Katalog adnotacji (C2)

Chrześcijańskie Kościoły Boga

Katalog adnotacji (C2)

Przedstawienie wiar (A1)

Przedstawienie wiar – to krótkie streszczenie pozycji biblijnej, podtrzymywanej przez apostołów w ciągu pierwszego wieku. Stanowi pozycję Bibliii w dokładnej odpowiedniej kolejności i składa się z siedmiu rozdziałów: Bóg, Plan Zbawienia, Nauka o odpowiedzialności człowieka, Masjasz, Problem Diabła, Kościół i Królestwo Boże. Tu również jest umieszczony wstęp, który rozjaśnia pytanie rozbieżności między starodawnym i współczesnym chrześcijaństwem i dodatek, który opowiada o rozwoju nauki trynitaryjnej.

Konstytucja (A2)

Stanowi prawomocną konstytucję zarejestrowaną w Australii.

Program studiowania Biblii (B1)

Nów i kalendarz Swiąt (C3)

Przejaw Boga. Rozdział 1 – Starodawny monoteizm (G1)

Niniejsza praca jest rozdzielona na rozdziały. Opowiada ona o naturze Boga, pokazując historię rozwoju nauk chrześcijańskich i pokazuje, jak system stał się wystarczająco określonym i odchylonym od prawdziwego Chrześcijaństwa.

Wybraniec jako Elohim (1): Pierwotne nauki kościelne i przyjście Trójcy.

Niniejsza praca opowiada o mnogości Elohimów w Bogu Ojcu i o przeznaczeniu wybrańców zostać Elohimami. Wczesne chrześcijaństwo znajdowało się na pozycjach, zgodnie z którymi każdy mógł stać się Elohimem. Temu tematowi są również poświęcone takie prace, jak boskość Chrystusa i Bóg, któremu się pokłaniamy, a również seria prac o Duchu Swiętym.

Bóg, któremu się pokłaniamy(2)

Istnieje bardzo dużo punktów widzenia na to, kim/czym był Bóg w Biblii. Jedną z przyczyn tego jest tłumaczenie tekstu hebrajskiego na angielski, który zawierał dużo różnych nazw opisujących Boga, gdzie mnogość nazw była zamieniona jednym słowem Bóg, w wyniku czego zostały utracone ważne części i informacja, co doprowadziło do powstania całego rzędu błędnych nauk, takich jak Trynitaryzm, Binitaryzm, Politeizm i oddawanie czci aniołowi. Cel tej pracy polega na tym, żeby pokazać, że istnieje jedyny prawdziwy Bóg Starego i Nowego Testamentu, któremu i powinna pokłaniać się ludzkość.

Swoboda i odpowiedzialność(9)

W niniejszej pracy jest rozpatrywana odpowiedzialność każdego chrześcijanina w świetle Paschy i Swięta Przaśników. Jest analizowana ofiara Jezusa Chrystusa na krucyfiksie obok takich grzeszników jak Barabasz.

Kroki do pokonania grzechu (11)

Analizuje stosunek między grzechem i wyjściem na Swięto Przaśników. Stosunek jest szczegółowo rozpatrywany.

Jeden chleb, jedno ciało (12)

Opowiada o koncepcji Chrystusa, która zaczyna się z Ewangelii według Jana 6:24-63, jako o Chlebie Ziemi i Chlebie Boga.

Znak Jonasza i Historia Odnowienia Swiątyni (13)

Jedną z koncepcji, które najczęściej są odbierane nieprawidłowo, jest koncepcja Znaku Jonasza. Był jedynym znakiem, który był nadany o misji Mesjasza. Znak odnosi się do odnowienia Swiątyni i siedmiudziesięciu tygodni. Znak dotyczy naszych czasów i zachował dla nich znaczenie. Proroctwo w dalszym ciągu się spełnia i powinno się skończyć w najbliższej przyszłości. Ważnym życiowo jest prawidłowe zrozumienie Odnowienia Swiątyni. Praca łączy Ewangelię i misję Chrystusa z księgami Jonasza, Daniiła, Ezdrasza, Niejemiasza i in.

Prawa jedzenia (15)

Prawa jedzenia, rozpatrywane z naukowego punktu widzenia, są uznawane za prawidłowe i ważne na dzień dzisiejszy, nawet ważniejszymi niż były wtedy, kiedy były tworzone.One są niezbędnymi życiowo dla prawidłowego, z punktu widzenia ochrony środowiska, funkcjonowania całej planety.

Pozwolcie martwym pochować swoich martwych (16)

Niniejsza praca objaśnia znaczenie pochodzenia tego, wystarczająco małosłownego opisu przyjścia Mesjasza (Łk. 9:59-62). Odpowiednie zrozumienie i używanie tego podtekstu jest ważnym dla harmonijnego życia chrześcijańskiego.

Rozwój neoplatonicznego modelu (17)

Niniejsza praca idzie śladami rozwoju neoplatonicznego systemu trynitarnego od filozofii greckiej do syntezy postchrześcijańskiej. Pokazuje naturę systemu kopadokijskiego, wykorzystując dla jej ilustrowania zarówno filozofię starodawną, jak też współczesną teologię katolicką.

On woła ich po imieniu. Studiowanie Psalmu 23 (18)

Stanowi studiowanie Psalmu 23

Siła Gedeona i Ostatnie Dni (22)

Praca analizuje historię proroka Gedeona. Jej znaczenie jest połączone z kilku twierdzeniami współczesnrgo chrześcijaństwa.

Anioł Jahwe (24)

Praca rozwija teorię identyczności Anioła Jahwe lub Jehowy w Starym Testamencie. W wyniku otrzymujemy niektóre niepokojące twierdzenia dla nauk współczesnego chrześcijaństwa, łącznie z nauką Herberta Armstronga i Swiadków Jehowy.

Pouczenia Księgi Rut (27)

Praca analizuje stosunek Księgi Rut do Pięćdziesiątnicy oraz podtekst tej Księgi co do tego Swięta.

Baranki Boże (29)

Praca ta była napisana przez pasterza, który uczył owiec i baranów dla znanego i odznaczonego wysokimi nagrodami filmu „Babe”. Analizuje te pouczenia, które dotyczą rolniczej hodowli owiec i biblijnego listu od stworzenia. Rola owiec i pasterza również jest analizowana. Jest rozpatrywane zachowanie owiec i oczekiwanie pasterza. Jest demonstowana różnica między systemami egipckim i biblijnym oraz twierdzeniami duchowymi.

Sobota (31)

Ta praca jest tłumaczeniem czwartego przykazania i obowiązków, które ono nakłada na chrześcijan.

Natura Boga i jego dzieci (33)

Atrybuty Boga stanowiące jego naturę są podane w postaci krótkiego tłumaczenia tekstu biblijnego odnośnie każdego atrybutu.

Duch Przyjęcia (34)

Praca opowiada o nauce Zbawienia przyjęciem Syna Bożego. Jest analizowana doktryna Znów Urodzonego, przy tym rozwijane właśnie doktryny pierwotnego Kościołu. Tu jest analizowany podtekst Starego Testamentu i pokazywany proces poświęcenia Ojcem. On wymaga całkowitego podporządkowania się Ojcowi, dla czego z kolei potrzebna jest pokuta.

Dlaczego Abraham był nazywany Przyjacielem Boga (35)

Praca w skrócie opowiada o nadzwyczajnych stosunkach, które się ułożyły między Abrahamem i Bogiem.

Upadek Egiptu (36): Proroctwo o złamanych rękach faraona (pięć części).

Proroctwo o upadku Egiptu jest analizowane według Księgi Ezechiela, rozdziały 29-32, i jest rozdzielone na pięć części. To bardzo słabo zrozumiałe proroctwo ma nadzwyczajny sens dla ostatnich dni dla końcowych wojn. Seria z pięciu części składa się z przeglądu oraz czterech części z kolejnym rozwojem, który objaśnia szczegółowo ramki czasowe, które są obecne w przeglądzie. Również tu idzie mowa o narodach, o których idzie mowa w przeglądzie. Egipt jest rozpatrywany jako miasto, które doznało na sobie proroctwo pokazujące, że Bóg będzie miał do czynienia z tym krajem, jako z częścią takiego podporządkowanego narodu w czasie, który wkrótce nastąpi. Rozumienie tego proroctwa jest ważnym dla ogólnego układu powrotu Mesjasza i wojn Anioła oraz końca czasów Ewangelii.

Jedna Inna Zasada (38)

Praca ta jest oceną pracy doktora Gene Getza i prezentacją zasad tego, jak należy obcować się jednemu z drugim w świetle członkostwa w Kościele.

Krzyż: Jego pochodzenie i znaczenie (39)

Praca opowiada o naturze krzyża z punktu widzenia historii i analizuje znaczenie krzyża w przedchrześcijańskim oddawaniu czci przez ludzi.

Jest rozjaśniane używanie symbolu krzyża Kościołem w rozwoju religijnego symbolizmu. Również jest rozjaśniany stosunek krzyża do drugiego przykazania.

Rozkosze (40)

Praca ta analizuje miejsce rozkoszy i ich znaczenie. Miejsce i wiarygodność zdrowia/bogactwa lub przyjemnych rzeczy również są analizowane przez Ewangelię. Każda rozkosz jest rozpatrywana w określonej kolejności. Również jest omawiane miejsce Kościoła jako kierownika.

Dylemat młodych (41)

Pisarz porównuje swoje własne doświadczenie z problemem młodzieży i jej rehabilitacji. Jest analizowane znaczenie biblijnych słów dla młodzieży. Naród powinien uświadomić konieczność służenia tak młodych, jak też dorosłych.

Królestwo Boga (42)

Jest analizowane znaczenie i stosunek wzajemny nazw Królestwa Niebios i Królestwa Boga. Tu są objaśniane nazwy i przypowieści, z nimi związane.

Przejawy Diabła (43)

W pracy mowa idzie o walce między siłami duchowymi, w których również uczestniczy Kościół. Są poddawane analizie z punktu widzenia biblijnego rodzaje nieprawdy Szatana lub zwykłego kłamstwa w jego próbach zachwiać wiarę.

Uprzedzenia Dni Ostatnich (44)

Bóg nie zniszcza ludzi bez uprzedzenia ich o tym. Uprzedzenie to jest wykonywane przez jego sług-proroków. Uprzedzenie Dni Ostatnich wykonuje się poprzez proces opisany w proroctwie. Tu również jest analizowany ten proces.

Doktryny demonów Dni Ostatnich (48)

Są analizowane podstawowe doktryny demonów wymienione w Biblii, orientowane na zachwianie wiary w Dni Ostatnie. Specjalna uwaga jest zwrócona na dwie doktryny demoniczne związane z ślubem i mięsem.

Skrucha i Chrzest (52)

Praca ta rozpatruje problem posłannictwa i powołania Boga. Pokuta i nawrócenie do wiary są niezbędnymi warunkami chrztu i w życiu chrześcijanina towarzyszą mu.

Przestrzeganie Swiąt (56)

Praca demonstruje podstawy dla przestrzegania Swiąt w księdze Kapłańskiej 23, wynikające ze zrozumienia przykazania czwartego.

Ustanowienie Królestwa Boga (58)

Ta krótka praca opowiada o przyszłym ustanowieniu Królestwa Mesjasza.

Gniew (61)

Praca opowiada o różnych rodzajach gniewu, które są przypominane w Biblii, i w jaki sposób powinniśmy na to reagować w naszym życiu chrześcijańskim.

Kierownictwo (62)

Wysuwa wymagania w stosunku do kierownictwa biblijnego.

Komentarz Księgi Ezdrasza (63)

Stanowi szczegółową analizę Księgi Ezdrasza. Zawarte w niej twierdzenia mają powazny sens dla współczesnego chrześcijaństwa. Przy napisaniu pracy zostały wykorzystane komentarze rabinów, które były przekształcone w chrześcijańskie tłumaczenie biblijne, co doprowadziło do niektórych poważnych wyników.

Oddawanie Czci Bogowi (67)

W niniejszej krótkiej pracy jest omawiane oddawanie czci Bogowi przez Chrystusa w pierwszym liście do Koryntian 15:24-28.

Anioł i ofiara Abrahama (71)

Jest analizowana przez Abrahama ofiara Izaaka z tym, żeby lepiej objaśnić rolę Anioła Jahwe (Jehowy) w tej ofiarze oraz to, że ona nie jest zdolna zmniejszyć wszechobecność Boga. Rolę Anioła w obronie Abrahama także obserwujemy w stanowieniu się Izaaka.

