Chrześcijańskie Kościoły Boga

 

 

 

Prawo i Drugie Przykazanie (254)

(Wydanie 1.2 199912 18)

Napisane: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył.

W tym artykule idzie mowa o Drugim Przykazaniu w Starym i Nowym Testamencie, jego ustawodawstwie, trybie społecznym, przestępstwu oraz karze, ponieważ dotyczy to wszystkich ludzi.


Chrześcijańskie Kościoły Boga

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo i Drugie Przykazanie

Drugie Przykazanie mówi:

Ks. Wyjścia 20: 4-7

(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

(5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

(6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Ks. Powtórnego Prawa 5: 8-10

(8) Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.

(9) Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,

(10) a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Przykazanie to wzmacnia się również w Nowym Testamencie:

List do Galatów 5: 20-21

20 Uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, zburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,

21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takicz rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedzicą.

List do Rzymian 1: 21-25

21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.

22 Podając się za mądrych stali się głupimi.

23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego czlowieka,ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.

24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iżdopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.

25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddali czećś, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

1 List do Koryntian 8: 4-6

(4) Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego.(5) A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowi - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - (6) dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy.

1 List do Koryntian 10: 14

(14) Dla tego też, najmilsi moi,strzeżcie się bałwochwalstwa.

1 List św. Jana 5:21

21 Dzieci,

strzeżcie sięfałszywych bogów.

Podobnie do Piątego Przykazania Drugie również posiada obietnicę o sprawiedliwości i miłosierdziu.

Ks. Powtórnego Prawa 5: 9-10

(9) Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,

(10) a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Drugie Przykazanie jest drugim przykazaniem, włączonym do Pierwszego i Najbardziej wielkiego Przykazania, które jest proklamowane w Ewangelii wg. Mateusza 22: 36, a także w Księdze Powtórnego Prawa 6:5.

Ewangelia wg. Św. Mateusza 22: 36, 38

(36)"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe ?"

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

Ks. Powtórnego Prawa 6: 5

(5) Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

Na tym przykazaniu i na Drugim Wielkim są zbudowane całe Prawo i Proroctwa (Mat 22: 34).

Ks. Powtórnego Prawa 10: 12-13

(12) A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy,

(13) strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.

Ks. Kapłańska 18: 4-5

(4) Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

(5) Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan!

Ks. Kapłańska 18: 26-30

(26) Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was.

(27) Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona.

(28) Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami.

(29) Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.

(30) Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Ks. Kapłańska 19: 37

(37) Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan!

Ks. Kapłańska 19: 1-2

  1. Dalej Pan powiedział do Mojżesza:

(2) Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Ks. Kapłańska 20: 7-8

(7) Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz!

(8) Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!

Bóg nam obiecuje, że jeżeli będziemy przestrzegać jego nakazy i prawa, to On błogosławi nas dobrym zdrowiem.

Ks. Wyjścia 15: 26

(26) I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan,

Ks. Powtórnego Prawa 26: 16

(16) Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.

Więc widzimy, że Bóg wymaga przede wszystkim - pokory.

Co polecił nam Bóg odnośnie obrazów - bałwanów

Zakaz obrazu- bałwana zabrania, przede wszystkim, tworzenie jakiejkolwiek podobizny tego, co jest na niebie. Jest oczywiste, że do tego zakazu wchodzi zakaz na jakiekolwiek przedstawienie Boga. Archeolodzy wskazują, że według ich spostrzeżeń figura Boga może być znaleziona w ruinach miasta żydowskiego. To również powinno potwierdzić dawność drugiego przykazania, ponieważ obrazy innych bogów często można znaleźć w późniejszych czasach.

Nakaz o powstrzymaniu od stworzenia jakichkolwiek obrazów, lub podobieństwa do czegokolwiek, co jest na niebie i na ziemi, pochodzi od Boga, który jest Bogiem zazdrosnym. On nie chcę żeby ktokolwiek psuł siebie w celu zrobienia każdego świętym, podobnie jak On jest święty (Kapł 20: 7). On nie chcę żebyśmy zaczęli się łajdaczyć i oddawać cześć zdeprawowanym bogom i w taki sposób stracili to wynagrodzenie, które On obiecał nam i naszym dzieciom.

