Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

 

 

Prawo i Trzecie Przykazanie (255)

(Wydanie 1.2 2000 01 25)

Napisane: Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Trzecie przykazanie mówi o sile i władze Boga w Jego systemie Porządku Prawnego. Przykazanie to nie tylko ostrzega przeciwko niegodziwego wykorzystania imienia Jego w czczych rozmowach. Ono również odnosi się do cywilnego i religijnego porządku prawnego i kalendarza, stworzonych dla spełnienia tego przykazania. Próba działać dla Boga w innym systemie jest również naruszeniem tego przykazania.


Chrześcijańskie Kościoły Boga

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1998, 1999 Wade Cox and Ervin Yarnell)

 

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org


 

 

 

 

 

 

 

Prawo i Trzecie Przykazanie

Jest napisane:

Wyjścia 20:7

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Powtórnego Prawa 5:11

(11) Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

Bóg jako źródło całej Siły i Prawa

Imię Boga w liczbie pojedynczej jest Eloach. Jest on źródłem całej siły i prawa, i jest obiektem oddawania czci w kościele.

Ks. Ezdrasza 4:17

 

(17) Król przysłał takie rozstrzygnięcie: Komendantowi Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich, pozdrowienie.

Rozprzestrzenia się, żeby być we wszystkim. W taki sposób staje się Elohimem. Jednak jest On jednym Bogiem.

Ks. Powtórnego Prawa 6:4-5

(4) Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. (5) Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Księga Wyjścia 13:14 pokazuje jak Bóg staje się czymś. W niej On mówi Będę tym, czym zostanę (patrz komentowaną Biblię oxfordską, a także Biblie Porównawczą).

Imiona Boga jako Siła

Cała demonstracja mocy Boga dokonuje się w Jego imieniu, jak Jehowa Aniołów. To znaczy, że każdy, kto działa dla Niego, jest nazywany Jego imieniem Jehowa (Anioł Jahwe (nr24); Rodzaju, rozd. 18 i 19).

Wykorzystanie Imienia Boga we Władze

Bóg prowadzi nas i uczy i Jego czułość zmusza nas doskonalić się, i posiadamy tarczą Jego zbawienia. Jest On naszą twierdzą i naszym zbawicielem (2 Sam 22:32-35; Ks. Psalmów18:34; 144:1). Cała władza należy Bogowi, i te władze, co mają być, są wyznaczane przez Boga (Rzym 13:1,2,7).

Jednak powinniśmy prędzej słuchać Boga niż człowieka (Dzieje 5:29). Do Niego należą zemsta i wynagrodzenie (Powtórnego Prawa 32:35; Psalmów 94:1; do Heb 10:30; Do Rzym 12:19).

Ks. Powtórnego Prawa 10:20

(20) Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie.

Jego Prawo

Ks. Powtórnego Prawa 5:13

(13) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,

Jego porządek prawny obejmuje cały system rządu strukturą niedzielną.

Jego System

Struktura kalendarza w Jego imieniu znajduje się w Czwartym Przykazaniu (Prawo i Czwarte Przykazanie (nr 256)).

Jego Święta i Soboty

Święta i Soboty są Jego świętami i cała działalność w te dni przeprowadza się w imieniu Jedynego Prawdziwego Boga. Jego Mesjasz działał według tego systemu, przy tym nic nie zmieniając w strukturze Dni Świętych i Sobót. Działał w imieniu Boga i nie wzywał imienia Pana do czczych rzeczy. Spełnił on prawo i ofiary Sobót i Snopa Falowego. Nie zmieniał on je i nie przerabiał. Po prostu

Skończył wszystko naraz i za wszystkie ofiary.

Nadużycie Imienia Boga

Ks. Kapłańska 19:12

(12) Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!

Cała władza powinna działać zgodnie z Prawem Boga. Systemy religijne, które próbują działać dla Biblii i zmienić porządek prawny nadaremnie przyjmują imię Jedynego Prawdziwego Boga i naruszają Jego Prawo Trzeciego Przykazania.

Wadliwe Prawo

Ustalenie systemu prawa, co nie odpowiada biblii i jej wymaganiom, jest naruszeniem Prawa Boga i tego przykazania.

Więc system pierwotny narusza prawo Boga. Nie jest dozwolone brać niektóre części porządku prawnego i odrzucać inne.

Fałszywe święta

Wzbronione jest oddawanie czci żywemu Bogowi w imieniu Jezusa Chrystusa i odrzucać Soboty i święta, realizując pogańskie systemy oddawania czci i kulty Słoneczne. Niedzielne oddawanie czci i wdrożenie Bożego Narodzenia i Paschy jest nie tylko naruszeniem Czwartego Przykazania, ale i Trzeciego i całego prawa.

Bóg mówi, że On nienawidzi ich święta i Soboty (Izajasz 1:11-20) z powodu ich obłudy.

Fałszywe Soboty

Fałszywa Sobota - to nie tylko oddawanie czci w inny dzień, na przykład w Niedziele. To nadaremne oddawanie czci Bogowi w niesprawiedliwości, w gniewie i obłudzie. Bog nienawidzi takich fałszywych i pogańskich kapłanów. Są oni czarnym duchowieństwem, które służy Baalu i kultom słonecznym (2 Królew. 23:5; Os.10:5; Sof. 1:4).

Imię Boga

Zostało nam ukazane nie używać imienia Boga nadaremnie lub nie dawać fałszywych klątw jego imieniem.

Imię Boga w daremności

Bóg mówił:

Ks. Wyjścia 20:7

(7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Ks. Kapłańska 19:12

 

(12) Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!

Ks. Psalmów 99:3

(3) Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte

Ks. Psalmów 111:9

(9) Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza

Bóg niewidzialny

Pismo święte mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, i że nikt nie słyszał Jego głosu. Kto jest tym bogiem, którego znają tylko po imieniu ?

Jan 1:18

(18) Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył.

Ks. Wyjścia 32:20

(20) A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom.

Dzieje 7:37

(37) Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: "Proroka jak ja wzbudzi wam Bógspośród braci waszych".

Tutaj Chrystus poznaje Jego jak Ojca, i mówi, że nikt Jego nie widział, ani jego formy, ani jego figury, nikt nie słyszał jego głosu.

Paweł w Nowym Testamencie zwraca się do "niewidzialnego" Boga.

Do Kolosan 1:15

(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego -

Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

1 list do Tymoteusza 1:17

(17) A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Do Hebrajczyków 11:27

(11) Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby widział Niewidzialnego.

Ten Bóg, którego nikt nigdy nie widział, ma imię. Imię Boga określa to, kim Bóg jest. Imieniem Boga jest Eloach lub Jehowa Aniołów.

Jak może imię Boga być wykorzystywane "nadaremnie" ?

Współczesne opracowanie analityczne zgodności daje kilku znaczeń słowa "daremny". Nimi są:

Marność: słowo to pochodzi od żydowskiego słowa hebel (Er. 10:3)

Darmo: od żydowskiego chinnam.(Ez 6:10).