Nawrócenie do wiary i prawda (72)

Koncepcja nawrócenia jako proces odejścia od błędów jest demonstrowana w postaci fundamentalnej nauki Chrystusa.

Samson i Sędziowie (73)

Zycie i diabli Izraela w czasach Sędzi musieli mieć następstwem powstanie Samsona, Sędziów Izraela od plemienia Dana. Historia ta jest analizowana z duchowego punktu widzenia, pokazując wyniki w jej wykorzystaniu odnośnie rozwoju Ducha Swiętego w człowieku pod kierownictwem Chrystusa. Historia ta zawiera niektóre ciekawe i nieoczekiwane lekcje dla naszego współczesnego rozumienia działalności Mesjasza.

 

Mentalność Oddawania Czci (74)

Niniejsza praca analizuje mentalność Oddawania Czci w ludziach, którzy wchodzą do Kościoła i nie dążyli do przyjęcia i nie wzorowali się na prawdzie. Opisywane jest znaczenie Oddawania Czci z punktu widzenia współczesnego używania terminu. Grupa jest identyfikowana jako kultowa, jeżeli ona ustawia jakąkolwiek rzecz przed miłością do Ojca.

Błogosławeństwo i Przeklęcie (75)

Praca ta analizuje Księgę Powtórnego Prawa 28 i jej stosunek do narodu.

Binitaryzm i Trynitaryzm (76)

W pracy mowa idzie o logicznej podstawie Binitaryzmu i Trynitaryzmu, szczegółowo jest opisywana niebiblijna natura ich doktryn i powstanie tych doktryn. W pracy unaoczniono szczegółowo te bezpodstawne twierdzenia, które używa Trynitaryzm, co przeczy doktrynie Nowego Testamentu, który z kolei bazuje się na Piśmie Swiętym.

Podstawy Biblijnego Przewodzenia (79)

Tu jest analizowane Biblijne Przewodzenie, gdzie starszy ma na sobie ważne obowiązki , których wykonywania uniknąć nie może. Odpowiedzialność każdego z członków Kościoła także jest ważną.

Sąd nad Demonami (80)

W pracy opowiada się o okresie tysiącletniego panowania Chrystusa, kiedy będą sądzone demony i zamiast tego bądą nazwane wybrane w ostatnim Tysiącleciu. Proces praworządności ma niektóre nieoczekiwane wnioski, które dotyczą bezpośrednio sądu i ukarania demonów z punktu widzenia logicznej niezbędności natury i oznaków Boga.

Współistotny Ojciec (81)

W pracy jest rozpatrywane teologiczne rozumienie Trójcy i Unitarnej Natury racjonalnego i BiblijnegoTeizmu. Są analizowane komentarze Brunnera, Kalvina i Garnaka oraz cel trynitarnej doktryny Współistotności. Jest rozpatrywane oddziaływanie Boskiego i współdziałanie Boga z Aniołami i ludzkością, które zależy od Współistotności. Jest pokazany ruch Ducha Swiętego i w związku z tym nieprawdziwe twierdzenie Filioque,,a w prawosławnej Trójce. Są rozpatrzone zwykłe kontrargumenty trynitarzy przeciwko Subordyonalizmu i Sabelianizmu. Jest udzielona uwaga powstaniu Ducha Swiętego z punktu widzenia konfliktu filozoficznego, co wynika z doktryn trynitarnych. Oddziaływanie Boga poprzez Ducha Swiętego jest pokazane w przypowieściach, co daje podstawy dla logicznego łączenia Aniołów w Monoteiźmie. Jest omawiana Szema Księgi Powtórnego Prawa 6:4 w świetle jedności Boga.

Stosunek między Zbawieniem Łaską i Prawem (82)

Jest pierwszą z serii prac, poświęconych Łasce i Prawu. Praca zaczyna się od Pozycji Biblijnej Boga jako źródła Zbawienia. Omawiana jest pozycja Prawa odnośnie możliwości Zbawienia Łaską. Udziela się uwaga analizie obowiązków według Prawa i pytaniu, dlaczego chrześcijanie powinni tego Prawa przestrzegać.

Podstawa Zycia chrześcijańskiego (85)

Praca podkreśla pozycję Biblijną odnośnie dziesięciora przykazań, które są podstawą życia chrześcijańskiego. Jest jedną z prac z serii poświęconej stosunku między Łaską i Prawem.

Wiara i Czyny (89)

Tu mowa idzie o naturze herezji Kolosańskiej i Galatyńskiej. Praca jest logiczną kontynuacją serii o Łasce i Prawie i opowiada o pozycjach Prawa Pawła. Dalszym ciągiem tekstu jest analiza panującej pozycji w kościołach Jana. Także jest udzielona uwaga Doktrynie Gnostycznej oraz jest rozpatrywana opinia o przyjściach Mesjasza, która była panującą w pierwszym wieku (na podstawie dowodów Zwojów Martwego morza). Jest pokazane, jak prawosławie nieprawidłowo przyjęło pozycję Pawła. Praca ta przewiduje istnienie ciągu dalszego, co jest odzwierciadlone w następnej pracy Różnice w Prawie oraz w Praca nad tekstem Prawa.

Abraham i Sodoma (91)

W tej pracy są rozpatrywane wydarzenia, które doprowadziły do zniszczenia Sodomy i Gomory. Z krytycznego punktu widzenia są analizowane ruchy Abrahama dla podtrzymania Sodomy i Gomory. W związku z tym widzimy oczywiste lekcje dla współczesnego świata. Także ważną jest działalność Lotta i jego rodziny.

 

Dusza (92)

Ta praca rozwija pozycję Biblijną o istnieniu Duszy, która jest centralnym momentem dla zrozumienia zmartwychwstania i życia po śmierci. Jest pokazana istota nauki o Duszy w Tajnach Mitrajskich jako punkt widzenia wczesnych apologistów, którzy stwierdzali, że platonicka doktryna hellenistyczna Duszy Nieśmiertelnej jest bezbożną i bluźnierczą.

W charakterze wstępu do omawiania zmartwychwstania jest rozpatrywane wcielenie. Narodzony znów przez chrzest jest od nowa odkrytą istotą. Jest rozwijana pozycja wczesnego Kościoła i z tego punktu widzenia pozycja wczesnych apologistów jest widoczna jako całkowicie przeciwna tej bluźnierskiej doktrynie.

W uzupełnieniu opowiada się o tym, jak ruch Adwentystów poniósł klęskę w swoich próbach dać radę z błędami zrobionymi przez Ellena White,,a oraz z antynomianizmem innych, mniej znanych, pisarzy.

Miejsce Naszego Bytu (94)

Praca opowiada o wygnaniu człowieka z Edemu. Są rozpatrzone kościelne położenia o tym pytaniu i podkreślona podstawa naszej walki z Szatanem. Wszystko to ilustruje się wskazaniem miejsca Szatana i miejsca wybrańców w Apokalipsie 2:12-13. Rozłam stworzenia spowodowany Aniołami, które powstały, jest centralnym problemem w urzeczywistnieniu odrodzenia i Kościoła. Pierwotne ukazanie się Boga na Ziemi odbyło się nie przez Kościół Ewangelicki, lecz przez List Swięty.

Tysiąclecie i Wniebowstąpienie (95)

Ta praca analizuje wczesną tysiącletnią pozycję Kościoła przeciwko współczesnej teorii Wniebowstąpienia żywych. Wczesne doktryny idą od wczesnych autorów. Również jest omawiane opuszczenie Objawienia z kanonów Laodokijskiego Soboru (366 r.). Jest analizowane wpadnięcie w niełaskę jako zbyteczne oświadczenie o tym, co się odnosi do Czyliazmu w celu oddzielenia go od Tysiąclecia. Są podane różne ich typy i komentowany rozwój doktryn w ciągu wieków i ich wierność wyznaniu.

Jest omawiana natura doktryny o Wniebowstąpieniu żywych oraz opracowanie współczesnych nauk i działalność jezuickich księży Riberi i Bellarmina. Udzielono uwagę działalności Samuela Maitlanda w jego opracowaniu wadliwej nauki.

 

Różnice w Prawie (96)

Praca ta analizuje różnicę między Prawami moralnym i ofiarnym. Ta różnica częściowo kształtuje podstawę dla działalności, o której opowiada Księga Rodzaju. Praca opowiada o granicznych aspektach Prawa Bożego. Specjalna różnica była dokonana reformatorami i podana w artykułach wiary datowanych Drugą Helvecką Konwencją i umieszczonych w Trzydziestu Dziewięciu Artykułach Anglii 1571 oraz w innych artykułach, aż do Artykułów Metodologicznych religii 1784 roku. W swoisty sposób te twierdzenia można nazwać ważnymi.

Swiąteczne Dni Boga (97)

Praca ta omawia ważność i cel Swiętych Dni. Objaśniana jest rola Swiąt w aspekcie Zbawienia, które również są częścią Prawa. Wczesne argumenty teologiczne co do anulowania Swiąt, których się trzymał wczesny Kościół, są przeanalizowane jako błędne. Również jest omawiany stosunek Swiąt do Kościoła oraz do Swiątyni i ofiary. Pokazano, że Swięta są centrum wiary i kształtują pieczęć Boga.

Pascha (98)

Ta praca analizuje pomiary czasowe i ważność Paschy oraz jej różnicę w porównaniu z Paschą pogańską. Są rozpatrywane różne fazy świętowania Paschy. Są to Wieczerza Pana, bezpośrednio noc paschalna, kiedy Chrystus był ofiarnym barankiem, lub pamiętna noc i Swięto Przaśników łącznie z ważnością ostatniego Dnia Swiątego Przaśnego Chleba w stosunku do wyjścia Izraela z Egiptu. Przygotowaniom do Paschy również udzielono odpowiednią uwagę.

Znaczenie Ablucji Nóg (99)

Razem z pracą Znaczenie Chleba i Wina praca ta opowiada o ważności elementów Wieczerzy Pana, które stanowią drugi sakrament Kościoła. Ablucja nóg oznacza istnienie wewnątrz życia Mesjasza.

Znaczenie Chleba i Wina (100)

Ta praca wskazuje na Ciało i Krew ofiary Chrystusa oraz na symbolizm tych elementów dla wiary.

Wieczerza Pana (103)

Ta praca objaśnia kompleksowe znaczenie wszystkich elementów Wieczerzy Pana, w tym dnia przygotowania i bezpośrednio Paschy. Ablucja Nóg oraz Chleb i Wino tu – niezbędne przesłanki przyjęcia Pana. Również jest objaśniany ich stosunek do Wyjścia i Paschy. Krew Nowego Testamentu i wejście najbardziej Swiątego z Swiętych, wysokiego księdza, którym był Mesjasz, jest zwiastunem tego, że wszyscy się staniemy synami Pana. W pracy przeanalizowano znaczenie symbolicznych elementów Paschy w ich stosunnku do innych tekstów (na przykład do Ps. 34:20; Iz.52:13-15). Jest objaśniony tekst Ewangelii według Jana 14 i 17.

Praca nad tekstem Prawa (104)

W pracy jest objaśniane, co miał na myśli Paweł, gdy w swoim liście mówił o Dziejach Prawa. Jest to najbardziej zagmatwany moment dla czytania i w niniejszej analizie zostały użyte dowody archeologiczne, znalezione całkiem niedawno, w postaci Zwojów Martwego Morza. Były przetłumaczone przez Qimrona i Strugnella i jest wykorzystane właśnie ich tłumaczenie. Wszystko to wskazuje na to, że Dzieje w Prawie – podstawa listu napisanego w pierwszym wieku The Moqsat Ma’ase Ha-Torah, która dopiero niedawno została odtworzona. Wszystko to robi Pawła bardziej zrozumiałym dla współczesnych chrześcijan.

Mojżesz i Bogowie Egiptu (105)

Tu mowa idzie o tym sposobie, za którego pomocą Mojżesz obcował się z faraonem. Prace i choroby, posłane na Egipt, są objaśniane w stosunkach z każdym bogiem Egiptu, odrzucanego przez Boga. Dżuma jest demonstrowana w jej pierwotnym kontekście teologicznym. Zycie Mojżesza z kolei jest objaśniane w ramach ogólnego rozdzielenia planu Zbawienia, który demonstruje naturę pomiarów czasowych. Księga Wyjścia jest porównywana z Księgą Zmarłych, za pomocą czego jest osiągana wielka dokładność w zrozumieniu terminologii. Praca ta jest niezbędną dla prawidłowego rozumienia Księgi Wyjścia.

