Chrystus pokazał jak właśnie trzeba stosować prawo. Na przykład kara śmierci za zdradę małżeńską nie była obowiązkową, a była stosowana tylko w przypadku powtórnego naruszenia, gdy się bezczelnie znieważano prawo.

Naruszenie każdego przykazania jest karane śmiercią dlatego, żeby zademonstrować równą moc prawa we wszystkich przypadkach. Tylko za naruszenie Szóstego przykazania i tylko w określonych przypadkach kara śmierci jest stosowana od razu. Chrystus mówił, że właśnie to i jest celem prawa (Jana 8:3). Prawo trzeba realizować w miłosierdziu i sprawiedliwości, bez złości w karach lub dziejach tych, kto kłamie, próbując sprowadzić z drogi innych.

Prowokacja

Więc z tej idei w tekście widzimy, że kłamstwo w celu zbić z tropu innych jest prowokacją i naruszeniem, podobnym do oszczerstwa. Faktycznie są one różnymi stronami tego samego grzechu, i mają na uwadze zniszczenie osoby różnymi sposobami.

Kontrola życia pod czas wojny

Nikt nie może być przymuszony iść na wojnę w ciągu roku po zawarciu ślubu, nie może być zmuszany iść na bitwę wbrew własnej woli.

Ks. Powtórnego Prawa 24:5

(5) Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił.

(porównaj Powt. Prawa, rozd. 20).

Cale życie jest uwarunkowane pokorą Prawom Bożym.

Ks. Powtórnego Prawa 7: 1-5

(1) Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. (2) Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. (3) Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, (4) gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. (5) Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem.

Bałwochwalstwo jest wyraźnie zabronione Izraelczykom, lub sojusznikom w ich obozie, i jest grzechem śmiertelnym.

Ks. Powtórnego Prawa 7: 22-26

(22) Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. (23) Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. (24) Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz. (25) Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi. (26) Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.

Kara za grzech i prawo na życie według Prawa

Nie można karać dziecko za grzechy rodziców, ale trzeba człowieka pozbawiać życia za jego własne grzechy (Powt. Prawa 24:16,17; 2 Król. 14:6).

Nikt, uciekłszy z niewoli, nie powinien być zwrócony gospodarzowi. Uciekinierom powinno się dać miejsce dla osiedlenia w miastach, gdzie oni będą chcieli, i nie można ich gnębić. Trzeba darzyć im życie według prawa Bożego (Powt. Prawa 23: 15,16).

Zwykłe działania wojenne

Jest dozwolone zabijać dla obrony narodu i domu. Bóg razem z obrońcami. Jednak istnieje wiele kategorii ludzi, zwolnionych od działań wojennych (praca Powtórne Prawo, rozdział 20 (201)).

Ks. Powtórnego Prawa 20: 1-20 (czytać w całości)

Ziemie i środowisko naturalne trzeba chronić. Tylko ci, kto oddaje cześć bogom innym, niż Bóg Izraela powinni być całkowicie zniszczeni.

Śmierć od nieszczęśliwego wypadku

Ks. Powtórnego Prawa 21: 1-19

(1) Gdy w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój, znajdzie się na polu leżący trup człowieka zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzył, (2) wtedy przyjdą starsi i sędziowie odmierzyć odległość trupa od okolicznych miast. (3) Gdy chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma. (4) Jałowicę tę sprowadzą starsi miasta do rzeki nie wysychającej, na miejsce nieuprawione i nieobsiane i złamią jej kark w rzece. (5) Wtedy nadejdą kapłani, synowie Lewiego; bo Pan, Bóg twój, wybrał ich, by Mu posługiwali, błogosławili w Jego imieniu i by ich wyrokiem rozsądzano wszelki spór i sprawę o zranienie. (6) Wszyscy starsi miasta, które leży najbliżej zamordowanego, umyją ręce nad jałowicą, której kark złamano w rzece, (7) i powiedzą te słowa: Nasze ręce tej krwi nie wylały, a oczy nasze jej nie widziały. (8) Panie, oczyść z winy lud swój, Izraela, któregoś wybawił, i nie obarczaj krwią niewinną ludu swego, Izraela. I odpuszczona będzie im ta krew. (9) W ten sposób usuniesz niewinną krew spośród siebie i uczynisz to, co jest słuszne w oczach Pana. (10) Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, (11) a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją - możesz ją sobie wziąć za żonę (12) i wprowadzić do swego domu. Ona ogoli swą głowę, obetnie paznokcie (13) i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu opłakiwać będzie swego ojca i matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a on twoją żoną. (14) Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. (15) Jeśli jaki mąż będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu synów - kochana i niekochana - a pierworodnym będzie syn niekochanej - (16) to w dniu przekazywania dziedzictwa nie może za pierworodnego uznać syna kochanej, gdy pierworodnym jest syn niekochanej. (17) Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego siły. On ma prawo do pierworodztwa. (18) Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, (19) ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta

Z tekstu widzimy, że każdy teren jest odpowiedzialny w oczach Boga za stosowanie praworządności, ochronę życia i przestrzeganie prawa. Istnieje rozgraniczenie jurysdykcji miejscowości i miast w odpowiedzialności.

Postępowanie ze wziętymi do niewoli kobietami

Kobiety, wzięte do niewoli, mogą być wzięte tylko jako żony, jak część Izraela. One nie mogą być wykorzystane dla demoralizacji, innych podobnych celi, lub sprzedane jako niewolnicy.

Powtórnego Prawa 21:10-14

(10) Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, (11) a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją - możesz ją sobie wziąć za żonę (12) i wprowadzić do swego domu. Ona ogoli swą głowę, obetnie paznokcie (13) i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu opłakiwać będzie swego ojca i matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a on twoją żoną. (14) Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli.

Nikt nie misi iść na wojnę mając poniżej dwudziestu lat, lub nie chcąc tego.

Ks. Liczb 1: 1-46 (czytać w całości)

W tym rozdziele idzie mowa o obliczeniu Izraela. To się zdarzyło pierwszego dnia drugiego miesiąca drugiego roku po wyjściu z Egiptu.

Ci, co byli zarejestrowani i nie chcieli iść na wojnę, do wojska, i nie należeli do kategorii zwolnionych od powinności wojskowej, mogli być wykorzystane do prac ciężkich jako rekruci, powołani królem. Cały naród Izraela powinien był odpowiadać na powołanie pod strachem śmierci. Oni mieli specjalny Szyk bojowy i marszowy.

Ks. Liczb 10: 1-36 (czytać w całości)

Zostały zrobione trąby aby można było zebrać Izrael dla każdych cel. W tekście również się mówi o szyku marszowym dla wszystkich plemion. Naród Izraela jest prowadzony Aniołem Pana, ich Mesjaszem, w dzień i w nocy.

Ks. Liczb 13: 1-33 (czytać w całości)

O tym rozdzielę także idzie mowa w pracę Prawo i Pierwsze Przykazanie (253). Byli posłane ludzie, żeby dowiedzieć się o Ziemi Obiecanej Kannana. Powiedzieli oni, że ziemia jest dobra, ale bali się oni jej mieszkańców. Pan Bóg darzy zwycięstwo, i dowódcy plemion przypłacili się za swoją tchórzostwo prawem wejść do Ziemi Obiecanej.

Pełnomocnictwa do prowadzenia wojny

Prowadzenie wojny jest nałożone na naród, i śluby narodu zostali usłyszani i obowiązują go do tego. Bóg odpłacił narodowi za to, że nie mogli oni prowadzić wojnę prawidłowo.

Ks. Liczb 21: 1-35 (czytać w całości)

Niezdolność ulec i brak wiary narodu spowodowały błąd miedzianego serafina, zwanego smokiem. Serafin był wzniesiony dla wzmocnienia wiary Izraela, gdy jej było brak, bez fizycznego skupienia. Wybrańcy nie mieli fizycznego ośrodka, i dlatego nie potrzebowali tej rzeczy.

Często Bóg zmusza naród pełnić Jego decyzji, gdy wróg ma być oddany we władzę narodu, nawet jeżeli naród nie chcę walczyć. Podobnie będzie i w dni ostateczne. Narody – nieprzyjaciele Mesjasza, powstaną na pole wałki przeciw Niemu i będą zniszczeni .

Ks. Liczb 31: 1-54 (czytać w całości)

Ten rozdział opowiada o dalszych wojnach i prawidłowym obchodzeniu się ze zdobyczą i daniną.