Próżny: od nabab (Dzieje11:11,12)

Pusty, próżny: od rig. (Psałmów 2:1; Er 51:58)

Wiarołomstwo lub oszustwo od sheqer (Wyjścia 5:9)

Daremny lub zniszczony od tohu (Iz 45:18; Rodzaju 1:2; Er. 4:23)

Niekorzystny lub niepotrzebny od greckiego mataios

Te wszystkie słowa są tłumaczone na angielski jako

Daremny. Z powołań na Pismo święte widzimy, że każde z tych słów ma inne zastosowanie. Dla daremnego w Trzecim Przykazaniu są używane różne słowa żydowskie. Żydowskim słowem jest shav, lub shawv. Słowo to również znaczy wiarołomstwo, marność.

W żydowskim Słowniku Stronga 7723, shawv znaczy pustka, zło, krach, bałwochwalstwo, marność, blęd.

Jeżeli zwrócimy uwagę na Trzecie Przykazanie, to zobaczymy wielu możliwości wykorzystania tego słowa.

Imię Boga się pisze, ale się nie wymawia

Imiona Boga w języku żydowskim są oznaczane wielu słowami. Po niewole babilońskiej plemię Judasza i część plemieni Lewiego i Beniamina uważali imię Boga na tyle świętym, że pisali go, ale nigdy nie wymawiali. Gdy lektor w synagodze dochodził do "Jahwe", to zamieniał na "Adonaj", co znaczy "Pan".

Pismo hebrajskie, podobnie do stenografii składało się wyłącznie ze spółgłosek. Samogłoski były dodawane później dla tych, kto miał wątpienia w ustnej tradycji żydowskiej, co do wymowy, za pomocą serii małych znaków, zwanych znakami samogłosek, rozmieszczonych dookoła lub niżej napisanego spółgłoska, ale nigdy nie przekreślając go.

Dlatego dookoła liter imienia Boga były rozmieszczone samogłoski słowa "Adonaj", jak to ma być czytane. W wyniku takiej praktyki, w czasach stosunkowo współczesnych, pojawiło się słowo mieszańcowe "Jehowa", zestawione z imienia "Jahwe" i samogłosek "Adonaja". Imię było 134 razy zmieniane Soferimem lub przepisywaczem czasów rabinistycznych. Wiadomo, że takie przeróbki zostali dokonane w oryginale. Z dawnej archeologii wiadomo, że imieniem Boga było Jaho (Dj. By. Pricard, The Ancent Near East, Ptinceton, 1958, Vol. 1, pp. 278-282). Ono było pisane nieprawidłowo, jak Jah. W języku żydowskim nie ma litery "Ja", i samogłoska została wyrzucona z tekstu, co dało powód do formowania starożytnych tekstów świątyni Słoniowej (Psałmów 68:4). Współcześni "piśmienni" piszą "Jahwe" lub "Jahye".

Gdy pisali Jehowa, to wymawiano Adonaj, i kiedy wspominali Boga , nazywali Jego Jahowihem. Przez późniejszych przepisywaczy było wymawiano Elohim, raczej dla uniknięcia teologicznych rozbieżności.

Wiele z tych późnych tradycji przyszło do Judaizmu z niewoli Babilońskiej i zasada nie wymawiania imienia Boga wśród starożytnich poganów zjawił się jak strach tego, że wspomnienie może zmusić Bóstwo do działania, lub kontrolować osobę, która go wspomina (patrz Abrakadabra w znaczeniu Imion (nr 240)).

Nawet na piśmie przepisywać kierował się określonymi zasadami. Ten kto przepisuje Prawo:

Powinien być świeżo wymyty.

Powinien być całkowicie ubrany w szaty żydowskie.

Nigdy nie powinien maczać pióro w kałamarzu w napisania imienia Boga.

Jeżeli pod czas napisania imienia Boga zwróci się do niego sam król, nie powinien odpowiadać.

Zasady te zostały narzucone ludziom, żeby zapobiec daremnemu używaniu imienia Boga. Jednak bardziej prawdopodobny wpływ pogańskiej koncepcji co do imienia. Jeżeli znaliście imię, mogliście wzywać i kontrolować bóstwo. Ten punkt widzenia jest całkiem przeciwstawny znaczeniu Trzeciego Przykazania Prawa Bożego.

Biblia Porównawcza Bulingiera przytacza list takich przeróbek Jahowaha na Adonaja i w uzupełnieniu 32 opowiada o słowie Elohim.

Taka koncepcja o wygłoszeniu imienia Boga nie jest rzeczywistą treścią Trzeciego Przykazania.

G. Dj. Raszduni (The Institutes of Biblical Law, Presbiterian and Reformed Publishing Company, 1973, page 126) stawi takie pytanie:

"P.122. Czego wymaga Trzecie Przykazanie ?"

"B. Trzecie Przykazanie wymaga, żeby imię Boga, Jego atrybuty, uchwały, słowo, sakramenty, modlitwy, klątwy, rzeczy i inne, za pomoczą czego czyni siebie świętym i z poważaniem wspominanym w myślach, rozmyślaniach, słowie, lub na piśmie; dla świętej fachu i szczerej rozmowy, sławy Boga i dobra dla wszystkich."

"P. 113. Jakie grzechy są wzbronione w Trzecim Przykazaniu ?"

"B. Grzechami, wzbronionymi przez Trzecie Przykazanie są: używanie imienia Boga tam, gdzie to nie jest potrzebne, i nadużycie jego w ignorancji, daremnie, bez szacunku, przesądnie lub inne wykorzystanie jego nazwy, atrybutów, uchwał lub dziej bluźnierstwem, klątwami, jeżeli one w ogóle są dozwolone prawem, i pełnienie rzeczy, które są nieprawne; kłótni, nadużycie lub inne przekręcenie Jego słowa niegodziwymi dowcipami, pytaniami lub dotrzymaniem fałszywych doktryn; nadużyciem imienia lub czegoś innego, co znajduje się pod imieniem Boga dla czarodziejstwa lub innej grzesznej działalności; omawianie, zniewaga, obelga albo cokolwiek z tego, co jest sprzeczne prawdzie i łaski. Tworzenie religii w obłudzie lub ze złym umysłem. Osoba za to powinna się wstydzić.

Większość ludzi możliwie nigdy nie znali o tak szerokim wykorzystaniu Trzeciego Przykazania Boga.

Wiedziemy, że Bóg chcę przyjaźnić się z człowiekiem. Jedyną drogą ku temu jest pełne i całkowite oddanie Bogowi i jego woli przez całkowitą pokorę Jego Prawu. Bóg chcę pokory, a nie ofiary. Ważne jest, że Prawo zostało dane dla naszego dobra, a nie dlatego żeby być ciężarem, dotrzymywanym siłą Ducha Świętego.

