Prawo i Czwarte Przykazanie [256]

(Wydanie 1.1 20000320)

 

Czwarte przykazanie jest związane z Szabatem lub wypoczynkiem. Również mówi o Siódmym Dniu, Nowiach, Dniach Świętych, Siedmioletnim Szabacie Ziemi oraz systemie jubileuszowym. Wszystkie te święta są przywiązane do kalendarza astronomicznego i powinni być przestrzegane dla korzyści całej ludzkości (Mark 2:27). One są razem, lub razem odchodzą (Kol. 2:16-17).

 

 

 

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone ã 1998, 1999 James Dailley)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i

adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

 

 

 

Prawo i Czwarte Przykazanie

Schematy ustawodawcze

Istnieje cotygodniowy Siódmy Dzień, comiesięczny Nów, coroczny Dzień Święty, siódmy rok ziemi oraz odnowienie szabatu jubileuszowego. Wszystkie są ważne i mają być przestrzegane.

Powtórnego Prawa 5:12-15

(12) Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. (13) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, (14) lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. (15) Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.

Wyjścia 20:8-11

(8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Słowo "Szabat"

Szabat - znaczy przestawać lub odpoczywać. Jest to dzień modlitwy (Kapłańska 23:3), dzień odpoczynku oraz odnowienia (Wyjścia 23:12). Jest to znak panowania Boga nad wszystkim, odznaczony modlitwą oraz oddawaniem czci po raz pierwszy jeszcze za czasów Adama (Rodzaju 2:2-3). Został ustanowiony dla człowieka (Marka 2:27) i jego przestrzeganie jest związane z wiarą. Przestrzegał go Abraham (Rodzaju 26:5), któremu została dana prawda (Rodzaju 24:27), i kto wskazywał drogę wszystkim innym (Rodzaju 24:48). Jego przestrzeganiem Izraelici potwierdzali, że są Jego narodem pełnym skruchy, wykonawcami Jego prawa.

Odpoczynek w ten dzień demonstruje naszą prawdę w Bogu. Przestrzeganie Szabatu jest błogosławionym (Izajasz 56:2-4; 58:13; 66:23; Ezd. 44:24; 45:17; 46:1, 3-4, 12). Izraelici zostali osądzone za jego ignorowanie (Iz. 1:13; Er. 17:21-27; Ez. 20:12-24; Am. 8:5).

Szabaty jako Znaki lub Pieczęci

Szabat - to czwarte przykazanie, o którym czytamy jak w Księdze Wyjścia 20:8-11, tak i w Powtórnym Prawie 5:12-15. Według czwartego przykazania Dzień Soboty jest święty dla Pana Boga (Jehowy Elohima). W Księdze Wyjścia 20:8-11 czytamy :

(8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

To znaczy, że każdy, nawet zwierze domowe, może odpoczywać (Powt. Prawa 5:14).

W ciągu sześciu dni powinniśmy pracować (Powt. Prawa 5:13) i się nie lenić (2 Tes. 3:6-11). Co byś wy nie robili, róbcie to z całej siły (Ez. 9:10). Wszystko, co człowiek sieje, to i żąć będzie (do Gal. 6:9).

Siódmy dzień - to święty dzień Soboty. Jeszcze za czasów Adama został wyliczony, jak przypadający na sobotę. Siódmy dzień znajduję się w nieprzerwanym cyklu i nie może być przeniesiony na inny dzień, nie zależnie od słonecznego/ księżycowego cyklu.

Nowy kalendarz światowy i jego wersji,

Które są dzisiaj nam proponowane, zadają cios po samej podstawie prawa. Światowy kalendarz składa się z dwunastu miesięcy, jest stały i podzielony na równe kwartały. Jest stały, ponieważ co rok jest ten sam.

Przedstawiony przez nas kalendarz nie jest stały, jest coroczny. Zmienia się co rok. Odbywa się tak dlatego, że typowy cykl zawierający 365 dniej nie można rozdzielić równomiernie według liczby dniej w tygodniu. Żaden księżycowy miesiąc astronomiczny nie zawiera 29,5 dni. Wskutek tego, że zostaję jeden dzień, rok zwykłe zaczyna się i kończy się w ten sam powszedni dzień tygodnia. Więc następny rok zaczyna się następnym dniem powszednim, co i wymaga każdy rok nowego kalendarza.

Technicznie, nasz kalendarz Gregoriański stanowi różnie uporządkowany cykl czternastu kalendarzy. Kalendarz na rok, który zaczyna się w niedzielę różni się od tego, co zaczyna się w poniedziałek, i to samo dla reszty dni tygodnia. Ponieważ rok przestępny może zmieniać każdy z tych siedmiu kalendarzy, odbywa się sumowanie.

Gdybyśmy skreślili ten dzień z kalendarza, nowy rok zaczynał by się w ten sam dzień roboczy, co i w poprzedni rok. Wskutek tego mielibyśmy kalendarz stały.

Możemy wykluczyć ten dzień z kalendarza nie odchodząc od cyklu słonecznego, który składa się z 365,24 dniej, po prostu licząc dzień jak period dwudziestu czterech godzin oczekiwania przed kontynuacją kalendarza. Te "poza kalendarzowe" dni, również znane jak "puste" dni lub "pośrednie", nie będą dniami pracy. Najbardziej wygodne - zrobić z nich święta, i to jest racjonalną częścią Kalendarza Światowego. Te i inne propozycji zmieniają kolejność siedmiodniowego tygodnia, co pochodzi jeszcze od Adama. Ten cykl z siedmiu dni nie jest zgodny ni z miesiącem księżycowym, ni z corocznym słonecznym rokiem.

W Księdze Kapłańskiej 23:32 mówi się, że dzień trzeba kończyć lub zaczynać z wieczora, a nie z nocy lub rana.

Kapłańska 23:32

(32) Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat.

Siódmy dzień zaczyna się w końcu szóstego dnia tygodnia, wieczorem piątku, gdy zapada zmierzch (patrz pracę Początek dnia).

W sobotę nie powinno robić zakupy lub sprzedawać, lub uprawiać pracę, co przynosi dochód. To nie znaczy, że nie powinno być żadnej działalności w ten dzień. Nehemiasz - to przykład człowieka, który pracował w Sobotę.

Nehemiasz 10:28-31

(28) Malluk, Charim, Baana. (29) I reszta ludu, kapłanów, lewitów - odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni - oraz wszyscy, którzy przeszli od narodów obczyzny do Prawa Bożego: ich żony, synowie i córki - każdy, kto był zdolny zrozumieć, (30) całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników, oświądczając pod przysięgą i zaklęciem: że postępować będą według Prawa Bożego, danego przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa. (31) Mianowicie: że córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych.

System Sobotni powinien być przyjmowany, jak przedstawiający system, który jest charakterystycznym dla narodu Pana.

Przaśny chleb - to znak Prawa Boga (Powtórnego Prawa 6:8) i zbawienia Izraela (Powtórnego Prawa 6:10), które poprzez ofiarę Chrystusa zostawia wszystkich w Chrystusie (Rzym. 9:6, 11:25-26). Znaki te

Ostrzegają Izrael przed bałwochwalstwem (Powt. Prawa 11:16), będąc znakami Bożego wybrania (Apok. 7:3).

Znak - to oznaczenie rozpoznawcze lub przypominanie o obowiązku człowieka. Święte dni Sobót odnoszą się do znaków narodu Boga. To znak między nami a Bogiem, który robi nas świętymi.

Wyjścia 31:12-14

(12) Potem tak rzekł Pan do Mojżesza: (13) Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was uświęcam. (14) Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu.

Często nieprawidłowo się uważa, że Szabaty - to po prostu liczba mnoga od pojedynczego Szabatu. To jest błąd. Szabaty dotyczą całego koła świąt Nowi, świętych dniej oraz pełnego cyklu jubileuszowego z podtekstem ekonomicznym. Być rzuconym na śmierć jest również duchowne i przed tym chroniło wybrany lud przed bałwochwalstwem.

Szabat nie jest wyłącznie znakiem Kościoła Boga, jest również znakiem wybranego narodu, jeszcze nie wezwanego do Kościoła. Gdyby był on znakiem wybrańców, wtedy Judaizm i Binitaryzm, co również przestrzegają Szabaty, byli by częścią pierwszego Zmartwychwstania. Ale oni nie będą wskrzeszone.

Drugim znakiem jest Pascha Żydowska oraz Swięto Przaśników.

Wyjścia 13:9-10

(9) Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. (10) I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok,

Przebłaganie jest jeszcze jednym znakiem wybranego narodu. Nieprzestrzeganie Przebłagania jest karane przez wyłączenie spośród swego narodu, inaczej od podstawy Izraela, która jest Kościół.

Kapłańska 23:26-32

(26) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (27) Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. (28) W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. (29) Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. (30) Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. (31) Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. (32) Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat.

Przebłaganie jest również wykorzystywane dla głoszenia Jubileuszu, ponieważ Jubileusz jest podstawą systemu Boga w regulowaniu ludzkiej działalności na ziemi. To - Szabat sabatowy, miasto Szabat, który przebywa w świętości. O duchowym znaczeniu Jubileuszu będzie mowa dalej.

(8) Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. (9) Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. (10) Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. (11) Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym - nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, (12) bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu.

Przebłaganie specjalnie jest wykluczone z tych kategorii, co dotyczą raju i błogosławienia. Tak samo jak i Kuczki. Tak jest dlatego, że ani Przebłaganie, ani Kuczki nie należą do działalności lub wysiłków ludzi. Święty dzień Przebłagania jest specjalnym dniem przeprowadzenia spisu ludności z zastosowaniem zbiorów.

Wyjścia 30:11-16

(11) I tak powiedział Pan do Mojżesza: (12) Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. (13) To zaś winni dać podlegli spisowi: pół sykla według wagi przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół sykla na ofiarę Panu. (14) Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający dwadzieścia i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. (15) Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. (16) A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w Namiocie Spotkania, i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie.

Podatek na Przebłaganie jest pobierany dla przeprowadzenia spisu wybranych Izraela. Został ustalony taki sam dla wszystkich i nie zależy od właściwości osoby. Taki spis Izraela został dokonany Bogiem pod czas założenia świata (Apok. 17:8) i ustalona miara została zapłacona za wszystkich Jezusem Chrystusem (do Rzym. 6:10). Ustalona suma pokazuje, że za zbawienie zapłacono, i nie fizycznymi możliwościami człowieka, a ofiarą Jezusa Chrystusa, co była dokonana jeden raz za wszystkich (do Heb. 7:27; 9:26; 10:10; 1 Piotr 3:18). Przeprowadzenie zbiorów pod czas święta Przebłagania zadaje cios po samej dostateczności ofiary Chrystusa.

Właśnie dlatego istnieje tylko trzy rodzaje zbiorów, zaznaczonych w Księdze Wyjścia 23:14-18, 34:24; Powt. Prawa 16:16; 2 Król. 9:25, i mają być dokonane do rana pierwszego dnia każdego ze świąt.

Wyjścia 23:14-18

(14) Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku. (15) Obchodząc święto Przaśników będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez siedem dni chleb z niekwaszonej mąki, w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede Mną z próżnymi rękami. (16) I święto Żniw pierwszych twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, oraz święto Zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon. (17) Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim. (18) Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej świątecznej ofiary.

Znak został po raz pierwszy wykorzystany w Księdze Rodzaju 9:12. Tęcza była Bożym znakiem przypominającym Jego obietnicę i znaczyła, że On nie zniszczy ziemię wodą po raz drugi. Bóg wykorzystuję znaki, co wskazują na szczególne z Nim stosunki.

Pierwotnym znakiem narodu wybranego było obrzezanie (Rodzaju 17:10-14). Ten akt fizyczny był pieczęcią. Teraz jest on duchowy i również obejmuje kobiet, zaczynając od chrztu (patrz pracę Pokuta i Chrzest (52)). Z początku było ono zamiarem (Powt. Prawa 10:15-17), ale również potrzebowało udziału Boga.

Powtórnego Prawa 30:6

(6) Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył.

Chrzest w duchu świętym jest pierwszym znakiem wybrańców, przez krew Jezusa Chrystusa w ciało człowieka (Mat. 28:19, Dzieje 1:5, 11:16; Rzym. 6:3; 1 Kor. 12:13; do Heb. 9:11-28).

Znaki te, Szabat i Pascha żydowska, są specjalnie przeznaczone do ochrony przed bałwochwalstwem (Powt. Prawa 11:6). Te znaki są pieczęcią na ręce i na czele wybrańców Boga. Razem z Duchem Swiętym formują oni zasadę pieczęci w Apokalipsie 7:3 ostatnich dniej. Więc znak wybrańców jest skoncentrowany w Pierwszym Przykazaniu. Chrystus powiedział: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (Mat. 4:10; Łuk. 4:8). Według pojęć biblijnych służbą naszą jest oddawanie czci.

Szabat - to znak Kościoła Boga, ale nie tylko. Pierwotnym znakiem jest Bóg Ojciec. Biblijny system Unitarny pochodzi od tego, że istnieje tylko jeden Bóg(1 do Kol.8:4), którego możemy znać (Oz. 8:2, 13:4). Powinniśmy znać Jego i Jego wolę (Dzieje 22:14).

Kazano nam odróżniać Boga i Jego Chrystusa (Jan 17:3) i powinno nam być wstyd za to, że nie robimy tego lub nie możemy zrobić (1 do Kor. 15:34). Pojmowanie Jehowy, Sawaota, Pana Aniołów jak Jedynego Prawdziwego Boga jest zasadnicze dla wiary.

Chrzest stanowi drugi znak i przyjęcie Ducha Świętego jest pieczęcią wewnętrzną.

Zewnętrzne znaki - to Szabaty, oraz Pascha, która jest znakiem praw Boga. Nowi oraz Dni święte mają ten sam status. Z powodu bałwochwalstwa ludzkość wyrzeka się Szabatu.

Ezechiela 20:16-20

(16) ponieważ odrzucili moje nakazy i według praw moich nie postępowali, i bezcześcili moje szabaty; serce ich bowiem przylgnęło do ich bożków. (17) Ale oko moje okazało litość nad nimi, tak że ich nie wytraciłem i nie wygubiłem do szczętu na pustyni. (18) Powiedziałem jednak do synów ich na pustyni: Nie postępujcie według zasad przodków waszych i myśli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie się ich bożkami! (19) Ja jestem Pan, Bóg wasz. Według moich praw postępujcie, zachowujcie moje przykazania i wypełniajcie je. (20) Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg wasz.