Wejść do wspólnoty Izraela mogli tylko kobiety, co nie znały innego mężczyzny. Było ich trzydzieści dwa tysięcy. Przykładem jest Gedeon. Społeczeństwo Izraela nie powinno być zanieczyszczać się . nie ma innych bogów, ni chorób, i tylko dziewczyny. Ten przykład wskazuje na narody, co obielili swoje szaty w krwi baranka, i dziewic duchowych, co znają tylko jednego Boga, jako narzeczone Chrystusa.

Podział ziemi

Ks. Liczb 33: 1-56 (czytać w całości)

Jest opisana tutaj droga z Egiptu. Skutki Paschy i obozów w dzikości przedstawione w pracę Pascha na Synaju (115).

Ks. Liczb 32: 1-42 (czytać w całości)

Tu Manassim, Rubin i Gad otrzymali nadziały poza granicami, wyznaczonymi Izraelowi, ale powinni były brać udział w wojnie za ziemie obiecaną. Tak i w dni ostateczne. Odmowa brać udział oznacza oddzielenie od Izraela, którym rządzi Mesjasz.

Ks. Liczb 34: 1-29 (czytać w całości)

Są tu zaznaczone granicy ziemi. Ziemia jest podzielona i kości rzucone, jakie plemię gdzie ma się osiedlić. Więc podział ziemi dokonano przy udziale księży plemion, według liczby plemion. W dni ostatnie granicę narodu poszerzone do wielkiej Rzeki i na wschód. Narody Jordany pomieszały się z narodem Izraela, lub zostały jego sojusznikami (Izajasz 11:1-16).

Miasta dla życia Lewitów

Kapłanom powinni być oddane do dyspozycji miasta dla zabezpieczenia życia. Po odnowieniu także będą dokonane podobne zapobiegliwości. Wtedy i Dan otrzyma spadek, jako sędzia Izraela (Rodzaju 49: 16).

Ks. Liczb 35: 1-8

(1) Mówił Pan do Mojżesza na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha, te słowa: (2) Rozkaż Izraelitom, niech oddadzą lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i pastwiska dokoła miast. (3) Miasta będą im służyć za mieszkanie, a należące do nich pastwiska będą dla ich bydła, trzód i wszelkich zwierząt. (4) Pastwiska miast, które oddacie do użytku lewitom, mają się rozciągać na tysiąc łokci wokół jego murów. (5) Odmierzcie poza miastem dwa tysiące łokci od strony wschodniej, dwa tysiące łokci od strony południowej, dwa tysiące łokci od strony zachodniej i dwa tysiące łokci od strony północnej, by samo miasto leżało w środku - to będą pastwiska owych miast. (6) Z miast, które oddacie lewitom, będzie sześć miast ucieczki, by zabójca do nich mógł się schronić, a prócz tego oddacie im jeszcze czterdzieści dwa miasta. (7) Liczba zatem miast, które wraz z pastwiskami należeć mają do lewitów, wynosić będzie czterdzieści osiem. (8) Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa Izraelitów, weźmiecie z większego pokolenia większą ich liczbę, a z mniejszego - mniejszą. Każde winno odstąpić stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiednią liczbę miast lewitom.

Morderstwo a miasta-schroniska

Ks. Liczb 35:9-15

(9) Tak mówił dalej Pan do Mojżesza: (10) Powiedz Izraelitom, co następuje: Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, (11) wybierzcie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta ucieczki; tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. (12) Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem społeczności. (13) Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć sześć miast ucieczki. (14) Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki. (15) Owe sześć miast winny służyć za schronienie zarówno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, którzy osiedlili się pośród was; tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie.

Więc ludzie, co dokonali nieumyślne zabójstwo, są chronione i powinni być chronione od zemsty. W ten sam czas umyślne zabójstwo jest karane śmiercią.

Ks. Liczb 35:16-21

(16) Jeżeli kogoś jednak tak pobił przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest zabójcą, a jako taki musi zostać zabity. (17) Gdy kogoś uderzył kamieniem, którym można zabić, i ten [uderzony] umarł, jest zabójcą i jako taki musi zostać zabity. (18) Gdyby kogoś jakimś przedmiotem drewnianym tak pobił, iż ów [człowiek] umarł, a można było tym narzędziem śmierć zadać, jest zabójcą i jako taki musi umrzeć. (19) Zabójcę winien zabić mściciel krwi; gdziekolwiek go spotka, może go zabić. (20) Gdyby ktoś drugiemu zadał cios z nienawiści albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, (21) albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity; jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka.