Ks. Powtórnego Prawa 4:15-40

(15) Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie (16) abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,

(17) podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem,

(18) podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią.

(19) Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.

(20) A was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście.

(21) Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, którą wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie.

(22) Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posiądziecie tę piękną ziemię.

(23) Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz.

(24) Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.

(25) Gdy wydacie na świat synów i wnuków i dożyjecie starości w tym kraju, a sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, podobiznę czegokolwiek, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc Go:

(26) biorę dziś niebo i ziemię przeciwko wam na świadków, że prędko zostaniecie wytraceni z powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo bawić będziecie na niej, gdyż na pewno zostanie wytępieni.

(27) Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli.

(28) Będziecie tam służyli bogom obcym: dziełom rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widzą, nie słyszą, nie jedzą i nie czują.

(29) Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. (30) W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu.

(31) Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.

(32) Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano od czymś podobnym?

(33) Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?

(34) Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?

(35) Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. (36) Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia.

(37) Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą. (38) Na twoich oczach, ze względu na ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.

(39) Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.

(40) Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.

Ks. Wyjścia 34:17

(17) Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.

Ks. Kapłańska 19:4

(4) Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Bóg chcę żebyśmy powstrzymali od tworzenia wszystkich rodzajów obrazów, gdy zaczynamy oddawanie czci im i ustanowienie ich jako naszych bogów.

Ks. Kapłańska 17: 7

(7) Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń.

Ks. Powtórnego Prawa11: 16-17

(16) Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu,

(17) bo zapaliłby się gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan.

Ks. Powtórnego Prawa 12: 30-31

(30) strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu - byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował.

(31) Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.

Nawet może nastąpić czas, kiedy Prorocy będą nam mówili, żebyśmy szli i oddawali cześć innym bogom, popierając to i twierdząc, że wszystko w porządku. Bóg mówi, że to może się zdarzyć, ale to będzie tylko próbą dla tego, żeby zobaczyć, że naprawdę kochamy Pana Boga naszego z całego serca swego, duszą i umysłem.

Ks. Powtórnego Prawa 13:1-4

  1. Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.
  2. Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud,

(3) i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: Chodźmy do bogów obcych - których nie znałeś - i służmy im,

(4) nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów.

Ks. Wyjścia 23:32

(32) Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami.

Ks. Wyjścia 23:33

(33) Nie mogą mieszkać w twoim kraju, gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw Mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą.

Ks. Powtórnego Prawa 6:14

(14) Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów,

Ks. Powtórnego Prawa 7:16

(16) Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie.

Nakazane jest całkowicie zniszczyć

Każdą formę bałwochwalstwa, gdzie byśmy nie byli, inaczej zginiemy, podobno narodom, zniszczonych Bogiem za czasów epoki Królów.

Ks. Powtórnego Prawa 8:19-20

(19) Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno.

(20) Jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana, Boga waszego.

Ks. Powtórnego Prawa 11: 16-17

(16) Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu,

(17) bo zapaliłby się gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan.

Ks. Powtórnego Prawa 12: 30-31

(30) strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu - byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował.

(31) Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.

1 List do Tesaloniczan 1: 9

(9) Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu.

Kara dla Bałwochwalców

Bałwochwalcy rzeczywiście będą ukarane. Osoba, która oddaje cześć bałwanom niewątpliwie będzie skazana na śmierć przez skamienienie, a bałwochwalczy naród trafi do niewoli.

Ks. Powtórnego Prawa 27:15

(15) Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen.

Ks. Powtórnego Prawa 17:2-5

(2) Jeśli się znajdzie u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując Jego przymierze, (3) przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem -

(4) skoro ci to zostanie doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką ohydę popełniono w Izraelu,

(5) zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę - którzy tej złej rzeczy się dopuścili - do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi.

Ks. Wyjścia 22: 20

(20) Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Wszystkie Obrazy i relikwiarze innym bogom zostaną zniszczeni

Bóg nie zostawia nam miejsca dla wyobraźni odnośnie tego, co powinniśmy robić z obrazami i relikwiarzami innych bogów. Nakaz Boga - zniszczyć je całkowicie.