Szabaty są nieodłączne od pierwszego przykazania i Prawa. Naród, który nie przestrzega wszystkich praw Boga jest karany.

Szabaty są znakiem naszej wiary i naszej pokuty. Unikać Szabaty znaczy unikać nadziei Boga. Właśnie to jest powodem, dlaczego jesteśmy dzisiaj prześladowani z powodu nie przestrzegania Szabatów Boga.

Każdy, kto znieważa Szabat, zaginie (Wyjścia 31:14; Liczb 32:36). Szabat - to znak między Bogiem a narodem Izraela na zawsze (Wyjścia 31:17).

Wszystkie przygotowania do Szabatu powinny się odbywać w dzień przed jego nadejściem (Wyjścia 16:5). Zbiera się jedzenie i gotuje się jak manna. Każdy powinien obchodzić Szabat (Wejścia 16:29-30). Powinni oni odpoczywać tak w czasie orki, jak i w czasie żniwa (Wyjścia 16:29-30). Dzieje Pana co do zbierania uszy zostały osądzone.

Pan udowodnił, że jest Bogiem nie tym, co mówił, że trzeba obchodzić Szabat, a tym, że w rzeczywistości była obchodzona.

Według tego tekstu, oraz Testamentu, zgodnym z Prawem jest przygotowanie wystarczającej ilości jedzenia, żeby spożywać je w Szabat (Mat.12:1-12).

Mateusza 12:1-12

(1) Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. (2) Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. (3) A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? (4) Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? (5) Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? (6) Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. (7) Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. (9) Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. (10) A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: Czy wolno uzdrawiać w szabat? (11) Lecz On im odpowiedział: Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? (12) O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić.

Wyżej wymieniony trzeci wiersz odnosi się do Pierwszej Księgi Samuela 21:6, gdzie Dawid zjada zabroniony kawałek chleba pokładnego (Wyjścia 25:30; Kapł. 24:5-8).

Praca nasza o Szabacie, jak o wybranym dla modlitwy Bogu jest błogosławiona. Faktycznie w Szabat było składane więcej ofiar, niż w jakikolwiek inny dzień. Za niektóre rodzaje działalności możemy być osądzeni.

Chrystus również udzielił rad co do leczenia chorych. Powinno ono być prowadzone w Szabaty. Leczenie i karmienie chorych i skaleczonych w Szabaty odpowiada Prawu (Łk. 6:8-10; 13:14-16; 14:3; Mat. 12:10-13).

Jan 7:23

(23) jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka?

W Ewangelii wg. Łukasza 14:5 jest powiedziane, że w Szabat można i trzeba likwidować sytuacji awaryjne.

Faktycznie jest to powiązane z nauką o leczeniu w Szabat. Prawidłowa pielęgnacja i przygotowania dla chorych i upośledzonych w Szabat - to poważne pytanie. Człowiek, który spożywa jedzenie w Szabat, robiąc to na samotności, jest hańbą dla wszystkich ludzi i dyskredytuje ich. Ludzi powinni przygotowywać się do Szabatu tak, żeby przynieść jak najwięcej korzyści swoim braciom.

Marka 3:1-5

(1) Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. (2) A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. (3) On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku! (4) A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. (5) Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

Przykład wola w rowie jest wypadkiem nieprzewidzialnym, ale mimo to powinniśmy wszystko planować. Osły nie powinny być przeładowane (Nehem. 13:15) i brama ma być zamknięta (Nehem. 13:19). Znaczy to, że powinniśmy unikać nawet możliwości pracy. Nie powinniśmy nosić ciężary (Er. 17:21) i zbierać drzewo na opał (Liczb 15:32-35). Nie wolno również zbierać winogron i deptać je na wino (Nehem. 13:15). Po przygotowaniach cala praca powszechna ma być wstrzymana.

Paski niebieskie powinny znaszać się na krawędziach naszych szat jak przypominanie o Prawie.

Liczb 15:37-41

(37) I mówił znowu Pan do Mojżesza: (38) Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. (39) Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić - a nie pójdziecie za żądzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością - (40) byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. (41) Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Jam jest Pan, wasz Bóg.

To między wami a Jehową, waszym Elohimem, i nie należy to często demonstrować (Mat. 23:5).

Jedzenie i inne rzeczy mogą być kupowane lub sprzedawane (Nehem. 10:31). Tak kupowanie, jak i sprzedaż są wzbronione w Szabat. Odkupienie jest celem Szabatu, gdzie ma być zachowane życie (Mark 3:4; Łukasz 6:9) i zbawienia mają odbywać się (Mat. 12:11).

Nauczamy się przestrzegać system Szabatu nie dla tego, że boimy się kary, a dlatego, że kochamy naszego Jedynego i Prawdziwego Boga.

1 Jan 5:3

(3) albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.

Przestrzeganie Szabatów nie jest uciążliwe, ale ma się odbawać w czystości duchowej (Iz. 1:13). Nie powinni się brudzić lub kalać się (Iz. 56:2,4-7).

Izajasz 56:2

(2) Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.

Izajasz 56:4-7

(4) Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, (5) dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. (6) Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, (7) przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Szabat jest przyjemnością, a nie dniem smutku (Izajasz 58:13-14). Będą jej przestrzegać wszyscy, gdy przyjdą się modlić do Pana. Od jednej Nowi do następnej, od jednego Szabatu do drugiego (Iz. 66:23).

W Szabat nie powinno dźwigać ciężary, i żadne z nich nie mogą być dostarczone do Jerozolimy (Er.17:21). Bądź radosny w Szabat i przynoś go w dom Pana. Nie wynoś z domu żadnych ciężarów w Szabat (Er.17:22), pokazując, że praca, powiązany z własnością , również jest wzbroniona. Ma być to święte.

Chrystus był bardziej wielki, niż Kościół, jak my jesteśmy bardziej wielkimi, niż Kościół materialny, ponieważ jesteśmy Kościołem (2 Kor.6:16), i Kościół był zrobiony dla nas (Mr.2:27).

Również powinniśmy przestrzegać Szabaty jako przygotowanie dla domu, którym powinniśmy byś dla Boga. Stosuje się to całej ludzkości, i zostało dane Izraelowi jako test (Wyjścia 16:18).

Szabat - to warunek wstępny dla dziedziczenia królestwa Izraela, w przypadku, gdy przez bramę miasta nie przenosi się żadny ładunek. Na tronie Dawida powinni się znajdować królowie i książę. Ale gdy ostrzeżenie to nie będzie przyjęte pod uwagę, miasto zostanie zniszczone ogniem (Er.17:27). Poganin będzie wyśmiewać Szabaty w nieszczęśliwe dla niego dni. Więc Szabat - to znak i źródło pogardy do nieszczęścia tych, kto żyje w domu Pana. Za zniewagę Szabatu poniesie karę Jego gniewu król i kapłan (Lamentacje Jerem. 2:6).

Szabaty są przeznaczone do radości i zabawy. Ale jako kara radość Szabatu została usunięta (Os.2:11).

W sobotę trzeba zachowywać się prawidłowo. Trzeba czekać jej końca dla tego, żeby zaczynać działalność, ponieważ ma być przestrzegana w uczciwości i ofiarowaniu (Am.8:5). Czyniąc dobro i usuwając wady bądź zawsze świadomy (Łk. 13:10-16).

Ponieważ w Szabat jest zgodnym z prawem robić obrzezanie, także zgodnym z prawem będzie napełniać swoje serce darem i siłą Ducha. Wydajcie wyrok sprawiedliwy, za pomocą dobra, które robicie w Szabat (Jan 7:12-24).

Izajasz 56:2

(2) Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.

Błogosławieni są ci, co przestrzegają system Szabatu, a o tych, kto go znieważa czytamy:

Jeremiasz !0:21

(21) Tak, pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana, dlatego się im nie poszczęściło, a cała ich trzoda uległa rozproszeniu.

W czasy po Mesjaszu potrzebujemy chrztu w dorosłym wieku dla wchodzenia Ducha Świętego i odnowienia Testamentu.

Obowiązki co do przestrzegania Szabatu zostają.

Do Hebrajczyków 4:9-11

(9) A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. (10) Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. (11) Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.

Odpoczynek w Szabat zostaje! My, którzy byli chrzczone duchowym Izraelem, i którzy odnowili testament z naszym Bogiem, będziemy go przestrzegać.

Wyjścia 31:12-18

(12) Potem tak rzekł Pan do Mojżesza: (13) Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was uświęcam. (14) Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. (15) Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. (16) Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. (17) To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. (18) Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.

Gdy przyjdzie Jego dobry czas, Bóg będzie wymagał od narodów i każdego człowieka osobiście być kapłanami i Lewitami. Wszyscy i każdy przyjdą oddać Jemu cześć na siódmy dzień Szabatu.

Izajasz 66:18-23

(18) A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. (19) Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. (20) Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyni (21) Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan. (22) Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. (23) Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi Pan.

Zastosowanie

Siódmy dzień Szabatu ma być przestrzegany (Wyjścia 20:8-11; Powt. Prawa 5:12-15) jako usilne przykazanie Pana i jedno z jedno z dziesięciu przykazań. Są to niezłomne zasady dla wszystkich ludzi na zawsze. Szabat jest święty. Każdy, kto go znieważa umiera, lub jest deportowany (Wyjścia 31:14-15). Siódmy dzień Szabatu pozostaje dla zwolenników odnowionego testamentu (do Heb. 4:9). Siódmy dzień zaczyna się w końcu szóstego dnia tygodnia, naszego piętku, w jej końcu z nadejściem zmroku. Trwa on od zachodu do zachodu (Kapł. 23:23). Jest wiecznym nakazem ludziom Izraela i wiecznym znakiem między nimi a Bogiem jako stwórcą (Ez.31:15-16). Duchowy Izrael składa się ze wszystkich Chrześcijan. Jest to bezterminowa umowa między ludźmi Izraela i wszyscy nie żydzi powinni w końcu wejść do narodu Izraela. Karą za znieważanie Szabatu jest śmierć, wynikająca od pozbawienia Ducha Swiętego i przeniesienie do drugiego Zmartwychwstania (Apok. 20:5).

Szabat - to przyjemność, co czci się jako dzień Pana. Nie jest to dzień leniwego nieróbstwa, lecz święta msza (Iz. 58:13-14). W ten dzień nie można robić żadnej roboty (Er. 17:21-22), żadnych zakupów (Nehem. 10:31), żadnych sprzedaży (Nehem. 13:15).

Nowi

Izajasz 66: 22-23

(22) Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. (23) Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi Pan.

 

Kazano ludziom oddawać cześć Bogu w siódmy dzień Szabatu, a także pod czas Nowi (patrz również Ez. 46:6, 9-10).

Ezechiela 46:1-3

(1) Tak mówi Pan Bóg: Brama dziedzińca wewnętrznego, zwrócona ku wschodowi, winna być przez sześć dni tygodnia zamknięta, natomiast w dniu szabatu winna być otwarta; także w czasie nowiu winna być otwarta. (2) Władca winien przyjść od zewnątrz przez przedsionek bramy i zatrzymać się u skraju bramy. Następnie kapłani winni złożyć jego całopalenie i ofiarę pojednania, on zaś sam winien modlić się na progu bramy, a następnie wyjść; brama zaś winna być zamknięta aż do wieczora. (3) Również i ludność kraju winna u przedsionka bramy oddać pokłon Panu w dni szabatu i w czasie nowiu. (1) Tak mówi Pan Bóg: Brama dziedzińca wewnętrznego, zwrócona ku wschodowi, winna być przez sześć dni tygodnia zamknięta, natomiast w dniu szabatu winna być otwarta; także w czasie nowiu winna być otwarta. (2) Władca winien przyjść od zewnątrz przez przedsionek bramy i zatrzymać się u skraju bramy. Następnie kapłani winni złożyć jego całopalenie i ofiarę pojednania, on zaś sam winien modlić się na progu bramy, a następnie wyjść; brama zaś winna być zamknięta aż do wieczora. (3) Również i ludność kraju winna u przedsionka bramy oddać pokłon Panu w dni szabatu i w czasie nowiu. (4)

Ofiara Nowi jest nawet większa od ofiary Szabatu (Ez. 46:4,6). Nie istnieje między nimi różnicy. Oba te dni są święte i pod czas nich nie odbywa się handel.

Ważność ofiar, związanych z Nowiami ma stosunek z Kościołem i Pocztem Izraela. Jeżeli nie przestrzegać Nowi nie jest możliwe zrozumieć Kalendarz Boga (patrz pracę Kalendarz Boga (156)). Współczesny kalendarz żydowski ni jest dokładny i przeszkadza odnowieniu. Do tego czasu, póki Kalendarz Pana nie będzie odnowiony, Swięta i Nowi będą obchodzone w błędne dni i takim czynem odnowienie zatrzymuje się. Tylko za pomocą odnowienia Nowi można zabezpieczyć prawidłowe obchodzenie i rozumienie Kalendarza i Świąt.

W Księdze Liczb 10:10Nowi są jednym z pomników Pana.

Liczb 10:10

(10) Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych będziecie dąć w trąby; one będą przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz.

Pan Bóg wasz - to Jehowa, wasz Elohim. Ofiary zostali uzupełnione w Chrystusie. Szabaty, Nowi nie były skasowane. Święto Nowi było podtrzymywane jak miasto Szabat lub święty Szabat. Zostały złożone ofiary, jak widzimy wyżej, jako przypominanie.

Liczb 28:11-15

(11) Każdego pierwszego dnia waszego miesiąca macie złożyć Panu na całopalenie: dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt bez skazy. (12) Do każdego cielca dodacie trzy dziesiąte [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą jako ofiarę z pokarmów i do barana - dwie dziesiąte [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę z pokarmów; (13) dalej, do każdego jagnięcia jako ofiarę z pokarmów jedną dziesiątą [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą; wszystko jako ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana. (14) Przynależną ofiarą z płynów będzie pół hinu wina na cielca, jedna trzecia - na barana i jedna czwarta - na jagnię. To jest ofiara podczas nowiu księżyca, którą co miesiąc przez wszystkie miesiące roku macie składać. (15) Wreszcie, poza stałą ofiarą całopalną i należącą do niej ofiarą z płynów, winien być złożony Panu w ofierze kozioł jako ofiara przebłagalna.

