Chrześcijańskie Kościoły Boga.

[A1]

 

Przedstawienie wiar [A1]

(wydanie 1999 09 16 )

Przedstawienie wiar - to krótkie streszczenie pozycji biblijnych, podtrzymywanych przez apostołów w ciągu pierwszego stulecia. Przedstawia pozycję Biblii w wyraźnie odpowiedniej kolejności i składa się z siedmiu rozdziałów: Bóg, Plan Zbawienia, Nauka o obowiązku ludzkim, Mesjasz, Problem diabla, Kościół i Królestwo Boże. Również tutaj mieści się wstęp, który odkrywa pytanie rozbieżności pomiędzy starożytnym a współczesnym Chrześcijaństwem, oraz dodatek, który opowiada o rozwoju nauki trynitarnej.

 

 

Chrześcijańskie Kościoły Boga

PO Box 369,WODENACT 2606,AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Wszystkie prawa zastrzeżone 1998 Wade Cox)

(tł. 1999)

Niniejszy artykuł bez zmian i opuszczeń może być kopiowany i kolportowany. Podanie imienia i adresu wydawcy oraz znaku praw autorskich jest obowiązkowe. Kolportowane kopie są

bezpłatne. Krótkie cytaty mogą być włączane do artykułów krytycznych lub recenzji bez

naruszenia praw autorskich.

Ten artykuł można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.logon.org oraz http://www.ccg.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści.

Wstęp.

Rozdział 1. Pan Bóg.

1.1. Bóg Ojciec.

1.2. Jezus Syn Boży.

1.3. Duch Święty.

1.4 Stosunek Ducha Świętego do Chrystusa i Ludzkości.

1.5. Stosunki pomiędzy Chrystusem, Szatanem i Bogiem Anioła.

1.5.1. Chrystus jako Syn Boży.

1.5.2. Nauka o Antychryście.

1.5.3. Imię i niezależność Boga.

Rozdział 2. Plan Zbawienia.

2.1. Upadek Ludzkości.

2.2. Zbawienie rodu ludzkiego.

2.3. Biblia jako wcielenie Prawdy.

2.4. Pokuta i nawrócenie.

2.5. Chrzest.

Rozdział 3. Nauka o obowiązku ludzkim.

3.1. Modlitwa i oddawanie czci.

3.1.1. Bóg jako obiekt modlitwy i oddawania czci.

3.1.2. Obiekt modlitwy.

3.1.3. Samodzielna oraz zbiorowa modlitwa za innych.

3.2. Stosunki pomiędzy Zbawieniem a Prawem.

3.2.1. Bóg jest naszą Skałą.

3.2.2. Zbawienie przez łaskę.

3.2.3. Obowiązek według Prawa.

3.2.3.1. Dlaczego Chrześcijanie dotrzymują się Prawa.

3.2.3.2. Chrześcijanie jako świątynia Boża.

3.2.4. Dziesięcioro przykazań.

3.2.5. Inne prawa, co regulują zachowanie ludzkie.

3.2.5.1. Prawa jedzenia.

3.2.5.2. Sobota.

3.2.5.3. Nów.

3.2.5.4. Coroczne święta.

3.2.5.5. Ślub.

3.2.6. Wsparcie finansowe.

3.2.6.1. Bogowi.

3.2.6.2. Dla innych.

3.2.7. Wojna i głosowanie.

3.2.7.1. Wojna.

3.2.7.2. Głosowanie.

Rozdział 4. Nauka o Mesjaszu.

4.1. Przed istnieniem Chrystusa.

4.2. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.

4.3. Drugie przyjście Chrystusa.

4.4. Tysiącletnie królowanie Chrystusa.

Rozdział 5. Problem diabła.

5.1. Istnienie diabła w powstaniu aniołów.

5.2. Nauka o przesądzeniu z góry.

5.3. Stan martwych.

5.4. Zmartwychwstanie.

5.5. Ukaranie niegodziwców.

Rozdział 6. Kościół.

6.1. Kto albo co to jest Kościół ?

6.2. Organizacja Kościoła.

6.3. Cel i dążenia kościoła.

6.4. Poświęcenia.

Rozdział 7. Królestwo Boże.

7.1. Ustanowienie Królestwa Bożego.

7.1.1. Królestwo Ducha.

7.1.2. Tysiącletnie królowanie Chrystusa.

7.1.2.1. Powrót Mesjasza

7.1.2.2. Zjednoczenie Izraela.

7.1.2.3. Dzień Pana Boga.

7.1.3. Wieczne Królestwo Boże.

7.1.3.1. Przyjście Boga.

7.1.3.2. Nowa Ziemia i Nowa Jerozolima.

7.1.3.3. Losy ludzkości.

Dodatek.

Wstęp.

W ciągu 1700 lat Chrześcijaństwo było przykute do systemu teologicznego, co opierał się na filozofii greckiej i system, bliski neo platonizmowi. Unitarna łatwość listu biblijnego i zwięzłość Bożego objawienia, danego ludziom w Starym i Nowym Testamencie, była zmieniona i zaplątana w celu otrzymywania władzy i panowania nad

istniejącym społeczeństwem.

W rezultacie ustaliła się struktura, założona na Nicejskim (325), Laodykijskim (366r), Konstantynopolskim (381r) i Chałkedyjskim (452r) soborach.

Taka struktura zmieniła rozumienie Boga, kierując się metafizycznymi Pojęciami, co wreszcie doprowadziło do pojawienia się Trójcy. Laodykijski sobór (Kanon 29) również skasował świętość Soboty, niedotrzymywanie czego groziło karą, i uchwalił święta przeniewiercze, zaczynając od oddawania czci w niedzielę do uroczystości grudniowej, zgodnie z cyklem słonecznym, a także zamienił paschę żydowską na nowy cykl paschalny. Również był przyjęty inny sposób tłumaczenia systemu biblijnego oraz nowa interpretacja Prawa. Prawo, nadane Mojżeszowi, więcej nie było uważane za ważne, i dlatego teksty Nowego Testamentu były interpretowane dla usprawiedliwienia istniejących zwyczajów pogańskich.

Na przykład, Prawa jedzenia zaczęli oświetlać się nieprawidłowo, wykorzystano Księgę Dziejów Apostolskich 10 oraz inne teksty. Wynik natychmiast odbił się na zdrowiu łudzi. Jednak skutki dla środowiska będą całkowicie widoczne po przejściu około 2 tysięcy lat. Przerwanie w łańcuchu odżywiania stało się, większą miarą, dzięki użyciu jedzenia, które zostało zabronione przez Prawo biblijne. Degradacja systemu agrarnego zostanie całkiem widoczna po tym, kiedy gleba wyjałowi się, w rezultacie niedotrzymywania systemu zmian siewów oraz cyklów wolnych gruntów, dlatego że one są nierozerwalnie związane z kalendarzem, który opiera się na dziewiętnastoletnim cyklu księżyca.

Wprowadzenie kalendarza słonecznego stało się zasadniczym krokiem do zniszczenia pojmowania wzorów i cyklów, które zostały ustalone przez Boga dla harmonii przyrody.

Chrześcijaństwo współczesne ma zbyt mało, jeżeli w ogóle ma, coś wspólnego z Pierwotnym Chrześcijaństwem. Ożywienie islamu, a potem wojny z islamem były bezpośrednim skutkiem błędnego systemu chrześcijańskiego, który istniał w Europie i Azji Zachodniej i był ustanowiony przez grecki system teologiczny, co wykorzystywał teologię Kapadokijską, co opierała się na Trzyjedności i wierzyła w związek mistyczny z Bogiem.

System Tryjedności po prostu nie działa. Skutkiem 1700 letniego istnienia tej błędnej nauki jest planeta, bliska do zniszczenia, w której są prześladowani ludzie, którzy w sposób otwarty pragną dotrzymywać się Praw Biblijnych.

Celem tego artykułu jest wyróżnienie sposobem najbardziej prostym i wyraźnym, na ile to jest możliwe, pierwotnego listu Biblii i Kościoła Nowego Testamentu Jezusa i Apostołów.

Bez wątpienia niektóre z ulubionych bajek będą zniszczone przez tutaj powiedziane. Artykuł został napisany w maksymalnie możliwym przybliżeniu do biblijnych twierdzeń albo rozdziałów. Jest on potwierdzony przez cytaty. W ten sposób artykuł jest bardziej wyraźny i jednoznaczny, sens jest bardziej zrozumiały. Gdzie to jest możliwe, wymienia się pełny spis tekst, dla unikania tej praktyki, co przeważa, według której cytaty przytaczają się osobno, albo z teksty pokręconego. Niektóre teksty biblijne są jawnymi podróbkami (np. Joan 5 :7 ;1 TYM 3 :16 z codex A), albo tekst nieprawidłowo tłumaczonych (1 KOR.15:18 i in.; Apok 3:14 oraz dużo innych), przeznaczonych dla zaprzeczenia przeciwstawnych tekst, albo tekst przekręconych dla tego, żeby one, rozpatrywane osobno, potwierdzały Trzyjedność albo system Kapadokijski.

Swoim następnym przyjściem Mesjasz zamierza całkowicie przedstawić system Praw, podanych Mojżeszowi na górze Syjon. Każdy chrześcijanin

powinien uznawać i wykonywać tryb życia i oddawanie czci, według zapisanego w Biblii. Chrześcijanin powinien naśladować tryb życia Jezusa Chrystusa i żyć według systemu, który przedstawił Chrystus i według którego żył w postaci ludzkiej artykuł jest przeznaczony do wyrobienia całego systemu, który za pomocą logicznego przedstawienia poda z brzegu te błędne systemy, które panowały w ciągu 1700 lat, także określi i wprowadzi pierwotną i prawdziwą drogę w życiu wszystkich ludzi, niezależnie od tego, co oni zrobili w przeszłości. Nasze zadanie - wezwać ludzi do pokuty i odrodzenia ich życia.

Rozdział 1.

Pan Bóg.

Bóg to Najwyższe Bóstwo Wszechświata. On jest wszechmocny, Stwórca i Podstawa Niebios, Ziemi oraz wszystkiego istniejącego (Rdz 1:1; Nie 9:6; Ps 124:8; Js 40:26, 28; 44:24; Dz 14:15; 17:24-25; Apok 14:7). On jedyny, mający nieśmiertelność (1 Tym 6:16). On jest naszym Bogiem i Ojcem i Bogiem i Ojcem Jezusa Chrystusa (Jan 17:20). On jest Najwyższym Bogiem( Rdz 14:18; Lb 24:16; Powt 32:8; Mr 5:7) i Jedyny Prawdziwy Bóg (Jan 17:3; 1 Jan 5:20).

1.2 Jezus Syn Boży.

Jezus (proototokas) pierworodny wobec każdego stworzenia(Kol 1:15), dlatego on jest początkiem (arche) Bożego tworu (Jak 3:14). Jednorodzony (monogene) Syn Boży (Mat 3:15; Jan 1:18; 1 Jan 4:9), poczęty przez Ducha świętego i urodzony przez Maryję (Łuk 1:26-35) Chrystus albo Mesjasz (Mat 16:16; Jan 1:41), przeznaczony przez Boga być naszym Zbawicielem (Mat 14:33; Jan 8:42; Ef 1:7; Tyt 2:14). On nazwany Synem Boga Najwyższego (Mr 1:7). On ustawiony według Ducha świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym (Rz 1:4). Pan Bóg dał mu tron Dawida, żeby panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łuk 1:32).

1.3. Duch Święty.

Duch święty (Dz 2:4) jest sens albo siła Boga, co Chrystus obiecał posyłać wybranym (Jan 16:7). To nie Jest osoba, ale przedłużenie żywej siły Boga. Przez nią staliśmy uczestnikami Bożej natury (2 Piotr 1:4), wypełnieni Duchem świętym (Dz 9:17; Ef 5:17)

I dlatego wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi (Rz 8:14; Jan 3:1-2). Pan Bóg daje Duch święty tym, którzy proszą (Łuk 11:9-13) i wypełniają Jego przykazania, trwa w tych, co dotrzymują się przykazań Bożych ( 1 Jan 3:24; Dz 1:32).

Duch święty - pocieszyciel, który prowadzi sług Bożych do Prawdy (Jan 14:16; 17:26). Duch święty obdarza świadków siłą (Dz 1:8). On zarządza darami jak jest zapisane w drugim liście do Koryntian (12:7-11) i ma owoce, jak w liście do Galatów (5:22-23), przy tym Bezmierny (Rz 12:6). On jest środkiem, z pomocą którego Bóg zostanie wreszcie wszystkim we wszystkim (1 Kor 15:28; Ef 4:6).

1.4. Stosunek ducha świętego do Chrystusa i ludzkości.

Duch święty zaczyna swoją działalność jeszcze do Chrztu. Duch przynosi osobę do Boga przez Chrystusa (Heb 7:25). Pierwszy płód Ducha zostaję dany osobie podczas Chrztu, i jak wyraźnie zapisane w liście do Rzymian 8:23, przyjęcie odbywa się tylko po odkupieniu ciała. W ten sposób rodzimy się znów, ale codziennie rośniemy w Duchu do tej pory, aż nie przyjdziemy w sławie Bożej. Duch święty jest Duchem Prawdy ( Jan 4:6; 5:6) i Prawdą wszystkich rzeczy, w których rośniemy ku Temu, kto jest Głową - ku Chrystusowi. ( Ef 4:15). Duch Święty jest Duchem Bożym ( Rzym 8:14) i Duchem Wiary (2 Kor 4:13), który przenika wszystko i zna wszystko ( 2 Kor 2:10-11; 12:3).

W taki sposób, Duch święty nie jest samodzielną częścią trzyjedności Boga, ale sposobem, za pomocą którego my stajemy się Bogiem ( Zach 12:8). Duch przekazuje Bogowi rozumienie naszych myśli i samą naszą istotę. Przyszedłszy poprzez Jezusa jako nasz pojednawca oraz Elohim - Pośrednik, albo Teos ( Ps 45:6-7; Zach 12:8; Ef 1:8-9) On dał możliwość Chrystusowi pomóc, nauczyć i pocieszyć nas, oraz dał nam możliwość wypróbować siłę Boga. Duch daje każdemu rysy, które chce Bóg dla wynagrodzenia ciała, jak jest podkreślone w drugim liście do Koryntian (12:7-11).

Duch może być zgaszony ( 1 Sol 5:19), gdy jego zasmucają ( Ef 4:30), dlatego zarządza osiągnięciami oraz stratami człowieka.

Owocem Ducha jest miłość, jak zapisane w liście do Galatów (3:22), dlatego, kiedy nie kochamy się nawzajem, Ducha świętego nie ma z nami.

Duch Święty jest sposobem, za pomocą którego pokłonimy się Bogowi (Fil 3:3). W taki sposób On nie może być Bogiem, jak obiekt oddawania czci, nie może dorównać Bogowi Ojcu. On jest siłą, co nadzielą siłą Chrystusa. Więc Chrystus jest wiecznym Ojcem (Is 9:6), który ma wiele rodzin na niebie i na ziemi (Ef 3:15). Chrystus zostaję Wiecznym Ojcem przez nadanie jemu takiej władzy.