Ks. Wyjścia 34: 12-13

(12) Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was.

(13) Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery.

Ks. Liczb 33: 52

(52) macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie.

Ks. Powtórnego Prawa 5: 1-10

  1. Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać.
  2. Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie.

(3) Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy.

(4) Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz.

(5) W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił:

(6) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(7) Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

(8) Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. (9) Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,

(10) a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Bóg zabrania ślub poza plemieniem Izraela, ponieważ może to pociągnąć za sobą przejście narodu lub osoby do oddawania czci bogom małżonka. Zakaz ten dotyczy również ślubów z nie chrześcijanami, ponieważ prowadzi to do nierówności.

Ks. Powtórnego Prawa 7: 1-5

(1) Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie

(2) Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.

(3) Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna,

(4) gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył.

(5) Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem.

Ks. Powtórnego Prawa 7: 25-26

(25) Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi.

(26) Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.

Ks. Powtórnego Prawa 12: 1-4

(1) Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam dał Pan, Bóg przodków waszych, w posiadanie po wszystkie dni waszego życia na ziemi.

(2) Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym.

(3) Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu.

(4) Nie postąpicie tak z Panem, Bogiem waszym,

 

Ofiarowanie dzieci fałszywym bogom jest zabronione i uważa się Bałwochwalstwem

Gdy ofiary są przeznaczeni bogom innym, niż Jedyny Prawdziwy Bóg, jest to uważane za bałwochwalstwo. Według określenia ofiarowanie jest tym samym, co i oddawanie czci. Więc ofiarowanie jest oddawaniem czci, które jest ofiarowane.

W dawnych czasach biblijnych Moloch był znanym bóstwem kannanijskim, któremu były przynoszone ofiary w ludziach, głównie to byli dzieci; ofiary takie są wzbronione przez Boga, kara za to śmierć.

Ks. Kapłańska 18:21

(21) Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!

Ks. Kapłańska 20:2-5

(2) Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, na jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. (3) Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię.

(4) Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go,

(5) to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem.

2 Księga Królewska 16:3

(3) lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień - na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami.

Księga Jeremiasza 7:31

(31) I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.

Księga Jeremiasza 19:5

(5) Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.

Ks. Powtórnego Prawa 12:31

(31) Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.

Ks. Powtórnego Prawa 18:9-10

(9) do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie - do ziemi, której kamienie zawieraja żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź.

(10) Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał.

Nie powinniśmy w obyczajach i paskudztwach naśladować pogan.

Kazano nam w żadny sposób nie naśladować w obyczajach i paskudztwach żadne narody wokół nas, lub te z którymi kontaktujemy, które mają obyczaje i tradycje sprzeczne z kierunkami Boga.

Ks. Kapłańska 18:3

(3) Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów.

Ks. Kapłańska 18: 26-30

(26) Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was.

(27) Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi została splugawiona.

(28) Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami.

(29) Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.

(30) Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Ks. Kapłańska 20:23

(23) Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili Mnie obrzydzeniem.

Ks. Powtórnego Prawa12:29-31

(29) Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz wydziedziczyć , gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, (30) strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu - byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował.

(31) Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.

Ks. Powtórnego Prawa 18:9-14

(9) Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody.

(10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;

(11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.

(13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu.

(14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.

2 Księga Kronik 36:14

(14) Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie.

2 Księga Królewska 21:1-7

(1) W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chefsiba. (2) Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich - na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. (3) Na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec, Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalowi i zrobił aszerę - tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. (4) Budował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której Pan powiedział: W Jeruzalem kładę moje Imię. (5) Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Pańskiej. (6) Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż Go pobudził do gniewu. (7) Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki.

Ezechiela 20:31-32

(31) A gdy składacie swoje ofiary i przeprowadzacie swe dzieci przez ogień, to kalacie się ze wszystkimi bałwanami ich aż do dnia dzisiejszego. I Ja bym miał pozwolić, byście u Mnie, domu Izraela, szukali rady? Na moje życie - wyrocznia Pana Boga - nie pozwolę, byście u Mnie szukali rady. (32) A to, co wam na myśl przychodzi, nie stanie się nigdy. Oto co mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona z innych krajów służyć drewnu i kamieniowi.