Znamy z tego tekstu, że trzeba obchodzić Nowi co miesiąc w ciągu całego roku. Te same wymagania są przedstawione do Nowi, co i do innych Świąt i Szabatów.

Nowi znajdują się po środku między Szabatami i świętami.

Księga Ezdrasza również zaznacza, że Nowi zostali odnowione. Oba główne odnowienia zawierają odnowienie Nowi.

Ezdrasz 3:5

(5) Następnie - oprócz całopalenia nieustającego - składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana.

Nów - to początek lub pierwszy dzień miesiąca (Liczb 10:10; 28:11). Kalendarz Księżycowy - to znak Świętych ludzi. W swoich notatkach do Księgi Wyjścia 12:2 Mekilta twierdzi, że "nacji" są uważane słońcem, ale Izrael księżycem (Psalmów 104:19). W Szabat i Nowi powinniśmy odpoczywać, jak czytamy w Księdze Amosa 8:5. Był to dzień radości. Zabawa, co przed tym była obecna w Dniach Swiętych, Nowiach i Szabatach została zlikwidowana.

Ozeasz 2:11

(11) Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej chwili i swój moszcz we właściwej porze, odejmę moją wełnę i len, co miały okryć jej nagość.

To się zdarzyło z powodu niewiary oraz bałwochwalstwa. Bóg niszczy swoich ludzi, ponieważ nie przestrzegają oni Jego praw. Więc on niszczy bogactwa narodu.

Ozeasz 2:12

(12) Potem obnażę ją przed oczami kochanków, i nikt jej nie wyrwie Mi z ręki.

Księga Rodzaju 1:14 mówi, że Bóg oświetla niebiosa, określając dzień i noc, oraz pory roku. Nowi wyznaczają kolejność i terminy świąt, oraz logicznie poprzedzają Szabat, który stanowi akt zakończenia jako siódmy dzień , gdy księżyce zaczynają się od czwartego dnia. Pioruny przeznaczone dla oddzielenia światła od ciemności (Rodzaju 1:18). Księżyc demonstruje świat z ciemnością, która nim rządzi. Dla przedstawienia Chrystusa wykorzystuje się słońce.

Strach jest przypominaniem Praw Boga. Szabaty i Nowi są jednakowo traktowane co do działalności. Handel jest zabroniony tak pod czas Nowi, jak i Szabatu.

Amos 4:4-6

(4) Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej; przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny! (5) Nawet chleb kwaszony spalajcie na ofiarę pochwalną i nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela - wyrocznia Pana Boga. (6) To Ja sprowadziłem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.

Istnieje dwanaście miesięcy, oraz trzynasty lub uzupełniający, który jest dodawany siedem raz w każdym dziewiętnastoletnim cyklu roku. Kalendarz, ustalony Bogiem ustała się zgodnie z ciałami niebieskimi. Ruch oraz pozycja ciał niebieskich są zasadniczym czynnikiem kalendarza. Pozycja ta rozwija się w Biblii, i jest główną dla Prawa.

Psalmów 104:19

Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał;

Słońce poznało swój zachod.

Więc właśnie księżyc jest czynnikiem decydującym, a nie słońce. Słońce - tylko dla dnia i jest punktem odliczenia początku roku od równonocy w Księdze Wyjścia 34:22 (fek - oo- faw) lub (tekquphah),co znaczy:

  1. koło, łańcuch czasu lub kosmosu, zwrot
  2. w łańcuchu (jako przysłówek)

Dla Izraela i dla wszystkich ludzi półkuli północnej przesilenie zimowe trafia na grudzień, gdy słońce sięga skrajnego południowego punktu szerokości. W ten czas mamy najkrótszy dzień, z reguły 21 grudnia. Przesilenie letnie - to okres w czerwcu, kiedy słońce sięga skrajnego punktu północnego. Wtedy mamy najdłuższy dzień, z reguły 21 czerwca.

Równonoc wiosenna - to czas w marcu, kiedy słońce przecina równik, posuwając się z półkuli południowej do północnej. Wtedy dzień i noc mają jednakową długotrwałość.

Zdarza się to zwykłe około 20 marca. Równonoc jesienna - czas we wrześniu, kiedy słońce przecina równik, przesuwając się z półkuli północnej do południowej. Dzień i noc są prawie równe. Zwykłe to się zdarza 22 września. Rok zwrotnikowy składa się z 365.24219 dni, miesiąc synodalny - z 29.53057 dni. Dziewiętnaście zwrotnikowych lat odpowiadają całej liczbie synodalnych miesięcy. Faktyczna długotrwałość szczególnego roku może się odróżnić na parę minut z powodu wpływu siły grawitacji innych planet. Podobnie może zmieniać się czas między dwoma Nowiami w zależności od szeregu czynników, łącznie ze zmianami siły grawitacyjnej, pochodzącej od słońca oraz orbitalnego nachylania się księżyca.

Pełny cykl składa się z dziewiętnastu lat.

Zastosowanie

Prawo wymaga przestrzegania Nowi (Liczb 10:10; 28:11-15; 1 Kr. 23:31; 2 Kr. 2:4; 8:13, 31:3). W ciągu tego czasu, jak i w Szabaty, handel wstrzymuję się (Am. 8:5). Izrael przestrzegał Nowi (Iz. 1:13-14; Ezdr. 3:5; Nehem. 10:33; Psałmów 81:3; Oz. 2:11)

Także, jak to robił Kościół w ciągu tysiąc leć. Kościół szanował Nowi tak samo, jak Szabaty i Dni Święte (Kol. 2:16). Nowi będą przestrzegane w odnowieniu pod czas panowania Mesjasza (Iz. 66:23; Ez. 45:17, 46:1,3,6) jako Szabaty, ale mamy przestrzegać je już teraz. Przestrzeganie Nowi jest obowiązkowe nawet przed Dniami Świętymi, które są ustalone jako określone dni.

Święte Dni i Święta.

Coroczne Święte Dni odnajdujemy w Księdze Kapłańskiej 23:1-44, Liczb 28:16-29; 35 i w Powtórnym Prawie 16:1-16. Te coroczne Święte Dni - obowiązkowe dni świętej służby (Kapł. 23:4). Są to pamiętne dni (Kapł. 23:43) i wcielają oni plan zbawienia Pana.

Siedem corocznych Świętych Dni to: Pascha Żydowska (Kapł. 23:7; Liczb 28:18); Ostatni dzień Niekwaszonych Chlebów (Kapł. 23:8, Liczb 28:25); Pięćdziesiątnica (Kapł. 23:21; Liczb 28:26); Trąby (Kapł. 23:23; Liczb 29:1); Kuczki (Kapł. 23:35; Liczb 29:12); Ostatni Wielki Dzień (Kapłańska 23:36; Liczb 29:35).

Istnieje trzy corocznych Święta (Wyjścia 23:14). Termin jest ustalony lub fiksowany (Ez. 3:5, Nehem. 10:33). Pochodzi to od słowa mov`ed, co znaczy "czas wyznaczony", który nie może być odłożony.

Pierwsze z koleii - święto Przaśników, które składa się z dwóch Świętych Dni, Paschy na piętnasty dzień, a także ostatniego dnia Przaśników na dwudziesty pierwszy dzień pierwszego miesiąca lub Nisana.

Drugim jest święto Urodzaju lub Tygodni, lub Święty Dzień Paschy (Wyjścia 23:16), który jest pięćdziesięciu dniami, następującymi za Wolną Ofiarą w pierwszy dzień tygodnia, naszego zbawienia, w granicach Przaśników.

Trzecim jest święto Kuczek lub Zbiorów (Wyjścia 23:16) po przejściu piętnastu dniej siódmego miesiąca jako Święty Dzień tak samo jak jeden na Ostatni Wielki Dzień, jak ósmy dzień tego Święta.

System dziesięciny związany ze świętami i funkcjonuję z pełnym systemem jubileuszowym.

Powtórnego Prawa 14:22-29

(22) Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi. (23) Będziesz spożywał w obliczu Pana, Boga swego - na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego - dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana, Boga swego. (24) Jeśli daleka będzie twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój, by tam umieścić swe imię - gdy Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił - (25) zamienisz dziesięcinę na srebro, weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój. (26) Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza: większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina. (27) Nie opuścisz też lewity, który jest w twoich murach, bo nie ma on działu ani dziedzictwa z tobą. (28) Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w twych bramach. (29) Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, obcy, sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz.

Ci, co nie są przygotowani do przyjęcia Paschy lub podróżują, powinni ją przyjąć w drugi miesiąc (Liczb 9:6-12; 2 Kr. 30:2-4).

Liczb 9:1-23

(1) W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu mówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj: (2) W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. (3) Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca, o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. (4) Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. (5) Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesiąca, o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. (6) Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu [dotknięcia] zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w owym dni przed Mojżeszem i Aaronem (7) i rzekli do nich: Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu [dotknięcia] zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami? (8) A Mojżesz im odpowiedział: Zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem was rozporządzi. (9) Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza: (10) Tak mów do Izraelitów: Jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien [mimo to] obchodzić Paschę dla Pana. (11) [Ci wszyscy] winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu; powinni wtedy spożywać chleb przaśny i gorzkie zioła. (12) Nie mogą nic zostawić aż do rana ani też żadnej kości łamać; winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu. (13) Kto zaś jest czysty i nie jest w podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. (14) Jeśli jakiś obcy zatrzymał się pośród was i ma obchodzić Paschę dla Pana, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Jedne i te same prawa dotyczą obcych jak też i tubylców. (15) W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. (16) I tak działo się zawsze: obłok okrywał go , a w nocy - jakby blask ognia. (17) Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie się zatrzymał, rozbijali go znowu. (18) Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak długo obłok spoczywał na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu. (19) Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu. (20) Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem; wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Pana i na tenże rozkaz go zwijali. (21) Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił; wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc; skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. (22) Jeśli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej - gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu; skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. (23) Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazów Pana, danych przez Mojżesza.

Dla każdego jest ważnym przestrzegać Paschę, i nawet cudzoziemcy, co żyją w Izraelu, powinni obchodzić Paschę (Wyjścia 12:48, 49; Liczb 9:14).

Wyjścia 12:29-51

(29) O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła. (30) I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. (31) I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. (32) Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. (33) I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: Wszyscy pomrzemy. (34) I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło w dzieżach owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach. (35) Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. (36) Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. (37) I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. (38) Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. (39) Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. (40) A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. (41) I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. (42) Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. (43) Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Takie będzie prawo dotyczące Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. (44) Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. (45) Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. (46) W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. (47) Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. (48) Jeśliby cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich potomków jego domu, i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożyw (49) Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was. (50) Wszyscy Izraelici uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. (51) Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów.

Ich zbawienie obejmuję zbawienie Ewangelii, lub całej ludzkości, co będzie brać udział w parafii. Jeżeli byłeś ochrzczony i przyjąłeś Duch Swięty - tym jesteś czysty i obrzezany.

Święto ma być obchodzone w miejscu, wskazanym Bogiem (przez kapłanów)(Powtórnego Prawa16:5-7) i powinno używać niekwaszony chleb (Wyjścia 12:8; 15-20; 12:3, 6; 23:15; Kapłańska 23:6; Liczb 9:11; 28:17; Powt. Prawa 16:3,4; Mr. 14:12; Łk. 22:7; Dzieje 12:3; 1 Kor. 5:8). Karą za ignorowanie przestrzegania święta jest odłączenie od ludzi lub parafii (Liczb 9:13). Przepisy są jednakowe tak dla cudzoziemców, jak i dla rodaków (Liczb 9:14).

(5) Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój, (6) lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia - tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu. (7) Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów.

Prawo Księgi Powtórnego Prawa 16:5 było powodem tego, że Chrystus posłał uczniów odnaleźć pokój, opisany w Ewangelii wg. Mateusza 26:17-19

(17) W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? (18) On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. (19) Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

W falowej wiązce ofiary znak Jony wymaga, żeby był on spełniony dokładnie we wszystkich stadium. Pierwszym stadium jest to, że Chrystus znajdował się w grobie w ciągu trzech dni i trzech nocy, nie mniej i nie więcej. Również został wskrzeszony przed ranem pierwszego dnia tygodnia, który szedł za Szabatem, ponieważ był falą lub ofiarną wiązką, która była pierwszopłodem wszystkich urodzajów (Wyjścia 29:24-27; również patrz Kapłańska 7:30, 34; 8:27, 29, 9:21; 10:14, 15; 14:12, 24; 23:11-20; Liczb 5:25; 6:20; 18:11, 18).

Wyjścia 29:24-27

(24) Wszystko to położysz na dłonie Aarona i na dłonie jego synów, i wykonasz gest kołysania przed Panem. (25) Weźmiesz to potem z ich rąk i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem jako miłą woń przed Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana. (26) I weźmiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wyświęcenie Aarona, i wykonasz nim gest kołysania, i przypadnie on tobie w udziale. (27) I jako rzecz świętą oddzielisz mostek kołysany i łopatkę podnoszoną, i to, co było kołysane, i co było podnoszone z barana jako ofiary wyświęcenia oraz co się należy Aaronowi i co się należy jego synom.

Fala wiązki tradycyjnie była proponowana o 9 rano lub o trzeciej. Oczekiwał na wstąpienie i to było powodem tego, że Chrystus powiedział Marii, gdy przyszła do niego: "nie trzymaj mnie".

Jan 20:1, 15-17

(1) A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. (15) Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. (16) Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. (17) Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich bracii powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.

Pierwszy dzień tygodnia, lub Niedzielna Ofiara Falowej Wiązki, nie jest dniem świętym, ale ma być przestrzegana, ponieważ od niej robi się odliczenie do Pięćdziesiątnicy. Tak Pięćdziesiątnica, jak i pierwszy dzień Namiotów znajdują się na astronomicznych Nowiach, to znaczy, że są zależne od cyklów księżyca. Ale ni Trąby, ni Oczyszczenie nie są częścią święta, który włącza system ofiary.

W roku istnieje trzy święta.

Wyjścia 23:14

(14) Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku.

Są opisane w:

Powtórnego Prawa 16:16

(16) Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami.

Ci, którzy są obecni w święto, nie mogą przyjść z pustymi rękoma.

Powtórnego Prawa 16:17

(17) A dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga twego, jakim cię obdarzy.

W roku istnieje trzy momenty dla składania ofiar. Powinny być składane na początku, to znaczy do rana pierwszego dnia każdego z trzech świąt.