Wszystkie te rodziny nazwane Bożymi, dlatego zginamy kolana przed Ojcem ( Ef 3:14-15). Chrystus był pierworodny wobec każdego stworzenia. Wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, były stworzone przez niego i dla niego. On przed wszystkimi rzeczami i wszystkie rzeczy są w nim zebrane (Kol 1:16-17). Ale właśnie Bóg stworzył jego i chciał, żeby w nim zamieszkała cała Pełnia. Dlatego Chrystus nie jest Bogiem w tym sensie, co Bóg. To Bóg Ojciec jest Jedyny Nieśmiertelny (1 Tym 6:16), który istnieje w wieczności.

Chrześcijanie są powołani do życia w tym świecie w służeniu i poświęceniu siebie Bogowi.. Wiele będzie powołanych, ale tylko niektórzy wybrani (Mat 20:16, 22:14). Chrześcijanie wybrani, jako Chrystus wybrany przez Boga (Łuk 23:25). Wybrani byli wybrane przez Boga (Jan 6:70; 15:16, 19) według nakazu Boga (1 Piotr 2:4).

Dlatego, żeby pomóc Kościołowi, przez który są obrani, jest dane pojmowanie tajemnic Boga. Duch Święty był mechanizmem, za pomocą którego, zostały odkryte tajemnicy Boga ta Królestwa Bożego (Mr 4:11).

Mądrość Boga jest tajemnicą (1 Kor 2:7), którą jest pojaśniano sługom Boga (1 Kor 2:7; 15:51). Pojaśnianie woli Boga przechodzi w tajemnice według jego postanowienia ( Ef 1:9). Później ta tajemnica jest w kierowaniu Chrystusa do wybranych. Święty Paweł pisał:

List do Efezjan 3:2-6:

2 bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was,

3 że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem.

4 Dlatego czytając możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.

5 Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha jego apostołom i prorokom,

6 to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłąkami Ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

1.5. Stosunki między Chrystusem, Szatanem i Bogiem Aniołem.

Istnieje wiele wspomnień w Biblii Elohima albo Teoi, co oznacza Bogów. Chrystus był jednym z tych podporządkowanych, którzy są wspominane w Starym Testamencie jak Elohim (Zach 12:8). Chrystus jest wspominany w Nowym Testamencie jak nowa Gwiazda Poranna, w swoim powróceniu na ziemię On podzielił swój tytuł ze swoimi

Wybrańcami (Apok 2:28; 22:16).

W Biblii mówi się, że Pan Bóg to Bóg i Ojciec Chrystusa (Rzym 15:6; 2 Kor 1:3, 11:31; Ef 1:3, 17; Kol 1:3; Heb 1:1; 1Piotr 1:3; 2 Jan 3; Apok 1:1, 6; 15:3).

Chrystus ulega woli Boga, który jest Ojcem (Mat 21:31; 26:39; Mr 14:36; Jan 3:16; 4:34). Bóg dał wybranych Chrystusowi i Bóg jest większy niż Chrystus (Jan 14:28) i większy od wszystkiego ( Jan 10:29). Więc, Bóg zesłał Syna swego Jednorodzonego, abyśmy mieli życie dzięki Jemu (1 Jan 4:9). Bóg sławi Chrystusa, sam będąc większym od niego (Jan 14:28).

Bóg jest Skałą (sur), która jest Kamieniołomem albo górą, z której wykute wszyscy inni, kamiennym nożem Jegoszui 5:2, co obrzezuję Izrael, główny i ważny powód (Powt Pr 32:4). Bóg to Skała Izraela, Skała jego Zbawienia (Pow Pr 32:15), Skała która go urodziła (Pow Pr 32:18; 28:31). Pierwsza Księga Samuela 2:2 mówi, że Bóg jest naszą Skałą, wieczną Skałą (Iz 26:4). Właśnie z niej zostali wyrzeźbione wszyscy inni, którzy są spadkobiercami Abrahama w wierze (Iz 51:1-2), z tej Skały był również zrobiony Mesjasz (Dan 2:34, 35), żeby panować światowymi imperiami. Bóg to Skała, albo podstawa, na której Chrystus pobuduje swój Kościół (Mat 16:18) i na którą on sam się wspiera. Mesjasz jest Kamieniem węgielnym Kościoła Boga. Wszystkie kamienie Kościoła są wyrzeźbione ze Skały, którą jest Bóg, jak był Chrystus i dani Chrystusowi, duchowemu Kamieniu (1 Kor 10:4), kamieniu obrazy i zgorszenia (Rzym 9:33) dlatego, żeby sformować Kościół.

Chrystus tak buduje Kościół, żeby Bóg mógł być wszystkim we wszystkim (Ef 4:6). Bóg dał Chrystusa, żeby ten był wszystkim we wszystkim (panta kai in pasin )(Kol 3:11), rzucił wszystko pod stopy Jego (1 Kor 15:27), a jego samego ustawił Głową Kościoła, który jest jego Ciałem, Pełnią Tego, co napełnia wszystko wszelkimi sposobami (Ef 1:22-23). Kiedy Bóg podaje wszystko Chrystusowi, to znaczy, że Bóg jest Jedyny, kto rzuca wszystko pod stopy Chrystusa (1 Kor 15:27).

Kiedy Chrystusowi zostanie poddane wszystko, wtedy Chrystus sam powinien być poddany Bogowi, który Synowi oddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim (panta en pasin 1 Kor 15:28). Więc nauka Platona, która próbuję pojednać Boga i Chrystusa w Trójce, zaprzecza Pismu świętemu. Chrystus będzie siedział po prawej stronie od Boga według rozkazu Boga (Ef 1:3, 13; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Piotr 3:22) i będzie dzielił tron Boga, jak wybrani będę dzielili tron, dany Chrystusowi (Apok 3:21), co jest tronem Boga (Ps 45:6-7; Heb 1:8) albo Bóg jest twoim tronem, co tłumaczy się jako "Twój tron, o Boże".

Bóg, który posyła, jest większy od swego wysłannika (Jan 13:16), ponieważ sługa nie jest większy od swego Pana ( Jan 15:20).

W pustynie Szatan rzucił wyzwanie Chrystusowi, i to stało się początkiem sądu nad Szatanem. Szatan, który był Zorzą Poranną, Lucyferem, (Iz 14:12), jak był jego kierownik i nauczyciel, faktycznie jednym z Elohimów, który był poddany Bogowi Ojcowi.

Chrystus przeznaczony być Zorzą, co wschodzi od Jakuba (Licz 24:17). Więc jeszcze w księgach Mojżesza było zapisane, że jedna z Zórz Porannych, które są wspomniane jak te, co były obecne przy stworzeniu świata (Jow 38:17), jeden z Elohimów przeznaczony być istotą ludzką Jakuba z rodu Dawida (Apok 22:16).

Elohim, którego znamy jako Jezusa Chrystusa, jeszcze nie był Mesjaszem tej planety. Ten tytuł utrzymywał Szatan (Iz 14:12; Jer 28:2-10).

W księdze Psalmów 45:7 zapisane, że Chrystus został pomazany jako Elohim Izraela przed jego partnerami. Ale, faktycznie, Chrystus nie występuje w roli Mesjasza i nie pełni jej do swojego drugiego przyjścia. Tytuł i obowiązki dzielą z Chrystusem wybrani, w sercach których świeci Gwiazda Poranna (2 Piotr 1:19). W Apokalipsie św. Jana 2:12 wybranym obiecują, że oni będą dzielili tą siłę.

Szatan, jako Gwiazda Poranna, rzucił wyzwanie Najwyższemu Bogowi, albo Bogowi Ojcowi, o czym czytamy w księdze proroka Izajasza 14:12. On starał się wsławić swój tron, tron Boga, nad Gwiazdami Boga albo Radą Elohimów. Ta Rada jest Zebraniem Bogów, jak napisane w Ks Psalmów 82:1.

Istnieje wielu Synów Boga (Hiob 1:6; 2:1; 38:7; Ps 86:8-10; 95:3; 96:4; 135:5), którzy są wyznane Bene Elyon albo Synami Najwyższego. Wybraniec ludzki również jest Synem Boga, dlatego że utrzymuje się z Duchem Niebios (Rzym 8:14). Chrystus złożył swoją siłę, żeby zostać człowiekiem. On i wszyscy wybrani otrzymują synostwo w sile według Ducha Świętości przez powstanie z martwych (Rzym 1:4).

Z księgi Dziejów Apostolskich 7:35-39 aniołem, który mówił do Mojżesza na górze Syjon, był Chrystus. W liście do Galatów 4:14 Paweł przyrównuję siebie do anioła, nawet do Chrystusa.

My także zostaniemy równi aniołom (Mat 22:30, Luk 20:36), będąc narodzeni razem z Jezusem (Rzym 8:17; Gal 3:29; Tyt 3:7; Heb 1:14; 6:17; 11:9; Jak 2:7; 1 Piotr 3:7). Stary Testament utożsamia anioła Jahwe z Jehową i Elohimem (Rodz 3:2, 4-6), gdzie Bóg był aniołem (Zach 12:8).

Psalm 89:6-8 mówi o zebraniu świętych (gedosim or gadoshim, co również były wykorzystywane w stosunku do ludzi), co również jest wewnętrznym i zewnętrznym zebraniem. Ono pojmuje się jak Niebiańskie zebranie Elohimów Sprawiedliwości.

1.5.1 Chrystus jako Syn Boży.

Szatan wypróbowywał Chrystusa kilkoma sposobami. Najpierw Szatan zwracał się do Chrystusa jak do Syna Bożego (Mat 4:3; 4:6; Łuk 4:3). Demony również zwracali się do Chrystusa jak do Syna Bożego (Mat 8:29; Łuk 4:41; Mr 3:11). Szatan starał się przekonać Chrystusa, pokazując jemu siłę, którą Bóg obiecywał swoim aniołom, dla tego żeby oni strzegli Jego (Ps 91:11-12). W taki sposób poplątawszy Pismo Święte, Szatan próbował zabrać życie Chrystusowi.

Chrystus nie poprawiał Szatana i demonów, mówiąc, że to on był Bogiem zamiast Syna Bożego. Z drugiej strony żaden z demonów nie twierdził, że Chrystus był Wyższym Bogiem do jego śmierci dla ustanowienia nauki, według której Chrystus był Bogiem, równym Bogowi Ojcowi, co on w ciągu życia sprostował. Celem każdej pokusy

Było poderwać posłuszeństwo Chrystusa Bogowi, i faktycznie poruszyć Pismo święte. Szatan starał się zmusić Chrystusa czcić jego. On obiecywał Chrystusowi panowanie planetą, jeżeli tylko on będzie go czcił.

Chrystus nie próbował udowodnić swoje niewątpliwe prawo panować planetą, które on ma. Zamiast tego on odpowiedział :

Przecież jest napisane…ty będziesz czcić Pana Boga i tylko jemu służyć.

Chrystus nie powiedział Szatanowi czcić siebie, ale zwrócił się do Prawa. Chrystus nigdy, podczas swojego przebywania na ziemi, nie ogłaszał siebie Bogiem. On mówił, że on jest Synem Bożym. Właśnie za to był on poddany sądowi.

Jak się mówi w Ewangelii według świętego Mateusza 27:43:

Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem Synem Bożym."

Właśnie tutaj Chrystus krzyknął, spełniając zapisane w Piśmie świętym (Ps 22:2).

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.

Wyraźnie widać, że Chrystus nie uważa siebie Bogiem. Uważać, że on był pełnoprawną częścią tego, do którego sią zwracał, i ten został obojętny, absurdalnie.

1.5.2. Nauka o Antychryście.

Nauka o Antychryście jest przedstawiona w Pierwszym liście św. Jana 4:1-2. Prawidłowym starożytnym tekstem tego listu jest Jrenaus, Rozdział 16:8 (ANF, T.1, s 443).

Ducha Bożego przez to poznajecie: każdy duch, co przyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ten od Boga, a każdy duch, co nie uznaje Jezusa, ten nie od Boga, a od Antychrysta.

Sokrates, historyk (VII, 32, s 381) mówił, że ten rozdział był zepsuty przez tych, co chcieli oddzielić ludzkie Jezusa od boskiego.

Chrystus, jako Syn, nie jest jedynym prawdziwym Bogiem (Jan 17.3).

Również w Ewangelii według Łukasza powiedziane, że wszyscy zapytali, czy jest on Synem Bożym. A on odpowiedział, że to oni sami mówią, że to on.

On był uznany Synem Boga i przez Ewangelię według św. Mateusza 27:54, gdzie oni mówili, że On był w rzeczywistości Synem Boga.

Święty Mark ustanawia w Ewangelii, że Ewangelia pochodzi od Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

W Ewangelii według świętego Łukasza, mówi się, że święte co się urodzi, będzie Syn Boży.

Objawienie Boże przeznaczone dla tego, żeby zrozumieć, kto był Chrystus.

Mateusz 16:16-17:

  1. Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego."
  2. Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Również w Ewangelii według świętego Mateusza 11:27 powiedziane:

Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten komu Syn zechce objawić.

W taki sposób Ojciec odkrywa rzeczy ludziom i daje je Chrystusowi, który potem odkrywa im Ojca.

1.5.3. Imię i niezależność Boga.

Bez wątpienia, Bóg jest Jedyny i Niezależny. Księga Przysłów Salomona podaje nam imię Boga i to, że on miał Syna:

Przysłowia 30:4-5:

(4) Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? - A jakie syna? Wiadomo ci może?

(5) Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają.

Biblia tłumaczy siebie sama i daje rozumienie, które od razu dopełnia się pytaniem i jest jasne, że to zjednoczenie nie jest zjednoczeniem Ojca i Syna. Później, w Nowym Testamencie, wyraźnie powiedziane, że Ojciec jest obiektem czci. Chrystus mówił do Samarytanki w Ewangelii według świętego Jana 4:21 o godzinie, co przychodzi, kiedy ani na górze tej, ani w Jerozolimie nie będą oni oddawać czci Ojcowi. Ale również on mówi:

Jan 4:23

23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i Prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec.

Chrystus tutaj wyznacza Ojca obiektem czci, a nie siebie samego. Dlatego bluźnierstwem jest twierdzić, że trzeba się modlić podniesionemu Chrystusowi, co wychodzi z przyplątanej części Ewangelii według św Jana 3:14, gdzie Syn ludzki ma być podniesiony w ten sposób, w jaki Mojżesz podniósł żmija w pustynie.

Celem ukrzyżowania było to, żeby ludzi mieli życie wieczne, a nie to, żeby oddawać cześć Chrystusowi, co jest stwierdzone nieprawidłowo. Z tego błędnego twierdzenia wychodzi, że Chrześcijanie oddają cześć ciału oraz krwi Chrystusa w Eucharystii.