Konsultacje z czarodziejami, czarodziejstwo lub wszystkie rodzaje czarnoksięstwa, a także astrologia jak odmiana bałwochwalstwa

Konsultacje z czarodziejami lub każdym typem medium, podobnych do współczesnych psychologów lub astrologów, również jest bałwochwalstwem i prowadzi do tego, że człowiek zostanie odcięty od innych ludzi, lub będzie skazany na śmierć, ponieważ jest on ohzdny dla Boga.

Ks. Kapłańska 19:26

(26) Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.

Ks. Kapłańska 19:31

(31) Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Ks. Kapłańska 20:6

(6) Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu.

Ks. Kapłańska 20:27

(27) Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie.

Ks. Powtórnego Prawa 18:9-13

(9) Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody.

(10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;

(11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.

(13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu

2 Księga Kronik 33:6

(6) On to przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu.

Strata dziecka i owdowienie mogą być wynikiem czarodziejstwa.

Ks. Izajasza 47:9-14

(9) Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć. (10) Polegałaś na twojej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza sprowadziły cię na manowce. Mówiłaś w sercu swoim: Tylko ja, i nikt inny! (11) Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić, i przyjdzie na cię zguba znienacka, ani się spostrzeżesz. (12) Trwajże przy twoich zaklęciach i przy mnogich twych czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości. Może zdołasz odnieść korzyść? Może zdołasz wzbudzić postrach? (13) Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. (14) Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć

Ks. Jeremjasza 47:1-5

(1) Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom, nim faraon zdobył Gazę. (2) To mówi Pan: Oto się wody spiętrzą od północy i zamienią we zburzony potok. Zaleją kraj i wszystko, co go napełnia, miasta oraz ich mieszkańców. Wtedy ludzie krzyk podniosą i wyć będą wszyscy mieszkańcy ziemi (3) na odgłos tętentu kopyt jego koni, dudnienia jego rydwanów, terkotu ich kół. Ojcowie nie będą zważać na synów, gdyż osłabły im ręce. (4) Nadszedł bowiem dzień, by zniszczyć wszystkich Filistynów. I wytępię wszystkie niedobitki, mogące nieść pomoc dla Tyru i Sydonu. Pan zniszczy naprawdę Filistynów, pozostałość z wyspy Kaftor. (5) Ostrzyżona jest do cna Gaza, spustoszony Aszkelon. Aszdod, reszto Anakitów, dokądże będziesz sobie czynić nacięcia? (6) Biada, mieczu Pański! Jak długo nie zaznasz spoczynku? Wróć do swej

Ks. Micheasza 5:12

(12) Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk.

Dzieje 13:6-11

(6) Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bar-Jezus, (7) który nałeżał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. (8) Lecz przeciwstawił się im Elimas - mag, usiłując odwieść prokonsula od wiary. (9) Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Swiętym spojrzał na niego uważnie i rzekł: (10) " O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dgóg Pańskich? (11) Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziaszwidział słońca".

Upór i Przeciwstawienie są tym samym, co i Bałwochwalstwo

Dla Boga każda forma przeciwstawienia człowieka utożsamia go z czarodziejem, lub osobą, która się konsultowała z takim.

W czasach teraźniejszych zwykłe widzieć ludzi, które się konsultowali

Z czarodziejami i mediumy, nie wiedząc że Bóg jest całkowicie przeciwko podobnych konsultacji, lub za to istnieje kara.

1 Księga Samuela 15:23

(23) Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla.

Wiedźmy zostaną zniszczeni

Ks. Wyjścia 22:18

(18) Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.

Bałwany są tylko działem rąk ludzkich

Ci, co oddają cześć swoim bałwanom, zrobionym z kamienia, drzewna lub innego materiału, po prostu daremnie

oddają cześć. Bałwany potrzebują tych, którzy ich budują, żeby przesuwać je, ponieważ nie mogą one przesuwać się, mówić lub robić cokolwiek, i ci, co ich budują, są sami do nich podobni, i dlatego są tymi, kto wierzy w tych bałwanów.