Wyjścia 23:18

(18) Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej świątecznej ofiary.

Chrześcijaństwo nie wymaga składania ofiar każdego Swiętego Dnia, lub służbę niedzielną. Dobrowolne ofiarowanie znajduje się między człowiekiem a Bogiem i może odbywać się w jakikolwiek czas, ale nie jest obowiązkowe.

Trąby są nazywane Uroczystym Szabatem i Świętym Zwołaniem (Kapłańska 23:24). Przebłaganie nazywa się Szabatycznym Szabatem i Zwołaniem Świętym (Kapł. 23:27-31). Oba są nazywane świętymi dniami, a nie świętami.

Księga Liczb 10:10 podaje przykład, kiedy trąbią w Trąby. Zdarza się to pod czas wszystkich Nowi i wszystkich dni świętych, oraz Szabatów, kiedy są spalane ofiary i zwykłe. Biblijne Święte Dni oraz Święta znajdujemy w Księdze Kapłańskiej 23 i tam że znajdujemy pełne ich określenie. Księga Wyjścia 23 kontynuuje 20 wiersz, a wiersz 23 Księgi Kapłańskiej dopełnia Księgę Wyjścia. Księga Liczb 15, 28, 29 wzmacnia je obie łącznie z tekstem o Nowiach. Dalsze powtórzenie oraz wzmacnianie dzieje się w Księdze Powtórnego Prawa 5 oraz 14.

Siła Chrystusa w sile przestrzegania prawa w Duchu Świętym, a znaczy w miłosierdziu. Chrystus przestrzegał wszystkie Szabaty, Nowi oraz święta. Kościół apostolski również przestrzegał Szabaty, Nowi oraz Swięta (Kol. 2:16), jak to robił Kościół w ciągu dwu tysięcy lat. W Tysiącleciu narody również będą przestrzegali Szabaty, Nowi oraz Święta (Iz. 66:23; Zach. 14:16-19).

Związek między świętami a ofiarami, zaznaczony w Księdze Powtórnego Prawa 12:8-12 został zniszczony razem ze związkiem między ofiarami i cotygodniowymi Szabatami. Nie można łączyć kalendarz a święta, oraz prawo ofiary bez używania podobnej koncepcji do wszystkich innych komponentów prawa, łącznie z szabatem. Cały system rządu Boga został zwolniony od systemu ofiarnego, łącznie z Szabatem i systemem Swiętych Dni. Pascha była przedstawiona ludziom jeszcze przed tym, jak było dane prawo na górze Synaj. Chrystus jest ofiarą paschalną i żadne zwierze nie może być teraz złożone w ofierze, żeby pokryć nasze grzechy.

Cały proces przedstawienia wybranych w Chrześcijaństwie jest określony zgodnością Ducha Świętego, co odbędzie się przed ogólnym zbawieniem. Dni Święte nie mogą być skasowane, dopóki plan nie zakończy się Ostatnim Wielkim Dniem. Każde święto stanowi część planu Boga, który nadal jest realizowany. Zgodnie z określeniem systemy urodzaju one są nadal pełne oraz obowiązujące. Prawo było cieniem wszystkiego, co miało nastąpić (Heb. 10:10). Cień pokazuje realność; ona nie jest oderwana od niej.

Cień specjalnie była związana z ofiarą (Heb. 10:1-10), a nie ze świętami.

Biblia mówi, że zniesławiają święta ci, co wyrzekają się siebie dla korzyści do błędu Balaama i zagłady w powstaniu Koraga (Judasz 11-12). Inaczej oni uczą za zapłatę i przekręcają święta oraz pojmowanie prawa i Pisma świętego. Nie zawierają oni ni światła (Iz. 8:20), ni zorzy. Są dwukrotnie martwi. Ludzi ci, pozbawione Ducha przedstawieją ten rozdział, co będzie realizowany w dni ostatnie (Judasz 19). Powstanie Koracha jest takim czynem, częścią procesu, który jest skierowany przeciwko słowu Boga.

Wybrani są sądzeni według ich znania Jedynego Prawdziwego Boga. Więc rozumienie Boga (Er. 9:22) i prawa wzmacniają rozum i serce.

Ale pytanie nie o Szabacie lub Świętach, lub Prawie. Polega ono na tym, że Bóg Ojciec jest Jedynym Prawdziwym Bogiem (Jan 17:3; 1 Jan 5:20) i że tylko on jest wieczny (1 Tym. 6:16).

Można przestrzegać Szabat, ale być heretykiem. Jeżeli tego nie rozumiecie, zostaniecie wygnani z wybrańców oraz będziecie pozostawać w kłamstwie (2 Tes. 2:11). Marshall przetłumaczył ten cytat z biblii jak "będą wierzyli w kłamstwo". Nie są w stanie pomóc sobie więcej. Nie potrafią zrozumieć swój błąd, nawet jeżeli będą chcieli. Plan oraz ceł Boga są wyrażone w strukturze oraz kolejności świąt, ustalonych według przepisów biblijnych.

Współczesne Chrześcijaństwo nie przestrzega tych świąt, a znaczy nie jest skierowane na rozumienie planu biblijnego. Współczesne kościoły lekceważą zasady biblijne, które są skierowane na ochronę społeczeństwa.

Prawo, co dotyczy świąt jest przedstawione w czterech częściach, zaczynając od Wyjścia, i do Powtórnego Prawa. Pierwsze wspomnienie odnajdujemy w Księdze Wyjścia w wielu rozdziałach. Wyjścia 20 opowiada o Dziecięciu Przykazaniach, które się powtarzają w Powtórnym Prawie 5. Wyjścia 21 opowiada o problemach ślubu i gospodarstwa domowego, a także odpowiedzialności rodzinnej, co poszerza dzieje przykazań na wszystkie rodzaje spółek. Wyjścia 22 opowiada o prawach własności, oraz obowiązkach co do niej zgodnie z przykazaniami. Wyjścia 23 o fałszywym świadectwie oraz szacunku dla człowieka. Wyjścia 23:10 odkrywa znaczenie i wykorzystanie czwartego przykazania. Dotyczy nie tylko niedzieli, ale odejmuje Jubileusz oraz system Szabatu. Wyjścia 12 opowiada o Pasce.

To były święta Boga, nazywane przez niego Moje święta (Kapłańska 23:2). W Kapłańskiej 23 i w drugiej księdze Kronik 2:4 jak święta Pana. W Księdze Liczb 15:3 i 29:39 również jest używany termin wasze święta. W księdze Izajasza 1:14 i 5:12 nazwa ich święta była wykorzystana w następującym znaczeniu negatywnym. Święta nie miały wiecznego lub ziemnego pochodzenia. Nie mogli oni zostać logicznie zmienione lub zlikwidowane, dopóki nie zostanie zmieniony lzb zlikwidowany Plan Zbawienia, który oni przedstawiają.

(2) Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! (3) Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach. (4) Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. (5) W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. (6) A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. (7) Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (8) Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. (9) Potem Pan powiedział do Mojżesza: (10) Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. (11) On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. (12) W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, (13) wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana, a także ofiarę płynną - ćwierć hinu wina. (14) Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. (15) I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, (16) aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. (17) Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla Pana. (18) Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem baranków bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany. One będą ofiarą całopalną dla Pana razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla Pana. (19) Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną. (20) Kapłan wykona nimi przed Panem gest kołysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona Panu, przeznaczona dla kapłana. (21) Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. (22) Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (23) Następnie Pan powiedział do Mojżesza: (24) Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie. (25) Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Pana. (26) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (27) Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. (28) W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. (29) Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. (30) Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. (31) Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. (32) Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. (33) Po czym Pan powiedział do Mojżesza: (34) Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. (35) Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (36) Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. (37) To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, (38) niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Pana. (39) Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. (40) Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. (41) Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. (42) Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, (43) aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (44) Mojżesz ogłosił Izraelitom o czasach świętych dla Pana.

Niewątpliwie Mesjasz stanowił podstawową oraz ważną część urodzaju Boga, jak to jest odtwarzane Paschą i Falową, lub Wiązkową Ofiarą. Ale miał on przed - istnienie jako Elohim Izraela, podporządkowany swemu Elohimu, którym był Eloej. Właśnie on dał prawo Mojżeszowi, rozmawiając z nim twarzą w twarz.

Mojżesz nie rozmawiał z Bogiem (Ojcem jak Eloa lub Teon). Jan wyraźnie wskazuje, że nikt i nigdy nie widział Boga (Jan 1:18). Był to Elohim, nazywany Aniołam Obecności lub Aniołem Wielkiego Pocztu (Isa 9:6 LXX).

Święta zostali dane Chrystusowi Bogiem, i Chrystus je wprowadził i utwierdził wśród wybrańców, i w końcu wśród narodów. Księga Liczb 28 i 29 podaje jedynie poprawny spis codziennych, comiesięcznych, oraz corocznych ofiar oraz darów.

Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj oraz jutro (Heb. 13:8). Bóg jest niezmienny (Mal.3:6; Jak. 1:17).

Takim czynem nie odbywa się zmian, co również dotyczy i świętych dni, danych ludzkości prawem, które także się nie zmieniają.

Święte dni, Święta, Nowi oraz Szabaty umyślnie są podane wątpliwości. Proroctwo to, które sam Bóg dał poprzez swoich proroków. Bóg mówił poprzez proroka Amosa i porównywał Izrael ostatnich dni z koszem dojrzałych owoców (Am. 8:1).

Głównym elementem jest niepodporządkowanie się Bogu. Karą za to służy to, że Szabaty oraz święta są wypełnione smutkiem.

To łączy się z niemożliwością słyszeć głos Jehowy (Am. 8:11-14), co jest rezultatem niezdolności zrozumieć naturę Jedynego Prawdziwego Boga (Jan 17:3, 1 Jan 5:20), z powodu czego i jest karana ludzkość (Os. 8:5-9). Nawet demony wiedzą, że Bóg - jedyny i wszechmogący (Jak. 2:19).

Wielkie Prawo Boże zostało napisane dla izraelitów, ponieważ uważali go obcym, z powodu naruszenia nimi pierwszego przykazania szybko powiększającego się grzechu w oddawaniu czci (Os. 8:11-12).

Cały rozdział 6 Ewangelii jest wypełniony symbolizmem, który opisuje przygotowanie do Paschy i jej obchodzenie. W każdym zdaniu tego rozdziału zawiera się specjalne znaczenie, w którym się mówi o tym, jak każdy powinien przygotowywać się do jego przeznaczenia, jego miejscu wśród wybranych, oraz ich miejscu wśród plemion, jako część 144,000 i mnóstwa pod kierownictwem dwunastu apostoli jako sędziów plemion.

Jan 6:53-54

(53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

Istnieje trzy warunki życia wiecznego. Nie są oni wprost związane z kolacją Pana. Pierwsze dwa są wspomniane w Ewangelii wg. Jana 17:3.

Pierwszy: (3) A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Drugi: wiara w Jezusa Chrystusa w świetle nauki o Jedynym Prawdziwym Bogu (Jan 6:53-54).

Trzecim warunkiem życia wiecznego jest udział w Paschę oraz jedzenie ciała i krwi Jezusa Chrystusa (Jan 6:53-54).

To są właśnie te warunki, które są niezbędne dla życia wiecznego. Wszystkie są połączone z posłuszeństwem. Posłuszeństwem Jedynemu Prawdziwemu Bogowi, przestrzeganiem Jego przykazań. Święci - to ci, co przestrzegają przykazania (Apok. 3:10; 12:17; 14:12). Nieprzestrzeganie prawa powoduje przekleństwo.

Do Rzymian 2:27

I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo.

Przestrzeganie przykazań - to niezbędny warunek odnowienia Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie możecie wstąpić do Królestwa Boga, a znaczy mieć życie wieczne, dla którego są niezbędne trzy wymienionych warunki. Również powinniście wykazywać posłuszeństwo. Jeżeli nie bierzecie udział w ceremonii, to nie jesteście jedną częścią Jezusa Chrystusa (Jan 13:8).

Pierwsza ceremonia Wieczerzy Pana - to akt mycia nóg. Mycie nóg było dokonywane w celu okazania serdeczności po przyjściu gościa. Zwykłe ludzi się myli, ale potem szli ulicami, i po umyciu nóg czuli się bardziej z komfortem. Specjalnie przeznaczone sługi dokonywali to umycie. Gość otrzymywał ręcznik oraz dzban z wodą. Takie mycie odbywało się od razu po przyjściu lub przed początkiem jedzenia.

Jan 13:6-8

(6) Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? (7) Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. (8) Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję,

nie będziesz miał udziału ze Mną.

Z pewnością wszyscy znamy te słowa. Piotr nie chciał, żeby on mył jego nogi, jak on chciał. Nie rozumiał, że Kapłan Najwyższy po raz pierwszy szedł w szatach z płótna dla pokuty i ofiary. Powinno się odbyć dwa przyjścia Mesjasza. Pierwsze w szatach z płótna, a drugie - w ubraniu króla. On chciał, żeby Jezus Chrystus siedział na tronie króli i rządził światem także, jak to robili królowie, ale z Jerozolimy.

Piotr mówił: "nie będziesz myć moich nóg". Powinniśmy pozwolić umyć swoi nogi, pozwalając symboliczne umycie naszych żyć Chrystusem, oczywiście jeżeli chcemy przebywać w Jego Królestwie. Jeżeli to zrobimy, otrzymamy w spadku Królestwo, jak otrzymał On. Piotr rozumiał konieczność aktu umycia, ale nie rozumiał jego sensu.

Jan 13:9-11

(9) Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. (10) Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.

Powinniśmy myć tylko nogi, ponieważ byliśmy pewnego raz umyte w chrztu i dlatego jesteśmy czyste na zawsze. Powinniśmy dokonywać umycie nóg tylko przed Wieczerzą Pana.

Rok za rokiem zbieramy grzechy, często nawet nie wiedząc o tym. To znaczy w miarę tego jak idziemy po życiu potrzebujemy odnowienia chrztu. Potrzebujemy odświeżyć umycie. Symbolicznie możemy to zrobić myjąc nasze nogi. W Ewangelii wg. Jana jeszcze raz idzie mowa o tym.

Jan 13:12-17

(12) A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (13) Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. (14) Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. (15) Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (16) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. (17) Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

Słowa te potwierdzają ten symbolizm, o którym powinniśmy znać.