Używanie imienia Boga nadaremnie zaczęło się od czasów wnuka Adama, Enosa, od próby Księgi Rodzaju 4:26.

Ks. Rodzaju 4:26

(26) Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.

Ta redakcja ukrywa to, co zdarzyło się w rzeczywistości. Biblia Porównawcza Bulingiera w uzupełnieniu 21 daje nam prawidłową treść tego wiersza. Zgodnie z dawnymi komentarzami żydowskimi, to zdarzyło się dlatego, że ludzi przestali modlić się w imieniu Boga (Targum Onkielos) i również zrobili siebie bałwanami i nazwali ich imieniem Pana (Targum Jonathan). Raszy mówi, że to było profanacją używania imienia Boga. Dabar Jahowah lub Słowo Pana było treścią, co przedstawiała Boga, na ile rozumiemy funkcję słowa w Jezusie Chrystusie.

Było jasne,że za czasów Enosa, kiełka Adama, człowiek zaczął ustalać fałszywy kult za pomoczą pomieszczenia imienia Boga na ciałach niebiańskich. Oni myśleli, że Oni zaczęli nazywać "ich Bogów" imieniem Jahowacha.

Więc bałwochwalstwo bierze swój początek właśnie tutaj. Enos znaczy wątły, chorowity lub nieuleczalny. Księga Rodzaju jest księgą początków. Jeszcze za casów Enosa człowiek zaczął niepotrzebnie używać imię Boga. Enoch, siódmy od Adama prorokował przeciwko nim i ich nie nabożeństwu.(Judasz 14,15).

Bałwochwalstwo zawsze kusi imię Boga. Wlaśnie Szatan pobudza człowieka odwrócić się od oddawania czci Bogowi i skierować go na siebie.

Przysięga

Ks. Kapłańska 19:12

(12) Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!

Ks. Przysłów 19:28

(28) Świadek bezecny drwi sobie z prawości, usta występne grzech pożerają.

(Ingram, World Under God's Law, Page 46).

Klątwa służbowa, zdolność świadków dawać zeznania, stabilność społeczeństwa w świetle obecności prawdy bazują się na teorii obowiązku i to wszystko obraca się naokoło pojęcia czystości lub prawdy pod klątwą (lub twierdzeniem , gdzie klątwa widzi się jak przysięga wbrew instrukcjom Chrystusa). Gdzie nie ma ważności prawdy, gdzie człowiek może zgodzić się na klątwę, ale nie dla tego, żeby naśladować jej warunkom, tam i zjawia się anarchia socjalna i degeneracja. Gdy nie ma strachu przed Bogiem, to znika świętość klątw, i zasady funkcjonowania społeczeństwa przesuwają się z prawdy do kłamstwa.

Klątwa Korony lub Prezydencka klątwa służbowa, i każda inna klątwa służbowa, były wiadome jeszcze w dawnich czasach i byly uznane jako takie, co się bazują na Trzecim Przykazaniu. Przysięgając, osoba obieca dotrzymywać swego słowa i obowiązków, jak Bóg wierny Swemu słowu. Jeżeli takie osoby nie dotrzymywali klątwy, to było uważane naruszeniem, które było karane sądem Boga. Współczesne społeczeństwo odnosi się obojętnie do tej klątwy. Dzisiaj przyciąga jest tylko ceremonią, formalnością. Ludzi przyciągają Biblią, którą oni nawet nie czytali w całości lub jej nie rozumieją, i co najgorsze, oni nie wierzą w prawdziwość jej treści.

W dawnych czasach nadużycie klątwy było uważane za bardzo poważne naruszenie. Człowiek, który był świadkiem takiej klątwy lub klątwy o zamierzę popełnić zło, i nic nie próbował zrobić dla przerwania naruszenia, powinien był odbyć ofiarę pokutną (Kapłańska 5:4-7).

Fałszywa klątwa jest groźbą dla życia całego społeczeństwa.

Nienawiść do fałszywej klątwy odtworzona w Psalmie 109:17,18)

Ks. Wyjścia 23:1

(1) Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia.

Prawidłowe używanie klątwy

Wyjścia 22:10-11

(10) to sprawę między obiema stronami rozstrzygnie przysięga na Pana, że przechowujący nie wyciągnął ręki po dobro drugiego, i właściciel przyjmie, co pozostało, a tamten nie będzie płacił odszkodowania. (11) Jeśli zaś to zostało skradzione, zapłaci właścicielowi.

Ks. Zachariasza 8:16,17

(16) A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! (17) Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę - wyrocznia Pana.

Bóg nienawidzi siedem rzeczy

Ks. Przysłów 6:16-19

(16) Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: (17) wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, (18) serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, (19) świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

Ks. Kapłańska 5:1

(1) Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego i w ten sposób zawini,

Ks. Kapłańska 5:4-5

(4) albo jeżeli kto przysięga, mówiąc lekkomyślnie wargami, na zło albo na dobro, tak jak to bywa, że człowiek lekkomyślnie przysięga, i z początku nie uświadamia sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił przez jedną z tych rzeczy - (5) jeżeli więc kto popełni jedno z tych przestępstw, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył.

Grzywna

Ks. Kapłańska 5:6-13

(6) Wtedy przyniesie jako ofiarę zadośćuczynienia dla Pana za swój grzech - samicę spośród małego bydła, owcę lub kozę, na ofiarę przebłagalną. A kapłan dokona przebłagania za jego grzech. (7) Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. (8) Przyniesie ją kapłanowi, a ten ofiaruje najprzód tego gołębia, który jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną. Ściśnie jego główkę przy karku, ale jej nie oddzieli. (9) Potem pokropi ścianę ołtarza krwią ofiary przebłagalnej. Reszta krwi będzie wyciśnięta na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna. (10) Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną według zwyczaju. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił, i będzie mu odpuszczony. (11) Jeżeli zaś kto jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwu synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, ale nie poleje jej oliwą ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłagalna. (12) Przyniesie to kapłanowi. Kapłan weźmie z tego pełną garść mąki jako pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana. To jest ofiara przebłagalna. (13) W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech, który tamten popełnił przeciwko jednemu z tych przykazań, i będzie mu odpuszczony. Kapłan otrzyma swoją część, tak jak przy ofierze pokarmowej.