Eliasz jest Bogiem Starego Testamentu i Kościoła i Bogiem Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie.

Kościołem Jerozolimy był Dom Eliasza (Ezd 4:24; 5:2, 13, 15, 16, 17; 6:3, 5, 7, 8, 16, 17; 7:23). Był on Bogiem Izraela (Ezd 5:1; 7:15), Wielkim Bogiem Niebios. Jemu przynosili ofiary w Kościele (Ezd 5:8, 12) gdzie on uczynił, żeby tam przebywało imię Jego (Ezd 6:12). On oddał rozkaz budować Kościół (Ezd 6.14) i tam postawił na służenie sobie księdze (Ezd 6:18, 7:24) i zrealizował swoją wolę (Ezd 7:18). Prawo jest Prawem Boga Niebios (Ezd 7:12, 14). Ci, którzy znają Prawo Boże, powinni nauczyć jemu tych, którzy jego nie znają (Ezd 7:25) i sąd będzie zrealizowany według Praw Bożych (Ezd 7:26). Tym Stworzeniem jest Ojciec, który jest Jedynym Bogiem i Najwyższym Bogiem, Ojcem Mesjasza i wszystkich Synów Bożych.

Rozdział 2.

Plan Zbawienia.

2.1. Upadek ludzkości.

Ludzkość została stworzona na obraz i podobieństwo Boga (Rodz 1:26-27). Adam i Ewa zostali przeklęci za nieposłuszeństwo (Rodz 3:16-19). W wyniku tego buntu grzech, i w końcu śmierć zawisła nad ludzkością (1Kor 15:22; Rzym 5:12).

2.2. Zbawienie rodu ludzkiego.

Bóg nie chce nikogo zgubić ( 2 Piotr 3:9). Dlatego, żeby ludzkość mogła uniknąć ukarania za grzechy, którym jest śmierć, plan zbawienia był dany przez Boga. W niego wchodzi ofiara w śmierci i zmartwychwstanie Jego Syna Jezusa Chrystusa (Jan 3:16).

Plan jest przyszłym urodzajem, gdzie Chrystus - pierwszy spośród zmarłych (1Kor 15:20). Droga Zbawienia jest odtworzona w corocznych świętach (Wyj 23).

2.3. Biblia jako wcielenie Prawdy.

Chrystus mówił: "napisane: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mat 4:4; Luk 4:4). Pismo święte jest skierowane na zbawienie ludzkości i na demonstracje siły Pana Boga (Wyj 9:16, Rzym 9:17). Środkiem

zbawienia jest Chrystus (Rzym 10:11), który został przewidziany jeszcze przez Mojżesza i Proroków (Łuk 24:27), co włożyli proroctwo w Pismo Święte ( Mat 26:56; Rzym 1:2).

WszeŁukie Pismo, od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (2 Tym 3:16).

Za czasów Jezusa i Apostołów Pismem świętym był Stary Testament (Mat 21:42; Mr 12:10; Dz 17:2). Stary Testament jest Pismem, natchnionym od Boga (Tym 3:16). Nowy Testament jest uzupełnieniem Starego i nie zamienia jego.

Stary Testament został napisany dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję (Rzym 15:4). Nie znanie Pisma prowadzi do błędu (Mat 22:29, Mr 12:24). Weriusz (Beroeans) dzień po dniu przesładza Pismo, udowadniając, że to zostało napisane prawidłowo. Pełny obraz Biblii można zobaczyć czytając wszystkie części Pisma, przykazanie po przykazaniu, przepis po przepisie (Jz 28:10).

Pismo święte w stosunku do Jezusa mówi, że on jest Mesjaszem albo Chrystusem (Dz 18:28). Właśnie Chrystus za pomocą Ducha świętego otworzył umysł wszystkich wybranych, zaczynając od apostołów, żeby oni rozumieli Pismo (Łuk 24:25).

Pismo Starego Testamentu musi się spełnić (Mat 26:54, 56; Mr 12:10; 14:49) i nie może być poruszone (Jan 10:35). Wiele ze świętego Pisma spełniło się z przyjściem Chrystusa albo spełni się podczas drugiego jego przyjścia (Apok 1:7, 12:10, 17:14, 19:11-21), jakie przyjdzie z wielką mocą i chwałą (Mat 24:30).

2.4. Pokuta i nawrócenie.

Dla życia ludzkości, albo jej wiecznego życia, ona powinna wyrazić skruchę. Jeżeli ona się nie nawróci, to zaginie (Łuk 13:3, 5).

Chrystus został posłany dla tego, żeby nawrócić ludzi (Łuk 11:32). Chrystus zaczął Swoją Misję, gdy św Jan został uwięziony (Mat 4:12). Uwięzienie Jana zdarzyło się wkrótce po Pasce żydowskiej (Jan 3:22-24; 4:12), kiedy On zaczął głosić kazania w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara (Łuk3:1). Odtąd zaczął Chrystus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie już Królestwo Niebieskie"(Mat 4:17).

Chrystus wysłał swoich uczniów głosić Ewangelię pokuty, dał im władzę nad duchami Nieczystymi i demonami (Mr 6:7, 12; Łuk 10:1; 17:20).

Według nauki, pokuta jest przesłanką do przebaczenia grzechów (Dz 8:22), aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał nam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa (Dz 3:19, 20).

Po czasach nieświadomości wzywa Bóg ludzi do nawrócenia, wyznaczywszy Dzień Sądu (Dz 17:30). Również nawróceni powinni zostać i Poganie (Dz 15:3).

Po pokusie i nawróceniu się do Boga trzeba pełnić uczynki godne pokuty (Dz 26:20).

Kościół w Efezie został wezwany do nawrócenia i powinien pamiętać, skąd on powstał i robić pierwsze czyny (Apok 2:5). Również został wezwany do nawrócenia Kościół w Pergamonie (Apok 2:16), i także Kościół w Tiatyrze, co został rzucony na łoże razem z tymi, co popełnili odstępstwo. Kościół w Sardes również jest wezwany do nawrócenia, a jeżeli on nie usłyszy, to Chrystus do niego przyjdzie jak złodziej, i nie będzie on znal, o której godzinie (Apok 3:3). Tych, których kocha, Chrystus karze i ćwiczy.

On wymaga od nich być gorliwymi i nawrócić się (Apok 3:19). Więc pokuta jest obowiązkiem dla wszystkich Kościołów Boga, będąc powszechnym obowiązkiem (Jk 5:19-20).

2.5. Chrzest.

Zmartwychwstawszy, Chrystus powiedział, że dana jest Jemu wszelką władza (Mat 28:18). I kazał On swoim uczniom: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha świętego"(Mat 28:19). I uczył zachowywać wszystko, co im przykazał, ponieważ on jest z nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mat 20:20).

Nawrócenie powinno łączyć się z Chrztem dla otrzymywania daru Ducha świętego (Dz 2:38). Również nie można przyjąć Duch święty, nie nawróciwszy i nie przyjąć Chrztu, w taki sposób otrzymując nowe urodzenie. Jeżeli się nie przerodzicie, nie możecie wejść do Królestwa Bożego (Jan 3:3, 5). Pokuta jest warunkiem Chrztu i przyjęcia Ducha świętego. Więc, logicznie, że Chrzest noworodków zaprzecza Biblii. Wykonując swoją misję Jan Chrzciciel głosił o przesłance pokuty (Mr 1:4, 8). Jan mówił, że Chrystus będzie chrzcić, Duchem świętym i ogniem, odrzucając tych, którzy nie nawrócili (Łuk 3:16-17). Duch święty schodzi według nakazu Boga. Według prośby, co wyraża się przeciągnięciem rąk, Duch święty wchodzi w człowieka. Więc Duch może zejść na osobę w każdym przypadku życiowym. Duch święty obecny w człowieku jeszcze do Chrztu. Duch ratuje wybranych, co przez Chrystusa do Boga przychodzą (Heb 7:25). Przyjęcie ludzi za Synów Bożych nie będzie, aż do odkupienia ciała (Rzym 8:23). W taki sposób my się rodzimy znów, ale kontynuujemy zrastać w duchu w Chrystusie, do tej pory, aż nie spoczniemy w Chwale Bogu.

Podobne obdzielenie Duchem świętym podczas Chrztu jest wodą z uratowanego źródła, obiecanego Bogiem przez jego proroków (Iz 12:3). Ta woda świętego Ducha została obiecana Jakubowi przez Boga (Iz 44:3). Pan Bóg - to źródło żywej wody (Er 2:13; 17:13; Zach 14:8). On jest rzeką żywej wody (Apok 22:1). Chrystus, zwracając się do Ducha (Jan 7:39), mówił, że od niego cieknie żywa woda (Jan 4:10-14, 7:38; Is 21.3; 55:1; 58:11; Ez 47:1). W księdze Ezechiela 36:25 znajdujemy, że Izrael okropiony czystą wodą, wodą życia albo świętego Ducha. Wybrani będą brali tą wodę darmo (Apok 22:17).

Rozdział 3

Nauka o odpowiedzialności człowieka.

3.1. Oddawanie czci i modlitwa.

3.1.1. Bóg jako obiekt modlitwy i oddawania czci.

3.1.1.1 Obiekt modlitwy.

Pierwotną pozycją i głównym znakiem wybranych były i są absolutny monoteizm i wiara Jezusa Chrystusa Wyższemu Bogowi. My nie oddajemy czci nikomu, oprócz Boga (Wyjścia 34:14, Powt. Pr 30:17-18). Bóg dał swoje pierwotne przykazanie:

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wyjścia 20:2-3).

Ono pokazuje, kto jest Bogiem Ojcem. Powinniśmy kochać Pana Boga naszego i służyć Jemu z całego naszego serca i całej naszej duszy, inaczej, całą naszą istotą i zamiast tego będziemy mieli deszcz dla zbioru urodzaju i pastwiska dla naszych trzód. Mówiąc inaczej, będziemy wynagrodzeni (Powt. Pr 11:13-15). Ale mamy nowy Testament, przez który Bóg wprowadza swoje zakony w nasze myśli i zapisuje ich w nasze serce. On jest naszym Bogiem i my, całą swoją przyrodą, sługi Jego (Heb. 8:10-18).

Schylamy się przed obliczem Boga naszego (Powt. Pr 26:10; 1 Cam 1:3, 15:25). On jest jedynym prawdziwym Bogiem, Bogiem Ojcem. Żeby żyć wiecznie powinniśmy poznać Jego i Syna Jego Jezusa (Jan 17:3). Chwalimy Jego imię i schylamy się przed Panem Bogiem, na świętym dziedzińcu uwielbiamy Go (Ps 29:2; 96:9). Cała ziemia uwielbia Jego i śpiewa, opiewając imię Jego (Ps 66:4). To jest proroctwo i ono się spełni. Wszystkie narody przez niego stworzone przyjdą i oddadzą pokłon w drżeniu (Ps 96:9). On – jedyny (Ps 86:9-10). Bóg – Stwórca, on jest naszym Bogiem i my – owce w Jego ręku (Ps 95:6-7). On – Święty (Ps 99:5-7). Ten, komu oddajemy pokłony, rozumie się z pomocą dwóch znaków, które razem z rozumieniem jestestwa Boga formują osnowę odróżnienia wybranych. Te dwa znaki są:

Dzień sobotni (Wyjście 20:8; 10; 11, Powt Prawa 5:12). Sobota – to znak między nami a Bogiem, który uświęca nas (Wyjście 31:12-14),

i Pascha. Pascha jest znakiem albo cechą, która, jak widać z księgi Wyjścia 13:9, 16, łącznie z postem jest znakiem Zakonu Boga (Powt. Pr 6:8) i jego uratowania Izraela (Pow. Pr 6:10), który, pochodząc z Nowego Testamentu, będzie uratowany w Chrystusie (Rzym 9:6, 11; 25-26). Te dwa znaki, Sobota i Pascha mają uchronić nas od oddawania czci innym Bogom (Powt. Pr. 11-16). One są cechą ręki i czoła wybranych Bogiem i razem z Duchem Świętym są podstawą dla oznaczenia 144 tysięcy ostatnich dni w Apokalipsie 7:3. Oni są głównymi pomiędzy wszystkich innych świąt.

Chrystus mówił: Panu, Bogowi swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (Mat 4:10, Łuk 4:8), biblijnym sensem stworzenia jest oddawanie czci. Oddawanie czci Bogowi według ludzkich przykazań jest próżne (Mat 15:8-9). Życzeniem Ojca jest oddawanie czci Jemu w Duchu i prawdzie. (Jan 4:21-24), ponieważ obrzezani – to te, którzy sprawują kult w Duchu Bożym i chlubią się w Chrystusie (Ful 3:9). Wszyscy dwadzieścia czterech starców, razem z Chrystusem, oddają pokłon Bogowi, który stworzył wszystkie rzeczy i według czyjej woli one zostały stworzone i istnieją (Prok 4:10). Według rozkazu Chrystusa, jak w Prawie (Wyjś 20:3), tak i w Apokalipsie oddajemy pokłon Bogowi (Apok 22:9).

3.1.1.2. Obiekt modlitwy.

Ludzkość modli się Panu Bogowi (Ps 39:12; 54:2), który słyszy, i wszystko, co prosicie w modlitwie z wiarą, otrzymacie (Mat 21:22). Chrystus był dla ludzkości przykładem tego, który się modli swojemu i naszemu Bogowi, co jest Ojcem (Łuk 6:12). Przykładem tego, jak trzeba się modlić Bogowi, jest wzór, dany przez Chrystusa (Łuk 11:2-4).

Pierwotnym celem przyjścia wybrańca była modlitwa o posługę słowa (Dz 6:4). Obowiązek zmalowania modlitw leży w Radzie Starców (Apok 5:8).

3.1.1.3. Samodzielna oraz zbiorowa modlitwa za innych.

Wspólna modlitwa jest powiązana z przykładem, nadanym przez Apostołów (Dz 1:14). Ona jest podtrzymywana przez cały Kościół (Dz 12:5). Modlitwa nie tylko dla Kościoła, ona też dla gorliwych, lecz nie poddanych usprawiedliwieniu od Boga. Ponieważ kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy (Rzym 10:1-4).

Modlitwa się wynagradza, błogosławienie zostaje dane tym, kto się modli, jak wdzięczność, darowana przez nich (1 Kor 1:11). Modlitwa pomoże być z Duchem (Ef 6:18). Trzeba być wytrzymałym w modlitwie (Kol 4:2-4), ona pomoże być z prawdą i sprawiedliwością (Ef 6:11).

Modlitwa pobożnego człowieka ma wielką siłę. Modlitwa wiary wyleczy chorego i zabezpieczy odpuszczenie grzechów. Dlatego wyznajemy sobie nawzajem grzechy i modlimy się za drugiego (Jak. 6:15-16).