Ks. Psalmów 115:1-8

(1) Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność! (2) Czemu mają mówić poganie: A gdzież jest ich Bóg? (3) Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce. (4) Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. (5) Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. (6) Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. (7) Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. (8) Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa.

Izajasza 44:6-20

(6) Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (7) Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! (8) Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego! (9) Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. (10) Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? (11) Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. (12) Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. (13) Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. (14) Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. (15) To wszystko służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. (16) Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła! (17) Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: Ratuj mnie, boś ty bogiem moim! (18) Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. (19) Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi (20) Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?

Izajasza 46:5-9

(5) Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim Mię zestawicie, jakoby z podobnym? (6) Wyrzucają złoto z sakiewki i ważą srebro na wadze. Opłacają złotnika, żeby ulał bożka, którego potem czczą, padając nawet na twarz. (7) Podnoszą go na barki, dźwigają, potem go umieszczają na podstawie. I stoi, z miejsca swego się nie ruszy. Wołają do niego, on nie odpowiada, nie wybawi nikogo z ucisku. (8) Pamiętajcie o tym i okryjcie się wstydem! Grzesznicy, nawróćcie się sercem! (9) Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja.

Zakaz obcowania z Bałwochwalcami

Bóg nakazuje nam trzymać się jak można dalej od każdego, kto żyje wbrew nakazom Boga, łącznie z tym, że nie powinniśmy nawet jeść razem z podobną osobą.

Ks. Psalmów 26:5

(5) Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców, a nie przestaję z występnymi.

2 Księga Kronik 19:2

(2) Wówczas wyszedł na jego spotkanie "Widzący" Jehu, syn Chananiego, i rzekł do króla Jozafata: Czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Pana? Przez to właśnie trwa nad tobą gniew Pański.

1 List do Koryntian 5:9-11

(9) Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiadą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Anirozpustnicy, ani bałwochwalcy, anicudzołożnicy, ani mężczyźni współżyjący z sobą, (10) ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedzicą królesrwa Bożego. (11) A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

1 List do Koryntian 10:19-23

(19) Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymć ofiara złożona bożkom? Ałbo czy sam bożek jest czymć? (20) Ależ wlaśnie to,ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. (21) Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.(22) Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? (23) Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.

2 List do Tesaloniczan 3:6

(6) Z takich bowiem są ci, co wślizgują sią do domów i przeciągają na swą stroną kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju.

Karą dla narodu, co oddaję cześć bałwanom jest niewola

Tym narodom, co nalegają na naruszeniu Drugiego Przykazania

Bóg pozwoli trafić do niewoli, dopóki oni nie pokutują i się nie zgodzą przestrzegać nakazów Boga.

Ks. Powtórnego Prawa 29: 16-18

(16) Widzieliśmy ich obrzydliwości, ich posągi z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich.

(17) Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło od Pana, Boga waszego, idąc służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego truciznę lub piołun. (18) A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu mówiąc: Będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca - w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą

Ks. Sędziów 2:1-5

(1) Anioł Pana zstąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki. (2) Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? (3) Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem. (4) Kiedy Anioł Pana wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zaniósł się płaczem. (5) Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę dla Pana.

Ks. Sędziów 2:11-15

(11) Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. (12) Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. (13) Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. (14) Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. (15) We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.

Ks. Sędziów 8:33-35

(31) Jedna z drugorzędnych jego żon, mieszkająca w Sychem, urodziła mu syna, którego nazwał imieniem Abimelek. (32) Po jakimś czasie Gedeon, syn Joasza, umarł w szczęśliwej starości i pochowano go w grobie Joasza, ojca jego, w Ofra Abiezera. (33) Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili od Pana. Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal-Berita swoim bogiem. (34) Izraelici znów nie pamiętali o Panu, Bogu swoim, który ich wybawił z rąk wszystkich wrogów dokoła. (35) Nie okazali też życzliwości domowi Jerubbaala-Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczył on Izraelowi.

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za naśladowanie Prawom Boga

To, że mamy złe kierownictwo, lub nie mamy wcale, nie jest powodem do naruszenia przykazań Boga, jak to wielu robiło za czasów Sędziów, kiedy nie było Króla, żeby kierować narodem.