Nieumyślne naruszenie Prawa

Ks. Powtórnego Prawa 23:21-23

(21) Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść. (22) Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech. (23) Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie grzech ciążył na tobie,

Obowiązek rodziny i głowa rodziny

Ks. Liczb 30:1-16

  1. Mojżesz mówił do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakazał. (2) Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa: Oto, co nakazuje Pan: (3) Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. (4) Gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakie zobowiązanie, to w wypadku gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca, (5) a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będą ważne. (6) Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się, i to w dniu, w którym się dowiedział, wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan nie poczyta jej tego za winę, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw. (7) Gdy jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, (8) wtedy ślub i zobowiązanie będą ważne, o ile mąż powiadomiony o tym nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się dowiedział. (9) Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan jednak nie poczyta jej tego za winę. (10) Ślub i wszelkie zobowiązania wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają ważne. (11) Gdy jednak w domu swego męża złożyła ślub lub uczyniła jakie zobowiązanie, (12) a mąż, dowiedziawszy się o tym, milczał i nie okazał sprzeciwu, wtedy ślub jej i podjęte zobowiązania będą ważne. (13) Jeżeli jednak mąż, dowiedziawszy się o tym, od razu unieważnił je, wtedy śluby i zobowiązania wyrażone słowami stają się nieważne. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej śluby bowiem mąż unieważnił. (14) Mąż może unieważnić lub potwierdzić wszelkie śluby i przysięgi żony. (15) Jeśli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział. (16) Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy.
  2. Bluźnierstwo, bluźniercze nadużycie imionami Boga

Psalmiści robią zarzuty wrogom Izraela z powodu glupiego wykorzystania imienia Boga (Ks. Psalmów 74:10-18). Ludzi Boga są posyłane do niewoli i omawiają imię Boga. Więc Jego ludzie powinni znać Jego imię i to, co on mówi (Iz. 52:5; Rzym 2:24). W dni ostatnie ludzi nagadają na imię Boga i nie odczują skruchę , żeby wsławić Jego (Apok. 16:9,11,21).

Przykład klasyczny nadużycia imienia i pełnomocnictwa Boga w zwykłej klątwie znajdujemy w Pierwszej Księdze Królewskiej 21:10-13 i Dziejach 6:11. Stafan nie interesował się prawem rady zabić go. On się modlił o przebaczeniu tych wszystkich, kto do niej się nie dołączył, dlatego, że działali oni na podstawie świadectw fałszywych świadków w naruszenie Trzeciego i Dziewiątego Przykazania.

Chrystus został błędnie oskarżony w bluźnierstwie (Mat. 9:3,26:65,66; Jan 10:36). Jednak on również mówił o niedopuszczalnym grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchu Świętemu (Mat. 12:22-32;Mr. 3:22-30). Jest to pytanie skomplikowane z własną prawdą. Duch Swięty jest niezbędnym instrumentem dla zbawienia w sile Boga. Nie przyznanie konieczności własnego grzechu jest w rzeczywistości kłamstwem i omawianiem Ducha Świętego.

Poważanie innych, którzy niosą Imię Boga

Siła Boga rozszerza się jak na duchowych, tak i na fizycznych władców.

Ks. Wyjścia 22:28

(28) Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. (29) To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.

obraza Elohima i władców swego kraju omawia imię Boga. Dalej dokładniej będziemy mówić o tym. O bluźnierstwie i omawianiu imienia Boga jest wspominane w wielu miejscach Pisma Świętego.

Ks. Psalmów 74:10

(10) jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu?

Ks. Psalmów 74:18

(18) Pamiętaj o tym: wróg Cię lży, Panie, a lud niemądry uwłacza Twojemu imieniu.

Ks. Izajasza 52:5-6

(5) A teraz, cóż Ja mam tutaj [zrobić]? - wyrocznia Pana. Ponieważ lud mój został bez powodu wzięty i ci, co panują nad nim, wydają okrzyki zwycięstwa - wyrocznia Pana - moje zaś imię stale, każdego dnia bywa znieważane, (6) dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!

Przykładem fałszywego świadectwa, danego, żeby otrzymać korzyść jest uczynek Nabota. Ten uczynek narusza jak Trzecie, tak i Dziewiąte Przykazanie, dlatego, że Dziewiąte Przykazanie mówi o fałszywym świadectwie, a Trzecie wzbrania dokonanie niesprawiedliwego wyroku.

1 Królewska 21:10-13

 

(10) Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby zmarł. (11) Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy, mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izebel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała.. (12) A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. (13) Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy wobec niego, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł.

Ezebeł znajduje fałszywych oskarżycieli, żeby król Ahab mógł wejść w posiadanie winnicą Nabota.

Dzieje 6:8-13

(8) Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. (9) Niektórzy zaś z synagogi, zwanej Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji , wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. (10) Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi z którego (natchnienia) przemawiał. (11) Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: "Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu". (12) W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.(13) Tam postawili fałszywach świadków, którzy zeznali: "Ten człowiek nie przesraje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.

Fałszywe świadectwo jest tutaj używane dla tego, żeby oskarżyć Stewena w bluźnierstwie. Została wykorzystana siła dla tego, żeby go zabić, ale była ona wykorzystana nieprawidłowo.

Podobnie próbowali oni osądzić Chrystusa, jak już widzieliśmy. W większości przypadków prorocy, którzy byli posłani Izraelu, bili zabijane pod różnymi pretekstami przez kapłanów lub ówczesne społeczeństwo religijne. W większości przypadków ludzi popełniali grzech dlatego, że społeczeństwo samo było błędnym i ogólnie bałwochwalczym.

Ew. Mateusza 9:1-7

(1) On wsiadł do ludzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. (2) I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy". (3) Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. (4)A Iezus, znając ich myśli, rzekł: "Dlaczego zle myśli nurtują w waszych sercach? (5) Cóż bowiem jest latwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź". (6) Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Chłowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - Rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu.(7) On wstał i poszedł do domu.

Jeżeli Jezus w rzeczywistości był Chrystusem, to on nie mówił bluźnierstwa. Kapłan Najwyższy prorokował ten rok, kiedy ktoś

powinien umrzeć za ludzi. Czekał on na Chrystusa. Zdzieranie części jego szat było symboliczne. Najwyższy kapłan nigdy nie psuł swego ubrania. W taki sposób on chciał symbolizować poderwanie duchowieństwa od Lewiego w

Judei do Melchizedeka w Izraelu.

Mateusza 26: 63-66

(63) Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? (64) Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich. (65) Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. (66) Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci.

Jezus Chrystus został fałszywie oskarżony w bluźnierstwie przez ignorancje słuchaczy odnośnie Pisma Swiętego. Większość współczesnych chrześcijan zabili by Chrystusa, gdy by on przyszedł do nich dzisiaj. Ponieważ list, który on powinien był by dać różnił by się od tego, co oni chcą usłyszeć. W średniowiecze on by został posadzony na kół podobnie do tak zwanego Ariana, co dotrzymywał Sobotę, bazując na własnych listach Nowego Testamentu.

Jana 10.34-36

(34) Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić (36) to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

Tylko ten jeden list mógł go osądzić. Został oskarżony w tym, że przywłaszczył sobie siłę Pana Much, Boga Ekrona.