3.2. Stosunki między Zbawieniem i Prawem.

3.2.1. Bóg jest naszą skałą.

Bóg jest nasza twierdza i nasza siła i nasze uratowanie (Ps 18:1-2). Wierzymy jemu i się nie boimy (Is 12:2). Uratowana wiedza należy Chrystusowi i prorokom (Łuk 1-77). Ta wiedza jest nadana Kościołowi, gdzie święci są sługami Bożymi (1 Kor 4:1). Zbawienie pochodzi od żydów (Jan 4:22), ale zostało przedłużone w Chrystusie dla tych, kto oddaje cześć Bogowi w Duchu i Prawdzie (Jan 4:23-24). Ponieważ nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4:12).. Dlatego zbawienie dane z początku przeszło do żydów, a potem do innych. W Ewangelii Boża Prawda wychodzi od wiary i ku wierze prowadzi, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rzym 1:14-17). Bóg przeznaczył ludzkość nie na gniew, a na uratowanie przez Jezusa (1 Sol 5:9).

Rozumienie Boga prowadzi do Bożego smutku, co dokonuje nawrócenia ku zbawieniu (2 Kor 7:10). Zbawienie otrzymujemy ze Świętego Pisma. Pismo od Boga natchnione może cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie (2 Tym 3:15-16). I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Heb 5:8-9). Więc, zbawienie jest powszechne, raz i na zawsze dane wszystkim świętym (Juda 3). Więc nie ma objawienia oprócz tego, co zostało dane Chrystusowi Bogiem i zapisane przez Jana. Wszystko co jest niezbędne, jest w Biblii. Zbawienie i władza, i sława należą Bogowi, i on daje je swoim sługom przez Chrystusa i tego nie można zmienić (Apok 22:18-19). Ostatnie poznaczenie świętych – w Duchu Świętym, opiera się na Prawie Boga, danego w starym Testamencie, zaczynając z objawienia w Prawie.

Chrystus dał Prawo na Syjonie jak Anioł Jahwe. On powiedział:

Mateusz 5:18-19

18. Zaprawdę, bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawdzie, aż się wszystko spełni.

19. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, I uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Dlatego Chrystus nie zmniejsza znaczenia Prawa. On dotrzymuje się Prawa i rozkazuje ludziom robić to samo. Prawo i prorocy byli przed Janem. Odtąd głosi się Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i każdy stara się wejść do niego (Łuk 16:16). Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa (Łuk 16:17).

Prawo dane Mojżeszowi nie wypełnia się (Jan 7:19). Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni (Rzym 2:12). Obrzezanie jest sercem dotrzymywania reguł Prawa, jest miarą obrzezania. Wierni Prawu są obrzezani sercem, a ci obrzezani, co się nie dotrzymują Prawa są bezbożnikami. Żydami są ci, kto się dotrzymuje Prawa z całego serca, będąc Żydem w środku. Ale ci, co mówią, że są żydami, ale nie są nimi, będą przeklęci (Apok 3:9), i będą zmuszeni upaść na twarz przed Jego stopami.

Prawo jest święte, i przykazania jego są święte, sprawiedliwe i dobre (Rzym 7:12). Prawo nie jest przyczyną śmierci, ale ujawnia grzech, który jest naruszeniem Prawa i popełnia się przez człowieka (Rzym 7:13).

Prawo jest duchowe, ale człowiek cielesny, w niewole grzechu (Rzym 7:14). Prawdziwie wierzący człowiek jest zadowolony Prawem Bożym i całą swoją istotą (Ps 119:1, Rzym 7:22). Ponieważ Prawo prowadzi człowieka do Chrystusa, który jest kresem Prawa (Rzym 10:4). Kiedy Duch nas prowadzi – nie jesteśmy pod Prawem (Gal 5:18). Nie dla tego, że wtedy Prawo niepotrzebne, ale On pozwala Prawu być poruszonym, przez wewnętrzne życzenia, co pochodzą z samej naszej natury (Heb 8:10-13). Prawo Boże znajdujemy w wierze, a nie w uczynkach (Rzym 9:32). Spełnienie przykazań jest niezbędnym warunkiem poznania Świętego Ducha, który trwa w tych kto je wypełnia (1 Jan 3:24; Dz 5:32). Więc niemożliwe być chrześcijaninem i kochać Boga i Chrystusa, nie przytrzymując Prawa. Takie przytrzymanie obowiązkowo poszerza się i na czwarte przykazanie o Świętu Soboty.

3.2.2. Zbawienie przez łaskę.

Ukazała się, bo wiem łaska Boga, która niesie Zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i żądzy światowej, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa (Tyt 2:11). Więc Chrystus jest przejawem sławy Wielkiego Boga i naszym Zbawicielem (Tyt 2:10). Więc łaska jest rezultatem działalności Jezusa Chrystusa. Kościół jest kierowany siłą Bożą, przez wiarę w Zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym (1 Piotr 1 :5). Następstwem tej wiary jest Zbawienie Ducha. Prorocy przepowiadali Zbawienie, ale nie wiedzieli jego czasu i osobowości Mesjasza, przewidując jego cierpienie i sławę, co przyjdzie (1 Piotr 1:9-10).

Grzech przyszedł w świat przez Adama, a od niego do Mojżesza. Rezultatem grzechu była śmierć (Rzym 5:12). Grzech był na świecie i przed Prawem, danym Mojżeszowi (Rzym 5:13). Ale skutki Prawa były znane za czasów Adama, więc grzechy liczą się i bez Prawa. Przez pokutę człowieka za grzech i przez Prawo zjawiła się łaska. Gdzie zwiększył się grzech, przewidziany Prawem, tam spłynęło obficie łaski (Rzym 5:15-21). Przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi, sprawiedliwość wejdzie do życia wiecznego przez Jezusa, Pana naszego (Rzym 5:20 – 21). Dlatego nie ma potępienia tym, którzy są w Chrystusie (Rzym 8:1). Więc Prawo spełnia się w nas, o ile postępujemy według Ducha (Rzym 8:4).

Duch prowadzi umysł do duchowego (Rzym 8:15). Myśl cielesna - wroga Bogowi. Ponieważ nie podlega Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna (Rzym 8.7). Dlatego myśl cielesna wyznacza się, jak wroga Prawu Bożemu.

Duch Jego, co wskrzesił Jezusa z martwych, żyje w Chrześcijaninie, dając życie Duchu, co istnieje w człowieku (Rzym 8:11).Wszyscy, kto się kieruje Duchem Bożym, łaską Bożą, są jego Synami (Rzym 8:14). Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszli przez Jezusa (Jan 1:17). Dla tego się zwracamy «Abba» albo «Ojcze» pragnąc Jego synostwa (Rzym 8.15), danego naszemu bratu Jezusowi.

Prawo samo według siebie nie przynosi usprawiedliwienia, ono przychodzi przez wiarę w Chrystusa (Gal. 2:16). Oni żyją wiarą w Syna Bożego. Według Prawa, my umieramy dla Prawa, żeby żyć dla Boga (Gal 2:19). Nie odrzucamy łaski Bożej, dlatego że Prawo nas usprawiedliwia (Gal 2:21). Przytrzymujemy się Prawa według pragnienia Ducha i dlatego, że ono pochodzi z natury Boskiej, którą przyjęliśmy i uczestnikami której staliśmy (2 Piotr 1:4), jak to zrobił Chrystus.

Jesteśmy zbawieni nie Prawem, a przez łaskę Jezusa (Dz 15:11). Grzech nie panuje nad wybranymi dlatego, że oni nie są pod Prawem, a pod łaską Bożą (Rzym 6:14-15). Ale nie grzeszymy, naruszając Prawo dlatego, że jesteśmy sługami Boga, a nie grzechu i posłuszeństwo nasze idzie od serca tego rodzaju wiedzy, której byliśmy oddani (Rzym 6:17-18). Chociaż przed tym, jak umarliśmy na skutek występków, zostaliśmy przewróceni do życia przez łaskę razem z Chrystusem (Ef 2:5). Zostaliśmy wskrzeszeni razem z Chrystusem i posadzeni na wysokościach niebiańskich, aby w przyszłych wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie (Ef 2:6-7). Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. To nie pochodzi od nas, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Ef 2:9). Więc przytrzymujemy się Prawa przez łaskę Ducha Świętego.

3.2.3 Obowiązek według Prawa.

Istnieje obowiązek przestrzegania Prawa, który nie przeminie, aż się nie spełni (Mat 5:18, Łuk 16:17). Za czasów Chrystusa żydzi nie przytrzymywali się Prawa prawidłowo (Jan 7:19) ponieważ było ono zamienione przez tradycje (Mat 15:2-3, 6, Mr 7:3, 8-9, 13), składając na uczniów jarzmo w ten dzień, gdy pełnili sąd Boży (Dz 15:10).

Istnieje obowiązek przytrzymywania się przykazań Bożych. Oni są przedłużone i nie będą odrzuceni do końca wieku ludzkiego istnienia.

3.2.3.1. Dlaczego Chrześcijanie przytrzymują się Prawa.

Chrześcijanie są zbawieni przez łaskę, a nie przez Prawo. Dlaczego wtedy się uważa, że oni potwierdzają Prawo i się jego przytrzymują? Dlatego że: Prawo Boże wychodzi z dobroci jego natury.

Prawo Boże pochodzi z natury Boga i dlatego jest wiecznym, ponieważ Bóg niezmienny i dobry swoją istotą, jak środek zakończonej dobroci. W Ewangelii według Marka 10.18 Chrystus mówi: «Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Czemu pytasz mnie o tym, kto jest dobry? Istnieje tylko jedyny taki. A jeżeli chcesz wejść do życia, zachowaj przykazania» (Mat 19-17). Dobroć Boża przywodzi każdego do nawrócenia (Rzym 2:4). Natura Boża - to niezmienna dobroć.

Więc Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam, także na wieki (Heb. 13:8). Wybrani, co stali uczestnikami Boskiej natury (2 Piotr 1:4) stają się częścią Bożego Proroctwa, co jest niezmienne w wiekach (Heb 7:24). Chrystus zawsze może zbawić tych, co przyszli przez niego do Boga (Heb 7:25). Ale on nie jest obiektem oddawania czci i nie jest Bogiem, co nakazuje wolą.

Prawo Boże podtrzymuje się wiarą, a nie uczynkami (Rzym 9:32). Mamy nowy Testament, gdzie Pan Bóg ustanawia swoje prawa w naszych myślach i zapisuje w naszych sercach. On jest nasz Bóg, a my sługi Jego, oddając Jemu cześć, spełniając Jego prawa jestestwem naszym (Heb 8:10-13). Więc zewnętrzne jest niczym. Główne spełniać przykazania Boga, co obrzezają nas (1 Kor 7:19), ponieważ chrześcijanie są członkami duchowego Izraela. Oni rozgniewali Smoka tym, że strzegą przykazań Boga. To stało powodem ich prześladowania (Apok 12:17). Więc oni są święci, co strzegli przykazań Bożych i uczepiali przez to (Apok 14:12).

3.2.3.2. Chrześcijanie jako Świątynia Boża.

Święci są Świątynią Boga i Ducha Bożego, co w nich jest. Jeżeli ktoś zniszczy Świątynię Boga, Bóg zniszczy Jego. Dlatego Świątynia Boga jest święta i my jesteśmy nią (1 Kor 3:16-17). Dlatego chrześcijanin powinien utrzymywać swoje ciało zdrowym, jak pomieszczenie Świętego Ducha. Dlatego Bóg powiedział, że on będzie żył w nas i chodził pomiędzy nas, i on będzie naszym Bogiem. Powinniśmy trzymać się świętości i odosobnienia. Bóg będzie naszym Bogiem, a my jego dziećmi (2 Kor 6:16-18, ten sam sens mają i inne teksty: Powt. Pr. 26:12; Ez 37:27; Iz 52:11; 2 Sam 7:14).

Dlatego chrześcijanie nie powinni stać obok z niewierzącymi (2 Kor 6:14). Oni powinni oczyścić się z wielkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej (2 Kor 7:1). Więc oni są wybrani od początku i zbawieni przez poświęcenie Duchem Świętym i wiarą w prawdę (2 Sol 2:14). To znaczy, że Prawda jest obowiązkowym elementem dla Duchowego Zdrowia, ona jest cechą wybranych. Z tego widać, że ogólne prawa Biblii mają szczególne znaczenie i cel. Ocena Świątyni Bożej odbywa się według tych reguł. (Apok 11:1).

3.2.4. Dziesięcioro przykazań.

Kościół przeznaczony jest pilnować dotrzymania Dziesięciu Przykazań, co znajdujemy w Księgach Wyjścia 20:1-17 i Powtórnego Prawa 5:6-21

Przykazanie pierwsze:

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Bóg Ojciec – jedyny prawdziwy Bóg (Jan 17:3) i nie ma żadnego Elohima, co był przed nim, albo jemu równy. Dlatego niedopuszczalnie oddawać cześć, albo modlić się komuś innemu, łącznie z Jezusem Chrystusem.

Drugie przykazanie:

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Niedopuszczalnie ustawiać bałwany albo inne obrazy i wykorzystywać je do oddawania czci lub symbolizmu. Więc Krucyfiks jest zabroniony przez Kościół jako symbol.

Trzecie przykazanie:

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Imię Boga daje władzę i dlatego naruszenie tego przykazania oznacza nadużycie władzy Kościoła i tych, co mają celem działać według nakazu Boga przez Jezusa Chrystusa.

Czwarte przykazania:

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Więc, czcić siódmy dzień, Sobotę jest obowiązkiem dla wierzącego. Żądny chrześcijanin nie może służyć Bogowi, nie szanując Sobotę. Ustalenie innego dnia jest nie tylko naruszeniem Prawa, ale przejawem niewierności Bogowi, znakiem nie pokory Jego woli. To jest przyrównywane do wróżenia (1 Sam 15:23) razem z drugim przykazaniem, to kwalifikuje się jak bałwochwalstwo. Ustalenie kalendarza, co działa według zasady obrotu, oznacza to samo.

Te pierwsze cztery przykazania wyznaczają stosunki między Bogiem a człowiekiem i wchodził do pierwszej i głównej części Prawa, a właśnie :

Będziesz miłował Pana Boga swojego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą (Mr 12:30).

To jest wielkie i główne przykazanie (Mat 22:37-38).

Pełne zjednoczenie z Bogiem odbywa się według prawidłowego dotrzymania tych przykazań i niedopuszczenia jakichkolwiek dziej, żeby ich poruszyć.

Drugim wielkim przykazaniem jest:

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. (Mat 22:39, Mr 12:31).

Drugie przykazanie jest wcielone w stosunkach, zrealizowanych przez ostatnie sześć z Dziesięciu przykazań, co stosuje się Ludzkości.

Piąte przykazanie:

Czcij Ojca swego i Matkę swoją, żeby długi byli dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój tobie daje.

Stosunki rodzinne – to fundamentalna osnowa każdego człowieka, i odtwarza atrybuty, właściwe organizacjom religijnym.

Szóste przykazanie:

Nie zabij.