Stare i Nowe Drożdże (106a)

Symbolizm drożdży w Nowym Testamencie jest używany w postaci nowych i starych drożdży. Powinniśmy wyrzucić jedne i zamienić je na inne. Ten symbolizm ma wielki duchowy sens dla chrześcijanina. Swięto Przaśników jest rozumiane w świetle konieczności zamiany starych drożdży gniewu i niedobrych zamiarów na nowe drożdże szczerości i prawdy. Nowe drożdże – to także drożdże darów na Pięćdziesiętnicę, które są również symbolicznymi dla Kościoła w stosunku do dużych drożdży Ducha Swiętego.

Dary Falowego Snopa (106b)

Objaśnia ważność Składania Ofiar Falowego Snopa w kontekście przyjścia Mesjasza i jego powrotu w Niedzielę po Zmartwychwstaniu poprzednim wieczorem. Jest objaśniany stosunek między darami i koncepcją pierwszopłodu oraz znaczenie Składania Ofiar w Starym Testamencie, co świadczy o tym, że Chrystus się utwierdił Wniebowstąpieniem i powrotem tamtego wieczora.

Siedem Wielkich Pasch Biblii (107)

Praca objaśnia stosunek między wielkimi Paschami Biblii i ich znaczenie dla przygotowania przyjścia Mesjasza w Zmartwychwstaniu. Są analizowane zwiastuny Paschy oraz znaczenie ukryte za nią w Księdze Wyjścia, upadek Jerucha z Gedeonem, Ezechilem, Ezdraszem i, w końcu, Mesjaszem. Paschy są rozpartywane w ich stosunku do życia człowieka, Systemu Jubileuszowego i przypowieści w Księgach

Rodzaju 2:9, Zachariusza 4:3-6, Ewangelii wg Łukasza 3:7-14. Po przeczytaniu tej pracy o dużo pełniej rozumiesz znaczenie lat drzewa, o którym jest wzmianka w Ewangelii wg Łukasza.

Znaczenie Widzenia Ezechiela (108)

Widzenie Ezechiela było objaśniane tym, że on widział statek kosmiczny z kołami i skrzydłami oraz innymi fantastycznymi obiektami. W tym czasie Biblia dokładnie mówi, że on widział Cherubina. Co oznacza to widzenie? Co korzystnego można z tego uzyskać? Praca pomaga nam w tym się zorientować.

Pytanie języków (109)

Ta praca w całości analizuje pytanie języków i pozycję historyczną Kościoła z tego powodu w jej rozwoju w ciągu wieków. Są objaśniane teksty Biblijne w ich kontekście i znaczeniu. Również jest określona pozycja apostołów odnośnie tego pytania.

Teoria Wojny Sprawedliwej (110): puszczenie z uwięzi Pierwszego i Drugiego Jeźdźców

Praca stanowi analizę historyczną i filizoficzną Teorii Wojny Sprawedliwej w jej rozwoju od Augustyna Hippo, przyjętej przez systemy prawoslawny i katolicki od piątego wieku. Jest objaśniane znaczenie Bulli papieskiej Unam Sanctum i twierdzeń odnośnie Wojny i Teorii Wojny Sprawedliwej, jak też koncepcja Kościoła jako organu wyjątkowo zorganizowanego, w którym członkostwo jest fundamentalnym dla Zbawienia. Historia tej doktryny aż do naszych czasów jest bardzo ważną dla chrześcijan, którzy zajmują każdą pozycję w działaniach wojskowych.

Naucz Nas Modlić się (111)

Praca opowiada o prawidłowo zbudowanej modlitwie pod przewodzeniem Chrystusa. Objaśnia znaczenie terminów i znaczenie modlitwy w Oddawaniu Czci. Są analizowane przeszkody w modlitwie i proponowane niektóre rady co do modlitwy.

Przebaczenie (112)

Centralnym elementem modlitwy Bogowi jest koncepcja przebaczenia. Praca analizuje zasadę przebaczenia bliźniego tym, kto błaga Boga o przebaczeniu. Również mowa idzie o zależności przebaczenia od pokuty, o tym, co Biblia mówi o przebaczeniu. Wspomina się o przebaczeniu wrogów. Są objaśniane przypowieści, w których mowa idzie o przebaczeniu.

Księga Przysłów (114)

Jest analizowany jeden z najbardziej zagmatwanych i nieprawidłowo używanych tekstów. Za często kobiety były potępiane na podstawie tego, niedostatecznie wyjaśnionego tekstu. Prawdziwe zaś znaczenie tego tekstu może dać kobietom realną wladzę i podwyższyć odpowiedzialność Kościoła przed nimi.

Pięćdziesiątnica na Synaju (115)

Praca kontynuuje serię prac dotyczących Księgi Wyjścia i opowiada o Mojżeszu i bogach Egiptu. W niej mowa idzie o tym, kto ustalil prawo na Synaju i o tym, jak ono zostało nadane. Jest objaśniana droga do Synaju, w tym zatrzymania się na niej i widzenia towarzyszące jej. Jest analizowana siła Aniołów jako posłańców Boga w stosunku do Prawa i wydarzeń, które stały się na Synaju.

Imiona Boga (116)

Jest przytaczane imię Boga i jego objaśnienie. Kontekst, w którym są one używane, jest ważnym dla prawidłowego zrozumienia tego, jak działa Bóg, i tego, przez kogo On mówi.

Duch Swięty (117)

Tu jest opisane szczegółowe objaśnienie Ducha Swiętego. Są analizowane pierwotne spory co do ruchu Ducha i jego przeznaczenia w Księgach Testamentów. Duch – to siła Boga, nie zaś twarz. Sposób, którym działa Duch, robi jego niezbędnym dla wybrańców w ich przemianie w elohimów lub teoju, jak uważali wczesne chrześcijanie i jak mówi Księga Proroka Zachariusza 12:8. Praca ta jest główną dla zrozumienia Boga Ojca.

Genealogia Mesjasza (119)

Praca objaśnia znaczenie genealogii Mesjasza od Adama. Są komentowane teksty Ewangelia według Mateusza 1 i według Łukasza 3 oraz to, dlaczego one zawierają wyraźne sprzeczności z Księgami Kronik. Prawidłowe i prawdziwe znaczenie wskazuje, że Mesjasz niewątpliwie był posłany po to, żeby uratować grzeszników.

Plony Boga, Ofiary Nowiu i 144 000 (120)

Praca pokazuje kompleksowe współdziałamie między planem Zbawienia i znaczeniem Systemu Ofiarnego. Analiza pokazuje, że istnieje określony związek między liczbami, z których się składa rok, i Systemem Jubileuszowym (używając roku proroczego i znaka Jonasza) oraz połączeniem siedemdziesięciu i 144000. Wychodząc z tego jest bardziej

zrozumiałą wierność Kościoła Nowego Testamentu Nówiom, Sobotom i Dniam Swiętym.

Księga Micheasza 5:2-3 (121)

Jest pokazane nieprawidłowe używanie tego tekstu przez binitarzy. Przedstawienie Herezji Podwójnej Siły jest pokazane jako blędne. Jest analizowane proroctwo tego tekstu co do Mesjasza i jego stosunków z Bogiem.

Rozpowszechnianie się Kościołów przestrzegających Sobotę (122)

Ta ważna praca opisuje istnienie Kościołów, co przestrzegały Sobotę, zaczynając od pierwszego wieku na terenach Srodkowego Wschodu, Europy i Azji. Obejmując interwał czasu stanowiący dwa tysiąclecia, opowiada nie tylko właściwie o Kościołach, lecz również o tej natarczywości, z którą system niedzielnego Oddawania Czci próbował je zniszczyć za pomocą prześladowań.

Nówie (125)

Jest jedną z pierwszych w serii prac na temat Nówi, w której są objęte analizą ich ważność Biblijna dla wskrzeszenia oraz ich ogólne miejsce i uzasadnienie w Prawie. Są analizowane wczesne teksty rabinackie jako źródło ich opracowania. Wierność Nowemu Testramentowi przy tym nie zostaje utracona.

Dawid i Goliat (126)

W pracy opowiada się historia Dawida i Goliata oraz rozwój duchowego i prorockiego znaczenia ich konfliktu. Jego podtekst dotyczy zwycięstwa Mesjasza nad systemem światowym. Jest opisywana realna przyczyna okupacji Swiętej Ziemi filistyńczyków. Rozwija się temat ustanowienia się Izraela w Canaanie i szczegółowo opisuje się historia ruchu arki przymierza w budowaniu obrazu bitwy i ustanowienie monarchii. Jej ustanowienie po linii Dawida jest końcowym wynikiem.

Wczesna Teologia Bóstwa (127): Analiza pisarzy patristycznych i ich tłumaczenie Boga

Ta praca analizuje wczesne teksty patristyczne i określa ich pozycję w stosunku do Boga Ojca. Daje odpowiedź na pytanie, z powodu którego prowadzą dyskusje trynitarne i binitarne pisarze, którzy nie wierzyli, że Chrystus istniał w nieskończnej przeszłości. Praca jest pożyteczną przy badaniu dróg powolnego wypaczenia teologii przez strukturę trinitarną.

Melchizedek (128)

Rozpoznanie tego, co się kryje pod imieniem Melchizedeka, zawsze było problemem dla wielu z tych, kto studiował i studiuje Biblię. Praca zwraca się do tradycji rabinackiej oraz próbuje odszyfrować podtekst działalności tej postaci. W ten sposób za pomocą tej pracy można lepiej zrozumieć kapłaństwo Melchizedeka.

Podtrzymywanie i i Jego Pozbawienie (130)

Podtrzymywanie jest środkiem, za którego pomocą można nadać twarzy męstwo i pewność. Ono może popchnąć do lepszego modelu zachowania się w krytycznej sytuacji. Wzbudza nadzieję. Każdy czasem potrzebuje podtrzymania w postaci pochwały i wysokiej oceny. Potrzymanie ma zdolność sprawić ulgę lub nawet zmienić komuś życie. Biblia nakazuje, żebyśmy podtrzymywali jeden drugiego, jak Bóg podtrzymuje tych, co wierzą w Niego i słuchają Go.

Sakramenty Boże (131)

Objawienie Boga jest analizowane jako sakrament i wskazanie dla wybrańców. Są objaśniane przypowieści o talentach i mądrości oraz o niewinnych pannach. Wszystkie sakramenty są analizowane w ich kolejności.

Nówie Izraela (132)

Ta praca kontynuuje temat pierwszej i opowiada o duchowym znaczeniu Nowi. Również jest badane przestrzeganie przez Kościół Nowi na przeciągu wieków.

 

Zycie Wieczne (133)

Na podstawie tekstu Biblijnego jest objaśniana koncepcja wiecznego życia obok wieczności Mesjasza i Boga. Są rozpatrywane koncepcje Czasu i Wieczności, opinia trinitarna o nich. Problemy filizoficzne, z którymi się spotykamy w trakcie niniejszego rozpatrywania, są porównywane z tekstami Biblijnymi.

Jehoszua, Masjasz, Syn Boga (134)

W pracy mowa idzie o prawidłowym obiekcie Oddawania Czci, tj. o Eloachu, zaś Mesjasz jest analizowany z punktu widzenia jego miejsca w tekście Biblijnym. Praca opowiada o Bogu przed Początkiem, o Początku, Radzie Elohyma jako Synach Pana i Gwiazdach Boga. Syn, który był elohymem Izraela, także jest analizowany. Określają się stosunki Mesjasza jako wyższego księdza z Bogiem Bogów, który oddziaływuje przez niego. Jest objaśniane wcielenie jako drugie przyjście.

Swiadectwo (135)

W pracy omawia się naturę świadectw i ustawiana jest granica dla urzeczywistnienia określenia Biblijnego. Są omawiane dwie alternatywy życiowe, jak też ruch, który włącza podróż czasową. Wszystko to stanowi niezaznaczoną decyzję, co nie zmniejsza jej ważnej i pobudzającej możliwości.

Trąby (136)

Praca opowiada o dwóch aspektach Swięta Trąb. Pierwszym jest powrót Mesjasza. Ta faza kontynuuje rozwój Kościoła przed Przyjściem, tysiącletnim panowaniem Chrystusa i podniesieniem się Izraela. Drugim aspektem jest Slubna Wieczerza Baranka. Tu jest szczegółowo rozpatrywane znaczenie Ewangelii i omawiany jej stosunek do ślubu Chrystusa i Kościoła. Podstawowy czynnik natury ślubnych szat wybrańca jest ważnym dla wszystkich chrześcijan.