Zabójstwo nieumyślne

Ks. Liczb 35:22-28

(22) Gdy mu jednak zadał cios nie z nienawiści albo gdy rzucił na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, (23) lub też nie widząc spuścił na niego kamień, który może zabić, tak iż tamten rzeczywiście umarł, chociaż nie był mu nieprzyjazny i nie chciał mu nic złego uczynić, (24) wtedy według powyższych zasad społeczność rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi. (25) Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił, i będzie tam przebywał aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym. (26) Gdy jednak zabójca opuści obręb swego miasta ucieczki, do którego się schronił, (27) i gdy go mściciel krwi spotka poza obrębem miasta ucieczki, wtedy mściciel krwi nie zaciąga winy, gdy zgładzi zabójcę. (28) Do śmierci bowiem arcykapłana winien zabójca przebywać w swoim mieście ucieczki. Natomiast po śmierci arcykapłana może wrócić do swojej dziedzicznej posiadłości.

 

Więc istnieje kara za zabójstwo nieumyślne, gdzie zabójca jest wysyłany do miasta do śmierci kapłana. Po śmierci kapłana, który był sędzią, lub sędzią miasta-schroniska, osoba może powrócić do domu. Zabójca nie może zostać wykupiony.

W Wyjściu także widzimy drugi aspekt tego pytania.

Ks. Wyjścia 2: 11-15

(11) W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. (12) Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. (13) Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: Czemu bijesz twego rodaka? (14) A ten mu odpowiedział: Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: Z całą pewnością sprawa się ujawniła. (15) Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni.

Zabójstwo drogą ingerencji bez odpowiednich pełnomocnictw również jest naruszeniem prawa. Mojżesz powinien był wstąpić do miasta- schroniska na karę , tak jak jest to opisane w Prawie Bożym i w Torze. Nie pozostał on z narodem do śmierci kapłana, ponieważ Jetro był Midyjskim kapłanem, ale Bóg zawołał go i skierował z powrotem do Egiptu. Więc Mojżesz ulegał Prawu Bożemu nawet w Egipcie, i został ułaskawiony za ignorancje tego prawa w ciągu krótkiego czasu.

Dowody i charakter obowiązkowy kary śmierci

Kara śmierci jest konieczną do stosowania w przypadku popełnienia przestępstwa umyślnego, a zesłanie do miasta-schroniska jest konieczne w przypadku zabójstwa nieumyślnego do śmierci kapłana miasta.

Ks. Liczb 35:29-34

(29) Te nakazy powinny być dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu. (30) Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci. (31) Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity. (32) Nie możecie również od tego, który się schronił do miasta ucieczki, przyjmować żadnego okupu w tym celu, by mógł wrócić przed śmiercią arcykapłana i mieszkać w [swojej] ojcowiźnie. (33) Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. (34) Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie. Ja bowiem, Pan, mieszkam pośród Izraelitów.

Za popełnienie morderstwa kara śmierci jest konieczną karą i sankcją prawa.

Ks. Liczb 36: 13

(13) To są przykazania i prawa, które na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, Pan dał Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza.

Wyrównanie lub odzyskanie

Wyrównanie lub odzyskanie nie są osobną funkcją jakiegokolwiek z aspektów Szóstego przykazania, nie zważając na to że formują podstawę prawa. Za krew płacą krwią, zgodnie z zasadami tego przykazania.

Nastanie czas wyrównania za wszystko, i odbędzie się to za czasów Mesjasza, który zostanie na niebie do tego czasu. Każda dusza, co nie słyszy tego proroka , zostanie zniszczona z jego ludzi (Powt. Prawa 18: 15-19; Dzieje 3:21-23). Za Mesjaszem idą dwanaście apostołów, lub dwanaście tronów (Mat. 19:28).

Wyrównanie nastąpi i za naruszenie innych przykazań, i gdy te zasady się nie spełniają, wtedy złodzieja lub skazanego przestępcę sprzedają, żeby skompensować szkodę. Więc państwo powinno stwarzać opłacane miejsca pracy dla kompensacji zgubionej własności.