Chrześcijanie są sądzeni według Wyższego Prawa, jak tacy, co nie powinni kłócić się ze swoimi braćmi. Gniewać się – znaczy czynić przymus w stosunku ku swemu sąsiadowi. Ktokolwiek, kto pogniewa się na swego brata, podlega sądowi, ten, kto obrazi brata swego, podlega Radzie, a ten kto powie «Jesteś głupi» podlega karze Piekła Ognistego (Mat 5:22).

Siódme przykazanie:

Nie cudzołóż!

Chrześcijanie podlegają Wyższemu Sądowi, jeżeli oni pożądliwie patrzą na kobietę, co nie jest ich żoną (Mat 5:28).

Ósme przykazanie:

Nie kradnij.

Kraść oznacza czynić przymus nad bliźnim i poruszać stosunki z Bogiem.

Dziewiąte przykazanie:

Nie będziesz fałszywie świadczył na bliźniego swego!

Prawda i sprawiedliwość w istocie oznaczają to samo, składając jedno słowo w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. Dlatego chrześcijanie nie mogą być pobożne i przy tym nie być sprawiedliwymi. Gdy dajemy nieprawdziwe świadectwo, odchodzimy od sprawiedliwości i zagrażamy naszemu zbawieniu.

Dziesiąte przykazanie:

Nie żądaj domu bliźniego swego, nie żądaj żony bliźniego swego ani niewolnika jego, ani niewolnicy jego, ani wola jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy, co jego jest.

Zazdrość-to uczucie, które stawi skarby materiałowe oraz stosunki seksualne wyżej stosunków z Bogiem. Więc prowadzi ono do pogaństwa. Pożądliwość robi rzecz obiektem pożądania, co przeczy innym przekazaniom. W wyniku mamy koło, w którym zazdrość staje się pierwszą jaskółką innych naruszeń, to znaczy, naruszenie jednej części Prawa jest ogólnym jego naruszeniem. Dlatego nie istnieje względnych grzechów. Grzech to naruszenie Prawa. Chrystus dał komentarz prawidłowego rozumienia Prawa w Ewangelii wed. Mateusza 5:21-48, treść którego odpowiada Wyjściu 20:19, Powtórnego Prawa 5:17, 16:18 i Ewangelii wed. Łukasza 12:57-59.

Wszyscy rodzice powinni bez przerwy nauczać swoje dzieci przykazaniom. Oni powinni być znakiem na ręce i na ciele i pomieszczać sią na skrzynkach pocztowych domów ( Pow. Prawa 7:7-3).

3. 2. 5. Inne Prawa, co regulują zachowanie człowieka.

3.2.5.1. Prawa jedzenia.

Prawa jedzenia znajdujemy w książce Kapłańskiej 11:1-47 i Powt. Prawa 14:4-21. One są skierowane do podtrzymywania ciała ludzkiego w należnym stanie zdrowia i są zbudowane na normalnych fizycznych prawach. święte Pismo nakazuje nam być świętymi i utrzymywać nasze ciało przydatnym do przebywania w nim Ducha świętego. Racjonalność Praw jedzenia jest naukowo udowodniona. Użycie krwi jest zabronione. Powtórnym Prawem 12:16 i razem z użyciem łoju, jest zabronione Księgą Kapłańska 3:17. Nie można jeść padliny (Ez 44:31). W książce Kapłańskiej znajdujemy niektóre ograniczenia w stosunku do używania owoców. Wszystkie te prawa mają ukryte duchowe znaczenia.

3.2.5.2. Sobota.

Powinniśmy dotrzymywać siódmego dnia Soboty (Wyj 20:8-11); Pow. Pt. 5:12-15), wykonując przykazanie Boże, jedno z dziesięciu. To - niezłomne prawo dla ludzi na zawsze, Sobota jest święta. Każdy, kto znieważy jej, zaginie i dusza jego będzie zniesiona (Wyj. 31:14-15), To jest nieskończony Testament dla narodu Izraela i znakiem na zawsze między nimi a Bogiem, ichnim Stwórcą (Wyj. 31:15-6) Wszyscy Chrześcijanie są duchowym Izraelem i wszyscy nie żydzi w końcu zostaną narodem Izraela. Dlatego Sobota jest znakiem między Bogiem a jego narodem. Pokaraniem za znieważanie Soboty jest śmierć, spowodowana stratą Ducha świętego i odsyłania do drugiego zmartwychwstania (Apok. 20:5). Sobota szanuje się jako święto Boga. Ale to nie jest święto bezczynnej przyjemności, a święte Zebranie (Iz. 58:13-14). żadna robota nie robi się w ten dzień (Er. 17:21-22).

Nasz Bóg trzymał się Soboty w ciągu całego życia. (Mr 6:2). Apostołowie trzymali się Soboty ( i świąt) i my powinni ich się trzymać. Pan Bóg przez siłę Prawa powtórnie przedstawi Sobotę, Nów i Święta w tysiącletnim ponowieniu ostatnich dni pod kierowaniem Mesjasza, karając narody, co nie trzymali się ich. (Iz 66:22-23; Zach. 14:16-19).

3.2.5.3. Nów.

Powinniśmy wykonywać Nów (Liczb. 10:10; 28:11-18; Chr. 23:31; 2 Chr. 2:4; 8:13; 31:3). Handel w ten czas jest zabroniony tak samo jak w sobotę ( Am. 8:5). Izrael trzymał się Nowi ( Iz. 10:19-14; Ezd 3:5; Ne 10:33; Ps. 81:3; Cs. 2:11), jak to robił Kościół przez wieki. Kościół wykonywał Nów z sobotą i świętami (Kol 2:16). Nów oraz Sobota będą wykonywane z ponowieniem pod Mesjaszem ( Iz. 66:23; Ez. 45:17; 46:1; 3, 6).

        1. Coroczne Święta.

Coroczne Święta znajdujemy w Kapłańskiej 23:1-44 i Powtórnym Prawie 16:1-16. Oni odtwarzają Boży plan Zbawienia. święte dni :

Pascha albo święto Przaśników

Pięćdziesiątnica

święto tygodni

Dzień Przebłagania

Święto Namiotów

Dzień Pański

One są obowiązkowe dla wykonania i mają szczególne znaczenie jak znaki między Bogiem a jego narodem. Trzymanie się Świąt wynagradza się również jak i soboty.

3.2.5.5. ślub

ślub - to święty sakrament. On jest związkiem Chrystusa i Kościoła pod Bogiem (Apok. 19:7, 9). Ewangelia wg św. Mateusza 22:2-14 opowiada o tym. To pierwszy sakrament z Chrystusem (Mat. 25:10), zbudowany na duchowej gotowości. Po ostatnim pojednaniu ślubu nie będzie. ślub był dany człowiekowi, a nie aniołom (Mat. 22:30). Dlatego gdy ludzie zmartwychwstaną, to nie będzie ani żonatych, ani zamężnych (Mt. 12:25). Pod warunkiem, że oni zostaną wyznaczeni wartymi wieku, co przyjdzie po zmartwychwstaniu. Wtedy oni będą równymi aniołom i zostaną Synami Bożymi (Łuk. 20:34-36). Więc ślub jest przeznaczony dla ludzi i przestanie istnieć, gdy się skończy etat ludzkiego istnienia. ślub istniał z czasów Adama i rozumiał się, jak sakrament, według którego mężczyzna zostawia swoich rodziców i pojedna się ze swoją żoną i przetwarza się z nią w jedno ciało (Rodz. 2:24).

żona jest żoną według własnej woli i Bóg chce od tego boskiego rezultatu. Pan Bóg nie znosi rozwodów, jakie są przymusem (Mal. 2:16). Możliwość rozwodu jest dopuszczana w Prawie Mojżesza, ale Chrześcijanie nie powinni zostawiać tych, z kim się pobrali, oprócz wyjątku utraty tamtymi cnoty (Mat. 5:31-32), Co Bóg połączył, niech człowiek nie rozłączy. (Mat. 19:3-12). Jeżeli niewierzący pobierze się z więżącą i na odwrót, to ślub się nie rozrywa (1 Kor 6:10-16).

3.2.6. Wsparcie finansowe.

3.2.6.1. Bogowi.

Obowiązki finansowe przed Bogiem są wyznaczone w Powtórnym Prawie 12:5-19. Wsparcie Kościoła jest obowiązkiem każdego Chrześcijanina. Ta zasada pochodzi z dziesięciny, zaproponowanej Bogowi przez kapłanów i Lewitów od zdobycia Izraela (Pow. Pr. 12:9-14) i poprzedza świątynie. Splata kościelnego podatku jest Oczyszczeniem. Jak napisane w książce Nehemiasza 10:32 był ustalony podatek kościelny. On powinien bez przerwy się spłacać aż do nastania tysiącletniego panowania Mesjasza (Mal. 3:1-6). W Książce proroka Malachiasza 3:7 Bóg nakazuje swojemu narodu powrócić się do niego i wtedy On powróci do nich. Powrót oznacza prowadzenie służenia bożego i finansowanie jego dziesięciną (Mal. 3:7). Nie spłata dziesięciny dorównuje się ograbieniu Boga (Mal. 3:8-10). Zobowiązanie Kościoła pochodzi od Apostołów, choć nie wypróbowanych, ale odwołanych w swojej działalności (2 Kor. 12:13-18). Chrystus przeznaczył starszych, rozdzielił ich na dwoje, żeby szli przed Nim i żyli z tego co zarobią (Łuk. 10:1-12). Ci, co żyją w Kościele, głosząc kazania, powinni żyć z Ewangelii ( Kor. 9:13-24). Obowiązkiem Kościoła jest zabezpieczenie tych, kto żyje bez przerwy nauczając innych ewangelizmu. (1 Tym. 5:17-18, Pow. Pr. 24:14-15). Dziesięcina zawsze przyjmuje się Bogiem oprócz tej, co zdobyta nieuczciwie. (1Kor. 10:27). Dziesięcina zbiera się na spotkaniach lokalnych (Licz 18:26; Ne 10:37-39). Prawo o pierwiastkach wymaga równowartościowej spłaty (Wyj. 22:29). Owoce Pierwoplodu mają być przywiezieni Bogowi natychmiast po rozpoczęciu Świąt i szczególnie w pierwszy wieczór święta Namiotów (Wyj. 29:19). Pierworodny jest również święty dla Boga (Licz 18:15-18).

3.2.6.2. Dla innych.

Jeżeli ktoś o swoich, a osobiście o swojej rodzinie nie dba, ten wyrzeka się wiary i jest gorszy od niewierzącego (1 Tym. 5:8).

Każdy Chrześcijanin nie powinien gnębić wypłatą bliźniego (Pow. Pr. 24:15). Oni powinni otrzymać wszystko co zarobili. W rok Sobotni im przebacza się długi przez wiarę (Powt Prawa 15:1-3). świąteczne ofiarowania są wymieniane w szeregu tekstów. Także ofiarowanie nie obowiązkowo powinno być zrobione w miejscu stałego zamieszkania, tylko w miejscu, wskazanym Bogiem (Pow. Pr. 12:17-19).

W trzecim roku sobotniego cyklu wypłacają się ofiary na wsparcie biednych (Pow. Pr. 14:28; 26:12).

Tymi latami są 1994-95, 2001-02, 2008-09, 2015-16, 2022-23, 2030-31. świąteczny 2030-31 jest pierwszym trzecim rokiem nowego Jubileuszowego cyklu, albo nowego Tysiąclecia.

To jest potwierdzone przez Jubileuszowe lata, którymi według Ezdrasza 1:1, były 27-28 i 77-78. Zobowiązanie, co nadchodzi każdego trzeciego roku cyklu, może się zmieniać zgodnie ze stanem kościoła w społeczeństwie, gdzie istnieje odpowiedni system socjalnego zabezpieczenia.

Sobotni rok jest rokiem odpoczynku ziemi, winnicy i sadów, dlatego żeby mógł jeść biedny i fauna (Wyj. 23:10-11). Sobotnimi latami będą 1998-99, 2005-06, 2012-13, 2019-20, 2026-27, Jubileuszowym rokiem - 2027-28.

Ten, kto dobry do biednego, pożycza Bogowi, i On wynagrodzi jego (Pr. 19:17), ale on nie zechce wynagrodzenia (Pr. 28:27), mając skarb w niebie (Mr. 10:21). Bóg chce, żeby sprawa służenia nie tylko wypełniała brak świętych, ale obfitowało w liczne dziękczynienia Bogowi (2 Kor. 9:6-12).

3.2.7. Wojna i głosowanie.

3.2.7.1. Wojna.

święci są kapłanami Najwyższego Boga. Chrześcijanin nie ma prawa pozbawiać życia innego (Wyj. 20:13, Mat. 5:38-48, Łuk. 6:27-36). Gdyby sługi Chrystusa byli w tym świcie, oni walczyli by i nie byli by zniewoleni władzą ziemną (Jan. 18:36). Chociaż oni i żyją w tym świecie, oni nie walczą na wojnie światowej(2 Kor. 1013).

Oręż, co wykorzystują wybrani, miała Bożą siłę rozbijać twierdzi (2 Kor. 10:4), więc obowiązkiem Chrześcijan jest wsparcie rządu swojego kraju i praca w modlitwie i rzetelnym posłuszeństwu dla dobrobytu swojego narodu, dlatego, że Bóg może obronić ich swoją władzą.

3.2.7.2. Głosowanie.

Chrześcijanie trzymają się Praw swojego kraju, oprócz przypadków, kiedy oni wprost zaprzeczają Prawu Biblijnemu. Gdy trzeba oddać głos Chrześcijanie mogą to zrobić, ale nie wstępując do konfliktu z zasadami Biblii. Wybory przywódców pochodzą z Ks. Pow. Pr. 1:9-14 i 2 tysiącletniego proroctwa (Oz. 1:11). Wciągnięcie do wałki politycznej jest uważane za rozszerzenie wojny.

Rozdział 4

Nauka o Mesjasze.

4.1. Przed - istnienie Chrystusa.

Jezus przed - istniał jak duchowy stwór. On istniał od początku stworzenia (Jan 1:1) i był pierworodnym wobec każdego stworzenia (Kol. 1:15), on był aniołem, co wyprowadził naród Izraela z Egiptu przez może Czerwone. On był Aniołem Chmur i Aniołem, co się zwracał do Mojżesza na górze Synaj (Dz. 7:35-38). On był Apostołem i Arcykapłanem naszego wyznania (Rod 28:17, 21-22; 31:11-13; Heb. 3:1). On wierny temu, kto nastawił jego, jak syn, tak samo jak był wierny Mojżesz w domu twoim (Heb. 3:2).

Chrystus przyszedł w świat, żeby świadczyć Prawdę (Jan 18:37). Królestwo Jego jeszcze przyjdzie na ziemię. On był przeznaczony jeszcze przed stworzeniem świata, ale objawił się dopiero w ostatnich czasach ze względu na nas ( 1 Piotr 1:20).

4. 2. Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie.