Pomiar Swiątyni (137)

Ta praca opowiada o Swiątyni Pana i proroctwie odnośnie Izraela i narodów na przeciągu ostatniej fazy trzydziestoletniej aż do początku Tysiąclecia. Jest analizowane przesunięcie trzech rodzajów rządzenia, nazwanych Księżami, Prorokami i Książętami. Przy realizacji ostatniego etapu pomiaru centralnym jest wymiar sprawedliwości owcom, które będą sądzone według tego, jak one podtrzymywały jedna drugą. Widocznie z tego tekstu staje się bardziej zrozumiałą przypowieść o owcach i baranach. Ta praca wykazuje związek ze Swiadectwem i Ostrzeżeniem Ostatnich Dni.

Oczyszczenie (138)

Krytycznie ważnym dla rozumienia roli Mesjasza jest rozumienie Dnia Oczyszczenia. Jest omawiana cel Oczyszczenia w Swiątyni Ofiar razem z jego funkcją w Systemie Jubileuszowym.

Zbiór Plonów (139)

Składanie ofiar, od którego zaczyna się Swięto Kuczek, reguluje się Prawem i ma szereg wymagań, które powinien znać chrześcijanin. Są wymagane trzy kolejne składania ofiar. Praca opowiada o Swięcie Zbioru Plonów, spisie oczyszczającym i zbiorach, pełniach księżyca, Pięćdziesiątnicy, Trąbach, sądzie Szatana, sprawach zmartwychwstałych, nauce w armii Boga.

Siedem Pieczęci (140)

Ta praca opowiada o siedmiu pieczęciach Objawienia i objaśnia ich znaczenie. Jest analizowany ich rozwój na przeciągu ostatnich dwóch tysiącleci i opisywana ich kolejność aż do powrotu Mesjasza. Kulminacją jest siódma pieczęć, która w istocie jest Siedmioma Trąbami.

Siedem Trąb (141)

Siedem Trąb Objawienia prowadzą do Mesjasza. Końcowe wojny są częścią tej kolejności. Jest detalizowana rzeczywista kolejność w ruchu kolejności Pieczęci i Trąb.

Upadek Erycha (142)

W pracy mowa idzie o prorockim tłumaczeniu upadku Erycha i jest objaśniane, jak wzajemny stosunek Siedmiu Pieczęci i Trąb oraz gniewu Boga odbija się na historii Erycha. Jest pokazane znaczenie historii Rahaba jako historii, która przewidziała nawrócenie nie Zydów i wskazała na Mesjasza, jak na władcę narodów.

Zmartwychwstanie Zmarłych (143)

Praca opowiada o pierwszym i drugim zmartwychwstaniu. Jest omawiany cel każdego zmartwychwstania, jako wynik końcowy. Również tu jest włączone objaśnienie istnienia człowieka przed Adamem, co jest ważnym dla tych wszystkich, którzy próbują sprawdzić Biblię za pomocą odkryć naukowych ostatniego wieku.

Wieczne Królestwo Boga (144)

W tym artykule mowa idzie o końcowym wyniku i celu planu Zbawienia. Opowiada się o mieście Pana (patrz również pracę Miasto Pana), objaśnia się jego znaczenie duchowe. Ruch Boga do tego systemu planetaryjnego robi konieczną przebudowę struktury administracyjnej Wszechświata.

Pieśń nad Pieśniami (145)

Niniejsza praca stanowi szczegółowy komentarz do Pieśni nad Pieśniami z użyciem własnych rabinackich komentarzy dla wyrażenia czystej Mesjaszowej treści Pieśni. Ta zdumiewająca historia jest potrzebna wszystkim , kto jest zdolny zobaczyć możiwość nawrócenie Judy i lepiej zrozumieć naturę Kościoła i jej związek z Mesjaszem.

Płód Ducha Swiętego (146)

Próbując iść dalej od pracy Duch Swięty rozwijamy koncepcję miejsca Ducha Swiętego i jego stosunku do Boga Ojca. Rozumiejąc tą pozycją możemy bardziej prawidłowo zrozumieć, według treści Biblijnej, jego cele i jego końcowy pobyt wśród wybrańców.

Boskość Chrystusa (147)

Tą pracę, która analizuje pozycję Biblijną o boskości Chrystusa, można nazwać ważniejszą. W niej są wykorzystywane rózne pozycje – od radykalnego Unitaryzmu do teologii Trynitarnej. Z Pisma Swiętego przytaczana jest informacja o przedistnieniu Chrystusa, objaśnia się, dlaczego on jest Boski. Opis także dotyczy Jedynego Prawdziwego Boga, Szema Powtórnego Prawa 6:4, mnogość elohimów (w kontekście Pisma Swiętego). Jest objaśniana błędność filozofii greckiej względem Oczyszczenia, na której właściwie jest budowana koncepcja Trójcy. Jest tłumaczona logika monoteizmu, pierwotne rozumienie nauki o Antychryście. Jest podane znaczenie terminów biblijnych „rodzony”, „pierworodny”, „jedynorodny”. Również w tym artykule mowa idzie o typowych problemach trynitariuszy i jest proponowane ich rozwiązanie.

Artykuł O wieczności uzupełnia niniejszą pracę.

Imię Kościoła (148)

Ta nieduża praca krótko opowiada o imionach Nowego Testamentu, które się odnoszą do Kościoła, i określa ogólną nazwę, która się do niego odnosi – „Kościół Boga” w liczbie pojedyńczej i „Kościoły Boga” w liczbie mnogiej.

Błogosławienie Toronto, Histeria i Panowanie Demoniczne (149)

Można to określić jako świeży fenomen, który trafił do anglomownego świata z miasta Toronto, Kanada. Jego imię pochodzi od zjawiska, które, jak się stwierdza, jest formą błogosławienia w postaci wyrażenia duchowego. Dlatego ono otrzymało nazwę Błogosławienia Toronckiego.

Zakłada się, że to zjawisko jest wyrażeniem Ducha Swiątego i że ci, co się znajdują pod jego wpływem, są w jakiś sposób związani z Duchem Swiętym.

Celem tej pracy jest analiza podstaw dla tego twierdzenia oraz testowanie duchów, jak to było nam rozkazane, żeby wyodrębnić naturę tego wyrażenia i opracować wytyczne dla wybrańców w ich kontaktach z tymi, kto znajduje się pod wpływem tego zjawiska, potrzymuje ideę jego istnienia i propaguje jego istnienie.

Sakramenty Kościelne (150)

Większość Kościołów twierdzi, że ma władzę nad różnymi aspektami życia ludzkiego oraz że jego uczestnicy, żeby rzeczywiście być jego uczestnikami, powinni uczestniczyć w określonych sferach życia kościelnego. W pracy jest analizowane zjawisko sakramentu ślubu, obrzędu pogrzebowego, ceremonii, Eucharystii (Swiętej Komunii), Chrztu, Wieczerzy Pańskiej i jest robiony wniosek o tym, że oprócz Nowego Testamentu istnieją tylko dwa podobne pełnomocnictwa Kościoła.

Bóg i Kościół (151)

Praca jest związana z Kościołem. Ona objaśnia, jak Bóg obchodzi się z ludźmi, jak On kształtuje i używa Kościół w stosunku do nacji na całym świecie.

Nakaz Boży (152)

Rozpowszechnionym zjawiskiem jest błędne przekonanie o tym, że Bóg dał dwa całkowicie różne nakazy w czasach Starego Testamentu i Nowego Testamentu tak, niby Bóg pomylił się w stosunku do starodawnego Izraelu i zburzył go , a teraz próbuje naprawić duże błędy za pomocą Nowego Testamentu. Prawda zaś polega na tym, że Bóg jest wiarygodny i niezawodny, On nie robi błędów. On zawsze robi sprawedliwie i konsekwentnie, zaś nakazy demonstrują te jakości. Jego Nakaz ludzkości na przeciągu historii jej istnienia nie jest fragmentarycznym lub kapryśnym. Niniejsza praca bada cel Nakazu i jego wpływ na trzy grupy, które są ważnymi dla Boga: Abrahama, Izraelu na Synaju i chrześcijan Nowego testamentu.

Pierwsze przykazanie: Grzech Szatana (153)

Opowiada się o Szatanie, jego zburzeniu Szemy Powtórnego Prawa 6:4 oraz przenikaniu grzechu po całym świecie chrześcijańskim, jego odzwierciadleniu na milionach ofiar obojętnych do swojego grzechu. Tu są objęte następujące tematy: natura Szatana, Azazel, Semraza i Księga Rtiopska Enocha; inne imiona i ich pochodzenie; objaśnienie Elohima; różnica między Eloahem i Elohimem; osobliwości pochodzenia słowa „Elohim”; siedem twierdzeń Ruszdoony, które pochodzą z Szemy; dylemat binitariuszy i trynitariuszy; dualizm; problemy tych społeczności Kościoła Boga, które uważają, że Chrystus istniał wiecznie i przy tym są bałnochwalcami i będą zapomniane podczas pierwszego Zmartwychwstania; niezmienna natura Boga, która odzwierciedla się na niezmienności Prawa; natura bezprawia lub anty-nomianizmu, co pochodzi od aleksandryjskich gnostyków i była przyjęta przez Rzymian i Greków, którzy atakowali Judaizm i wczesne Chrześcijaństwo w tym celu, żeby zamienić hebrajskie Prawo Boże etyką grecką oraz greckimi zasadami teologicznymi, na przykład, Trójcą; nauka o wiecznej duszy i politeiźmie; Łaska i Prawo; Wymiar i liczby nie właściwe prawdziwemu Kościołowi chrześcijańskiemu; zbiór dziesięciny przez system przeniewerczy, który oddaje cześć pseudobogowi; wielkie przykazania; stosunek do bałnochwalstwa i czarnoksięstwa; niemoralne nauczyciele, którzy zostaną obuczeni ponownie przy drugim Zmartwychwstaniu.

Nephilim (154)

Pierwsza wzmianka o Nephilimie jest w Biblii w Księdze Rodzaju 6:4, jako o potomku „synów Boga” i „córek ludzkich”. Jest to ogólny temat, który znajdujemy w starodawnym świecie i który się nie ogranicza Biblią. Ta praca bada starodawne zapisy, raksasy Ramajany, Zwoje Morza Martwego, rozwój Apocryphona, Gibbowrina i Rephaima. Przy wykorzystaniu różnych prac, zwłaszcza Biblii porównawczej, są robione wnioski co do Nephilima.

Rodzaj Ducha Swiętego (155)

Jednym z najbardziej sprzecznych tematów Chrześcijaństwa jest temat Ducha Swiątego. Wszyscy są zgodni z tym, że on/ono istnieje, lecz jest bardzo dużo myśli o tym, czym on/ono jest. Niektórzy wykorzystują greckie Pismo Swięte, które mówi o Duchu Swiętym jako o „nim”, dlatego jest robiony wniosek, że Duch Swięty jest osobą. W tej pracy jest przeanalizowane to Pismo Swięte i zrobione wnioski o określeniu rodzaju Ducha Swiętego.

Kalendarz Boży (156)

Jest omawiany kalendarz, który Biblia przedstawia jako prawidłowy dla Oddawania Czci Bogowi. Demonstruje się, że Molad Tishri, który jest używany w kalendarzu żydowskim dla przeniesienia dat, na które przypadają święta, na daty, które zadowoliłyby tradycje żydowskie, nie mają potwierdzenia Biblijnego. W wyniku tego Zydzi i te Kościoły Boga, które używają kalendarz żydowski, przestrzegają święta w niewłaściwe dni.

Proces Wieczerzy Pańskiej (157)

Jest przeznaczona dla ludzi niezdolnych przestrzegać tradycje społeczności, do której należą.

Dlaczego powinne byly ukształtować się Chrześcijańskie Kościoły Boga (158)

Objaśnia się, dlaczego powstały Chrześcijańskie Kościoły Boga i dlaczego się nie zjednoczyły z innymi grupami.

Czas Ukrzyżowania i Zmartwychwstania (159)

Zwykły świat chrześcijański uczy o ukrzyżowaniu Jezusa z Nazareta w piątek i o jego zmartwychwstaniu w niedzielę. Zapisy historyczne świadczą, że apostołowie lub Kościół Nowego Testamentu temu nie uczyły. Ta praca analizuje Pismo Swięte, historię, kalendarz księżycowy, dowody niedawnych badań, które opowiadają prawdę o standardach czasowych. Dowody mówią, że misja Chrystusa trwała w ciągi dwu i pół lat, nie zaś w ciągu trzech i pół, jak był o tym zrobiony wniosek na podstawie niektórych tłumaczeń Księgi Daniela 9. Jest przytaczana szczegółowa analiza wydarzeń, które się odbyły w ciągu sześciu lat przed Paschą. Ta praca opowiada o nowych badaniach , które świadczą, że rokiem ukrzyżowania był raczej 30 rok, nie zaś 31 lub 33, jak wielu uważało.