Bóg i Nauczyciel mył nogi swoim uczniom, co i my powinniśmy robić sobie nawzajem, jak polecał Chrystus. Powinniśmy to robić co roku czternastego dnia pierwszego miesiąca. Dzień ten nie jest święty, ale świętą jest noc, kiedy o zdradzili, i w którą powinniśmy jeść chleb i pić wino, żeby otrzymać życie wieczne.

Jan 6:53-56

(53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

 

1 list do Koryntian 11:23-28

(23) Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. (24) Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. (25) Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. (26) Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach (27) w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, (28) nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły.

To trwa w dalszym ciągu na Paschę i dni Przaśników. Początek Pięćdziesiątnicy odliczamy od Falowej Wiązki. Pięćdziesiątnica znaczy "policz do pięćdziesięciu". Tak na falową Wiązkę jak i na Pięćdziesiątnicę nabożeństwo odprawia się o trzeciej godzinie lub o 9.00 rano. Pięćdziesiątnica - to urodzaj pierwopłodów i duchowe oczekiwanie ludzkiego urodzaju.

Odbywa się to w period cyklu siedmiu corocznych Szabatów ziemskich i trwa do roku Jubileuszowego. Takie zakończenie siedmiu pełnych tygodni lub pełnych szabatów przed Pięśdziesiątnicą oraz siedmioletni cykl siedmiokrotnie powtórzony przed Jubileuszem jest ważne.

Zastosowanie

O corocznych dniach Świętych idzie mowa w Księgach Kapłańskiej 23:1-44, Powtórnego Prawa 16:1-16 oraz Liczb 28 i 29. Te coroczne Dni Święte odtwarzają plan Zbawienia. Są obowiązkowe i mają specjalne wymagania co do ich przestrzegania, jako znaki między Bogiem a Jego ludźmi. Dzień Święty jest także ważny, jak i Szabat. Istnieje trzy corocznych święta, które są zapisane w Księdze Wyjścia 23:14. Ofiary mają być przynoszone do rana pierwszego dnia każdego święta, o czym czytamy w Księdze Wyjścia 23:18; Powtórnego Prawa 16:16-17; 2 Księga Kronik 8:13.

Wieczerza Pana nie jest dniem świętym, ale poprzedza Święto Przaśników. Trzeba go przestrzegać, żeby otrzymać życie wieczne w pierwszym Zmartwychwstaniu (Jan 6:53-54). Jako święto przestrzega się Pięćdziesiątnica (Wyjścia 34:22; Powt. Prawa 16:10, 16). Święto Kuczek ma być przestrzegane, pozwalając wszystkim słuchać i się uczyć (Kapł.23:34; Powt. Prawa 16:13, 16; 31:12). Trąby i Dzień Przebłagania są nazywane świętymi Dniami, a nie świętami (Kapł. 23:24,27).

 

Siedmioletni odpoczynek ziemi

Zawiera:

  1. Siódmy rok wyzwolenia z niewoli (Wyjścia 21:2-6, Powt. Prawa 15:12-18).
  2. Przebaczenie długów (Powt. Prawa 15:1-6), oraz
  3. Odpoczynek ziemi (Wyjścia 23:10-11; Kapłańska 25:1-7, 19-24).

Twierdzenia te łączą interesy gospodarcze, środowiska z pytaniami moralności.

Pod czas przyjścia tego siedmioletniego cyklu, nazywanego septenate lub shemittah, powinniśmy na święto Kuczek czytać Prawo Boże.

Powtórnego Prawa 31:10-13

(10) I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, (11) gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela. (12) Zbierz cały naród: mężczyzn, kobiety i dzieci, i cudzoziemców, którzy są w twoich murach, aby słuchając uczyli się bać Pana, Boga waszego, i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego Prawa. (13) Ich synowie, którzy Go jeszcze nie znają, będą słuchać i uczyć się bać Pana, Boga waszego, po wszystkie dni, jak długo żyć będzie w kraju, na przejęcie którego przechodzicie Jordan.

Cały system Prawa Bożego jest skierowany na ochronę plemienni, rodziny oraz każdego człowieka. Jubileusz i jego system dziesięcinny, zakaz robienia długów jest dawno zapomnianą zasadą.

Czytamy Prawo, i ludzi, którzy go nie zrozumieli, mogą go usłyszeć.

Kapłańska 25:23

(23) Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami.

 

Nie znaczy to, że istnieje ziemia, nazywana "ziemią świętą". Ona cała jest boża, a system Jubileuszowy należy całej ludzkości, przynosząc pożytek, gdzie byście nie znajdowali (Powt. Prawa 28:32).

Nie powinniśmy ogłaszać swojej własności na ziemię lub na rzeki.

Ziemia należy Bogu, i jeżeli nie będziemy dawać jej odpoczynek raz na siedem lat, Bóg zaliczy to do naszych wydatków.

Kapłańska 26:34-35

(34) Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. (35) Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście.

Ziemia otrzyma odpoczynek, który nie chcieliśmy jej udzielić, dzięki naszemu przeniesieniu oraz izolacji. Jest to częścią systemu szabatu, który podobnie do siódmego dnia szabatu, nie może być zmieniony lub skasowany. Jaki jest powód tego środku ostatecznego?

(14) Jeżeli zaś nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów,

Nasze zachowanie, także jak i nieprawidłowe wykorzystanie środowiska, może zostać powodem tego, że będziemy wyrzucone z ziemi.

(25) Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. (26) Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. (27) Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona. (28) Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. (29) Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. (30) Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Naruszenie Testamentu, co zawiera naruszenie nie tylko dziesięciu przykazań, powoduje karę.

Kapłańska 26:43

(43) Ale przedtem ziemia będzie opuszczona przez nich i będzie spłacać swoje szabaty przez to, że będzie spustoszona z ich winy, a oni będą spłacać swoje przestępstwo, ponieważ odrzucili moje wyroki i brzydzili się moimi ustawami.

Naruszenie całego Testamentu, co popełnili nasi przodkowie na Synaju (Wyjścia 24:3) ciągnie za sobą karę. Potwierdzamy to z Nim w Duchu pod czas Chrztu oraz życzeniu przestrzegać go, ponieważ kochamy Jednego i Jedynego Boga.

Josephus piszę w książce "Starożytności hebrajczyków", rozdział X, XI:

"Caius Caesar, cesarz drugiego czasu, oddał rozkaz, żeby cały kraj żydów, łącznie z Joppą, składała coroczną daninę za miasto Jerozolimę, łącznie z siódmym, który oni nazywają Rokiem Szabatu, ponieważ w ten czas nie otrzymują owoców swoich drzew, nie obrabiają swoją ziemie i nie składają daninę Sidonu na drugi rok (tego periodu Szabatu) czwartej części tego, co zostało zasiane."

Oni prosili Girkana, syna Aleksandra, zwolnić ich od składania daniny.

Josephus w swojej "Historii Żydów", księga 5, rozdział 4 pisze, że Tacytus skarżył się na to, że na siódmy rok żydów ogarnia lenistwo.

"Ogólnie jest przypuszczane, że oni odpoczywali na siódmy dzień, ponieważ ten dzień przynosił im pierwszy dzień odpoczynku po pracy. Oprócz tego, co siódmy rok oni się robią leniwi, niby otrzymując zadowolenie od leniwego życia."

Zostało nam powiedziane, że to dawne prawo Księgi Kapłańskiej 26:3,4 (2 Kr. 36:21) było zapomniane z powodu niewykorzystania, i że wygnanie Judy kompensuje podobną ignorancje ziemskirgo prawa. Bóg da odpoczynek Swej ziemi, jeżeli my sami tego nie zrobimy.

2 Kronik 36:20-21

(20) Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. (21) I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat.

Jak to zostało obiecane, oni wrócą do ziemi Obiecanej po tym, jak ziemia otrzyma odebrany jej odpoczynek. Wielu z obietnic Boga są mierzone naszym przestrzeganiem Jego prawa. Nie możemy nic zmienić, bazując na twierdzeniach, że znamy lepiej lub na tradycjach ustnych.

U Josephusa widzimy, że w niektórym rodzaju właśnie żydzi zaczęli przestrzegać system szabatu siódmego roku. Ale on nie był przestrzegany we właściwym terminie. Chociaż żydzi co tygodnia przestrzegali szabat, oni nie przestrzegali prawa.

Do Gałatów 6:13

(13) Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie Prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem.

Bóg wszystko robił we właściwym czasie.

Wyjścia 12:41

(41) I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej.

Dla nas lepiej robić to, czego chce Bóg, zgodnie z Jego planem i przestać wykorzystywać nasz własny system, sprzeczny z Jego Prawem, powołanym przynosić nam pomóc.

Jego prawa socjalne i gospodarcze mówią o tym, że każdy powinien otrzymać swoją część prywatnej własności, posiadanie którą jest pełne wiary i wieczne. Za nią nie trzeba płacić. Daje się bezpłatnie.

Ziemia nie może być wiecznie sprzedawana (Kapłańska 25:23), ona wraca do rodziny w roku jubileuszowym. Ziemia zostanie podzielona na części po tym, jak będzie skończona jej ocena spoleczna.

Jozuego 18:1-9

(1) Cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Szilo i wzniesiono tam Namiot Spotkania. Kraj cały był już im poddany. (2) Pozostało jeszcze wśród Izraelitów siedem pokoleń, które nie otrzymały swego dziedzictwa. (3) Rzekł więc Jozue do tych Izraelitów: Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w posiadanie kraju, który dał wam Pan, Bóg waszych ojców? (4) Wybierzcie jednak po trzech mężów z każdego pokolenia, chcę ich wysłać, aby przeszli przez kraj i opisali go mając na względzie [przydzielenie] im dziedzictwa, po czym powrócą do mnie. (5) Podzielą oni kraj na siedem części. Juda pozostanie na swoim dziale na południu, a dom Józefa na swoim dziale północnym. (6) Wy zaś podzielicie kraj na siedem części i opiszecie go, a następnie przyniesiecie do mnie, abym mógł rzucić los dla was wobec Pana, Boga naszego. (7) Lewici nie otrzymają żadnego działu pomiędzy wami, ponieważ kapłaństwo Pańskie będzie ich dziedzictwem; a Gad, Ruben i połowa Manassesa otrzymali swój dział po stronie wschodniej Jordanu, który wyznaczył im Mojżesz, sługa Pana. (8) Ludzie ci przygotowali się do odejścia. Przed wyruszeniem w drogę, by opisać kraj, Jozue dał rozkaz następujący: Idźcie, przejdźcie przez kraj, a opisawszy go, wróćcie do mnie, a wtedy rzucę dla was los przed obliczem Pana w Szilo. (9) Poszli więc ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta według siedmiu działów w księdze, którą przynieśli Jozuemu do obozu w Szilo.

Opis przeznaczenia podziału ziemi trwa w dalszym ciągu.

Jozuego 19:51

(51) Takie są części dziedzictwa, które losem wydzielili kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i książęta rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania. Tak został zakończony podział kraju.

Miasta wygnane zostali dołączone do plemion, co mają prawo dziedziczenia.

Jozuego 20:2-9

(2) Powiesz Izraelitom: wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza; (3) aby tam mógł uciec zabójca, który by zabił człowieka przez nieuwagę, nierozmyślnie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi. (4) Do jednego z tych miast powinien uciec zabójca: zatrzyma się u wejścia i przedstawi swoją sprawę starszym tego miasta. Przyjmą go oni do miasta i wyznaczą mu miejsce, by mógł mieszkać wśród nich. (5) Jeśli mściciel krwi będzie go ścigał, nie wydadzą go w jego ręce, ponieważ nierozmyślnie zabił swego bliźniego, do którego od dawna nie żywił nienawiści. (6) Zabójca powinien pozostać w tym mieście, dopóki nie stanie przed sądem zgromadzenia i aż do śmierci najwyższego kapłana, który w tym czasie będzie sprawował czynności. Wtedy dopiero może zabójca wrócić do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego uciekł. (7) Poświęcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze Judy. (8) Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na pustyni, na płaskowyżu, Beser z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada; Golan w Baszanie, z pokolenia Manassesa. (9) Takie były miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla cudzoziemca mieszkającego wśród nich, aby tam mógł uciec każdy, ktokolwiek przez nieuwagę zabije człowieka, aby nie poniósł śmierci z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.

Lewita również otrzymał ich budynki miejskie oraz wiernych poprzez dzielenie z określonymi rodzinami, mając sprawę z określonymi plemionami (Joz. 21:1-45).

Za to, co daje ziemia są płacone podatki, oprócz tego, co spożywa rodzina. Sama ziemia jest wolna od podatków na własność i wszystkich rodzajów naszych współczesnych systemów podatkowych. Nic, opróc części jedzenia nie jest konfiskowane.

To jest to, co wymagamy od Boga, zamiast tego, żeby żyć według Jego wspaniałych Praw, co niosą swobodę oraz bezpieczeństwo gospodarce.

2 Samuela 8:4-20

(4) Wziął mu też Dawid tysiąc siedemset konnicy i dwadzieścia tysięcy piechoty. Poprzecinał ścięgna skokowe wszystkich koni zaprzęgowych, zostawiając z nich tylko sto zaprzęgów. (5) Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące ludzi spośród Aramejczyków. (6) Potem umieścił Dawid załogi w Aramie damasceńskim, Aramejczycy zaś stali się niewolnikami Dawida, płacącymi daninę. Tak Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. (7) Dawid zabrał też złote uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera, i przeniósł je do Jerozolimy. (8) A z miast Hadadezera, Tebach i Berotaj, zabrał król Dawid również wielką ilość brązu. (9) Gdy usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, (10) posłał syna swego Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem, pokonał go, bo Hadadezer był w wojnie z Tou. Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i brązu. (11) Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów: (12) z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby. (13) Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. (14) I w Edomie pozostawił załogi. Wszyscy więc Edomici stali się niewolnikami Dawida: Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. (15) Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. (16) Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat zaś, syn Achiluda, był pełnomocnikiem, (17) Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli kapłanami, Serejasz zaś był pisarzem. (18) Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami.

Będziemy w niewoli tak pod czas rządu indywidualnego, jak i centralnym systemie rządu z powodu nadmiernego opodatkowania oraz długów władzy, która ma monopol na rynku finansów. Chociaż to jest niewola finansowa, z pewnością może być nazywana niewolą.