Chrystus był posłany w świat dla zbawienia ludzkości, przyjmując na siebie grzechy świata ( Mat. 1:31, Mr. 3:28), jako baranek (Apok. 5:6-8), On był zabity od założenia świata, jak demonstracja Bożej opatrzności (Apok. 13: 8).

Jeżeli ludzkość nie uwierzy, że Chrystus jest Mesjaszem, to zaginie za swoje grzechy (Jan 8:24).

Zgodnie z Pismem świętym Chrystus zaginął za nasze grzechy i był pochowany i zmartwychwstał na trzeci dzień (1 Kor 15:3-4) i zjawił się więcej niż pięciuset braciom ( 1 Kor 15:5-6). Chrystus już zmartwychwstał przed dniem niedzieli albo pierwszym dniem tygodnia (Jan 20:1, Mr 16:9-10), zwróć uwagę na czas po jego zmartwychwstaniu). Twierdzi się że trzy dni i trzy nocy On znajdował się w sercu ziemi, jak znak Jonasza ( Mat. 12:39-40, Łuk. 24:6-8)

Chrystus został ukrzyżowany ( Mat. 27:32-50, Mt. 15:24-37, Łuk. 23:33-46, Jan 19:23-30) około trzeciej -nasza dziewiąta rano (Mr. 15:25), do dziewiątej, to znaczy do trzeciej po południu (Mr 15:33), 14 Nisana. Nie ma żadnych świadectw o tym, na czym on wisiał, na kołku, czy na krzyżu, idea, o istnieniu którego zjawiła się później. Ale niezależnie od tego krzyż nie można robić symbolem władzy, opierając się na dawne chrześcijańskie przesądy.

Chrystus był ukrzyżowany i zmartwychwstał (Mt. 16:6). Po zmartwychwstaniu on zszedł do swojego i naszego Ojca i do swojego i naszego Boga (Jan 20:11-18). On siedzi z prawej strony od Boga z aniołami i władzą i siłą swą jemu podporządkowany. (1 Piot 3:22)

4.3. Drugie przyjście Chrystusa.

Najpierw Chrystus przyszedł jak ofiara dla przebaczenia grzechów. On nie przyszedł jak Król Mesjasz, a właśnie tak rozumieli jego żydzi, co się mylili. Oni oczekiwali na Króla - Zdobywcę (Mat. 27:11, 29, 37; Łuk. 23:2-3, 37-38. Jan 19:14-16). Ale niektórzy go znali jak Króla Izraela. (Jan 1:49, 12:13-15), co spełnia proroctwo (Zach. 9:9). Jezus przyjdzie w swej chwale i wszyscy Aniołowie z Nim (Mat. 24:27), jak z Mesjaszem (Apok. 17:14). Jego przyjście będzie połączone z błyskawicą w Niebie (Mat. 24:27). W sile będzie on królował ze świętymi, co zmartwychwstaną (Apok. 20:4).

Podczas swego przyjścia on zniszczy grzesznika (2 Sol 2:8) i każdą władzę ziemi. Grzesznik przyjdzie królować dzięki Szatanowi i jego przyjście będzie się łączyło ze znakami i cudami (2 Sol 2:9). To odstępstwo posyła się na Kościół Boga, dlatego, że oni nie kochali Prawdę, żeby się uratować. I za to Bóg posyła im wielkie oszustwo, żeby w nieprawdzie uwierzyli w to, co jest prawdą, której oni nie uwierzyli od razu (2 Sol. 2:10-12). Pan Bóg zniszczy system przeniewiercy oddychaniem ust swoich i przyjściem swoim (2 Sol. 2:8).

4.4. Tysiącletnie królowanie Chrystusa.

Chrystus ustanowi swoje panowanie na planecie na tysiąc lat, panując razem z ożywionymi świętymi (Apok. 20:3-4). Szatan zostanie uwięziony i rzucony do Tartaru, miejsca nachodzenia aniołów, co zgrzeszyli (2 Piotr 2:4). święci, co byli prześladowani za świadectwo o Chrystusie i za słowo Boże, i te, co pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia ani na czoło ani na rękę, zmartwychwstaną i będą królowali tysiąc lat z Chrystusem (Apok. 20:4). To pierwsze zmartwychwstanie (Apok. 20:5). A inni ze zmarłych nie ożyją, aż tysiąc lat się nie skończy (Apok. 20:8). To będzie drugie Zmartwychwstanie.

W ciągu tego tysiącletniego periodu Chrystus powtórnie ustanowi królestwo władzy Prawa biblijnego, danego na Synaju. To będzie gdy on stanie na Oliwnej górze (Zach. 14:4, 6). Narody będą walczyli z Jerozolimą i będą zniszczeni (Zach. 14:12). Każdy naród, co wyżyje, będzie musiał co roku przychodzić na oddawanie czci Bogu Aniołów i szanować święto Namiotów (Zach. 14:16). Sobota, Nów i Święte dni będą obowiązkowe i Prawo przyjdzie z Jerozolimy. Te narody, co nie będą posyłać swoich gońców do Jerozolimy na święto Namiotów nie otrzymają deszczu (Zach. 14:16-17).

W końcu tysiąclecia Szatan zostanie zwolniony aby omamiać narody na całej ziemi (Apok. 20:7-8). Będą oni zgromadzeni na bój, ale zniszczeni ogniem (Apok. 20:9) i wtedy Szatan zostanie zniszczony. Po tym nastąpi powszechne Zmartwychwstanie (Apok. 20:13-15).

Rozdział 5.

Problem Szatana.

5.1. Istnienie Szatana w powstaniu Aniołów.

Szatan został zrzucony z niebios za grzech buntu, próbując ustalić wolę, równą albo wyższą za wolę Boga Ojca, co jest bałwochwalstwem (albo wróżeniem 1 Sam. 15:23).

Szatan próbował zostać równym Najwyższemu Bogowi albo Bogowi Ojcu. W ten czas Chrystus nie chciał zostać równym Bogu, ulegające jego woli (Jan 4:34).

Dlatego Bóg podniósł Chrystusa w posłuchu, że on nie szukał równości z nim i nie starał się go zrzucić, jak to robił trzeci Elohim.

W Ewangelii według św. Łukasza 10:18 Chrystus mówi, że on widział Szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Szatan zmiął trzecią część gwiazd niebieskich (Apok. 12:4) i jego aniołowie również zostali strąceni (Apok. 12:9). To zniszczenie symbolizuje zniszczenie wspomniane w Apok. św. Jana 8:10, gdzie trzeci anioł pokazuje zniesienie, spowodowane upadkiem Gwiazdy Aniołów, co zniosło trzecią część stworzenia. Anioł został zrzucony przez bunt. Anioły są namiotem Boga na niebie. Bóg śledził za trzecim z tego namiotu i została odkryta zniewaga do Jego imienia i Jego przybytków i mieszkańców nieba (Apok. 13:8). Więc Bóg znajduje się jak w niebiańskim Namiocie, który jest Aniołami niebios, tak i w wybranych, co na ziemi żyją Bogiem.

5. 2. Nauka o przesądnemu z góry.

Bóg z pomocą Ducha świętego przez Jezusa uświęcił umysły wszystkich wybranych zaczynając od apostołów, żeby oni rozumieli Pismo święte (Łuk. 24:45). Chrystus mówił używając alegorii, więc ci, co nie byli wybrani, nie mogli go zrozumieć. Dlatego będą oni nawróceni i zbawieni (Mat. 13:10-17) przed tym, jak będą mogli przystąpić do sądu. Bóg miłosierny i nikomu nie życzy zguby. Dlatego Jego boskim przesądzeniem każdego przeznaczono według Jego celu. Bo kto został przewidziany, ten przeznaczony być podobnym do obrazu Syna Jego, żeby był on pierworodny między wielu braćmi. A tych, co on przeznaczył, on również powołał - tych też obdarzył chwałą. Cóż na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rzym 8:28-31).

5.3. Stan zmarłych.

Stanem zmarłych jest cisza (Ps 115:17) i ciemność (Ps. 143:3). Wiecznie istniejącej duszy nie ma. Jedyny los spotka wszystkich ludzi (Ekl. 9:3). Martwi niczego nie znają (Ekl. 9:5). Niektórzy z dawnych martwych nie ożyją (Iz. 26:14). śmierć świętych jest wyznaczona jak sen albo oni są wyznaczeni jak ci, co śpią (Mat. 9:24, Jan 11:11; 1 kor. 11:30, 15:6, 18, 51; 1 Sol 4:13-15 2 Piotr 3:4).

5.4. Zmartwychwstanie.

Bóg nie czyni cud dla martwych i martwi ożyją, sławiąc Jego (Ps. 88:10). Gdy martwi wstaną, Jego Łaska będzie mówiła z grobów (Ps. 88:11). Job znał że odkupiciel żywy (Job 99:25) i w końcu On będzie stał na ziemi. On znał, że po śmierci swego ciała on zobaczy Boga, który będzie po jego stronie i właśnie jego oczy zobaczą Jego, a nie cudze (Job 19:25-27).

Chrystus wskrzeszał martwych temu, że wyznaliśmy Jego jak Mesjasza (Mat. 11:4-5). Przykładem tej siły był Łazarz (Jan 11:11). To, że Mesjasz jest zdolny wskrzesić martwych wiedzieli i władcy (Mat. 14:2).

Powiedzenie, że nie wszyscy umrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni przy ostatniej trąbie (1 Kol. 15:51). Więc bracia przejdą przez pokolenia i zasną, ale w ostatnie dni przyjdzie Mesjasz, gdy inni święci będą żyli, dlatego wszyscy przetworzymy się w nieśmiertelne ciała duchowe (1 Kor. 15:44), ci, co zasnęli, zmartwychwstaną. Ci, co będą żyli, co zostaną do przyjścia Mesjasza, nie będą wyżsi niż ci, co zasnęli (1 Sol 3:13-15). Pan Bóg zejdzie z nieba przy głosie Archanioła i Bożej trąby, i najpierw zmartwychwstaną ci, co żywymi będą zostawieni, żeby na zawsze być z Bogiem (1 Sol 4:16-17). Po zmartwychwstaniu zacznie się tysiącletnie królowanie świętych. święci będą panować nad narodami z pomocą rózgi żelaznej (Apok. 2:26-27).

Po zmartwychwstaniu nie będzie ślubu (Mat. 22:30). święci zmartwychwstaną jak ciała duchowe. Chrystus zmarł za nas, więc, po zmartwychwstaniu będziemy żyli z nim (1 Sol. 5:10).

Ważne zrozumieć, że tylko pobożnego człowieka czeka pierwsze zmartwychwstanie. Pobożność i sprawiedliwość w hebrajskim oznacza się jednym słowem. One znaczą to samo. Więc, jeżeli wybrany nie wyrazi skruchę za dopuszczoną niesprawiedliwość, on nie powstanie z martwych przy pierwszym Zmartwychwstaniu.

5.5. Ukaranie niegodziwców.

Ludzkość cały czas jest pobudzana Bogiem do sprawiedliwości. On chcę, żeby nikt nie zginął i wszyscy wyrazili skruchę (2 Piotr 3:9). Gdyby Bóg zabrał Duch święty, każde ciało od razu by zginęło (Job 34:15), z tego wynika że dusza nie istnieje.

Cała ludzkość nie zmartwychwstanie podczas pierwszego zmartwychwstania, które jest lepszym (Heb. 11:95), część ludzi powstanie z martwych podczas zmartwychwstania po tysiącletnim królowaniu Chrystusa. Po tym przyjdzie czas sądu, który będzie trwał sto lat (Iz. 65:20). Sąd przeznaczony (Jan 5:29) naprawić i nauczyć ludzkość, przygotować ją do wiecznego życia. Słowo “sąd» (kriseoos) oznaczało “decyzja».

Sensem tego są decyzje, co mają wygląd ukarania albo zapłaty. Ale prości ludzie, co nie mieli możliwości poznać Boga, nie mogą być ukarane. Jeżeli oni nie wyznają skruchy po tym stuletnim periodzie, co przyjdzie po drugim zmartwychwstaniu, to zaginą i ich ciała będą palili się w piekle ognistym (Mat. 5:22, 29, 30;10;28;18:9;23:15, 33;Mr. 9:43, 45, 47; Łuk. 12:5, Jk. 3:6).

W Nowym Testamencie są trzy słowa, co tłumaczą się jak “Piekło»: podziemne królestwo, co za znaczeniem zbliża się do piekła, jamy albo grobu, miejsca, gdzie znajdują się martwe ciała. Drugie słowo, to Giena, co ze staro żydowskiego znaczy “Dolina Giniema», to był dół na pomyje, gdzie Jerozolima chowała swoje martwe bydlę. Więc, Chrystus wykorzystywał te słowa jak metaforę, kiedy mówił o miejscu martwych po sądu, gdy oni będą martwi jak duchem tak i ciałem /Mat. 19:28). Trzecie słowo, to Tartar, przepaść, do której zostali wrzuceni powstałe anioły.

Wieczna męka (kalasin) w Ewangelii wg Mateusza 25:46 jest przeciwstawnym do wiecznego życia. To poprostu śmierć. Sens ukarania (Heb. 10:28) to powrót straconego. Drugi list do Koryntian używa wyraz "ukaranie od wielu", co znaczy osądzenie publiczne, więc ukaranie w tym sensie - to nieposzanowanie człowieka jak członka społeczeństwa.

Więc nie istnieje miejsca dla wiecznej męki martwych. Po pierwszym zmartwychwstaniu będą wezwani Święci dlatego, żeby nauczać w tysiącletnim królestwie Chrystusa, dla sądu nad demonami i dla ustanowienia standardów, względnych norm dla świata, żeby on mógł wymierzyć wyniki. Oni nie zmarli, jak teraz uważamy, a tylko zasnęli.

Reszta świata, co nie jest częścią wybranego, teraz nie będzie się sądziła. Reszta świata zmartwychwstanie podczas drugiego Zmartwychwstania i podlega poprawieniu (Apok. 20:12-13). Po drugim Zmartwychwstaniu nie będzie więcej zmartwychwstania albo ukarania. Ci, co wyznają skruchę otrzymają życie wieczne ze świętymi, a wszyscy inni i ich ciała będą spalone. Po tym śmierć i grób albo piekło znikną (Apok. 20:14). Niegodziwcy, co będą żyli podczas powrócenia Chrystusa zostaną zabici (Mal. 4:3) i będą czekali na drugie zmartwychwstanie.

Drugie Zmartwychwstanie będzie ukaraniem, nałożonym na Judasza dlatego, że on nie przyjął Chrystusa. Oni byli synami królestwa, wyrzuceni na zewnątrz w ciemność ( Mat 8:12). Oni czekają na zmartwychwstanie, zamiast tego, żeby zostać uczestnikami Boskiej natury ( 2 Piotr 1:4) i pierwszego zmartwychwstania. ponieważ wielu powołanych, lecz mało wybranych (Mat. 22:13-14). Wielu z tych, kto podtrzymywał Chrystusa, ale nie podtrzymywał jego wybrańców, albo nie był staranny, faktycznie będzie odniesieni do drugiego Zmartwychwstania. ( Mat. 24:51, 25:30), ponieważ wielu zostało wykluczone (Łuk. 13:26-28), i nawet wybrani przemieszczą się według priorytetu (Łuk. 13:30).