Cel Stworzenia i Ofiary Chrystusa (160)

Praca dotyczy tematu nieprawidłowego rozumienia natury Boga. Niektórzy wierzą, że jeżeli Chrystus nie był Bogiem i jednocześnie wieczną istotą nieziemską, to jego ofiar nie wystarczało dla pojednania ludzkości z Bogiem. Korzenie tej wiary są niemoralne i bazują się na nieadekwatnej filozofii greckiej i nieprawidłowym rozumieniu natury Biblijnej i celu Stworzenia. Objaśnienie składa się z dwu części. W jednej z nich opowiada się o celu Stworzenia, w drugiej – o systemie Biblijnym. Nieodpowiedniość filozofii greckiej jest demostrowana za pomocą jej porównania z tekstami Biblijnymi.

Zbieranie Dziesięciny (161)

Płacenie dziesięciny jest zwykłym zjawiskiem dla wielu religii. Niektórzy liderzy wprowadzily wysokie wymagania dla swoich wyznawców, niekiedy nawet wprowadzając trzy odrębne dziesięciny. Ta praca bada dziesięcinę w Biblii i robi wnioski, które dziś są ważnymi dla Zydów i Chrześcijan. Osoby, które opłaciły trzy dziesięciny, będą przyjemnie zadziwione.

Grzech Onana (162)

W ciągu wieków Kościoły Chrześcijańskie różnych sekt identyfikowały grzech Onana z masturbacją i określały, że właśnie z tego powodu Pan zabił Onana. Historia ta stała się świeckim mitem i sprzyczyniła sią do powstania specjalnego językowego terminu. Niniejsza praca wskazuje na błąd w tym przekonaniu oraz na bliski błąd, który robią wiele Kościołów.

Chrystus i Koran (163)

Chrześcijaństwo, Judaizm i Islam mają wspólne korzenie w Abrahamie. Wielcy teolodzy (na przykład Kalvin, Harnack, Brunner) są zgodni z tym, że teizm racjonalny, Judaizm, Biblia i Islam są Unitarne. Teoretycznie religie powinny być zdolne dogadać się o Bogu, któremu się modlą, i pracować w kierunku stworzenia jedynej rodziny światowej. Dlaczego tak nie jest? Ta praca bada zbieżności i różnice w historii i wiarach. Analizuje Boga Biblii i Koranu, imiona Boga, historyczny rozwój wiedzy, koncepcji i szczegółów o Mesjaszu, wiary w Tysiącletnie Królestwo Chrystusa i Zmartwychwstanie. Wielu chrześcijan będą zadziwieni, gdy się dowiedzą o podanej w Koranie Mahometa nauce o Chrystusie z Biblii.

Biblia (164)

Czy jest Biblia Chrześcijańska natchnionym Słowem wszechmocnego kochającego Boga, jak mówią niektórzy, czy to prosto zbiór utworów mądrych ludzi, jak mówią inni? Ta praca jest odpowiedzią na badanie organizacji Rzywskiego Kościoła Katolickiego, który uczy, że Biblia nie jest jedynym źródłem prawidziwej wiary.

Nieśmiertelność (165)

Wielu chrześcijan wyrosli na koncepcji chrześcijaństwa trynitarnego o Bogu, która się ukształtowała po kilku wiekach po Chrystusie i jego apostołach, przyjmując ją bez pytań i sprawdzania według Biblii. Paradoksalnie, lecz Biblia nie uczy o Trójce. Apostołowie również nigdy nie słyszeli słowa „Trójca” i oczywiście nigdy nie uczyli o trzech częściach Boga. W wieku dwudziestym przez Herberta Armstronga została przedstawiona koncepcja dualizmu wiecznego Boga. Niniejsza praca jest adresowana do podstaw binitarnej (lub raczej bardziej dokładnie – diteistycznej) doktryny Armstronga i objaśnia, do czego ona dąży. Równie tu jest potwierdzana prawidłowość nauki unitarnej Biblii, właśnie to, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg.

Błąd Trzeciego Zmartwychwstania (166)

Przyszłą nadzieją chrześcijan, którzy nie wierzą w doktrynę nieśmiertelności duszy, wziętej przez Kościół Rzymski z filozofii pogańskiej po czasach Chrystusa i apostołów, jest Zmartwychwstanie. Jednak istnieje niezgodność między liczbą i naturą Zmartwychwstań, mianowicie między tym, kto będzie w nich uczestniczył oraz odnośnie ich wyników końcowych. Ta praca dowodzi prawidłowość doktryny o dwóch Zmartwychwstaniach dla ludzi, pierwszym dla tych, którzy będą przed tym powołani i wybrani, i od razu zmieni się na Raj Tysiącletni, i drugim Zmartwychwstaniu w końcu tysiąca lat. Specjalnie jest analizowana doktryna Armstronga o trzecim i ostatnim Zmartwychwstaniu.

Ariaństwo i Semiariaństwo (167)

Wśród trynitarzy rozpowszechnioną jest tendencja, która się bazuje przede wszystkim na propagandzie prawosławnej, która propaguje ignorowanie względem utożsamienia Unitaryzmu z Ariaństwem. Zadaniem tej pracy jest w miarę możliwości bardziej proste określenie różnicy między pozycjami Unitarną i Ariańską oraz określenie tego, co się rozumie jako półariańska pozycja.

Prawda (168)

Pilat powiedział Jezusowi Chrystusowi: „Co jest prawdą?”. W tej pracy próbujemy prześledzić, jak prawda jest związana z Duchem Swiętym. Co uzyskał Kościół razem z Duchem Swiętym?

Nówie w Odnowieniu (169)

Wielu chrześcijan zostaliby zadziwieni, gdyby się dowiedzieli, że proroctwo Biblijne mówi o tym, że przyjdzie czas, kiedy Mesjasz powróci w sławie i według własnego uznania przebuduje społeczeństwa tego świata. Jedną z instytucji, którą on odtworzy, będzie system Nowi, który teraz w większości przypadków jest ignorowany przez tych, kto mówi o swoim przestrzeganiu jego. Ta praca analizuje miejsce Nowi w przebudowanej cywilizacji.

Rola Czwartego Przykazania w historii Kościołów Boga, które przstrzegały Sobotę (170)

Kościoły dwóch ostatnich wieków, które przestrzegają Sobotę, twierdzą, że podstawową cechą i określającą oznaką chrześcijaństwa była Sobota i że Kościoły w ciągu wieków były prześladowane właśnie za ich wierność Sobocie. W najlepszym przypadku ta pozycja tylko częściowo jest prawdziwą, zaś w gorszym ukrywa rzeczywiste aspekty fundamentalne wiary, za które był prześladowany Kościół Boga, oraz inne aspekty, które kształtowały znaki wybrańców. Ta praca pokazuje, że faktycznie istnieje szereg znaków, które określają wybrańców i które w okresach prześladowań, zwłaszcza w czasach Inkwizycji, były używane dla tego, żeby izolować je i usunąć ze społeczeństwa.

Zlecenie Kościołowi (171)

Kościół ma jedno zlecenie od Jezusa Chrystusa, o którym się mówi w Ewangelii według św. Mateusza 28:18-20. W Kościołach Boga, które przestrzegają Sobotę, niedawno powstało zjawisko, że w niektórych Kościołach znaczna liczba ludzi się rozczarowała w wydarzeniach i się odmówiła od zlecenia Chrystusa, odwiedza kościoły domowe i nie bierze udziału w pracy związanej z rozpowszechnieniem Ewangelii wśród wszystkich narodów. Jest to odstępstwem od powinności ustalonej przez Jezusa Chrystusa, to jest grzechem osądzonym przez Chrystusa jako pogrzeb talentu.

Urodzony znów (172)

Większość ludzi boi się terminu być urodzonym znów, który jest używany w sensie chrześcijańskim. Chrystus przyniósł o tym naukę, która jest przytoczona przez Jana w jego Ewangelii 3:1-21. Ta praca analizuje objaśnienie Biblijne i otwiera niepokojące różnice, używane większością grup chrześcijańskich względem tej nazwy.

Pięćdziesiętnica: Porównanie Księgi Kapłańskiej 23:11-32 (173)

Istnieje pozycja, reklamowana przez niedużą grupę w Kościołach Boga, że Pięćdziesiętnica powinna zawsze być świętowana 6 Siwana. Inni uważają odpowiednim dla świętowania dniem poniedziałek. Ta praca analizuje wymienione wyżej pozycje.

Władza Boga (174)

Stosunek Boga do władzy państwowej jest Biblijnym tematem, który bardzo często jest rozumiany nieprawidłowo. Człowiek określił go za pomocą koncepcji, które były dodawane do Pisma Swiętego, lecz w istocie one się bazują na zasadach systemu Ewangelii. Spór wokół struktury władzy państwowej był pierwotnym problemem Aniołów niebieskich i stał się przyczyną powstania Szatana.

Większość z kierunków współczesnego Chrześcijaństwa, łącznie z Binitaryzmem i Trynitaryzmem, nie rozumieją, że było mnóstwo synów Boga. One lekceważą Księgę Dziejów 1:6 i 2:1, pokazujcą, że było wnóstwo synów Boga i że w Zgromadzeniu wśród nich synem Bożym był Szatan. Istnieje mnóstwo Gwiazd Porannych, które są mianem, które miał Szatan i które odziedziczył Chrystus.

Możemy prześledzić w tekstach Biblijnych, co się odnosi do sposobu, w jaki najpierw istniała władza pod niebiańskim namiotem. Jesteśmy zdolni zrobić to w stosunku do znaczącego elementu, gdyż namiot ziemski, lub Swiątynia, był stworzony na wzór systemu niebiańskiego. W pracy jest analizowana struktura władzy Boga.

Tishri w stosunku do Równonocy (175)

Niektórzy z reakcyjnych ministrów Kościołów Boga próbowali usprawedliwić przesunięcie, dokonane w kalendarzu Gillelskim powołaniem się na nieprawidłowo zbudowane Pismo Swięte. Jeden taki z niesłusznych argumentów bazuje się na tym, że określenie Moladu lub Pierwszego Tishri według systemu Gillela w niektóry sposób zależy od wrześniowej równonocy. W charakterze obrony przeniosonego systemu i nieprawidłowości, która nastąpiła na przykład w roku 1997, są przytaczane niektóre nadzwyczajne argumenty. Jeden człowiek cytował Wyjście 34:22 jako dowód tego, że Swięto Siódmego Miesiąca powinno następować w dzień lub po wrześniowej równonocy. Niniejsza praca analizuje to twierdzenie.

Sąd przed Przyjściem (176)

Doktor Samuel Bakchiocchi z Uniwersytetu św. Andrzeja niedawno wykonał niektóre badania dotyczące Dni Swiętych i doszedł do wniosku, że trzeba ich się trzymać. Oczywiście to było zawsze problemem dla Kościoła Adwentystów Siódmego Dnia, gdyż symbolizm Oczyszczenia i praworządności wybrańców bazował się na warunkach, zaproponowanych przez Elana J.White,,a, i które okazały się błędnymi. Samuel Bakchiocchi spotkał się z problemem uzasadnienia sensowego Dni Swiętych. Zrealizować to było ciężko z powodów wymienionych w tej pracy. Judaizm ma taki sam problem, gdyż nie rozumie przyjścia Mesjasza i tworzenia Kościoła. Dlatego ich rozumienie kolejności praworządności też poniosło klęskę.

Psalm 45 (177)

Jest piękny Psalm, który się nazywa „Pieśń Miłości”. Jest on prorockim obrazem Jezusa Chrystusa jako królewskiego narzeczonego i jego Kościoła jako młodej mężatki. Ten Psalm także odtwarza lub opisuje stosunki między Jezusem Chrystusem i Bogiem Ojcem. Jezus Chrystus był namaściony Ojcem nie tylko na pozycję nowożeńca swojemu narodowi, lecz również na miejsce elohima, która pochodzi od jego władzy.

Psalm 110 (178)

Ten Psalm jest krótkim, lecz bardzo ważnym. Tekst jest jednym z 134 tekstów, zmienionych przez Soferima, gdzie Jahwe lub Jehowa był zamieniny na Adonaja. On zaczyna się od wskazówki na to, że jest to Psalm Dawida. Istotą więc jest Mesjasz. W Psalmie 119:5 on jest wymieniany, jako Jahwe, jego imię, jak zobaczymy to dalej, było zamienione na Adonaja.