Opodatkowanie Boga jest bazowane tylko na corocznej zysku, a nie własności lub środkach do życia. Również nie jest akumulatywnym, powodującym, że w końcu to spada na plecy zwykłego spożywca. Tworzy to podatki na sprzedaż, na towary i na usługi, żadne z których nie jest w stanie podtrzymać system rządowy, co istnieje teraz.

To jest proroctwo.

Przebaczenie długów.

Prawie każdy żyje mając obowiązki finansowe, które powodują niepewność. Socjalny gospodarczy kontrakt Boga zabrania długotrwale długi oraz wprowadza interes wolnego kapitału.

Powtórnego Prawa 15:1-16

(1) Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. (2) Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.

Teraz wszystkie długi wśród wybrańców powinni być przebaczone w siódmym roku. Przebaczenie jest pełną zgodą na to, żeby człowiek, który pożyczał pieniądze wrócił je w tej samej wielkości, to znaczy bezprocentowo.

(3) Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka. (4) Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie, (5) jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.

Możemy inkasować długi, zrobione tymi, którzy nie są wybranymi, i jeżeli prawo to będzie prawidłowo przestrzegane, wśród nas nie będzie biednych.

(6) Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.

Nasze podporządkowanie temu socjalno- gospodarczemu systemowi przyniesie nam błogosławienie oraz obronę.

(7) Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, (8) lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba.

Prawo, o którym idzie mowa zabrania robienie oraz opłatę długów długoterminowych, będąc jedynym źródłem co do kredytowania. Ten kredyt - jedyne, co jest potrzebne dla nędzy.

(9) Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. (10) Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki.

Danie w dług również może mieć miejsce w czasy, bliskie do siódmego roku, i osoba, która go odbiera nie obowiązkowo zwraca go, ponieważ może nie mieć realnej możliwości to zrobić. Ale powinna ona rzeczywiście być w biedzie.

W przypadku, gdy trzecia dziesięcina jest ustalona prawidłowo, spółka wspólnie opłaca część tego kredytu i przyjmuje na siebie część spłacenia pożyczki.

Ostrzeżenie o zwrocie pożyczki, które się daje z miłości do nich, jest źródłem wszystkich grzechów ludzkich.

(11) Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.

W wierszu 11 "biedny" znaczy ten, kto jest w biedzie :

  1. w nędzy, ubogi, żebrujący,
  2. obiekt gnębienia,
  3. potrzebujący pomocy, uwolnienia od problemów, szczególnie zbawiony przez Boga.

Naszym obowiązkiem jest dawać pieniądze w czas, bliski do siódmego roku zbawienia. Znaczy to, że pożyczamy pieniądze tym, którzy proszą zgodnie z ich możliwością zwrócić je w końcu siódmego roku. Powinniśmy pożyczać pieniądze, jeżeli mamy taką możliwość, licząc tylko to, co jest nam niezbędne do życia; również powinniśmy przebaczać długi, jeżeli człowiek nie jest w stanie ich wrócić, niezależnie od okoliczności.

(12) Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym go wypuścisz od siebie.

Niektórzy mogą nie być w stanie prowadzić swoi sprawy w należny sposób. W niektórych przypadkach oni mogą zgubić swoje ziemie oraz wszystkie środki do istnienia swojej rodziny. To może skończyć się niewolą, ale powinni być zwolnieni w siódmym roku. Nie jest to niewolnictwo w zwykłym znaczeniu, to period nauczania pracującego z najmu, który otrzymuje zapłatę przy zwolnieniu.

(13) Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. (14) Podarujesz mu cośkolwiek z twego drobnego bydła, klepiska i tłoczni. Dasz mu coś z tego, w czym Pan, Bóg twój, tobie pobłogosławił. (15) Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawił cię Pan, Bóg twój. Dlatego ci daję dzisiaj ten nakaz.

Jeżeli do Jubileuszu i kompensacji ziem rodzinnych zostaje kilku periodów szabackich, człowiek może prosić o przedłużeniu najmu na zawsze.

(16) Jeśli on ci powie: Nie pójdę od ciebie, bo miłuje ciebie i dom twój, gdyż dobrze mu u ciebie

 

Widocznie "dziura w uchu" służyła haniebnym znakiem dla ludzi, którzy byli nie w stanie zabezpieczyć siebie.

Oprócz zakazu siejąc oraz zbierać urodzaj w siódmym roku, istnieją jeszcze inne pwawa co do rolnictwa.

Kapłańska 19:23-25

(23) Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostaną one nieobrzezane, nie będziecie ich jeść. (24) W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar radosny dla Pana. (25) W piątym roku będziecie jedli ich owoce, aby pomnożył się wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Po zadrzewieniu drzew owocowych w ciągu trzech lat nie można z nich zbierać urodzaju. Zakaz ten pomaga młodym drzewom nabrać się sił. Na czwarty rok cały urodzaj jest przekazywany kapłanom, którzy byli kierownikami.

Liczb 5:9

(9) Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi Izraelici, należeć będą do niego.

Osłabiający efekt długa w którym żyje prawie każdy, powinien oskarżać istniejący system, który został niezmienny.

Nehemiasz 5:1-5

(1) I podniósł się lament wielki ludu i żon ich na braci żydowskich. (2) Jedni mówili: Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża, by jeść i żyć. (3) A inni mówili: Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu. (4) Jeszcze inni mówili: Na podatek królewski pożyczyliśmy pieniędzy, obciążając nasze pola i winnice. - (5) I teraz: jak ciało braci naszych, jest i ciało nasze; jak synowie ich, są i synowie nasi; a jednak oto my oddajemy w niewolę synów naszych i córki nasze; i niektóre z córek naszych są poniżane, a myśmy bezsilni, gdyż pola nasze i winnice nasze należą do innych.

Zastosowanie

Otrzymujemy podwójny urodzaj na szósty rok i takim czynem zapasy jedzenia będziemy spożywać w siódmym roku (Kapłańska 25:21-22). Nie powinniśmy siać uprawy coroczne. Z upraw wieloletnich nie zbiera się urodzaju, ale je można z dniu na dzień używać (Wyjścia 23:10-11; Kapłańska 25:1-7; 19-22). Dziesięcina nie jest pobierana w siódmym roku, ponieważ nie ma urodzaju. Nie można obcinać winnicę lub drzewa owocowe (Kapłańska 25:3-6).w końcu tego roku wszystkie długi finansowe wśród duchowego Izraela mają być przebaczone (Powt. Prawa 15:1-6), ale za cudzoziemcami długi zostają (Powt. Prawa 15:3). Ci, co pracowali w niewole za długi, powinni być zwolnieni, ponieważ w ciągu sześciu lat dwukrotnie odpracowali swój dług (Powt. Prawa 15:18). Kredyt - to gospodarcza część prawa (Powt. Prawa 15:9-10), ale jest przeznaczony tylko dla tych, co są w nędzy (Powt. Prawa 15:8). Z niego nie mogą być doliczane procenty (Wyjścia 22:25; Kapł. 25:36-37; Powt. Prawa 23:19, Nehem. 5:7, 10; Ez. 18:8,17).

Jubileusz

Zgodnie z Nowym Testamentem oraz naszym stosunkiem z Jedynym Prawdziwym Bogiem poprzez Mesjasza, powinniśmy przestrzegać cały system Jubileuszowy. Stanowi on system, mówiący o gospodarczych, socjalnych oraz moralnych prawach całej ludzkości. Jeżeli powinniśmy przestrzegać ten system, to powstaje pytanie, jak on powstał i jakie są, według niego, nasze obowiązki?

Z przedstawionego wyżej widzieliśmy, że siódmy dzień szabatu wymaga, żeby ziemia miała odpoczynek. I ponieważ w tym roku ludzie nie zbierają urodzaju, od nich nie może być wymagana dziesięcina. Po zakończeniu tego roku wszystkie nasze długi są anulowane, wszyscy niewolnicy wypuszczeni na wolę. Rośliny wieloletnie, co rosną same, mogą być wykorzystane, ale bez procedury zbioru urodzaju, to znaczy tylko w miarę potrzeby.

Na dziesiąty dzień siódmego miesiąca jest głoszony Jubileusz. Znaczy to, że na siódmy rok ostatniego siedmioletniego cyklu lub czterdziestego dziewiątego roku za pomocą baraniego rogu lub Jobela na całej ziemi ogłasza się wolność dla wszystkich jej mieszkańców.

Jubileuszowy system jest przeznaczony dla całej ludzkości i chroni wszystkie rodziny na ziemi, i każdego osobiście. Chroni wszystkie rodzaje życia na ziemi. Wymaga przestrzegania podstawowego systemu szabatu i przeznaczona chronić ludzkość od bałwochwalstwa. Bóg jest suwerenem swego tworu.

Jubileusz zaczyna się w siódmym miesiącu roku czterdzieści dziewięcioletniego cyklu, którym jest rok szabatu. To stanowi dwa szabaty. Ponieważ rok szabatu nie pozwala zbierać urodzaj, które zwykle jest wiosną, poprzednią jesienią (Kapł. 25:20) nie trzeba siać.

Wszystkie ziemie należą Bogu i mamy je w wierze.

Kapłańska 25:23

(23) Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami.

Oznacza to nie tylko ziemię, która ogólne jest nazywana "Ziemia Swięta".

Wyjścia 19:5

(5) Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.

Wszystko należy Bogu, "wszystko na ziemi", i system Jubileuszowy przeznaczony przynosić korzyść całej ludzkości, gdzie by nie byli granicy naszych rodzin (Powt. Prawa 28:32).

Nie powinniśmy nazywać ziemię i rzeki naszymi.

Ziemia należy Bogu i jeżeli nie będziemy przestrzegać system odpoczynku ziemi, Bóg nas zniszczy.

Kapłańska 26:34-35

(34) Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. (35) Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście.

W encyklopedii amerykańskiej powiedziane:

Prawo Jubileuszowe było całkiem Teokratyczne; ono broniło absolut Jahwe; znaczy to, że żydzi byli Jego sługami, i dlatego nie mogli nadał podporządkowywać się swoim ziemskim władcom; ziemia należała Jemu, i plemiona oraz rodziny żydowskie tylko arendowali ją, i dlatego nie mogli być wygnani żadną decyzją ludzką.

Izraelici chronili nieruchomość przodków rodziny, uważając to swoim świętym obowiązkiem. To robi się bardziej oczywiste, jeżeli zwrócimy się do Pierwszej Księgi Króli, w której Nawot odmawia się sprzedać swoją winnicę królowi Ahawe, powołując się na to, że ta winnica należała jego rodzicom (1Król. 21:3).

Kapłańska 14:31

(31) jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną razem z ofiarą pokarmową. W ten sposób kapłan przebłaga Pana za tego człowieka, który poddaje się oczyszczeniu.

Część Izraelu zawsze wierzyła w Jahwe, Pana, i przestrzegała prawo, dane Mojżeszowi.

Porozmawiamy teraz o dźwięku trąbki, srebrnej trąby, zawiadamiającej o Jubileuszu.

Jobel jako barani róg również był wykorzystany przez siedem kapłanów w okolicach Ericho , o czym idzie mowa w szóstym rozdzielę Księgi Jezuego.

Kapłańska 25:9-10

(9) Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. (10) Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.

Cały system prawa Bożego jest skierowany na ochronę plemienni ludzkiego, jego rodzin oraz każdego jego członka. Jubileusz i jego system dziesięciny, cykli szabatu, zakaz liczenia długów tworzą zdementowanie.

Prawo to stanowi rodzinny kontrakt z Bogiem, który chroni nas i planetę, na której żyjemy. Bóg prawdziwy władca ziemi.

Kapłańska 25:23

(23) Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami.

Po pięćdziesięciu latach ziemia wraca do swego władcy i jego plemienni (Kapłańska 25:10).

Plemię Lewiego nie będzie zapomniane.

Powtórnego Prawa 18:1-8

(1) Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego dziedzictwa. (2) Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: Pan jest jego dziedzictwem, jak mu to powiedział. (3) Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu, składającego ofiary: z cielca lub sztuki mniejszego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek. (4) Oddasz mu pierwociny ze swego zboża, moszczu, oliwy i pierwociny ze strzyżenia owiec. (5) Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich pokoleń twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana: on i jego synowie po wszystkie czasy. (6) Jeśli lewita, przebywający w jednym z twoich miast w całym Izraelu, zapragnie kiedykolwiek pójść do miejsca wybranego przez Pana, (7) aby spełnić posługi ku czci imienia Pana, Boga twego, jak wszyscy jego bracia lewici, będący tam na służbie przed obliczem Pana, (8) będzie jadł równą część z nimi, bez uszczerbku dla swych dochodów z ojcowizny

Ale powstaje pytanie co do własności rodzinnej w Izraelu.

Liczb 27:1-11

(1) Następnie przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. (2) Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całą społecznością u wejścia do Namiotu Spotkania i rzekły: (3) Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a nie miał synów. (4) Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca. (5) Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu, (6) a Pan rzekł do Mojżesza: (7) Córki Selofchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo. (8) Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę. (9) Jeśliby nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. (10) Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. (11) Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi.

Jeżeli wykazać posłuszeństwo, to dziedziczenie ziemi powinno odbywać się po linii ojca poprzez córek. Jeżeli nie ma takich potomków, to ziemia jest dziedziczona poprzez braci, lub, jeżeli ich nie ma, poprzez innych krewnych.

Jeżeli są dzieci, to ziemia jest przekazywana po kądzieli, a nie po linii męskiej.

Wyjścia 13:2

(2) Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę.

Pierwsze dziecko ma być odkupione.

Wyjścia 13:13-22

(13) Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. (14) Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. (15) Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. (16) Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. (17) Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: Żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. (18) Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraeliciwyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. (19) Zabrał też Mojżesz ze sobą koś ci Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą. (20) Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. (21) A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. (22) Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.

Pierwsze dziecko płci męskiej odziedziczy podwójnie.

Powtórnego Prawa 21:17

(17) Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego siły. On ma prawo do pierworodztwa.

Prawo wymaga przestrzegania prawidłowej genealogii rodzinnej.