Jeżeli przestępca nie będzie pracował, to zapłaci za to życiem, zgodnie z tym przykazaniem. Grzywny za dzieje przeciwko Bogowi również podpadają pod to prawidło (Wyj. 22: 1-17; Powt. Prawa 22: 19,29; Liczb 5:6-8; Kapł. 5:14-19; 2 Król. 3:4). Dokładnie o grzywnach można przeczytać w innych pracach o prawie, na przykład Prawo i Siódme Przykazanie (260) i Prawo i Ósme przykazanie (261).

Prawo Wojenne

Naród obliczony dla wojny według prawa (Liczb 26:2).

Nad Izraelem ma być postawiony Król z ich braci. Nie powinien on myśleć ni o powiększeniu liczby swoich tabunów, ni o powrocie do Egiptu w tym celu. Nie powinien on również powiększać liczbyżon, lub dopuszczać odstępstwa od Prawa Bożego (Powt. Prawa 17: 14-20, Ekl 5:9; Izajasz 32:17; praca Prawo i Piąte Przykazanie (258)).

Król powinien rządzić zgodnie z prawem Boga do przyjścia Mesjasza, i prawo powinno pochodzić z Syjonu.

 

Przestępstwo wojenne

Całkowite zniszczenie bałwochwalców nie jest przestępstwem, zgodnie z prawem Boga. Trzeba je uprzedzić i dać możliwość pokutować, a w przypadku odmowy zniszczyć. Jeżeli nie otrzymaliście nakazu zajęć ich ziemie, lub nie chcecie mieć z nimi do czynienia, lub zniszczyć ich, zostawcie je same.

Ks. Powt. Prawa 12: 2-3

(2) Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. (3) Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu.

Jeżeli je nie dacie z nimi rady i będziecie mieszkali z nimi na tej samej ziemi, to przejdziecie do bałwochwalstwa i was zniszczy gniew Boży. Jeżeli naród wyzna winę, trzeba go uważać braterskim i podlegającym Prawu Bożemu.

Przestępstwo i kara

Nakaz zabijać dla zniszczenia waszych ludzi nie można wykonać.

Ks. Wyjścia 1: 15-16

(15) Przerazili się wtedy książęta Edomu, wodzów Moabu ogarnęła bojaźń, truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu. (16) Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień, aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, któryś sobie nabył.

Polityka ta była broniona przez niektóre religijne kulty tego wieku, jak w Europie, tak i w Azji.

Ks. Wyjścia 1: 22

(22) Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody.

Kiedy morderstwo nie jest przestępstwem ?

Odpowiedź: gdy ono nie zaprzecza Prawu Boga.

Ks. Wyjścia 4: 24

(24) W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić.

Bóg tu pokazał swój zamiar zniszczyć Mojżesza, ponieważ on nie uległ nakazu odnośnie swego syna.

Ks. Liczb 11: 1-3

(1) Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu. (2) Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Pana i wygasł ogień. (3) Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabeera, gdyż ogień Pana wśród nich zapłonął.

Bóg uśmiercił ludzi, żeby dać nam przykład na zawsze. Nie ma grzechu w spełnieniu prawa o karze śmierci, ponieważ i Mesjasz, który był i jest bez grzechu, wykonywał Prawo Boga.

Ochrona Namiotów, oraz praw i obowiązków sług Bożych również jest częścią prawa.

Ks. Liczb 18: 22

(22) Izraelici nie będą się mogli zbliżać do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na śmierć.

Prawodawstwo wskazuje na nowy Kościół, i na oddzielenie zakonu Melchizedeka ze społeczeństwa. To prawo wyodrębnia wybrańców ze społeczeństwa. Zmiana prawa przeniosła je z pierwszego do drugiego zmartwychwstania. Świątynia znikła, a nowa składa się z żywych kamieni.

Człowieka można zabić, broniąc własność. Człowieka również można zabić dla spełnienia wyroku, wydanego na podstawie prawa. Dlatego wykonanie wyroku nie jest grzechem, również jak i dzieje osoby, chronionej prawem; także jak i wykonanie wyroku, wydanego na podstawie prawa, który jest wynikiem przestępstwa i kary. W żadnym z tych przypadków to nie jest naruszeniem celu Szóstego Przykazania.

Miasta-schroniska i prawa o nieumyślnym morderstwie nie chronią umyślnego mordercę, nawet gdy on oddaje się na ołtarz Boga. Wykonanie wyroku nie jest naruszeniem

Ks. Wyjścia 21:12-14

.(12) Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. (13) W tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać zabójca. (14) Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią.