Komentarze pracy K.J.Stavrinides,a „Współczesny Problem Trynitarny” (179)

Znany na całym świecie Kościół Boga we wczesnych latach dziewięćdziesiątych przyjął trynitarne objaśnienie Boga Chrześcijańskiego. Jednym z tych, kto aktywnie to bronił, był przedstawiciel college,,a doktor Stavrinides. Praca jest komentarzem do jednej z publikacji doktora Stavrinides,a na ten temat.

Miasto Boga (180)

Księga Apokalipsy mówi o czasach, kiedy będzie ustawione Miasto Boga. W pracy jest omawiana ta Nowa Jerozolima, jej symbolizm i znaczenie.

Inna Strona Wojn Gwiezdnych (181)

Księga Apokalipsy przepowiadała walkę ludzi z Chrystusem przy jego powrocie jako Króla Króli. Dlaczego będą to robili? Ten wiek widział rosnące rozpowszechnianie się fantastyki naukowej, w której się opowiada o inwazji na Ziemię istot - cudzoziemców, z którymi ludzi bohatersko będą walczyli i nareszcie zwyciężą. W tej pracy jest omawiany film/książka o Gwiezdnych Wojnach jako o czynniku przygotowującym ludzi do nieprzyjęcia ich Zbawiciela. Tu również jest włączony opis działań w ostatnie dni wojny na tematach filmu.

Kiedy się skończyły języki? (182)

W pierwszy dzień Pięćdziesiętnicy Kościoła Nowego Testamentu apostołowie „mówią w językach”. Ta praca redaktora Adwokaty Biblii omawia to, co się rozumie jako „języki” i jak długo istniało to zjawisko. Udziela się rada odnośnie tego, jak można odróżnić geniusza od tego, kto „mowi w językach”.

Wegetarianizm i Biblia (183)

Na świecie dużo religii podtrzymują wegetarianizm jako wskaźnik rozwoju religijnego. Niektórzy uważają go rytuałem Oczyszczenia. Inni widzą w nim zabezpieczenie przed okrutnością w stosunku do zwierząt. Ta praca bada ślady wegetarianizmu od najdawniejszych czasów do współczesnego Chrześcijaństwa. Jest zrobiony komentarz dotyczący spożycia wina. O tym mówi się również w pracy Wino w Biblii.

Swięte dla Boga Rzeczy (184)

Niektóre grupy przestrzegają kalendarz rabinacki i jego daty przy określaniu Corocznych Swiąt Biblii, dlatego Herbert Armstrong podjął decyzję, że Zydzi mają wyłączne prawo na określanie tych dat. Decyzja ta została podjęta z tego powodu, że on nie mógł znaleźć logiczne potwierdzenie kalendarzowi w Biblii oraz z powodu powołania się Pawła w Liście do Rzymian na Zydów jako na właścicieli „świętych rzeczy Boga”, do których był włączony równierz kalendarz. Ta praca analizuje takie „święte rzeczy Boga”.

Socynianizm, Arianizm, Unitaryzm (185)

Termin Socynianizm, mający wystarczająco neutralny sens, jest często używany w stosunku do większej części przedstawicieli doktryny antytrynitarnej. Bóg jest centralnym pytaniem Socynianizmu. Zarówno z katolickiego, jak też unitarnego punktu widzenia Bóg jest absolutnie prostym. Oni robią wniosek o tym, że różnica osób jest niszczącą dla takiej prostoty. Z tego logicznie wynika, że oni zaprzeczają Trójcę, jak logicznie nieuzasadnioną. Różnica między Trynitaryzmem i Unitaryzmem przejawia się w szacunku do Chrystusa, który jest rozpatrywany w jego stosunkach z Ojcem; trynitarze podtrzymują kult laria, gdzie on jest faktycznie Bogiem, jak Ojciec jest Bogiem.

W Poszukiwaniu Jedzenia (186)

Ludzi Boga mają zły zwyczaj patrzyć na Egipt dla tego, żeby być nakarmionymi, zamiast tego, żeby patrzyć na Boga. Nauczyciele powinni być sterowniczymi i pasterzami, którzy prowadzą nas w słusznym kierunku i objaśniają, kiedy to trzeba, prawdę Boga. Oni nigdy nie mogą być uważani za prawdziwych tylko z tego powodu, że służą w Kościele Bożym, lecz oni mogą być uważani za prawdziwych lub nieprawdziwych na tej podstawie, że oni mówią – sprawdzanie dokonywane jest tak, jak temu uczy nas Duch Swięty. Nigdy nie powinniśmy naśladować człowieka lub organizację, tylko zaś prawdę Bożą, pozwalając Bogowi wypełniać Duchem Swiętym.

Jak Bóg stał się Rodziną (187)

W próżni przed początkiem czasu i przestrzeni był Jedyny. On nigdy nie zaczynał swojego istnienia – istniał zawsze, wiecznie (Jan 5:26; 1Tym. 6:16). Istniał i dlatego był istotą (lub tym, kto istnieje). Hebrajczycy nazywają go Eloachem, Chaldejczycy mianują go Elahhem. Słowo to doszło do Arabów jak Allah.. Był jeden i jedyny (patrz Powtórne Prawo 32:15, 17; Dzieje /45 miejsc/; Ezdr 4:24 i 7:26; Dan .3:25; Prov.30:4-5). On był. Niniejsza praca bada istnienie, które stwarza Bóg.

Wino w Biblii (188)

Celem tej pracy jest uzupełnienie pracy o wegetarianiźmie, analiza Biblii oraz opracowanie prawidłowego i zrównoważonego punktu widzenia na napoje alkoholowe odpowiednio do Prawa Bożego.

Nas nie Zbawią Dobre Sprawy (189)

To jest Prawda. Nas nie Zbawią Dobre Uczynki, Przestrzeganie Soboty także Nie Zbawi Nas. Ale Jednak W Czym Sprawa? Głównie Nie uratujemy się przestrzeganiem Soboty, która była wykorzystywana jako doktryna sprzeczna, wywołała niepotrzebną niezgodę i w używaniu teraz jest bardziej błędną niż prawidłową. Kiedy po raz pierwszy została zauważona, wywołała efekt szokujący, dlatego stała się środkiem przyciągnięcia uwagi; w stosunku do niej powstawało i powstaje dużo pytań. Teraz jest wykorzystywana jako argument dla konieczności Zbawienia naszych dusz, żeby odwrócić naszą uwagę od doktrynalnych rozbieżności. Z tego powodu, że rzeczywistość tego twierdzenia zależy od auditorium, do którego jest adresowane. Nasza wiara oczekuje systemu, gdzie Soboty symolizowałyby znak posłuszeństwa ludzi Bogowi. Nasz nauczyciel zachowywał posłuszeństwo do samej śmierci, przyjmując ją jako jeden z nas, nawet więcej – zmarł na krzyżu.

Przygotowanie się do Paschy (190)

Possover (Pascha) jest najważniejszym okresem kalendarza kościelnego. Przygotowanie się do tego święta jest głównym problemem dla każdego chrześcijanina. Wiele ludzi ignorują takie przygotowania i płacą za taki błąd lub niedostateczny szacunek własnym życiem duchowym.

Jeroboam i Kalendarz Hillejski (191)

Ta praca opowiada o królu Jeroboamie, pierwszym królu dziesięciu plemion Izraela, który odebrał tytuł królewski od syna Solomona z powodu bałwochwalstwa jego ojca Solomona. W pracy mowa idzie o grzechach Jeroboama w stosunku do świąt i bałwanów oraz odnośnie określenia przez Kościół starodawny późniejszej Paschy i określenia miesiąca Nisana według starodawnych prawideł. Wszystko to przeczy wczesnej praktyce Judasza odnośnie stwarzania tak zwanego kalendarza Hillejskiego. Szczegóły, które otaczają starodawny kalendarz i prowadzą do kalendarza Hillejskiego roku 358 i do ostatecznego produktu ostatnich lat, są analizowane jako przeciwne grzechowi Jeroboama w jego stworzeniu święta ósmego miesiąca, jak to widzimy w kalendarzu żydowskim w ósmy i dziewiętnasty rok cyklu systemu żydowskiego.

Dzień Pański i Dni Ostateczne (192)

Terminy Dzień Pański i Dni Ostateczne są często mylone i nieprawidłowo tłumaczone w tradycyjnej literaturze chrześcijańskiej. Tu analizujemy terminy dla ich Biblijnego używania i z różnych tekstów widzimy, że Dzień Pański nie jest scenariuszem Dnia Pańskiego Chrześcijańskiego Oddawania Czci, lecz czasem mocnych kataklizmów, które rozpoczną się z przyjściem Mesjasza i będą trwać w ciągu całego czasu boskiego wtrącania się w sprawy ludzkie. Widzimy również, że termin Dni Ostateczne odnosi się do całej Ery Mesjasza i specjalnie jest używany w proroctwie w związku z określonym celem i końcem.

Wprowadzenie do Bóstwa (193)

Bóstwo świadomie zaćmiewa się tradycyjnym Chrześcijaństwem. Jednak, przy uważnym badaniu Biblii, można zobaczyć wystarczająco dokładny obraz. Ta praca jak najdokładniej i najprościej mówi o tym, co mówi Biblia o Bóstwie.

Bezpieczne Mijsce (194)

Na przeciągu wielu lat Kościóły Boga w różne sposoby uczyły doktrynie mówiącej o tym, że Kościół w czasie wstrząsania świata nieszczęściami, co nastąpi podczas Dni Ostatecznych, będzie zabrany do biezpiecznego miejsca. Ta informacja jest rozpowszechniana przez różne grupy na różnych terenach. Pewnego czasu ona bytowała w Kanadzie, potem – w Petri. Niektóre grupy rozpowszechniały tą doktrynę w innych miejscach. Koncepcja wywołała duże zainteresowanie wśród tych, kto widzi świat nie w duchowym, lecz w fizycznym wymiarze. Zadaniem tej pracy jest badanie podstaw Biblijnych dla tego twierdzenia i ustalenie bezpiecznego miejsca dla prawowiernych chrześcijan.

Kalendarz i Księżyc: Przeniesienie lub Swięto (195)

Ta praca jest zbudowana na rozpowszechnionych cytatach z miarodajnych źródeł oraz z Biblii, które demonstrują czytelnikowi niepewność i sztuczność żydowskich i innych uzasadnień ich systemu zwlekającego. Bezpośrednio odkładania nie były całkowitymi aż do wieku jedenastego, kiedy zaczęli je wykorzystywać obrońcy takich przeniesień.

Arka Testamentu (196)

Arka Testamentu jest centralnym kształtem Swiętego Swiętych Namiotu i Swiątyni Boga. Jest ona nasycona symbolizmem duchowym i stanowi Naturę i Władzę Boga. Jest fizycznym przedstawieniem istoty duchowej. Powinna wskazywać drogę do bardziej majestatycznej struktury i być przeniesiona i ukryta, jak się twierdzi, prorokiem Jeremiaszam. Tu omawiamy jej budowę, symbolizm i proroctwa, które otaczają jej usytuowanie i odnowienie.

Pochodzenie Tradycji Nosić Kolczyki i Ozdoby w Dawnych Czasach (197)

Niniejsza praca bada pochodzenie kolczyków i innych ozdob w starodawnym Izraelu i sąsiednich cywilizacjach. Istnieje wiele tradycji związanych z użyciem kosmetyków i wyrobów jubilerskich, które ogólnie zaprzeczają takie wykorzystanie w świecie chrześcijańskim lub widzą w nim nieduchową podstawę. Niektóre słowa z Biblii co do kolczyków, nieprawidłowo przetłumaczone na angielski, prowadzą do nieprawidłowego rozumienia ich sensu.

Bóg jest naszym Zbawicielem (198)

Często wśród chrześcijan istnieje niezgodność, kogo należy uważać Zbawicielem. Biblia niby utożsamia Boga i Chrystusa jako Zbawiciela. Czy znaczy to, że są jedną całością, jak to twierdzą trynitarze? Jakim jest rzeczywiste objaśnienie?

Zaginiona Owca i Syn Marnotrawny (199)

Przypowieści według Łukasza 15 mają niedostatecznie oceniony szeroki sens. Wielu uwazają przypowieść o synie marnotrawnym uosobieniem grzeszników, którzy zeszli z prawdziwej drogi, lecz większość nie rozumie rzeczywistej skali i symbolizmu tych przypowieści. Również mało osób rozumie, że wszystkie przypowieści są połączone, zaś centralną przypowieść, która i jest kluczem, znajdujemy tylko w Ewangelii według Łukasza.