Ezechiel 46:16-19

(16) Tak mówi Pan Bóg: Jeżeli władca jednemu ze swych synów chce coś podarować ze swego dziedzictwa, to winno to należeć do jego synów, ma być ich własnością dziedziczną. (17) Kiedy zaś chce on podarować coś ze swego dziedzictwa jednemu ze swych sług, to winno to należeć do niego aż do chwili jego wyzwolenia, a potem ma wrócić do władcy, tylko dziedzictwo jego synów ma do nich należeć. (18) Władcy nie wolno nic zabrać z dziedzictwa ludu, odzierając go gwałtem z jego własności. Ze swojej własności może on dać dziedzictwo swoim synom, tak jednak, aby nikt z mego ludu nie został pozbawiony swej własności. (19) Następnie przeprowadził mnie przez wejście, znajdujące się po stronie bramy, do świętych sal, przeznaczonych dla kapłanów, które znajdowały się po stronie północnej. I oto tu było miejsce - w najbardziej do tyłu wysuniętym rogu po stronie zachodniej.

Ziemia może być przekazana słudze, ale z nadejściem roku jubileuszowego wraca do rodziny, i nikt nie może tego zmienić. Ignorowanie jubileuszu powoduje ciężką karę.

Liczb 36:1-12

(1) Stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który był synem Manassesa z pokoleń potomków Józefa, i przedstawili Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom pokoleń, (2) następującą sprawę: Pan nakazał tobie, panu naszemu, dać Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzymał również pan nasz od Pana [Boga] polecenie, żeby dać dziedzictwo naszego brata Selofchada jego córkom. (3) Gdy one poślubią męża z innego pokolenia Izraelitów, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią, więc nasza część otrzymana losem zmaleje. (4) Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo będzie na zawsze już należało do pokolenia, do którego weszły [przez małżeństwo], a posiadłość pokolenia naszych przodków pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo.

System dziedziczenia jest zbudowany na zasadzie Jubileuszu, który ochrania przyszłych potomków. Ziemia może być dzielona na części między nimi, w zależności od jej produktywności. Przypomnimy córek Celofhada, które, wychodząc z księgi Liczb 27:6, uczynili prawidłowo, kiedy wyszli za mąż poza plemieniem i przekazali ziemię na własność innego plemienni

(5) Wtedy Mojżesz dał taki rozkaz Izraelitom na polecenie Pana: Słuszne jest zapatrywanie pokolenia potomków Józefa. (6) Oto, co Pan rozporządził w sprawie córek Selofchada: Mogą wyjść za mąż, jeśli zechcą, ale mogą poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia, (7) aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodziło z jednego pokolenia na drugie. Owszem, każdy Izraelita winien utrzymać dziedzictwo swego pokolenia. (8) Każda panna, która posiada w jakimś pokoleniu dziedzictwo, może wziąć męża tylko z rodu swego pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków (9) i aby majątek dziedziczny nie przechodził z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia Izraelitów winny się trzymać swoich posiadłości dziedzicznych.

Znaczy to, że spadek zostaje jednak w pierwotnej rodzinie, w plemienni, które posiada własność. I córki Celofacha powinni były ulec temu prawu.

(10) Córki Selofchada postąpiły według rozkazu Pana, wydanego Mojżeszowi. (11) Poślubiły więc córki Selofchada: Machla, Tirsa, Chogla, Milka i Noa synów swoich stryjów. (12) Poślubiły więc mężów z pokolenia Manassesa, syna Józefa, i tak pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu, do którego należał ród ich ojca.

Podporządkowanie systemu Bożemu często ma zalety, które nie możemy przewidzieć.

Jeremjasz 35:19

(19) dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie zabraknie Jonadabowi, synowi Rekaba, potomka, który by stał zawsze przede Mną.

Ta obietnica jest dokładna. Jeden z przedstawicieli rodzinnej linii Rechaba poprzez Jonadawa zawsze będzie w stanie stać przez Bogiem. Rechabity zostaną. Czemu?

Jeremjasz 35:16-18

(16) Tak, synowie Jonadaba, syna Rekaba, wprowadzili w życie nakaz swego praojca, jaki im zlecił, a naród ten nie usłuchał Mnie. (17) Dlatego to mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy nieszczęście, jakie postanowiłem przeciw nim. Albowiem mówiłem do nich, a nie słuchali, wołałem do nich, a nie odpowiedzieli. (18) Do rodziny Rekabitów zaś powiedział Jeremiasz: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ byliście posłuszni poleceniom Jonadaba, waszego praojca, przestrzegając wszystkich jego nakazów i wypełniając wszystko, co wam zlecił

Ród ten zostanie, ponieważ on wzorował się wskazówkami ojca. Powinniśmy starać się robić wszystko dla tego, żeby spełniać nakazy Pana Niebios, i żadne z nich nie może być zapomniane.

Mateusza 5:18

Zaprawdę, bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ofiara Mesjasza otworzyła następującą fazę w planie i dala nie żydom dostęp do Ducha oraz przyjęciu duchowego Izraela. Plan jeszcze nie jest wykonany, i prawo zostaje w sile. Prawo, lub jego część nie był skasowany ofiarą Mesjasza, która pozbawiła nas od kary za grzechy. Korzyść od naszego podporządkowania zostaje naszym dzieciom. Co robili ci potomkowie Rekaba?

Jeremjasz 35:12-15

(12) Do Jeremiasza zaś Pan skierował następujące słowo: (13) To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jerozolimy: Czy nie przyjęliście pouczenia, by słuchać mojego słowa - wyrocznia Pana. (14) Słowa Jonadaba, syna Rekaba, jakie polecił swoim synom, zostały wprowadzone w życie. Zakazywały picia wina, więc nie piją do dzisiejszego dnia, bo są posłuszni zaleceniom swego praojca. Ja tymczasem mówiłem do was nieustannie, lecz nie usłuchaliście Mnie. (15) I posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, z poleceniem: Nawróćcie się każdy ze swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki, a nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć, a wtedy będziecie mogli mieszkać w ziemi, jaką

Praktycznie każdy chcę znać, komu, kiedy i w jaki sposób powinniśmy oddawać cześć.

Komu oddajemy cześć; jak to się odnosi do Jedynego Prawdziwego Boga, Jego przykazań oraz obietnic.

Kiedy się modlimy; jest to zgodne z kalendarzem.

Jak oddajemy cześć; jak to się koreluje z władzą oraz prawem.

Odpowiedzi na te pytania znajdujemy w wykorzystaniu systemu Jubileuszowego, który był zgubiony i będzie przyniesiony powrotem Mesjasza.

Kapłańska 27:14-22

(14) Jeżeli kto poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, taka będzie jego wartość. (15) Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego. (16) Jeżeli kto poświęci dla Pana część swej dziedzicznej posiadłości, to twoje oszacowanie jej będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew - jeden chomer jęczmienia będzie się równał pięćdziesięciu syklom srebra. (17) Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje będzie w mocy. (18) Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego i odpowiednio obniży oszacowanie. (19) Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt, to doda do twego oszacowania jedną piątą, i grunt wróci do niego. (20) Ale jeżeli nie wykupi gruntu i jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony. (21) W takim razie, kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym, będzie należał do Pana jako rzecz święta, jako pole pod klątwą. Stanie się on posiadłością kapłana. (22) Jeżeli zaś kto poświęci Pana grunt kupiony, który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości,

Domy w miastach, otoczonych murami nie są własnością rodzin, i nie są obiektem prawa Jubileuszowego.

Kapłańska 25:29-30

(29) Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży: prawo wykupu będzie trwało cały rok. (30) Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym.

Ale domy na wsi są takim obiektem.

(31) Domy we wsiach, które nie są otoczone murami, będą traktowane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy.

Dom, poświęcony Jehowie, wymaga dwudziestu procentów od jego określonej wartości, do niej dodawanej, w przypadku, kiedy powinien być kupiony. Oceniają dom kapłani.

Kapłańska 27:14-15

(14) Jeżeli kto poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, taka będzie jego wartość. (15) Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego.

Prawo Jubileuszowe

Kapłańska 15::9-33

(9) Każde siodło, na którym siedział człowieka chory na wycieki, będzie nieczyste. (10) Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co chory miał pod sobą, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto przenosi takie przedmioty, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (11) Także każdy, którego dotknął chory na wycieki, nie umywszy uprzednio rąk wodą, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (12) Naczynie gliniane, którego dotknie się chory na wycieki, będzie rozbite. Każde naczynie drewniane będzie obmyte wodą. (13) Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty. (14) Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, pójdzie przed Pana przed wejście do Namiotu Spotkania i odda je kapłanowi. (15) Kapłan je ofiaruje: jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem za jego wycieki. (16) Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (17) Każde ubranie, każda skóra, na którą wyleje się nasienie, będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora. (18) Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora. (19) Jeżeli kobieta ma upławy, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. (20) Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. (21) Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (22) Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (23) Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. (24) Jeżeli jaki mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. (25) Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej. (26) Każde łóżko, na którym się położy podczas swojego upływu [krwi], będzie dla niej takie, jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości. Każdy przedmiot, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak gdyby to była nieczystość miesięczna. (27) Każdy, kto dotknie się tych rzeczy, będzie nieczysty, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (28) Jeżeli zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu [krwi], to odliczy sobie siedem dni i potem będzie czysta. (29) Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie i przyniesie je do kapłana, przed wejście do Namiotu Spotkania. (30) Kapłan złoży w ofierze jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za nią przebłagania wobec Pana z powodu jej nieczystego upływu [krwi]. (31) Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością, aby nie pomarli wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc moje mieszkanie, które jest wśród nich. (32) To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki, i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty, (33) a także kobiety, która podlega miesięcznej nieczystości, i w ogóle mężczyzny lub kobiety mających wycieki, jak również i mężczyzny, który obcuje z kobietą nieczystą.

Dzwon Wolności Stanów Zjednoczonych

Dzwon wolności jest przed-rewolucyjną relikwią, po raz pierwszy wywieszony w roku 1753 w Pensylwańskim Białym Domu, który w ten moment był dopiero co zakończony, pomieszczeniu, które w końcu zostało Salą Niezależności. Na nim został zrobiony napis: "Głosimy Wolność na całej ziemi".

Kapłańska 25:10

(10) Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.

On dzwonił pod czas przyjęcia Deklaracji Niezależności w lipcu 1776 roku, oficjalnie zaczynając obchodzenie Dnia Niezależności, co powtarzało się co roku (oprócz 1777-78, kiedy dzwon został zdjęty oraz schowany od brytyjskich okupantów Filadelfii) do 1846.

Właśnie wtedy mała szczelina w dzwonie tak bardzo się powiększyła, że więcej nie mógł dzwonić. Wstyd, że po tym pełny system Jubileuszowy więcej nie był przestrzegany. Narodowa historia ziemi, gdzie dzisiaj prawo jest czytane, była by zupełnie inna, gdyby oni go nadał przestrzegali.

Potwierdzenie Nowego Testamentu

Jan zaczął głosić kazania w piętnastym roku Tyberiusza (Łk.3:1), który się zaczął w siódmym miesiącu roku Jubileuszowego (patrz pracę Czas ukrzyżowania oraz Zmartwychwstania (159)). Zaczynając od tego czasu Mesjasz również został przeniesiony Duchem Świętym z Nazaretu i ochrzczony. Po pokusie wrócił do Nazaretu w ten rok Jubileuszowy 27/ 28 i przed pierwszym Nisana 28 roku n.e. i głosił kazania w synagodze Nazaretu. Ewangelie wg. Łukasza 4:16 opowiada o Chrystusie, który wszedł do synagogi Nazaretu i był mu dostarczony zwój, napisany prorokiem Izajaszem, on otworzył go i przeczytał.

Przeczytał on Księgę Izajasza 61:1-2 i ogłosił Przyjęty Rok Pana. To była wskazówka na Jubileusz. Przyjęty Rok Pana po ogłoszeniu wolności w Księdze Kapłańskiej 25:10 jest jubileuszem.

Taka działalność Mesjasza była jawnym głoszeniem Jubileuszowego Roku oraz systemu. W ten sposób on potwierdził jubileusz oraz związał go granicami czasu. Zrobił to przed 1 Nisanem 28 roku n.e., co potwierdza i Księga Ezechiela 1:1. Jeżeli to nie był Jubileusz, to on jest fałszywym prorokiem, i nie Mesjaszem, ponieważ Pismo Święte się nie sprawdza i ma być odrzucone jak fałszywe. Trzydzieści lat, wspomniane przez Ezechiela są trzydziestym rokiem cyklu Jubileuszowego lub 594 rokiem przed naszą erą. To rodzi Jubileusz 574 roku przed naszą erą i jeszcze raz jest przedstawione w odrodzeniu prawa Ezdraszem oraz Nehemjaszem w 374 roku przed n.e. czytanie cyklu w 49 roku również rozpoczyna rok Jubileuszowy.

Mesjasz przyszedł w ciele, zmarł za naszy grzechy i zmartwychwstał w 30 roku n.e., o czym pisał Paweł w swojej Księdze do Kolosan 2:16, gdzie on mówił, że Swięta, Nowi oraz Szabaty byli i nadał są cienią. Cienią rzeczy, które przyjdą. Gramatyka jest decydującą dla przestrzegania nami tych trzech służb oraz odpoczynku nie dla tego, żeby zarobić zbawienie, a dla tego, żeby mogliśmy przewidywać zdarzenia, które zawiera plan Boga.

Obowiązek przestrzegać prawo nadał działa, nie znika i się nie zmienia, jak to widzieliśmy (Mr. 7:3, 5, 8-9, 13) oraz przekształcony w brzemię lub jarzmo ówczesnymi nauczycielami żydowskimi, co przeprowadzali sąd nad Chrystusem (Dzieje 15:10).

Zastosowanie

Jubileusz zaczyna się jesienią odpowiedniego roku w dzień Przebłagania (Kapł. 25:9). Każdemu się zwraca jego własność spadkowa (Kapł. 25:10). Jeżeli nie będziemy go przestrzegać, to zostaniemy ukarane (Er. 34:17). Ziemia należy rodzinie oraz plemienni i jest podzielona na części (Liczb 36:1-12, Ez.46:16-19). Najstarszy syn otrzymuje podwójną część (Powt. Prawa 21:17). Przed Jubileuszem może być sprzedawane tylko to, co było wyhodowane na ziemi, które ma byś ocenione (Kapł. 27:18), z dodaniem dwudziestu procentów na wykup (Kapł. 27:19). Ziemia nie może być sprzedawana (Kapł. 25:23). Dlatedo nie powinno być żadnych podatków na ziemię lub własność, a tylko na dochód od nich. Ekspropriacja ziemi jest zakazana (Mich. 4:4).