Rozdział 6.

6. 1. Kościół.

Kto albo co to jest Kościół.

Chrystus powiedział że na skałę zbuduje swój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą (Mat. 16:18). Bóg jest skałą, na której jego i zbudowano, Kościół jest zjednoczeniem osób. To nie budynek i nie struktura. Kościół Boga - to nazwa, którą się nazywa każdy osobny kościół ( 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1 i również 1 Kor. 11:22 w stosunku do kościoła w Koryncie). W ogóle oni są znane jak Kościół Boga ( 1 Kor. 11:16; 1 Sol 2:14; 2 Sol 1:4). Pierwszy list do Koryntian 14:33 jest zwrócony do Kościoła świętych, to znaczy do osób, z których on się składa. Kościoły mieli wiele miejsc rozmieszczenia i każdy był samodzielny w swojej działalności.

Osoby są zawołane Bogiem i dane Chrystusowi (Jan 17:11-12; Gcb 2:13;9:15). Bóg codziennie dopełnia do kościoła tych, którzy dostępują zbawienia ( Dz. 2:47). Kościoły różniły się miejscem rozmieszczenia (Rzym 16:1, 1 Kor. 1:2, Sol 1:1, Sol 1:1; Piotr 5:13) i były często małe albo domowe (Rzym 16:5, 23; 1 Kor 16:19, Kol 4:15; Fil 1:2). Chrystus stał Głową kościoła (Ef. 1:22). Chrystus zwraca się do sił niebiańskich, Jego mądrości poprzez Kościół (Ef. 3:10). Chrystus - głowa Kościoła, który jest w ciele podporządkowany Chrystusowi (Et. 5. 23, 26). On oddał siebie za kościół, jak jest przyjęte ofiarować siebie za rodzinę każdemu jej głowie. Od Kościoła wymaga się stać przed Chrystusem bez skaz i zmarszczek świętym i nieskazitelnym (Ef 5:27). Chrystus, jako Głowa kościoła był pierworodnym z martwych, dlatego on ma przewagę. Więc Kościół, który jest ciałem Chrystusa, w czasie pierwszego Zmartwychwstania, pobierze się z Chrystusem, gdy przyjdzie pan młody (Mat. 25. 1-40, Kol. 1:18, 24). Kościół zawiera Kościół pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach (Heb. 12:23) Domem Bożym jest Kościół Boga żywego, filar i podpora prawdy, więc Kościół jest założony na Prawdzie ( 1 Tym 3:15).

6.2. Organizacja Kościoła.

Kościół - to organizacja, co odpowiada za dobrobyt swoich członków (1 Tym. 5:16). Kierują kościołem starsi i diakonowi, wybrani przez braci (Dz. 1:22, 26; 6:3, 5-6, 15:22; 1 kor 16:3; 2 kor 8:19, 23), którzy się modlą i namaszczają chorych olejem w imię Pana (Jak 5:14). Duch święty przeznaczył ich pilnować stado, to znaczy Kościół Boga (Dz 20:28). Kościoły mają pełną swobodę ( 3 Jan 1:9-10). Praca administracyjna w Kościele jest wykonywana przez diakonów i diakonis (Rzym 16:1), godnych tej działalności (Fil 1:1; 1 Tym 3:8-13). Kościół pełni różne funkcje: proroctwa i nauczania (Dz 13:1), siły, leczenia, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami ( 1 Kol 12:28). Nauka Kościoła powinna być wykładana językami, co wszyscy rozumieją (1 Kor 14. 4-5).

Kościół odpowiada za wspieranie pomocą uczniów albo ewangelistów, którzy są przeznaczeni do pracy na terenach większych nyż te, co mają osobne Kościoły (Dz 14:23, 27; 15:3, 4, 22; 18:22; 20:17; 1 Kor 4:17).

Chrystus dał osobne listy rożnym Kościołom i Aniołom, którzy są odpowiedzialni za każdą z nich - służyć przykładem dla wybranych (Apok. 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14).

Funkcje sądu i wyznaczenia codziennych spraw wykonują zwyczajni członkowie, wybrani przez aniołów (1 Kor 6:4).

6. 3. Cel i dążenie Kościoła.

Pierwszym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii i królestwa Bożego, jak im kazał Jezus Chrystus (Mat 4:17, 10:7; 11:1; Mr 1:38-39; 3:14; 16:15; Łuk 4:43, 9:60).

Kościół opatruje rannych sercem, jeńcami zapewnia swobodę, a więźniom otwiera więzienie (Jz. 61:1), i również niewidomym daje przejrzenie (Łuk 4:18), i uzdrawia chorych (Łuk 9:2).

On głosi rok laski Pana (Łuk 4:19) i świadczy, że Chrystus był wyznaczony przez Boga i jest sędzią wszystkich martwych i żywych. ( Dz. 10:42).

Drugim zadaniem starców jest wypasienie kościołów (Dz 20:28), co dokładają wysiłków, żeby nauczać wszędzie, w każdym kościele (1 Kor 4:17). Dary, które są opisane w pierwszym liście do Koryntian 12:28, przeznaczeni pomagać rozwoju Kościoła. Zdatność stać na czele własnego domu służy przesłanką do rządzenia Kościołem Boga (1 Tym 3:5).

6.4. Poświęcenie.

Kościół nazwany Duchem świętym (Rzym 15:16) świętym, podlega uświęceniu (1 Kor 1:2) Bogiem Ojcem i zachowaniu dla Jezusa Chrystusa (Juda 1).

święci są przez Boga uświęceni krwią testamentu (Heb 10:29) i ciałem Jezusa (Heb 10:9-10), więc Święci są zbawieni przez chrzest (1 Kor 6:11). Dlatego Duch święty jest Duchem naszego Boga i wybrani Jezusem z wiarą w Boga będą uświęceni i omyci przez jego ofiarę. (Dz 26:18).

Wybranym daje się przebaczenie w łasce i jest ustawiona godność wiary, z którą oni mogą poświęcać siebie nawzajem, jak w Kościele tak i w rodzinie (1 Kor 7:14). Dlatego niewierząca żona i dzieci są poświeceni w wybrane, i wybrani są poświęceni w ciele Chrystusa, będą jednym ciałem w nim (Rzym 12:5, 1 kor 12. 20-27).

Rozdział 7

Królestwo Boga.

7.1. Ustanowienie Królestwa.

Prorokuje się że z ustaleniem Królestwa Bożego znikną wszystkie inne władze świata, co się stanie podczas przyjścia Mesjasza w końcu wieka (Dan 2:44). Chrystus mówił o Królestwie Boga, jak o tym, co się zbliża (Mr 1:14-15). Więc królestwo ma dwa etapy. Najpierw Królestwo duchowe, a później - materialne tysiącletnie Królestwo Mesjasza.

7.1.1. Królestwo duchowe.

Do Pięćdziesiątnicy 30 roku naszej ery Duch święty był dany tylko niektórym prorokom i nauczycielom Izraela i tylko dla szczególnych celów, żaden inny naród, aż do przyjścia nie żydów do kościoła w 30 roku naszej ery nie miał Ducha świętego. Dlatego wszyscy są ograniczeni drugim, albo ogólnym zmartwychwstaniem (Apok. 20:4). Duch święty został dany ludzkości od śmieci Jezusa Chrystus jak pierwszy etap królestwa od Pięćdziesiątnicy 30 r. n. e. (Dz. 2:1-4), którego ona zobaczyła w sile (Mr 9:1). Królestwo Boże powinno przyjmować jak dzieci (Mr 10:15). Jeżeli osoba nie rodzi się z wody i duchu, ona nie zobaczy Królestwa Bożego (Jan 3:3-5).

Tajemnice królestwa Bożego są przeznaczone tylko dla wybranych, ponieważ ich rozumienie zostało dane Duchem świętym, dlatego Biblia jest napisana w przypowieściach ( Łuk 8:10), Królestwo Boga, to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu świętym (Rzym 14:17). Ono nie w słowie, a w sile (1 Kor 4:20).

Pokuta - to absolutna przesłanka wejścia do Królestwa. Grzesznicy, co wyrażają skruchę, przyjdą do Królestwa Bożego wcześniej niż ci, co mają własną prawdę (Mat 21:31-32). Wezwanie wybranych odbędzie się posiewem informacji, jako ziarna, wszędzie, ale nie wszędzie ona porośnie (Mat 13:3-9). I wychodzi, że wielu powołano, ale tylko niektórych istotnie wybrano (Mat 20:16; 22:14). Powołanie zbiera innych wybranych, przesianych w końcu stulecia, do przyjścia Mesjasza, i martwych w zmartwychwstaniu (Mat 13:25-50, 36, 38-40, 47-50).

Gdy Królestwo jest dane przez Duch święty, to jest ono podobne do ziarnka gorczycy, co wyrasta w wielkie drzewo, albo podobne do drożdży, co napełniają wszystko istniejące (Mat 13:31-32) dając zmogę Bogu być wszystkim we wszystkim (1 Kor 15:28).

Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, i to wszystko będzie wam dodane (Mat 6:33). Siła nad demonami dana człowieku - to znak Królestwa Bożego w Duchu świętym. Jeżeli go nie używać prawidłowo, to Bóg go odbiera i daje innym (Mat 21:31, 43).

Królestwo nie przyjdzie dostrzegalnie, ponieważ ono jest w człowieku (Łuk 17:20-21). Królestwo Boże również nazywane Królestwem Niebios, osiąga się nie wiarą w Chrystusa jak Boga, ale spełnieniem woli Boga Ojca (Mat 7:21). Przez pokorne spełnienie woli Boga osoba zostaje wielką w Królestwie Boga (Mat 18:3-4).

Ci, co zostali usunięci z Królestwa Bożego, są upominane oddzielnie w pierwszym liście do Koryntian 6:9-10, Galatów 5-21 i Efezjan 5:5.

7.1.2. Tysiącletnie królowanie Chrystusa.

O tysiącletnim królowaniu Mesjasza czytamy w Apokalipsie św. Jana 20:2-7. Tysiącletni period jest zgadywany jak tysiącletnie Królestwo Chrystusowe albo Tysiąclecie.

7.1.2.1. Powrót Mesjasza.

Odnawianie systemu biblijnego z przyjściem Mesjasza znajdujemy w książce proroka Zachariasza 14:4. Chrystus powiedział w przypowieści, że powinien odejść, ale później się wróci (Łuk 19:12).

Mesjasz przyjdzie na górę Oliwną. Razem ze swoimi wybrańcami ustanowi swoją władzę. On odbuduje Kościół (Dz 15:16). On jeszcze raz przedstawi system biblijny, zawierający Sobotę, Nów i coroczne Święta. Wszystkie narody będą musiały przesyłać swoich gońców do Jerozolimy na Święto Kuczek, inaczej oni nie otrzymają deszczu (Zach 14:16-19).

Przyjście będzie połączone ze znakami i cudami, w sile i sławie (Mat 24:27, 30; Apok 1:7). Moce niebios zostaną wstrząśnięte, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku (Mat 24:29, Dz 2:20). On Będzie siedział po prawicy wszechmocnego i przyjdzie na obłokach niebieskich. Więc Bóg daje Chrystusowi siłę (Mat 6:64; Mr 14:62; Łuk 21:27; Dz 1:11).

Chrystus przyjdzie w głosie Archanioła Michała i ostatniej trąby (1 Sol 4:16-17; Apok 11:15).

Kiedy syn Boży przyjdzie w swej chwale (2 sol 1:10) i aniołowie z Nim, On oddzieli jednych ludzi od drugich i będzie rozmawiał z każdym (Mat 25:31-46).

Wybrani Królestwa Bożego w Duchu świętym przez pokutę i chrzest w dorosłym wieku, co się przytrzymują przykazań, zmartwychwstaną z przyjściem Chrystusa. To pierwsze zmartwychwstanie. Wszyscy inni martwi nie ożyją do końca tysiąclecia. Po tym będzie drugie zmartwychwstanie (Apok 20:4) Właśnie wybrani są nadzieją i powodem przyjścia Mesjasza (1 Sol 2:19; Apok 22:20). Wybrani wzmocnią się w świętości, przygotowując się do przyjścia Chrystusa i aniołów (1 sol 3:13, 5:23). Miłość do prawdy jest ważnym elementem Zbawienia (2 sol 2. 10). Podczas swojego powrotu Pan Bóg zniszczy niegodziwych duczem ust swoich (2 sol 2:8). Kościół poprzedza się o konieczności stać na straży i nie spać, ponieważ nikt nie zna czasu jego przyjścia (Mr 13:35-37; Apok 3:3, 12). Chrystus powróci ze sprawiedliwością sądu i pójdzie wojną na tych, kto nie spełniał przykazań Bożych (Ps 96:13; Apok 19:11). Chrystus powracając odpłaci każdemu według pracy jego (Apok 22:12).

7.1.2.2. Zjednoczenie Izraela.

Po powrocie Mesjasza wybrani i ci, co zostaną żywi w Izraelu, niektórych z nich On weźmie za kapłanów, będą zebrani w Jerozolimie z czterech końców świata (Jz 11:12; 6:19-21).

7.1.2.3. Dzień Pana.

Przed Dniem Gniewu odbędzie się powstanie albo odstępstwo, co zniesie Prawdę i Prawo wśród Wybranych. Zjawi się bezprawny, nazwany tak za to, że zniszczy słowo Boże, głosząc swoje kazania wśród wybranych (2 sol 2:3-8). Będzie siedział w kościele i wydawał siebie za Boga. Podczas swojego przyjścia Mesjasz jego zniszczy. Mesjasz zniszczy tych, co będą walczyli przeciw Jerozolimy. Ludzie, gdy ich będą zabijali, będą panikować i pójdzie bliźni na bliźniego. (Zach 14:18). To się stanie nieoczekiwanie (1 Sol 5:2).

Spustoszenie będzie na ziemi. Ludzkość ukryje się w jaskiniach i górskich skałach, bo Chrystus przyjdzie w Gniewie i nikt nie zdoła się ostać (Apok 6:15:17), pośle trąby i pokarania w ostatnie dni (Apok 7:21, 16:1-20). Końcem Dnia Gniewu, co rozciągnie się na tysiąc lat, będzie koniec tej ziemi. Planeta zostanie zniszczona ogniem (2 Piotr 3:7-10, 12), zmiatając wszystkie ślady istnienia ludzi.

Celem Dnia Gniewu jest dokonanie sądu nad wszystkimi i ukaranie ludzkości (Juda 14-16). Ci z wybranych, co grzeszyli, będą zwróceni do ogólnego światowego systemu, żeby się zbawili w Dzień Gniewu i byli nawróceni do drugiego zmartwychwstania (1 Kor 5:5), więc są tylko dwa zmartwychwstania.