Zakaz spożywać mięso bodliwego byka istnieje dla tego, żeby zrobić jego mięso nieprzydatnym, i w taki sposób zmusić ludzi nie trzymać i nie spożywać niebezpieczne bydło. Jeżeli gospodarz, wiedząc niebezpieczeństwie bydła wciąż go trzyma, on również jest winny i powinien być oddany pod sąd. To prawidło poszerza się i na psów i innych zwierzy. Dzikie zwierzęta w ogrodzie zoologicznym – inna sprawa, ich celem jest zabijać i bronić się od zabójstwa. W tym przypadku odpowiedzialność następuje za zabójstwo zwierza i za poniesione straty.

Ks. Wyjścia 21: 28-31

(28) Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie wolny od kary. (29) Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż wół zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć. (30) Gdyby zaś nałożono mu zapłatę, to winien za swoje życie dać taki okup, jaki mu nałożą. (31) Jeśliby zaś wół pobódł chłopca lub dziewczynę, to też winno się postąpić według takiego samego przepisu.

W przypadku niezdolności wyrównać straty, przestępca płaci życiem wyrównanie szkody poszerza się na cały majątek, który osoba posiada.

Ks. Wyjścia 21:32

(32) Gdyby zaś wół zabódł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu trzydzieści syklów srebrnych, wół zaś będzie ukamienowany.

Za zabójstwo niewolnika trzeba zapłacić trzydzieści złotników. Pieniądze są płacone właścicielu, który odpowiada za stały dobrobyt niewolnika. Więc zapłacenie grzywny nie tylko zwalnia od odpowiedzialności. Społeczeństwo w taki sposób ponosi odpowiedzialność za dobrobyt swoich członków.

Każdy odpowiada za własną działalność przestępczą.

Ks. Wyjścia 21: 33-34

(33) Jeśliby ktoś zostawił cysternę odkrytą albo jeśliby ktoś wykopał cysternę, a nie przykrył jej, i wpadł tam wół lub osioł, (34) właściciel cysterny winien dać właścicielowi bydlęcia odszkodowanie w pieniądzach, a zwierzę będzie należało do niego.

Są tu opisane dwie formy zabójstwa, jedna z których – zwykłe ryzyko, ponieważ wiadomo, że zwierze biją się zgodnie z naturą. Więc za stratę zapłaca się równowartość. Jeżeli stado bydła przysparza problemy, zbytki właściciela są takie, jakie pochodzą od jego niedbalstwa. Podobnie postępują i w nasze czasy, w przypadku, kiedy bydło zabłądziło lub przysporzyło komuś szkodę.

Ks. Kapłańska 24: 17-21

(17) Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. (18) Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu: zwierzę za zwierzę. (19) Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. (20) Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. (21) Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.

Ta forma sprawiedliwego wyrównania służy do zapobiegania umyślnemu uszkodzeniu. Śmierć za śmierć, oko za oko, ząb za ząb. Okrucieństwo powinno zniknąć między ludźmi. Nieumyślne uszkodzenie – to inna sprawa. Straty są kompensowane zgodnie z wielkością wyrządzonej szkody.

W przypadku naniesienia ukrytej i umyślnej szkody naruszyciel zostanie przeklęty. Ludzie powinni wyrazić zgodę z tym, mówiąc Amen (lub Prawda, lub Tak jest), na znak zgody z uchwalą sądu.są używane i kara, i przekleństwo jednocześnie.

Ks. Powt. Prawa 27: 24-25

(24) Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios śmiertelny bliźniemu. A cały lud powie: Amen. (25) Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. A cały lud powie: Amen.

Prawo wyraźnie mówi, że nie może być litości w sprawie o morderstwie lub złych zamiarach.

Ks. Powt. Prawa 19:21

(21) Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.

Prawo wymaga, żeby powieszony nie zostawał na drzewie do końca nocy. Ma być pochowany w ten sam dzień. Norma ta często była naruszana przez greków i rzymian, i przeszła do ich “Chrześcijaństwa”.

Ks. Powt. Prawa 21: 22-23

(22) Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie - (23) trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.