Mateusza 12:22-32

(22) Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. (23) A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? (24) Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. (26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? (27) I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. (28) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. (29) Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. (30) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Jezus Chrystus uczy, że bluźnierstwo w stosunku do ludzi jest obrazą, która może być wybaczona, ale bluźnierstwo w stosunku do Ducha Swiętego, Boga zasługuje na karę śmierci. Skrucha jest warunkiem do zbawienia. Potwierdzenie grzechu i potrzeba zbawienia przez łaskę Boga w Duchu Swiętym jest kluczem do zbawienia. Niezdolność do pokuty jest bluźnierstwem ducha.

Apokalipsa 16:9

(9) I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.

Omawianie Boga jest antytezą skruchy. Świat spełniał swoje sprawy według własnych zasad i systemu w ciągu sześciu tysięcy lat i nawet dłużej. Oni zrobią z ziemi niemieszkalną pustynie, i nawet wtedy nie wyrażą skruchy i nie wsławią Boga i Jego Prawo. Oni przyjmują imię Jego w marności tym, że ustalają fałszywe systemy rządowe.

Ks. Kapłańska 24:16

(16) Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.

Bóg nie gra w igraszki. On rozumie właśnie to, co mówi. Społeczeństwo będzie bezpiecznym miejscem, kiedy to prawo będzie używane w całości. Nakaz Prawa Boga nie może spełniać się częściowo. Ono nie może wcielać się na podstawie ad hoc, t.z. specjalnie, lub w odpowiedniej mierze. System Prawa Boga jest zakończony, bazowany na teoretycznych stosunkach duchowych, co pochodzą z samej Jego natury. Stosunki nie mogą się zmieniać pod gasłem ich rozwoju, oni są jedyne, rodzone naturą Boga w Jego prawnym porządku. One są święte, sprawiedliwe, dobre, doskonale i prawdziwe dlatego, że w nich istnieje Bóg.

Powstanie Koracha w Księdze Liczb 16 pokazuje nam, że Bóg nie będzie zawsze cierpiał tych, co są Jemu przeciwni i omawiają Jego.

Ks. Liczb 16:31-33

(31) Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. (32) Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem. (33) Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności. (34) Wszyscy zaś Izraelici, którzy stali wokoło, uciekli na ich krzyk, mówiąc: By też i nas ziemia nie połknęła! (35) Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło.

Imię Boga i Imię Jego Pomazańca zostało wspomniane w złości. Bóg wykorzystał ten przykład, żeby stłumić buntownictwo, a również jako przykład dla tych, kto omawia Boga. Bluźnierstwo jest więcej niż niegodziwe wykorzystanie imienia Boga. Jest to oszczercza, niedobra i buntownicza przemowa, skierowana przeciwko Bogowi i Jego systemu, i tych, kto działa w jego imieniu.

Proroka Ieremiasza nienawidzili prorocy Anatota, skąd on przyszedł. Z reguły gnicie w narodzie zaczyna się z jego rządu. w dni ostatnie nierządnica religijna tak poddała swoje pozycji, że zwierze systemu ludzkiego dni ostatnich wróci się do niej i iej zniszczy. Nierządnica na tyle daremnie przyjęła imię Boga Prawdziwego, że ono całkowicie zgubiło to silę, co powinno było mieć (Apok. 17:16).

Paweł i Prawo

Paweł został rzucony przed Najwyższym Kapłanem. Ten czyn służy ważną nauczką.

Dzieje 23:1-5

(1) Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. (2) Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. (3) Wtedy Paweł powiedział do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana! Zasiadłeś, aby mnie sądzić według Prawa, a każesz mnie bić wbrew Prawu? (4) Arcykapłanowi złorzeczysz? - powiedzieli stojący przy nim. (5) Nie wiedziałem, bracia - rzekł Paweł - że to arcykapłan. Napisane jest bowiem: Przełożonemu ludu Twego nie będziesz złorzeczył.

Co pisze to Prawo odnośnie podporządkowania sędziowie lub władcy ?

Wyjścia 22:28

(28) Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna.

Apostoł Paweł znał to prawo. Został nauczony prawu jak Faryzeusz Gamalielem (Dzieje 5:34)

Dzieje 22:3

" Ja jestem żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stop Gamaliela otrzymałem staranne wykształczenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.

Faktycznie Paweł nie był żydem. Był on z plemienia Beniamina (Rzym. 11:1). Znaczy to, że należał on do plemienia Beniamina, a nie Judasza, ale termin żyd przyjmowało znaczenie genetyczne, co wisiało nad plemieniem. Mojżesz nie był żydem. Był on Lewitem. Jezus Chrystus był żydem, pównież związanym z Lewi. Najwyższy Kapłan chociaż i był Lewitem a nie żydem, był jednak liderem, jak nad Judaszem tak i nad Beniaminem, a także nad Lewi. Zasada ta przerywa działanie ze zniszczeniem świątyni i jego rozproszeniem.

Paweł, jak tylko zrozumiał to, że mówi on złe przeciwko Ananais, wiedział, co on robi. Mówił on przeciwko władcy ludzi lub tych, co mieli pełnomocnictwa Boga, co jest wzbronione prawem (Wyjścia 22:28).

Później Paweł mógł pisać do Kościoła Katolickiego (List św. Pawła do Rzymian 13:1, część 1)

Pozwólcie każdej dusze być przedmiotem sił wyższych. Lub, jak twierdzi Nowy Testament.

Nakazem Boga jest Jego Prawo, co znajduje się w Księdze Wyjścia 22:28. Człowiekowi ciężko żyć według prawa z powodu przekraczania władzy organami władzy, o czym mówi Paweł. Widocznie wszyscy ludzi będą wypróbowani w przeszłości, ponieważ popadliśmy pod przekroczenie władzy przez organy władzy, o czym mówi prawo.

Świętość ofiarowania

Ks. Kapłańska 22: 1-33

(1) Po czym Pan powiedział do Mojżesza: (2) Mów do Aarona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, i nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan! (3) Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia: jeżeli kto z potomków waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odrzucony ode Mnie. Ja jestem Pan! (4) Żaden potomek Aarona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie; (5) również z tym, kto się dotknął jakiegoś płazu, czyniącego go nieczystym, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. (6) Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora, nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpie ciało w wodzie. (7) Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem. (8) Nie będzie jadł padliny ani mięsa zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem Pan! (9) Będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu - za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, który ich uświęcam! (10) Żaden niepowołany nie będzie jadł rzeczy świętych, ani mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. (11) Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte, również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. (12) Córka kapłana, która wyszła za mąż za obcego, nie będzie jadła ze świętych rzeczy ofiarowanych. (13) Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci, i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden niepowołany nie będzie go jadł! (14) Jeżeli kto zje rzecz świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości. (15) Oni nie będą bezcześcić rzeczy świętych, które Izraelici ofiarują dla Pana. (16) Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Pan, który ich uświęcam! (17) Następnie Pan powiedział do Mojżesza: (18) Mów do Aarona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto spośród Izraelitów albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które się przynosi Panu jako ofiary całopalne, (19) to aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy, samce - cielce, barany lub kozły. (20) Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte. (21) Jeżeli kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie duże, czy małe bydlę, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy! (22) Nie będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych, owrzodzonych. Nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana. (23) Cielca albo barana niekształtnego lub niewyrośniętego możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty. (24) Zwierzęcia, która ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. (25) Także nie będziecie przyjmowali takich zwierząt od cudzoziemca i nie będziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść. (26) Potem Pan powiedział do Mojżesza: (27) Jeżeli urodzi ci się cielę, jagnię lub koźlę, to będzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynając od ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. (28) Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. (29) Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby była przyjęta. (30) Tego samego dnia będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan! (31) Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan! (32) Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca, (33) który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Ja jestem Pan!