Całe prawodawstwo było czytane zgodnie z doktryną Dziesięciny. Istnieją pierwsza i druga dziesięciny. Pierwsza była płacona Kapłanom (Nehem. 10:36-38).

Zgodnie z Pierwszym Nakazem z początku ona była płacona Lewitom, którzy z kolei płacili dziesięcinę dziesięciny do kościoła kapłanom (Liczb 18:26; 10:38). Dziesięcina była pobierana według zasady terenów, rząd odbywał się na miejscach. Tylko dziesięcina dziesięciny, to znaczy dziesięć procentów, była oddawana do kościoła kapłanom. Druga dziesięcina była wykorzystywana, kiedy rodzina odwiedzała w święta specjalne miejsca odprawiania (Powt. Prawa 14:22-23). Również byli nią obdzielani biedni oraz lewici (Powt. Prawa 14:27). W końcu trzeciego roku druga dziesięcina była całkowicie oddawana żebrakom. to Już była trzecia dziesięcina. W celu praktycznym była zamieniana na pieniądze, i dlatego miała bezpośredni stosunek do gospodarczej oraz finansowej strony życia społecznego. Formowała ona bazę materialną dla cyklu Szabatu. Cykl również był podtrzymywany kłosami, pozostawionymi na granicę pola (Kapł. 19:9) oraz prawem zbierać wszystko, co rośnie samo.

Prawo trzeba przestrzegać w całości, inaczej ludzkość zostanie pokarana, jak to jest pisane w prawie.

Błogosławieństwo lub przekleństwo?

Powtórnego prawa 30:19

(19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,

Błogosławienie za posłuszeństwo

Powtórnego Prawa 28:1-14

(1) Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. (2) Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. (3) Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. (4) Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (5) Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. (6) Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. (7) Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. (8) Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. (9) Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. (10) Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. (11) Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. (12) Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągnisz pożyczki. (13) Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. (14) Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im.

Jeżeli służymy Jedynemu Prawdziwemu Bogu i żyjemy życiem, które On nam polecił, otrzymamy wszystkie błogosławieństwa, przeliczone wyżej. Sam Abraham nam to obiecał.

Przekleństwa za nieposłuszeństwo.

Przestępstwo oraz kara:

Powtórnego Prawa 28:15-36

(15) Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię.

Ignorowanie Boga oraz nie pokora Jego przykazaniom, nakazom oraz sądu jest przestępstwem. Kiedy bezprawia czynione narodami, przekroczą wszystkie granicy, zejdzie na nich sąd Jehowy.

(16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. (17) Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. (18) Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (19) Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście. (20) Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś

 

Kiedy my zostawiamy Boga, jesteśmy zmuszeni budować własną strukturę socjalną, co jest niepodporządkowaniem się Bogu. Po tym zawsze następuje kara. Za niepodporządkowanie się Bogu może być pokarana tak osoba, jak i grupa osób. Bóg kieruje narodami, także jak rodzinami. Znaczy to, że może być osądzony cały naród także, jak i Anioł, co prowadzi go po błędnej drodze. Trzeba przestrzegać wszystkie przykazania oraz prawa Boże. Za niepodporządkowanie się zasługują karę, która odbija się na urodzajności. Bóg może pokarać cały naród także, jak i człowieka. Może wypróbować go głodem. Ustanowienie raju na ziemi jest związane z prawami Boga.

Bóg nasyła na ludzi kary, katastrofy oraz rozruchy. Może to się zdarzyć w każdej dziedzinie. Wielcy tego świata demonstrują dzisiaj prowadzenie głupiej polityki oraz przyjęcia idiotycznych decyzji, które są sprzeczne z dobrobytem ludzi. Pod czas przyjęcia decyzji nie są wykorzystane ni pismo święte, ni jego prawa, co pogrąża ludzi we mroku.

(21) Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść. (22) Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz. (23) Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a ziemia pod tobą - żelazna. (24) Pan ześle na twą ziemię zamiast deszczu - pył i piasek; będzie na ciebie padał z nieba, aż cię wyniszczy. (25) Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi. (26) Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał. (27) Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć. (28) Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. (29) W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował.

Choroby, rozpowszechnione dzisiaj, robią się coraz bardziej przerażające. Jeszcze list Pawła do Rzymian 1:15-27 wspominał o epidemii AIDS. Wzrost ilości wariatów w świecie jest dowodem naruszenia praw Bożych. Cechą wyróżniającą szaleństwa jest to, że nachodzi ono na narody, które nie przestrzegają praw Boga. Ono jest zdolne doprowadzić do rozpaczy całe społeczeństwo, często psując życie niewinnym ludziom poprzez zabrudzenie chemiczne jedzenia oraz wody. Rzym wykorzystywał proste kanały, i w wyniku miasto cierpiało od nie kończących się psychozy. Narkotyki stały się powodem rozkwitu w społeczeństwie ludzkim chorób psychicznych oraz odchyleń genetycznych.

(30) Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie; zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał; zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. (31) Twój wół na oczach twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci zrabowany i nie wróci do ciebie; twoje owce zostaną wydane twym wrogom, a nie będzie komu cię wspomóc. (32) Synowie twoi i córki zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie, wyniszczysz twe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna. (33) Plon twego pola i całego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany. (34) Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom. (35) Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich uleczyć; rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy. (36) Ciebie i twego króla, którego sobie wybierzesz, zaprowadzi Pan do narodu nie znanego ani tobie, ani twoim przodkom. Tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym.

Ujarzmienie to zostało przyniesione cudzoziemcami, których nawet nie znamy. Oni będą wykorzystywać język obcy oraz kamień zamiast serca w obcowaniu z nami. Nawet więcej, drogi nasze są na tyle błędne, że nawet to, co nazywamy religią, nie jest oddawaniem czci Jedynemu Prawdziwemu Bogu, co oznacza marność takiego oddawania czci. Do tego czasu naród się bronił i kontynuował swoją zdolność do reprodukcji tylko dlatego, że Joseph dał taką obietnicę przez swoich synów Ephraima oraz Manasseha.

Aniołem, co przyniósł Izraelu odkupienie, był Mesjasz, anioł Jahwe. Izrael został błogosławiony i było to dokonane dzięki Josephu. Ephraim akcentował na tym uwagę i Juda mógł wziąć berło, z którego był by stworzony Mesjasz. Joseph miał prawo błogosławienia pierworodztwa i prawo to nadał mu należy. Ale błogosławienie jest warunkiem posłuszeństwa.

Powtórnego Prawa 28:1-68

(1) Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. (2) Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. (3) Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. (4) Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (5) Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. (6) Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. (7) Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. (8) Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. (9) Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. (10) Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. (11) Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. (12) Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągnisz pożyczki. (13) Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. (14) Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im. (15) Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. (16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. (17) Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. (18) Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (19) Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście. (20) Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś. (21) Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść. (22) Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz. (23) Niebiosa, które masz nad głową, będą z brązu, a ziemia pod tobą - żelazna. (24) Pan ześle na twą ziemię zamiast deszczu - pył i piasek; będzie na ciebie padał z nieba, aż cię wyniszczy. (25) Pan sprawi, że poniesiesz klęskę od swych wrogów. Jedną drogą przeciw nim pójdziesz, a siedmioma będziesz przed nimi uciekał i wzbudzisz grozę we wszystkich królestwach ziemi. (26) Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał. (27) Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć. (28) Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. (29) W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował. (30) Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie; zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał; zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. (31) Twój wół na oczach twych zostanie zabity, a nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci zrabowany i nie wróci do ciebie; twoje owce zostaną wydane twym wrogom, a nie będzie komu cię wspomóc. (32) Synowie twoi i córki zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie, wyniszczysz twe oczy, a ręka twoja będzie bezsilna. (33) Plon twego pola i całego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany. (34) Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom. (35) Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich uleczyć; rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy. (36) Ciebie i twego króla, którego sobie wybierzesz, zaprowadzi Pan do narodu nie znanego ani tobie, ani twoim przodkom. Tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym.

 

Jeżeli przestrzegamy, jeżeli wy przestrzegacie. Jeżeli demonstrujemy nieposłuszeństwo, to zostaniemy:

(37) Wywołasz grozę, wejdziesz do przysłowia i w pośmiewisko u wszystkich narodów, do których zaprowadzi cię Pan. (38) Wyniesiesz na swoje pola wiele ziarna, a zbierzesz mało, gdyż je pożre szarańcza. (39) Zasadzisz i uprawisz winnicę, a nie będziesz pił wina i niczego nie zbierzesz, bo wszystko pożre robactwo. (40) Będziesz posiadał we wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaścisz się oliwą, gdyż oliwki opadną. (41) Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę. (42) Wszystkie drzewa i ziemiopłody pożrą owady. (43) Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej. (44) On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle. (45) Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył.

Synowie oraz córki narodu zostaną ujarzmione. Naród nie jest zabezpieczony przed tym. Oprócz tego wybrańcy też są częścią narodu. Jeżeli myślimy, że możemy milczeć i nadał pozostawać zabezpieczonymi przed karą, która będzie posłana na ziemię, to się mylimy. Gwarantowana tylko istnienie chleba oraz wody dla życia. I nic więcej. Jeżeli milczymy, gdy rządzi diabeł, Jehowa nas nie usłyszy do tych por, dopóki nie pokutujecie i nie zajmiecie określoną i twardą pozycję.

(46) Staną się one znakiem i zapowiedzią dla ciebie i twego potomstwa na wieki.

Oni są znakiem i cudem Izraela na zawsze. Izrael również oznacza ludzi duchowych. Oni zostaną na zawsze na tych, kto się uczy Jezusa Chrystusa i w ten sposób przyjdzie dla sądu.

(47) Zamiast służyć Panu, Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego - (48) w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady. (49) Wzbudzi Pan przeciw tobie lud z daleka, z krańców ziemi, podobny do szybko lecącego orła, naród, którego języka nie rozumiesz, (50) naród o wzroku dzikim. Nie uszanuje on starca ani młodzieńca nie będzie miał litości. (51) On zje przychówek twego bydła, zbiory z twego pola, aż cię wytępi. Nie zostawi ci nic: ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka twego bydła większego, ani pomiotu - mniejszego, aż cię zniszczy. (52) Będzie cię oblegał we wszystkich twoich grodach, aż padną w całym kraju twe mury najwyższe i najmocniejsze, na których polegałeś. Będzie cię oblegał we wszystkich grodach w całym kraju, który ci dał Pan, Bóg twój.

Ta kara obiecana dotyczy wojny za terytorium. W pewnym czasie będziemy zniewoleni oraz zmuszeni widzieć zagładę swego narodu. Nie zdążymy obejść wszystkie miasta Izraela, gdy przyjdzie Syn Człowieczy ( Mat. 10:23).

(53) Będziesz zjadał owoc swego łona: ciała synów i córek, danych ci przez Pana, Boga twego - wskutek oblężenia i nędzy, jakimi twój wróg cię uciśnie. (54) Człowiek u ciebie najbardziej delikatny i rozpieszczony złym okiem będzie spoglądał na swego brata, na żonę łona swojego i na resztę swych dzieci, które pozostały, (55) nie chcąc nikomu dać ciała swych synów, które będzie jadł, bo nie będzie już miał nic wskutek oblężenia i nędzy, jakimi cię uciśnie twój wróg we wszystkich twych miastach. (56) Kobieta u ciebie najbardziej delikatna i tak rozpieszczona, że nie chciała nawet postawić stopy na ziemi wskutek delikatności i rozpieszczenia, złym okiem spojrzy na męża swego łona, na syna i córkę, (57) ze względu na łożysko, które wyszło z jej łona, lub na dzieci urodzone przez siebie, gdyż jeść je będzie w ukryciu wobec braku wszystkiego w czasie oblężenia, w nędzy, jakimi cię uciśnie wróg we wszystkich twych miastach.

To się zdarzało wcześniej, ale nie było na tyle poważnie, jak to będzie pod czas ostatniego i końcowego zniszczenia.

(58) Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, (59) Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. (60) Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. (61) Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. (62) Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. (63) Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. (64) Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie.

Cudzoziemcy ustanowili swoich bogów i nazwali to multikulturyzmem. I nasi ludzi oddają im cześć. Wszędzie rozpowszechniły się nauki diabła.

Kiedy zniszczenia dni ostatnich będą burzyć Izrael materialny, właśnie wybrańcy będą prześladowani. Najpierw przez swoich braci w próbie uratować się, zdradzając swoich braci.

Jeżeli nie możecie bronić prawdę teraz i nie próbujecie uratować dziesiątki zabłąkanych plemion, w razie potrzeby zdradzicie swoich braci i siostry. Dżuma dni ostatnich spadnie na wszystkich słabych, i ci, których się bali, zostaną rzeciwistością.

(65) Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. (66) Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. (67) Rano powiesz: Któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. (68) Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: Nie będziesz go już oglądać. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.

Jehowa obiecał, że więcej nie powrócimy do Egiptu, to znaczy, że będzie istniał system, bazujący się na działalności, związanej z wiarą narodu. Nic w tym systemie nie będzie nas ujmować, ponieważ oni nie będą mogli nas karmić, a my jesteśmy na tyle skłonni do chorób, że będziemy dla nich ciężarem.

Dzięki chrztu odnawiamy nakaz, drugi nakaz jednego prawa, jego duchową kontynuacje

Powtórnego Prawa 29:1-13.

(1) Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi: (2) wielkie plagi, jakie widziały wasze oczy, znaki i wielkie cuda. (3) Nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. (4) Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni; a nie podarły się na was szaty ani obuwie na waszych nogach. (5) Chleba nie jedliście, nie piliście wina ni sycery, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. (6) Przyszliście potem na to miejsce. Sichon, król Cheszbonu, i Og, król Baszanu, wyszli przeciwko nam na wojnę, lecz pobiliśmy ich. (7) Odebraliśmy im ziemię i daliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassesa. (8) Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, byście mieli powodzenie we wszystkim, co uczynicie. (9) Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga waszego: wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi, wasi zwierzchnicy i każdy Izraelita; (10) wasze dzieci i żony, i obcy, który przebywa w twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego, który czerpie wodę. (11) Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą, (12) aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (13) Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę,

Cała ta droga życiowa mieści się w Dwóch Wielkich Przykazaniach:

Powtórnego Prawa 6:4-5

(4) Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. (5) Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Kapłańska 19:18

(18) Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

 

Pełny system Jubileuszu zabezpieczy ludzi przed niszczącymi życie procentami i długami, które zmuszają nas znajdować się w niewole finansowej oraz pod ciągłym naciskiem.