Miłość i Struktura Prawa (200)

Ta praca jest poświęcona pochodzeniu Prawa od natury Boga. Opowiada o budowaniu Prawa w dwóch wielkich przykazaniach i o dziesięciu przykazaniach, które tworzą dwa przykazania. Miłość Boga i Miłość Bliźniego stanowią podstawę całej struktury Prawa, która wynika z dwóch i dziesięciu i ostatecznie na dwóch wielkich przykazaniach trzymają się całe Prawo i prorocy.

Powtórne Prawo 20 (201)

Dziś świat prawuje się wieloma ludźmi i batalionami i Boga wyłączono z bitwy. Ten tekst zawiera myśli na temat oddziałów najemników dla bitwy. List ten jest przeznaczony dla współczesnego Kościoła.

Nikolaity (202)

Doktryny Nikolaitów są omawiane w Apokalipsie 2:6 w liście do Kościoła w Efezie, który nie miał doktryn i nienawidział je. Kościół w Pergamonie był osądzony z tego powodu, że nie miał w swych szeregach tych, kto podtrzymuje doktryny Balaama i Nikolaitów, o których Chrystus mówił, że ich nienawidzi (Apok. 2:14-15). Kim oni są i jakimi były ich doktryny? Czy rozumie dzisiejsze chrześcijaństwo rozgałęzienia tego myślenia Chrystusa?

Przestrzeganie Pięćdziesiętnicy (202)

Przestrzeganie jest szczególnym czasem, który jest związany z jednym z trzech systemów świątecznych, przedstawionych w Biblii, a także miejscem, jak to zaznaczono zgromadzeniem Boga, On wybierze. Kościół stwierdza, że to wydarzenie nastąpi o określonym czasie i w określonym miejscu.

Doktryna Balaama i Proroctwo Balaama (204)

Doktryna Balaama jest często łączona z doktrynami Nikolaitów i obydwie są osądzane przez Chrystusa. Związek pochodzi z greckiego tekstu Apokalipsy, który objaśnia pochodzenie takiego związku. Dlatego się wydaje, że doktryny idą obok siebie. W określonej mierze one korelują ze sobą, lecz jednocześnie są wystarczająco różne, jak zobaczymy to dalej.Tu badamy ich pochodzenie i współistnienie z doktrynami Nikolaitów.

List świątego Pawła do Kolosan 2:16-17 (205)

Tekst Listu św.Pawła do Kolosan 2:16-17 jest ważnym dla określania stosunku do Soboty, Nowi i Swiąt. Jego często nadużywali przy próbach dowieść, że Kościół zmienił lub zlikwidował Swięte Dni Boga. Ta praca bada pogłębie Listu i wskazuje na niektóre ciekawe aspekty Kościoła i jego współczesne problemy. Autorem jest duchowny Zjednoczonego Kościoła Boga w Stanach Zjednoczonych. Za jego pozwoleniem jest ona tu przytoczona, gdyż jest bardzo ważną dla badania tego tematu. W niej został zachowany amerykański sposób napisania. Praca posiada serię uwag, które ujawniają te jej aspekty, co wymagają niektórych rozjaśnień lub łączą ją z innymi pracami, w których jest zawarte pełniejsze objaśnienie problemu lub tematu, o którym idzie mowa.

Komentarz Twierdzenia Doktrynalnego Zjednoczonych Kościołów Boga odnośnie Kalendarza (206)

Ten komentarz został zrobiony na liczne prośby i jest przeznaczony dla analizy pracy zleconej przez ten Kościół. Praca ma poważną wadę, która za pomocą komentarzy staje się zauważalną.

Slepy Mężczyzna (207): prosta historia o ludzkości

To prosta historia o człowieku, któremu była przekazana własność i który nie mógł zobaczyć metody, wybranej dla zarządzania własnością, która była mu powierzona poza przepisami, obarczającymi odpowiedzialnością właściciela opiekować się tą własnością.

Współczesny Fundamentalizm Chrześcijański: Sprzeczności w Terminach (208)

Najbardziej nowoczesne chrześcijanie dopuszczają, że religia, której oni się trzymają, pochodzi od apostołów i nauki Jezusa Chrystusa. Jednak w świecie ciągle jest nieporządek i Chrześcijaństwo było i pozostało przyczyną wielu bied i dewastacji. Okazuje się, że problemem są liderzy chrześcijaństwa. Co jest pozycją prawidłową i jakim jest rozwiązanie problemu?

Równowaga (209)

Często powstaje konflikt z powodu tego, jakim jest mądre i logiczne podejście, zgodnie z Pismem Swiętym, do tego, co było prześladowane przez ludzi, gdyż Biblia opisuje niektóre ruchy jako entuzjazm, ale nie jako wiedzę. Takie podejście jest opisywane jako niezrównoważone. Niniejsza praca próbuje dać niektóre przewodnie zasady na temat tej równowagi.

Brat (210)

Kto jest prawdziwym bratem? Wiele z nas tęskni za bratem lub siostrą, których nigdy nie mieli lub utracili w wyniku różnych okoliczności. Nie mamy prawdziwego brata. Prosto trzeba umieć rozpoznać go i jego oznaki.

Znaczenie terminu Syn Boga (211)

Ta praca objaśnia termin Syn Boga w jego używaniu w Biblii oraz jak on był rozumiany przez Zydów i wczesny Kościół.

Posłuch: Słowo z Siedmiu Liter (212)

Dla większości ludzi słowo słuchać się i pojęcie pokory są przeklęstwem. Jednak Bóg mówi nam, że On chce pokory i miłosierdzia więcej, niż ofiar. Faktycznie uległość Prawu prowadzi do życzliwości lub miłosierdzia i dlatego jest ofiarą. (Oz. 6; Mat. 9:13; Mat. 12:17)

Księżyc i Nowy Rok (213)

Bóg nakazał nam określać Nowy Rok od Nisana (lub Abiba), który powinien być początkiem miesięcy. Judaizm określa Nowy Rok na Tishri. I Judaizm, i Biblia nie mają racji. Co to jest Nowy rok? Uroczyste święto Pana? Pozycja Biblii w stosunku do tego ważnego dnia była świadomie zagmatwiona późniejszym rabinackim Judaizmem, żeby usprawedliwić ich tradycje, które dla nich przewyższają Biblię i wskazówki Boga. Dla swojego przejawienia się Bóg wybrał symbolizm Nowiu, który znamionuje początek Nowego Roku i pokazuje nam symbolizm Jego stosunków z Kościołem pod przewodem Mesjasza.

Azazel i Odkupienie (214)

Znaczenie Kozłów w Odkupieniu często jest mylone, imię Azazela często jest przypominane lub używane. Ta dawna interpretacja symbolizmu pochodzi ze starodawnego Izraela i uosabia się w tekstach różnych okresów. Ten symbolizm jest badany w niniejszej pracy w jego mesjańskiej typologii lub typologii czasu ostatecznego.

Widzenie Królestwa Bożego (215)

Królestwo Boga jest systemem, mało zrozumiałym dla współczesnego chrześcijaństwa. Jest to system istnienia i przyszłości dla całej rasy ludzkiej. Ono działa według ustalonych zasad i zgodnie z ustalonym ustawodawstwem. Jak i przez kogo ono jest ustalane.

Mesjasz i Ruda Cielica (216)

Współczesny Judaizm zaczął mówić do Rudej Cielicy i sztucznie zapłodnił zwierzę embrionem rudej cielicy. Ten przypadek potem był przyjęty jako cud, który właściwie usprawiedliwia odtworzenie Swiątyni. Jakie jest znaczenie Rudej Cielicy i jaki ma ona stosunek do Mesjasza i jego ofiary? Odpowiedzi są zadziwiające.

Golgota : Miejsce Czaszki (217)

Usytuowanie krucyfiksu jest ważną historią z własną słusznością. Gdzie to się odbyło i jakim było znaczenie wydarzeń, które tam nastąpiły? Co oznaczają nazwy miejscowości?

Globalne Ocieplenie i Proroctwo Biblijne (218)

Ludzi mówią o Wszechświatowym Ociepleniu jak o długotrwałym okresie lub o wydarzeniu, z którym nie są związane problemy. Wielu myśli, że przejdzie 100 lat przed tym, jak ocean podniesie się o 60 centymetrów (2 stopy). Biblia wiele może powiedzieć o warunkach klimatycznych ostatnich dni. Co ona mówi o wszechświatowym ociepleniu? Czy już tak ono jest dalekie od nas i co nam trzeba zrobić lub – co możemy zrobić w sprawie powstałego problemu?

Ostatnie Trzydzieści Lat: Finalna Bitwa (219)

Rozumienie wydarzeń, które doprowadzą do przyjścia Mesjasza, było najbardziej spornym i związanym z nadużyciami tematem w historii. Wielu ludzi tworzyli teorie o czasie przyjścia Chrystusa, lecz wszystkie one okazały się błędnymi. Scenariusz 1844, opracowany przez Adwentystów Siódmego Dnia odnośnie Przyjścia, oraz późniejsze poprawki Ellena White,,a, również były nieprawidłowymi. „1975 w Proroctwie” Herberta Armstronga było nieprawidłowym. Problem znajdował się w błądzie braku zastosowania całego proroctwa. Większość teorii były zbudowane na błędnej teologii i nie brały do uwagi dokładne słowa wielu ważnych tekstów. W tej pracy łączymy teksty i kolejność działalności, która, jak się mówi w Biblii, powinna się rozwinąć. Idąc tą drogą, widzimy, że okres jest określony szeregiem poważnych wymagań, które powinniśmy być gotowi zrozumieć.

Etymologia imienia Boga (220)

Wydaje się, że dla wielu ludzi imię Bóg oraz imię Jezus są uzaleźnione od wymowy lub używania. Pochodzenie imienia Boga i imion, używanych w Starym Testamencie i w stosunku do Mesjasza w Nowym Testamencie, są badane względem ich osnowy i znaczenia wewnątrz języka hebrajskiego i greckiego oraz angielskiego.

Stosunek do człowieka w zależności od jego położenia (221)

W dwudziestym wieku jednym z najbardiej tradycyjnych grzechów Kościołów Boga był grzech uprzedzenia o zależności od położenia człowieka. Wielu nie rozumieją jego i wielu nawet nie wiedzą, że to jest grzechem. Co o tym mówi Biblia i jak my reagujemy na stosunek dyskryminacyjny w zależności od pozycji społecznej?

Złote Cielę (222)

Wiekszość ludzi wiedzą o symbolu Złotego Cielęcia, danego przez Aarona Izraelowi, kiedy Mojżesz stał na górze. Jednak większość nie rozumie, co oznacza to Cielę lub jaki wpływ ono okazywało na Izrael i jakim jest jego znaczenie dla struktury religijnej Srodkowego Wschodu. Cielę nie było prostym bałwanem Cielęcia. Było symbolem systemu Oddawania Czci, który powinien był przeniknąć do Izraela i zniszczyć system religijny Judasza.

Lucyfer: Nośnik Swiatła i Gwiazda Poranna (223)

Nazwa Lucyfer jest przypisywana Szatanowi jako jego imię. Nazwa stała się personifikowaną i nabyła negatywnego znaczenia. Również termin Gwiazda Poranna był przypisany Chrystusowi, w którym On się personifikował. Kiedy okazuje się, że Biblia zwraca się do Szatana, jak do Gwiazdy Dnia lub Gwiazdy Porannej, lub do Chrystusa, jak do Nosiciela Swiatła, co według znaczenia odpowiada Lucyferowi, ludzie również używają imiona i robią nieprawidlowe wnioski. Niektórzy nawet mylą Chrystusa z Szatanem.

Księga proroka Jzajasza 9:6 (224)

Księga proroka Jzajasza 9:6 często jest używana dla potwierdzenia trynitarnej lub binitarnej/diteistycznej teologii. Ta praca bada jej użycie i rozumienie w różnych tłumaczeniach, tak starodawnych, jak też współczesnych.

Rola Mesjasza (226)

Pomazaniec Boży (tj. Jego Mesjasz lub Chrystus) miał przed ucieleśnieniem istnienie duchowe z innymi synami, pierwsze przyjście w charakterze Baranka Bożego w celu odpokutowania grzecha, następne jego przyjście będzie powrotem dla uchronienia tych, którzy czekają na niego, jak na duchownego i króla. Różne jego role są częścią planu Jedynego Prawdziwego Boga. Judaizm, Islam i panujący prąd Chrześcijaństwa próbowały ukryć różne kolejności jego ukazania się jako Najwyższego.