Wszystkie ofiarowania - święta dla Pana i ofiarowanie zanieczyszczonych ofiar przyrównuję się do przyjęcia Jego Imienia w czci.

Jest to podstawą skargi, gdzie Bóg mówi, że ludzie uważają Jego stół zabrudzonym, ponieważ jesteśmy grzesznikami i zbawieni Bogiem jak żywe ofiary.

Sprawiedliwa i pobożna kara

Przykład wydania wyroku śmierci za bluźnierstwo znajdujemy w następnym tekście.

Ks. Kapłańska 24:10-16

(10) Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. (11) Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. (12) Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. (13) Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: (14) Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. (15) Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. (16) Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.

W tym tekście ważnym jest to, że właśnie Jezus Chrystus był z Izraelem w pustynie. Chrystus wspominał, że nikt nigdy nie widział Boga, i nie słyszał Jego głosu. Więc Chrystus ustalił tą karę z powodu Mojżesza, właśnie to pokazuje, że Chrystus myślał, że w tym pytaniu jest potrzebne kierownictwo.

Właśnie Mojżeszowi zostało polecone dokonanie tego, ponieważ został poinstruowany w pustynie przez elohima Izraela, istotą, którą uważamy za Mesjasza. I pili ten sam duchowy napój, pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus.(1 do Kor 10:4).

Z tego powodu kościół trynitarny w średniowieczu zrobił obraźliwe

Twierdzenie, że Chrystus był w pustynie, jak Anioł Jehowa lub posłaniec Wielkiego Pocztu Księgi proroka Izajasza 9:6 (LXX). Jeżeli Aniołem Obecności był Jezus Chrystus, wtedy nie było naruszone Prawo i przykazania, łącznie z Sobotami i świętami. Więc zagarnęli oni władze Boga i Imię Jego w czci. Zabili oni męczenników i stali pijani od krwi świętych.

Ks. Kapłańska 24:23

 

(23) Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza obóz i ukamienować. Synowie Izraela uczynili to, co Pan rozkazał Mojżeszowi.

Wygłoszenie Imienia Boga w języku hebrajskim.

Istnieją niektóre grupy między różnymi kościołami Boga, co przestrzegają Soboty, co propagują głoszenie imienia Boga tylko używając język żydowski. Uzasadniają oni to nieprawidłowym rozumieniem Dziej 4:12.

Dzieje 4:12

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni."

Niektóre z imion, przez nich propagowanych, to:

Dla Boga Najwyższego:

Jahwy, Jahu W Wej, Jahawewej, Jhwhi.

Dla Mesjasza:

JahwaHoshua, Egoshua, Jahszua, Eszua.

Idea może być ustaloną, i zgodnie z niej powinniśmy pilnować, żeby prawidłowo i z odpowiednią intonacją wymawiać imię Boga. Idea ta wyśmiewa Boga Wszechmogącego, ponieważ zgodnie z nią On obcuje się z człowiekiem wyłącznie żydowskim. Idea ta całkowicie ignoruje fakt, że właśnie Bóg oddzielił języki na wierze Babilońskiej.

Idea ta jest ignorowana w Księdze proroka Izajasza 28:11.

Ks. Izajasza 28:11

(11) Zaprawdę, wargami jąkałów i językiem obcym przemawiać będzie do tego narodu

Również jest ignorowana różnymi tytułami w ksiądze proroka Izajasza 9:6, delegowanych temu, kto później jest identyfikowany jak Jezus Chrystus.

Ks. Izajasza 9:6

(6) Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Treść tekstu może być różnie czytana i pojmowana. LXX czyta tekst księgi proroka Izajasza 9:6-8 jak:

Tekst czyta Radca Wszechmogącego Boga.

Dlatego tłumaczenie w LXX jak Anioł Wielkiego Zebrania jest zrozumiały.

Termin Wieczny Ojciec nie może być pojmowany Trzynitaryzmem i Judaizmem. Całkowicie pochodzi z LXX. Tekst żydówski składa funkcji Ojca Wiecznego na Mesjasza. Zgodnie z listem św. Pawła powinno istnieć wielu rodów na niebie i na ziemi (Ef.3:14). Można by było spróbować tekst żydowski, jak Ojciec Wieczny, zwracając się do tytułu, ale z reguły to się nie czyta w tekstach, łącznie z LXX. Soncyno tak tłumaczy ten tekst:

Dziecko rodzone dla nas;

Syn nam dany;

I na ramionach jego leży władza;

I jego imieniem jest

Pele-joes-l-gibbor-

Abdi-ad-sar-shalom

Dlatego całkowicie struktóra jest widoczna w imieniu siły, danego Bogiem. LXX rozumie się jak Anioł Starego Testamentu, kto dał Prawo Mojżeszowi, i było o tym napisane za wiek do Chrystusa. Współczesny Judaizm próbuje ignorować ten fakt i właśnie dlatego przeciwko LXX później protestował chrześcijański rabinacki Judaizm.

Widzimy, że delegowanie na różne roli bazuje się na wierszu 7

Ostatniej części, uniesienie Pana Aniołów to pokaże.

Ta idea świętych imion ignoruje wiadomości Swiętego Pisma, dane w Ewangelii od Mateusta 1:21, 23.

Wiersz 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus (co znaczy "Zbawiciel"), On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Jezus był Zbawicielem przez delegowanie, przeżył życie bez grzechu i później oddał je w ofierze: ponieważ Bóg jest Zbawicielem.

Judy 25

(25) Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.

(artykuł Bóg jest naszym Zbawicielem (nr 198)).

Ew. Mateusza 1:23

(23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy " Bóg z nami".

Syn Boga, Mesjasz, Zbawiciel przez delegowanie, był mianowany Najwyższym kapłanem według nakazu Melchizedeka i i został naszym Najwyższym kapłanem podczas swego pierwszego przyjścia i zostanie naszym Królem podczas swego drugiego przyjścia.

Ograniczenie Mesjasza tylko jednym staro hebrajskim imieniem narusza Trzecie Przykazanie. Jest to daremnym przyjęciem imienia Boga. Ogranicza to zamiar Boga i plan Boga o ostatecznym zbawieniu całej ludzkości.