Nie wolno przeklinać ziemię za jej barbarzyństwo i okrucieństwo. Więc powieszenie było zwykłą formą kary. Pogrzeb miał być w ten sam dzień w celu w ten sam czas ochronić naród od barbarzyństwa i okrucieństwa.

Finees dokonywał sprawiedliwy sąd za naruszenie, w ten czas jak naród pozostawał bezczynny. Za to został nasłany trąd. Miało to być nauczaniem tego, że nie można naśladować większości we złe, lub naruszać sprawiedliwość.

Ks. Wyjścia 23: 2

(2) Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok.

Bóg podniesie Zbawiciela w odpowiednim czasie.

Ks. Liczb 25: 7-9

(7) Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił zgromadzenie, (8) poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę - przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów. (9) Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące.

 

Bałwochwalstwo jest karane śmiercią obowiązkowo.

Ks. Powt. Prawa 13: 9-18

(9) z pokolenia Beniamina Palti, syn Rafu; (10) z pokolenia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego; (11) z pokolenia Józefa: z pokolenia Manassesa Gaddi, syn Susiego; (12) z pokolenia Dana Ammiel, syn Gemalliego; (13) z pokolenia Asera Setur, syn Miszaela; (14) z pokolenia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego; (15) z pokolenia Gada Geuel, syn Makiego. (16) Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał [później] Mojżesz imię Jozue. (17) Mojżesz posłał ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc: Idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry. (18) Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka, czy jest silny czy też słaby, czy jest liczny, czy też jest go mało.

Obowiązek wykonania wyroku śmierci leży na rodzinie, i rodzice odpowiadają za czyny swoich dzieci. Więc za szkodę, wyrządzoną dziećmi ponosi odpowiedzialność rodzina, do ich pełnoletności.

Ks. Powt. Prawa 21: 18-21

(18) Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, (19) ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, (20) i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. (21) Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się.

Jednocześnie jest zapisane: nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci (do Efez 6:4; do Kol 3:21). Struktura piątego przykazania dopełnia się koncepcją Szóstego Przykazania. Zgodnie z Piątym Przykazaniem nie można irytować dzieci ponieważ mogą oni być stracone zgodnie z zasadami Piątego i Szóstego Przykazań. Ojciec jest winny według Szóstego Przykazania przy zastosowaniu di dzieci kary śmierci według Piątego przykazania. Stąd wynikają traktowania Pawła w listach do Efezjan i Kolosan. Rodzina uczy uległości, i tym wzmacnia naród.

Ks. Liczb 14: 1+45 (czytać w całości)

O tym rozdzielę idzie mowa w pracę Prawo i Pierwsze Przykazanie (253).

Pokora woli Boga jest niezbędna dla wyżycia. Naród odradzał się wielokrotnie. Bóg karał go wielokrotnie, ale on wciąż nie słucha się Boga. Gdy Izraelowi była dana możliwość otrzymać zbawienie, on nie zrobił tego, i Bóg odwrócił się od niego, kiedy później , w swój kolej on chciał to zrobić. Izrael błądził czterdzieści lat w dzikości i ginął w grzechach. Tylko dzieci wyżyli i weszli do ziemi obiecanej. Tak i plemiona Judejczyków, i część Lewitów i synów Beniamina zginęła w dzikości w ciągu czterdziestu jubileuszy. Ten sam los spotkał i wielu ludzi z plemion Izraela, którzy nie zostali nawróceni. Wszyscy zostali skazane na śmierć, i otrzymają drugie Zmartwychwstanie, za nie pokorę, jak zginęli ich rodzice, oprócz Kaleba i Ezue z pokolenia Efrema. Wielu ludzi z plemiona Efrema i z innych plemion przyjęli Mesjasza i byli częścią 144.000. wszyscy dwanaście byli z Galilei, a Paweł – z pokolenia Beniamina.

 

Prawo i jego Szóste Przykazanie wymagają darować życie i chronić go. Niezdolność działać zgodnie z tym przykazaniem prowadzi do rozkładu społeczeństwa. Prawo powinno powstrzymywać się miłosierdziem i sprawiedliwością. Jednocześnie dokonanie sprawiedliwości nie powinno być odkładane. Sprawiedliwość nie może być odrzucana i z powodu niezdolności dokonać jej z powodu słabości. Miłosierdzie i tolerancja nie są słabością, i nie wolno odrzucać sprawiedliwość z powodu niedbałego wykonywania prawa.