Związek Swiąt Boga z Tworzeniem (227)

Praca robi przegląd Ustalonych Swiąt Boga, Sobot i Nowi oraz ich połączenia z Tygodniem Stworzenia w Księdze Rodzaju. Praca również bada wzajemny wpływ Swiąt i ich podstawowych okresów.

Łazarz i Bogaty Człowiek(228)

Przypowieść o Łazarze i Bogatym Człowieku była używana przez tradycyjne Chrześcijaństwo dla szeregu grzesznych zamiarów. Była używana dla potrzymania doktryn Duszy oraz doktryn Nieba i Piekła jako mieszkania dla zmarłych. Co oznacza ta przypowiść? Do kogo jest adresowana?

Arch Tworzenia jako Alfa i Omega (229)

Argumenty współczesnego Chrześcijaństwa co do Chrystusa często pochodzą z Filozofii Greckiej i starodawnego ruchu religijnego, przeciwnego Biblii. Niektóre teksty Biblijne były nieprawidłowo przetłumaczone na angielski dla tego, żeby ukryć zamiar i strukturę zastosowania terminów z powodu ich sprzeczności dla teologii trynitarnej. Zastosowanie nazw Arch, Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec są objaśniane w tej pracy z uwzględnieniem ich kontekstowego używania.

Wykorzystanie Terminu Hipostaza (230)

Hipostaza jest terminem fundamentalnym dla trynitaryzmu. Stwierdza się, że Bóg istnieje w trzech osobach w jednej ousi. Terminy te są greckimi. Są one wykorzystywane w Nowym Testamencie. Co one oznaczają?

Traktat Dworu Starego Młynu (231)

Ten traktat jest wczesnym Angielskim dokumentem Kościoła Sobotniego. Bezsprzecznie demonstruje, że pierwotne doktryny Dworu Młyńskiego Babtyckiego Kościoła Siódmego Dnia odnośnie Boga były unitarne, jak bezpośrednio określają to teolodzy Dworu Młyńskiego i uzgodniają z doktrynami Chrześcijańskich Kościołów Boga.

Panna Maria i Rodzina Jezusa Chrystusa (232)

W przeciwieństwie do rozpowszechnionej wiary, matka Jezusa Chrystusa nie miała imienia Maria. Ona nie pozostawała niewinną i urodziła swojemu mężowi dużo innych dzieci, które odegrały zauważalną rolę w rozwoju wczesnego Kościoła. Chrystus również miał dużo innych krewnych, którzy razem z jego braćmi, siostrzeńcami i bratankami odegrali znaczną rolę we wczesnym Kościele. To, co się z nimi stało, jest nieoczekiwanym potępieniem religii Chrześcijańskiej.

Eliasz? (233)

Ta praca bada przypuszczenie, które było wysunięte przez niektóre Kościoły, o tym, że Herbert Armstrong był eliaszem oraz o tym, że jego syn, Garner Ted Armstrong, lub jego późniejszy zwolennik, Joseph Tkach, uosobiali Eliasza.

Jesteśmy grupą Braci (234)

Tą pokrzepiającą na duchu parafrazę sceny z Aktu IV sztuki Szekspira „Zycie Króla Henryka Piątego” zaproponował James Dailley. Zapamiętajcie: będziemy walczyli w innej bitwie, na innym święcie, dla lepszego zmartwychwstania pod bardziej wielkim królem.

Pochodzenie Bożego Narodzenia i Paschy (235)

Chrześcijan przekonali w tym, że Boże Narodzenie i Pascha są życiowo ważną częścią tradycji Chrześcijańskiej. Zaś fakty świadczą o tym, że one obydwa nie są Chrześcijańskimi i pochodzą od tajnych kultów, Saturnaliów, oddawania czci Boginie Matce i Bogowi Słońca. Nie dają się bezpośrednio pogodzić z Prawem Boga i Jego systemu.

 

Artykuły o pochodzeniu Bożego Narodzenia i Paschy (236)

Ten artykuł o pochodzeniu Bożego Narodzenia i Paschy poprosili napisać po rozmowie z redaktorem australijskiej gazety. Badawcza praca pod tytułem „Pochodzenie Bożego Narodzenia i Paschy” była napisana jako przygotowawcza do tego artykułu, który nie zawiera szczegółowych i koniecznych momentów naukowych, trochę nudzących czytelników.

Chrystus i Bóstwo (137)

Ta praca A.E. Knoch,a była ukończona kilka lat temu i jest znacznym wkładem do badania teologii Bóstwa. Rozpatruje szereg elementów Biblijnych, które demostrują unitarną naturę Boga. W odpowiedni sposób są opisane stosunki Jezusa Chrystusa z Bogiem i struktura pojęcia Boskości Mesjasza. Perspektywy teologiczne Knoch,a są badane w następnej pracy Współczesny unitaryzm.

Przywołanie Narodów do Jerozolimy (238)

Ostatnio obowiązki co do urodzenia Zebuluna i Issachariusza są zawarte w bardzo ważnym dla nich poleceniu. Rozumienie tego proroctwa jest bardzo ważnym dla określenia tych dwóch.

Dlaczego tak późno nastąpiła Pascha Zydowska w 1997 roku? (239)

Ten artykuł był opublikowany w Kwartalniku Zydowskim, Volume 25, 1, 1997, i za pozwoleniem wydaje się ponownie. Zydowska Asocjacja Biblii ma swoją stronę w sieci Internet http//www.jewishbible.org.

Abrakadabra: Znaczenie Imion (240)

Imiona są często używane jako słowa siły.W teologii ogólne ich zastosowanie jest przeznaczone dla modlitwy. Są wykorzystywane dla tego, żeby dać osobie, która wymawia mantrę, możliwość kierowania tym, do kogo się zwraca, lub zmusić wykonać prośbę. Takie zastosowanie ogólnie jest związane z okultyzmem, liczbami i symbolami Kabały, różnymi formami mistycyzmu łącznie z prymitywnym czarnoksięstwem i szamanizmem. Dzisiejsze zastosowanie pozostaje bliskim do wczesnych Religii Tajnych i Społeczności Sekretnych.

Poświęcenie Swiątyni Boga (241)

Izraelowi rozkazano poświęcić Swiątynię przed Paschą Zydowską. To był proces poświęcenia, który powoli przygotowywał do Paschy Zydowskiej. W niektórych przypadkach Pascha Zydowska się zatrzymywała z powodu nieprawidłowego przeprowadzenia procesu poświęcenia. Znaczenie tego procesu ma poważny wpływ na Chrześcijaństwo.

Smierć Baranka (242)

Wielu chrześcijan w niewłaściwy sposób oceniają wydarzenia okresu paschalnego oraz czas i znaczenie śmierci Mesjasza jako Baranka Bożego.

Przedistnienie Jezusa Chrystusa (243)

Radykalny unitaryzm wyraża sprzeciw wobec niefizycznego przedistnienia Jezusa Chrystusa, ogłaszając początek jego istnienia od urodzenia go przez Marię. Binitaryzm próbuje potwierdzić istnienie dwóch osób Bóstwa. Dualizm religijny ogłasza istnienie dwóch Bogów wieczności. Niektórzy ludzie miotają się od binitaryzmu do dualizmu religijnego, nie rozumiejąc ani ich doktryn, ani ich pochodzenia. Jaka jest pozycja Biblii?

Uwagi do Księgi Rodzajów 22 i Izaaka (244)

Rabin Ben-Yehuda przypuścił, że Izaak rzeczywiście był złożony w ofierze, jak opowiada nam historia w Księdze Rodzajów 22, i później zmartwychwstał dla tego, żeby wziąć ślub z Rebeką. W tej pracy dowody Ben-Yehudy są starannie analizowane i w nich zostają znalezione wady. Ten fakt, że Izaak nazywa się tylko synem Abrahama, przewiduje całkiem inną interpretację wydarzeń, jednym z aspektów których jest obrzęd przechodzenia, jak objaśnienie rytuała pokuty dla pierworodnych każdej kobiety.

Odnowienie Osji (245)

Odnowienie pod królem Osji miało szereg oznak, ważnych dla naszego dzisiejszego rozumienia chrześcijańskiego.

Doktryna Grzechu Pierworodnego. Część 1. Ogród Edenski (246)

Ta ptraca dotyczy pytań Ogrodu Edenskiego, upadku Adama i Ewy oraz doktryny Grzechu Pierworodnego.

W sprawie Hymnów w Chrześcijańskim Oddawaniu Czci (247)

Praca jest komentarzem Wstępu do Hymnów Wieczerzy Pana Josepha Stennetta; a. Ona bada historię używania hymnów w Kościołach angłomownych, które przestrzegają Sobotnie Oddawanie Czci oraz Biblijne podstawy śpiewania hymnu nie tylko w Wieczerze Pana, lecz również w ogólnym zastosowaniu. Pokazuje zdradzieckie pochłanianie naszych wczesnych systemów Sobotniego Oddawania Czci i teologię fałszywej doktryny.

Doktryna Grzechu Pierworodnego. Część II. Potomkowie Adama (248)

Linie Adama poprzez Seta i Kaina mają sens dla planu Zbawienia, który zwykle w ogóle nie jest rozumiany i nie jest rozjaśniany. Te dwie struktury mają jasny sens i historię, która objaśnia plan Boga i opowiada o nim, zaczynając od początku.

Wezwanie Rzymu: Czemu Protestanci Przestrzegają Niedzielę (249)

To stary dokument adwentycki, który dotyczy serii artykułów, opublikowanych przez Rzymski Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych w roku 1893, odzwierciadlających stosunek Sobotniego Oddawania Czci do Niedzielnego. On sprawdza, czemu żaden protestant nie może oddawać cześć w niedzielę tak, jak w prawny Sabbat.

Czytanie Ustawy z Ezrą i Nehemiaszem (250)

Odnowienie z Ezrą i Nehemiaszem było bardzo ważnym. Droga, którą to się obyło, i czas, kiedy to się stało, były wcieleniem Prawa Biblijnego i Systemu Jubileuszowego. Dziś ten System jest także ważnym.

Pierwsze Wielkie Przykazanie (252)

Prawo się obejmuje dwoma przykazaniami. Te Dwa Wielkie Przykazania tworzą podstawę całego Prawa i świadectwo proroków, łącznie z Jezusem Chrystusem, którzy pisali właśnie to, co jest zrozumiałe z Biblii. Pierwsze Wielkie Przykazanie mówi: Kochaj Pana, Boga twojego, całym sercem swoim, i całą duszą swoją, i całą siłą swoją. Drugie Wielkie Przykazanie jest podobne do tamtego: Kochaj bliźniego swojego,jak samego siebie.

Posłanie Apokalipsy14 (270)

Posłanie czterech aniołów w Apokalipsie 14 jest ważnym jako wytyczne do przyjścia Mesjasza. Ma duży sens dla posłania, kierunku i popchnięcia Kościoła ostatnich dni.

Kształtując Kościół (271)

Wielu ludzi chcą być częścią Kościoła i nie mają Kościołów na terenie swojego istnienia. Ktoś jest częścią Kościoła, który doktrynalnie upadł, lub jest częścią grupy, która odpadła od systemu oraz doktrynalnie się zburzyła. Oni nie wiedzą, co trzeba zrobić dla tego, żeby zmienić kierownictwo, które zabłądziło, co doprowadziło do zniszczenia, lub które stało się niewłaściwym lub gorszym, histerycznym w swoim charyzmatycznym przedstawieniu pozycji Biblijnej.

Czasowy Wynik Wieku (272)

Wiek, w którym żyjemy, ma sens czasu koniecznego, plan i określony cel. Ten diagram czasowy daje krótki przegląd tego, co się odbyło w ciągu okresu proroctwa Biblii, które powoli doprowadza nas do końca tego wieku. Wkrótce Bóg tego świata będzie obalony i się zacznie nowy system tysiącletni pod przewodzeniem Jezusa Chrystusa. Ta praca pomaga nam zrozumieć to, co się odbywa w trakcie przygotowania do tego czasu.

Taśmy niebieskie (273)

Polecenia Biblii, jako przypomnienia o Prawie Boga, mówią, że wkładamy taśmy niebieskie, które są umieszczane na frędzlach lub zakończeniach naszej odzieży.

Sobota w Koranie (274)

Ta praca rozpatruje miejsce Soboty w tekstach Korana.

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA E-mail:   CCG Secretary

PO Box 131374, ST PAUL MN 55113, AMERICA E-mail:   USA

PO Box 45, ROCKTON ONTARIO L0R 1X0, CANADA E-mail:   Canada

Postbus 56, 8316 ZH MARKNESSE, NEDERLAND E-mail:   Europe