Gdy prorocy prosili Jezusa nauczyć ich się modlić, o czym idzie mowa w Ewangelii wg. Św. Łukasza 11:1-4, nauczył ich modlić się Ojcowi. Odezwą do Boga jest "Ojciec nasz niebiański".

Nie mówi On zwracać się do Ojca tylko po hebrajski

W Ewangelii wg. Św. Jana 17:1-26 Jezus w swojej modlitwie do Boga zwraca się do Niego jak do "Ojca". W ewangelii wg. Św. Mateusza 27:46 widzimy że kiedy Jezus Chrystus jest ukrzyżowany, zwraca się do Ojca w języku aramejskim, który jest językiem tego narodu, Eli, Eli, czemu mnie zostawiłeś ? (cytat ze staro hebrajskiego Pisma Świętego).

Nie używał On hebrajskiego, gdy się zwracał do Ojca. Mateusz to zapisał, ponieważ był przy tym i słyszał to. Jan również był tam. Jan zapisał jego słowa: "Wszystko jest skończone".

Ważne jest rozumieć, że Bóg i Jego Mesjasz Jezus Chrystus mają wielu imion.

Bardzo ważne, żebyś my rozumieli, że Bóg ma kilku imion, i że te imiona powinni być "uświęceni". Głoszenie tych imion tylko w języku hebrajskim nie uświęca imienia Boga. Imiona same niosą uświęcenie. Imiona dane synu przez Ojca, znaczą siłę. Właśnie dlatego Anieli, co działali dla Boga w Starym Testamencie, otrzymali imiona Jehowy. Tylko do Niego zwracali się Jehowa Aniołów.

Nie przysięgaj wcale

Co miał na myśli Jezus Chrystus, gdy w swoim kazaniu na górze powiedział uczniom: "nie przysięgajcie wcale" ? powiedział, że przyszedł nie z tym, żeby zniszczyć prawo. Czy zmienił tym nakazem część prawa?

Wiersze te składają się z dwu części. Pierwsza część potwierdza prawo o przysięgach. Druga część wzbrania klątwę lekkomyślną. Wszyscy znamy ludzi, którzy mówią "prawdę mówiąc", czy to znaczy, że przed tym oni mówili nieprawdę ? Lub oni próbują dodać pewności tym, że mówią "niech moja matka oślepnie, jeżeli mówię nieprawdę.

Społeczeństwo czasów Chrystusa wykorzystało ziemie jako Jerozolimę, lub swoją głowę, kiedy próbowało dodać ważności swoim sławom, w ten sam sposób ludzi używają słowa przeklęte dzisiaj dlatego, żeby zmusić siebie wieżyc drugiemu. Nakaz Chrystusa z tego powodu: po prostu pozwólcie waszym sławom znaczyć Tak, tak, lub Nie, Nie.

Niektórzy z naszych poprzednich dowódców, powołując się na słowa "nie przysięgaj wcale" mówili nam nie przysięgać w sądzie. Jest to nieprawidłowa interpretacja tych słów. Apostoł Paweł przyciągał na sądzie prawa i to nie było naruszeniem.

Rut używała imię Boga gdy zwracała się do Noomi, poświęcając siebie jej.

Rut 1:16-17

 

(16) Odpowiedziała Rut: Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. (17) Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie!

W tym przypadku Rut prawidłowo wykorzystała imię Boga. Powinniśmy pamiętać o tym i działać podobnie.

Używanie mowy

Centralnym momentem trzeciego przykazania jest to, o czym mówimy. Słowa nasze wyrażają nasze myśli, nasze myśli kierują naszą działalnością. W Ewangelii wg. Św. Łukasza 6:43-45 Chrystus podaje zasadę

Łukasza 6:43-45

(43) Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. (44) Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. (45) Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.

Apostoł Paweł mówił o złym sercu do braci w Rzymie. Pokazuje on naturę człowieka, co wybrała drogę rozdziału siebie i Boga.

Do Rzymian 3:10-18

 

(10) jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, (11) nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. (12) Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. (13) Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, (14) ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; (15) ich nogi szybkie do rozlewu krwi, (16) zagłada i nędza są na ich drogach, (17) droga pokoju jest im nie znana, (18) bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami.

Wiersze te pokazują nam tych, co nie zwracają uwagi na prawo Boga.

Egoszua, brat Chrystusa, Pastor lub episkop kościoła w Jerozolimie, przedstawiciel konferencji kościołów w Dziejach 15, powinien dużo powiedzieć o użyciu języków.

Jakuba 1:26

 

(26) Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.

Jakuba 2:5-7

 

(5) Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? (6) Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? (7) Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?

 

Jakuba 3:5-9

 

(5) Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. (6) Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. (7) Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. (8) Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. (9) Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże.

Jakuba 4:11-12

 

(11) Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. (12) Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?

Z tych części Pisma Swiętego widzimy, że Bóg chcę, żeby jego prawdziwe sługi mieli czysty język. sądzi nas według tego, co mówimy. Usta mówią z nadmiaru uczuć.

Modlitwa

Modlitwa do Boga, prawidłowo prowadzona, była znana z dawnych czasów. Ale modlitwa była również używana jako próba manipulować Bogiem. Te próby manipulowania były "daremne". Narusza to trzecie przykazanie. "Posty" były wyznaczane przez Kościół, kiedy społeczeństwo miało problemy finansowe. Modlitwy były przeznaczone dla przewodników kościelnych, co prowadzili innych członków do odstępstwa.

Fałszywe proroctwo

Bóg wykorzystywał proroctwo i proroków, żeby poprzedzić ludzi o przyszłych wydarzeniach, żeby namówić na pokutę nieposłusznych i żeby pokazać to, co powinno się zdarzyć z Izraelem z powodu naruszenia Jego Praw.

"Fałszywe Proroctwo" zawsze było dżumą dla narodu Boga. Przykład króla Balaka Moaba w Księdze Liczb 22, który prosił Balaama przekląć Izrael, pokazuje to, jak Bóg odnosi się do fałszywych proroków. Bóg jest zmuszony mówić przez muła, żeby przyciągnąć uwagę Balaama. Fałszywe proroctwo w imieniu Boga jest "daremnym" lub próżnym. Głoszenie fałszywych idea i nieprawidłowa interpretacja Pisma Świętego stało się prawdziwą dżumą w wieku dwudziestym dla Kościołów Boga.

Prąd główny tak zwanego światu ortodoksalnego jest wypełniony sztucznymi fałszywymi doktrynami, stworzonymi człowiekiem, które naruszają trzecie przykazanie i zaprzeczają Prawom Boga. Modlenie się tak zwanej Marii, żeby urzeczywistnić fałszywą odezwą do Chrystusa, jest daremnym, podobne prośby są próżne. Używanie paciorek i "kół modlitwy" jest daremnym powtórzeniem, wzbronionym Biblią.

Katolicką-protestancki świat kościelny jest wypełniony przez "daremne" doktryny.