Ks. Sędziów 17: 1-6

(1) W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajehu. (2) Rzekł on do swojej matki: Tysiąc sto (syklów) srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem - oto srebro to jest u mnie, to ja właśnie je wziąłem. I rzekła jego matka: Niech syn mój będzie błogosławiony przez Pana! (3) Zwrócił więc swej matce tysiąc sto (syklów) srebra, na co rzekła matka: Zaprawdę, srebro to poświęciłam Panu; z ręki mojej (jest ono przeznaczone) dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję. (4) Ale on zwrócił owo srebro swojej matce. Matka zaś wziąwszy dwieście (syklów) srebra, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mikajehu. (5) Mika miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem. (6) Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.

Nawet Król Salomon nie potrafił uwolnić się od oddawania czci Bałwanu. Zaczął oddawać cześć bałwanu wtedy, gdy pozwolił sobie zwątpić z powodu dużej liczby swoich żon różnych religii w naśladowaniu tylko Jedynemu Prawdziwemu Bogowi. Zaczął on oddawać cześć różnym bogom swoich żon i zbudował dla nich obrazy-bałwany i miejsca święte. Karą za to było to, że Bóg rozdzielił naród Izraela i zostaję on rozdzielony do dziś.

1 Księga Królewska 11:1-13

(1) Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, (2) z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, (3) tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. (4) Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. (5) Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. (6) Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. (7) Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. (8) Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. (9) Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał (10) i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. (11) Wtedy Pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. (12) Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. (13) Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem.

Jeżeli się nie odwrócimy od tego, co jest złym z punktu widzenia Boga, to zostaniemy skazane na całkowite zniszczenie z ziemi, jak to się zdarzyło z Królem Erowoabem, który jeszcze do przyjścia Mesjasza przeniósł Święto na ósmy miesiąc i zrobił kapłanami ludzi, co nie należeli do Lewitów.

1 Księga Królewska 13:33-34

(33) Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn. (34) Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi.

To że jesteś sam, lub was mało, jeszcze nie jest powodem do tego, żeby robić to, co robią wszyscy, jeżeli wiesz, że się mylą. Bóg będzie z nami, jak był z Iliaszem, kiedy ten poszedł przeciwko 450 proroków Baala (1 Król. 18:22).

Cel ostateczny Boga

Ostateczny cel Boga-wszystko we wszystkim, więc wszyscy będziemy bogami pod Jego dowództwem, tak jak był Anioł Jehowa.

List do Efezjan 4:4

(4) Jedno jest Ciało i Jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powolanie.

1 List do Koryntian 15:28

(28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

Wynik

Przykazania Boga istnieją od początku stworzenia. Drugie przykazanie przywiązuję system oddawania czci do Pierwszego przykazania i zabrania jej używanie w stosunku do każdego innego boga lub systemu. Jeżeli iść w tym kierunku, to Trzecie Przykazanie idzie za Drugim i zapobiega używanie imienia Boga do każdego innego systemu tak, żeby fałszywy system nie mógł zastąpić oddawanie czci Jedynemu Prawdziwemu Bogowi. Czwarte przykazanie jest związane z dniami oddawania czci Jedynemu Prawdziwemu Bogowi i przywiązuje Kalendarz Boży, skupiony na sobotach, do systemu oddawania czci. Więc Trzecie i Czwarte przykazania uzupełniają się i zapobiegają wykorzystanie imienia Boga w innym systemie i innym kalendarzu. Tak współczesny system kultów Słonecznych, co oddają cześć Jedynemu Prawdziwemu Bogowi w imieniu Jezusa Chrystusa, jest farsą bałwochwalczą. Pierwsze Wielkie Przykazanie o miłości do Boga jest związane z czteroma przykazaniami, co ustalają system oddawania czci, i naruszenie jednej z nich narusza i wszystkie inne, i prowadzi do naruszenia całego systemu oddawania czci i fałszywego systemu religijnego.

Pod czas swego powrotu Mesjasz zniszczy każdy poszczególny element błędnego kultu, pochodzącego od tajnych kultów lub słonecznych kultów Trzyjednego systemu.