Mateusza 6:7

 

(7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.

Próby zebrać ludzi razem na stadionie lub arenie i dokonać modlitwę, żeby przyjąć fałszywego Chrystusa, jest marnością, przyjęciem imienia Boga Żywego daremnie.

Bardziej współczesne śpiewanie w kulcie kościelnym, szczególnie takie, jak na przykład zaproszenie w stylu " po prostu taki, jaki jestem", jest naruszeniem trzeciego przykazania. Demonstruje ono brak zrozumienia potrzeby pokuty i jest daremnym "wyjącym" śpiewem, wyciem Amosa, któremu prorokowali zajęcie miejsca naszego oddawania czci w daremnym użyciu imienia Boga. Bóg chcę pokory, a nie ofiary. Im nawet nie mówią, że oni powinni odczuć skruchę za to, co zrobili. Czego wymaga Bóg zgodnie ze swoim prawem i świadectwem Mesjasza.

"Modlitwa za Jezusa", dokonywana w niedzielę rano, jest pełnym przyjęciem imienia Boga w czci. Prawdziwy Jezus Chrystus Nowego Testamentu mówi w Ewangelii wg. Św. Mateusza 15:9

i w Ewangelii wg. Św. Marka 7:7:

Ale czci (grecki-ubóstwia) Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.

Cały system tak zwanej muzyki ewangelicznej jest listem " oddajcie wasze serce Panu", fałszywa nauka o wzniesieniu na niebo, lub wiecznie będziecie palili się w piekle, nie jest bazowana na Piśmie Świętym Boga Żywego, tego nie odnajdujemy w Biblii. Te idei mają ludzką naturę. Nie należą do Pisma Świętego. Są próżne lub daremne. Nie służą żadnemu z celów, oprócz celu podniesienia tchórzliwej religii i ukrycia pełnego zamiaru i planu Jedynego Prawdziwego Boga. Plan ten-wprowadzić przez pokutę i pokorę całe ludzkość do królestwa Jego (Dzieje 2:38, Mat.7:21).

Klątwa i oddawanie czci

Księga Izajasza 45:23 jest prorocką.

W niej Bóg oświadcza, że historia osiągnie kulminacji w oddawaniu czci Jemu, i pobożna przysięga będzie zasadą każdego społeczeństwa i każdego plemieni.

Micheasz 6:8

(8) Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

Powtórnego Prawa 5:11

(11) Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

Jakuba 5:12

 

(12) Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd.

(1 Król. 19:18, Rzym 14:11, Tes. 2:10, Rzym 1:19-20).

Negatywizm Prawa

Niektórzy oskarżają Dziesięć Przykazań za to, że oni mają strukturę negatywną, ponieważ są zbudowane na zdaniu "Nie będziesz ". Zdanie to jest wykorzystane 10 razy w Księdze Wyjścia 20 i 10 razy w Księdze Powtórnego Prawa 5.

Ale 1010 podkreśla, że prawo w wykorzystaniu jest pozytywnym. Dziesięcioro Przykazań powinni być przestrzegane, cały czas mając wpływ na społeczeństwo, jak na całość tak i na każdego z osobna. Prawo, gdy jest ono przestrzegane i używane, wprowadza "duch" człowieka w podległość drogom Boga. Pobudza to człowieka rozwiać pokorę. To uczy człowieka drogom "rządzenia". Do póki, człowiek nie nauczy się nie kierować się sercem, będzie przeważać bezprawie.

Serce człowieka powinno być przeobrażone i zmienione, inaczej dzieje człowieka będą głupie.

Psalmów 14:1,

(1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze

53: 1

(1) Kierownikowi chóru. Na melodię: Machalat. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

Przysłów 14:7

(7) Od człowieka głupiego się odsuń: rozumnych warg tam nie znajdziesz

Przysłów 17:12

(12) Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą.

Przysłów !8:6

(6) Wargi głupiego prowadzą do kłótni, jego usta wołają o razy

Przysłów13:20

(20) Kto z mądrym przestaje - nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę.

Prawo Boga jest pełne mądrości. Prawo Boga, kiedy go przestrzegają, daje rozumienie. Używane Prawo Boga jest pozytywne. Daje ono pozytywne wyniki.

Prawo Boga jest rozwiązaniem niezdolności człowieka do kierownictwa. Trzecie Przykazanie stanowi sobą większą część władzy. Bóg w swojej mądrości przejawia Jego prawo. Ludzkość powinna nauczyć się bać się Boga i bać się nieposłuszeństwa Jego Prawu.

(również Wyjścia 20:10, Powtórnego Prawa 5:14, Przysłów 1:32, 14:7, 17:12, 10:23, 18:6, 29:11;13:20;26:6).

Przysięga i oddawanie czci

Przysięga i rewolucja

Księga Wyjścia 21:17 pokazuje karę za przekleństwo swego ojca i matki.

Wymagania do przekleństw nieposłusznego narodu są przedstawione w tekstach Prawa. Żadne przekleństwo i oskarżenie nie może być realizowane, jeżeli ono nie znajduje się w strukturze Prawa. Każda podobna działalność jest naruszeniem Trzeciego Przykazania, jak również i innych, pod które ono podpada.

Przysięga i Oddawanie czci

Sam Bóg przysięgał i klątwa powinna byś przestrzegana. Księga proroka Izajasza 45:23 jest proroctwem.

Izajasz 45:23

(23) Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie,

W niej Bóg objaśnia, że historia osiągnie kulminacji w oddaniu czci Jemu, i pobożna klątwa będzie zasadą każdego społeczeństwa i każdego plemienni.

Micheasz 6:8

(8) Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?

Powtórnego Prawa 5:11

 

(11) Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

Jakuba 5:12

(12) Przede wszystkim, bracia moi, nie przysiągajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze "tak" niech będzie "tak", a "nie" niech będzie "nie", abyście nie popadli pod sąd.

Słowo Boga i imię Boga nie powinni wracać puste. Nie powinni być przyjęte próżno (do Rzym. 14:11).

W każdym pokoleniu Bóg uratował tych, kto nie oddawał czci temu systemowi i został wierny Jemu (1 Król 19:18).

1 Król. 19:18

(18) Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały.

Bóg wybrał Jezusa Chrystusa swoim pomazańcem, i wszyscy powinni oddawać cześć jemu w imieniu Boga.

To, co można znać o Bogu, jest znane wybrańcom, co działają w jego imieniu (Rzym. 1:19-20). W przyszłym królestwie Boga ludzi nie będą niegodziwie zwracać się do imienia Boga, jak to robili w przeszłości (Rodzaju 4:26). Ten, kto był mianowany Najwyższym Kapłanem po nakazu Melchizedeka, zostanie objawiony królem króli i będzie rządził imieniem Jedynego Prawdziwego Boga, który go posłał Jan 17:3) i żadne usta nie będą przyjmowali imienia Boga daremnie.