7.1.3. Wieczne Krуlestwo Boga.

7.1.3.1. Przyjście Boga.

Kiedy Chrystus pokona wszelką zwierzchność, Władzę i Moc, On odda wszystko Bogu (1 Kor 15:24, 28). Bóg zejdzie na ziemię i przyniesie cały system niebiańskiego kierownictwa, więc cała ziemia będzie w jego sławie (Iz 6:3), i Bóg i Baranek będą światłem budowy (Apok 21:23).

7.1.3.2. Nowa ziemia i nowa Jerozolima.

Izajasz w 65:17 świadczy, że będzie stworzono nową ziemie i nowe niebiosa. Ale ród Izraela zostanie w tym nowym systemie (Iz 66:22), aż do końca tysiąclecia, gdy ciało będzie zniszczone. Bóg wróci do Syjonu i nazwie jego Miastem Prawdy (Zach 8:3). Z nieba zejdzie Nowy Jeruzalem (Apok 3:12). Nowe Jeruzalem to święte Miasto, co zejdzie z nowego nieba na nową ziemię. (Apok 21:1-4, 7, 10). Wtedy Bóg będzie ze wszystkimi ludźmi. Nikt nie będzie pamiętał stare czasy (Iz 65:17). Oczekujemy według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość (2 Piotr 3:13). Wielu z wybranych, którzy doczekają się tego czasu, zostaną kolumnami w nowym Królestwie Boga (Apok 3:12). Więc to budowa duchowa.

7.1.3.3. Losy ludzkości.

Podczas tysiącletniego Królestwa wybranym będzie powierzono kierowanie planetą (Łuk 19:17, 19), i będą oni jak aniołowie (Mat 22:30), co na własność posiądą ziemię i w końcu zobaczą Boga, ponieważ oni są Jego Synami (Mat 8:11). Dokonywanie tego przynosi Bogowi Ojcu zadowolenie (Łuk 12:32). Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rzym 8:14). Tysiącletnie Królestwo Mesjasza jest tylko mechanizmem nauczania dla przygotowania ludzkości do spełnienia jej obowiązku ostatecznego, realizując swój potencjał dla spełnienia planu Bożego, co był założony jeszcze do założenia świata.

Ostatecznym przeznaczeniem ludzkości jest przygotowanie do wejścia do nowego zjednoczonego systemu Aniołów i przyjęcie Prawnego spadku, którym jest rozwój i kierowanie ziemią (Ps 8:1-9, Dan 2:44-45) i odnowionym Wszechświatem (Dan 7:27, 12:3).

Dodatek.

Duch w trynitaryzmie.

W trynitaryzmie teologia została oddzielona od systemu zbudowania zbawienia w wcieleniu Jezusa Chrystusa. Lakugna (Bóg za nas, Trójca i życie Chrześcijańskie, Harper, San-Francisko, 1991), mając sprawę z doktryną Trójcy i oddzielenia teologii od Planu zbawienia (albo soteriolgii), zwracając się do uosobienia Chrystusa, zaznacza że kapadokijscy zorientowali teologię w kierunku, który później znalazł wyraz w oddzieleniu systemu zbudowania zbawienia od teologii. Ten kurs został założony w via negativa of Pseudo-Dionysius i, w ostatecznym wyniku, w teologii Grzgoria Palamosa (Rozdział 6).

Na łacińskim zachodzie w period, co był od razu za nikiejskim, teolodzy, tacy, jak Hileri Poiters i najbardziej Marcellus Ankaryjski zachowali związek między teologią i zbawieniem. Augustyn odnalazł zupełnie inne podejście. Jego punktem wyjściowym więcej nie było niepodzielne królowanie Ojca, istota boska została podzielona między trzema osobami. Zamiast tego, żeby badać naturę teologii, co zwraca się do wcielenia Chrystusa i ubóstwienia Duchem świętym, Augustyn bada ślady Trójcy, które można odnaleźć w dusze każdej istoty ludzkiej. śliedzenie Augustynem analogii “Psychologicznej» w stosunkach między trynitarnych mogło znaczyć, że później doktryna trynitarna zajmie się stosunkiem "wiecznego" do Boga, oddzielonego od tego, co znamy jak Boże przez Chrystusa w duchu ( La Cugna, s 44).

Łacińska teologia średniowieczna idzie w ślady Augustyna i oddzielenia teologii od systemu zbudowania albo soteriologii. Pełna struktura została zaplątana w neo platonizmie i mistycyzmie. Wrażliwą uwagą LaKugny jest to, że od Augustyna niepodzielne królowanie Ojca więcej nie wyznaje się najpilniejszym. Trójca przyjmuje się jako równoznaczna. To było drugim krokiem do zatwierdzenia współwieczności. Prawidłowym założeniem była koncepcja odbicia Boga w każdym, to znaczy działalność Ojca pośrednictwem Ducha świętego, co pochodzi od niego przez Jezusa Chrystusa. Taki kierunek robi możliwym dla Chrystusa odbijać się i kierować człowiekiem według woli Boga, który żyje w każdym wybranym. Chrystus nie był pochodzeniem Duchu świętego. On był jego pośrednim odbiciem. On działał jak Bóg, zawsze według jego woli. Ale on nie był Bogiem. Stronnicy Trynitaryzmu nie zwrócili uwagi na ten fakt, jeżeli oni w ogóle rozumieli w czym sens.

Jak mówił La Cugna, teologia Trójcy Boga zjawiła się, jak dopełnienie do nauki o Jedynym Bogu.

To wyraźnie odbiło się na sposobie modlitwy Chrześcijan. To znaczy oni więcej nie modłą się tylko Ojcu (Mat 6:6, 9) imieniem Syna, jak uczy Biblia (Łuk 11:12), oddając cześć Ojcu (Jan 4:23), ale Ojcu, Synu i Duchu świętemu. Później naukowcy będą rozwijać metafizykę samej teologii. Ale początkowa budowa została zbudowana, ignorując Biblię, albo manipulując jej. Właśnie dlatego oni nie odwołują się do całkowitego tekstu i niesłusznie tłumaczą albo wykorzystują inne cytaty, ignorują te, co im nie odpowiadają, La Cugna mówił że:

kapadokijcy (a także Augustyn) szli nad rozumieniem Pismem świętym systemu zbudowania zbawienia, rozmieszczając stosunki Boga z Synem ( i Duchem) na “Wewnętrznie boskiemu» poziomie (1. 54).

Jedyny Bóg istnieje w trzech oddzielnych osobach. Widzimy ( Koks, wybrany jak Elohim), że platonowski termin ousia i stoiczny termin hipostases oznaczają to samo. Przekazanie Ducha dla działalności na wewnętrznym boskim poziomie oznacza, że wybrani nigdy nie będą uczestnikami istoty Boga, jak Chrystus jest uczestnikiem jego istoty. To twierdzenie przeciwne świętemu Pismu, wybrani są uczestnikami istoty Boga (2 Piotr 1:4).

W liście do Efezjan 1:20-22 czytamy:

Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest jego ciałem, Pełną tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Więc, Chrystusowi dano władzę nad każdym imieniem, ponieważ imię samo po sobie daje władzę. On ma władzę nad wszystkim, więc Kościół otrzymuje wszystko to przez Chrystusa, w którym żyje cała Pełnia Bożej istoty ( Kol 2:9). Słowo, co tłumaczy się jak “Bóg» jest theotetos, to znaczy “bóstwo» albo “pozostać bogiem». Dzisiaj Thayer mówi, że bóstwo (theot) odróżnia się od boskości albo atrybutu (Thayer s. 288). To oznacza pełność cielesnego przebywania istoty Boga w Chrystusie, ta pełność rozumie wszystkich ludzi, ubranych w nową istotę Boga (Kol 3:10). Oni nie zostaną ni żydami, ni grekami, ale chrystusowymi, ponieważ on wszystko we wszystkim (Kol 3:11). On rozwija ludzi siłą świętego Ducha, dlatego, żeby w końcu Bóg stał wszystkim we wszystkim (1 Kor 15:28).

Kiedy wszystko będzie podlegać Jemu, wtedy Syn również będzie Jemu podlegać, co układa wszystko pod stopy Jego, żeby Bóg był wszystkim we wszystkim ( panta en pasiu) (Kol 3:11).

Trynitarzy zaczeli tłumaczyć ten tekst, jak “wszystko dla każdego», po to by uniknąć logicznego rozszerzenia Boga, jako istoty, na wszystkich ludzi, jak to zrobił Chrystus według tych tekstów.

Właśnie Chrystus napełnia nas Pełnią Bożą (Et 3:19). Pełnia Chrystusa jest obrazem Ojca (Et 4:13). To dla tego, że zostaniemy obrazem albo podobieństwem Ojca, jak stał Chrystus i jesteśmy dziećmi i dziedzicami Boga ( Rzym 8:17, Jak 2:5). Dziedziczy według obietnicy (Gal 3:29) zbawienia (Heb 1:14) i dziedziczy razem z łaską (1 Piotr 3:7). Syn Boży, z kolei zostanie Nieśmiertelnym Ojcem ( Iz 9:6), będąc głową rodów ludzkich Aniołów, w taki sposób, biorąc udział w innych rodach na niebie, których jest wielu (Et 3:14).

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi.

Słowo “ród» tutaj oznacza obraz albo ojcostwo. Dlatego głowa rodu, nie ważne ziemny czy niebiański, jest głównym, kto wciela ostateczną odpowiedzialność każdego głowy każdego podrozdziału, co pochodzi od rodzinnego. Więc porządek Boży podtrzymuje się Chrystusem i przez jego męską połowę rodu (1 Kol 11:3), która powinna spełniać swoje obowiązki, jak Bóg wykonywał przed Chrystusem i inni Synowie Boga, jacy są Elohimami, bo ci Elohimowie, z kolei, wykonują swoje obowiązki przed tymi, co znajdują się pod nimi.

Duch święty, to mechanizm, co ich wszystkich łączy w jedno całe i daje im możliwość być Elohimami na każdym Aniele. Bez wątpienia Bóg święty - to Bóg w każdym sensie, co robi jego oddzielonym od człowieka i ograniczonym między boskimi stosunkami między trzema istotami. Ma wszyscy jesteśmy Synami Bożymi, i więc spadkobiercami z Chrystusem. Oddawanie czci Duchu świętemu może być samouwielbieniem, bo on jest sposobem, z pomocą którego Bóg zostanie wszystkim we wszystkim.

Jak wynik, oddawanie czci Jemu logicznie się zabrania, jak oddawanie czci samemu sobie, ponieważ on jest częścią człowieka. To tylko należna siła albo właściwa jakość, a nie sam Bóg. Duch święty daje nam możliwość bać Elohimem albo Teoją.

Bóg, to struktura, co istnieje w Zebraniu. Zebranie wymienia się w książce Psalmów i innych tekstach, Tron Boży i Zebranie starców opisuje się w Apokalipsie św Jana od 4:1 do 5:14. To zebranie, co włącza Chrystusa jak Baranka i Wyższego kapłana (Heb 8:1-2), służy i oddaje cześć Panu Bogu Wszechmogącemu (Apok 4:8-11). W służeniu Bogu Chrystus zaproponował swoje życie, ponieważ każdy kapłan powinien coś ofiarować Bogu (Heb 8:3). W Apokalipsie św. Jana 4:8-11 wyznacza się, że tron Pana Boga Wszechmogącego znajduje się nad starcami, co też siedzą na tronach.

Ale ich trony podporządkowane Panu Bogu Wszechmogącemu, czyja wola stworzyła wszystko. On Pan Bóg Jezusa Chrystusa i Zebrania. Istnieje wielu Synów Bożych, co zawierają Aniołów (Job 1:6, 2:1, 38:7; Ps 86:8-10, 95:3, 96:4, 135:5), które są wyznaczeni jak Synowie Najwyższego (patrz również Saborin “Psalmy: ich pochodzenie i znaczenie», dom Alby, New-Jork, s. 72-74). Wybrani wśród ludzi razem z Aniołami także są Synami Boga (Rzym 8:11). Chrystus bał pierworodnym stworzeniem. Dla niego zostało wszystko stworzone w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (kol 1:16-17). Ale właśnie Bóg jego stworzył i przez Jego wolę istnieje wszystko na niebie i podporządkuje się Chrystusowi. Dlatego Chrystus nie jest Bogiem, gdy mówimy o Bogu jak o Ojcu i Jedynym, Kto ma życie wieczne (1 Tym 6:16), co istnieje w niezmiennej wieczności.

W Biblii powiedziane, że Bóg to Bóg Ojciec Chrystusa (Rzym 15:6, 2 kor 1. 3; 11:31; Et 1:17, Kol 1:3, Heb 1:1, 1Piotr 1:3, 2 Jan 3, Apok 1:16; 15:3).

Chrystus otrzymał siłę, i życie, i władzę według nakazu Boga (Jan 10:17-18), Chrystus podporządkuje swoją wolę Bogu Ojcu (Mat 21:31; 26:36, Mr 14:36, Jan 3:16, 4:34). Bóg dał Chrystusowi wybranych i on większy od niego (Jan 14:28), większy od wszystkich (Jan 10:29). Więc Bóg posłał swojego Jedynorodnego Syna w świat dlatego żeby my żyli w nim (Jan 4:9). Właśnie Bóg wywyższył Chrystusa, ale sam jest wyższy (Jan 8:54). Chrystus zostawił swoją władzę Anioła, Syna i otrzymał pochodzenie od Dawida (Rzym 1:3). I zjawił się Synem Bożym w siłę, z duchem świętości, przez zmartwychwstanie, jak Jezus Chrystus, nasz Bóg (Rzym 1:4).

Bóg jest naszą Skałą (sur), Kamieniołomem albo górą, z której wycięto wszystkich innych kamiennym nożem Egoshuji 5:2, co obrzezuje Izrael, głównym i ważnym powodem (Pow. Pr. 32:4, patrz Maimonedes “Przewodnik po zaplątanemu» wydawnictwa uniwersytetu w Chikago, p. 16, s. 42). Bóg to Skała Izraela, Skała jego zbawienia (Pow. Pr. 32:15), Skała, co jego urodziła (Pow. Pr. 32:18, 30-31). Pierwsza Księga Samuela mówi 2:2, że On jest naszą nieśmiertelną Skałą (Iz 26:4), właśnie z niej jesteśmy wycięci, jak spadkobiercy wiary Abrahama (Iz 51:1-2). Chrystus został wyrzeźbiony z tej skały (Dan 2:34, 45), żeby opanować wszystkie imperium, Bóg, a nie Piotr, i nie Chrystus i nikt inny nie jest skalą, albo podstawą, na której Chrystus zbuduje swój Kościół (Mat 16:18), i na której on sam się opiera. Mesjasz jest głównym węgielnym Kamieniem Kościoła Boga, wybrani którego są świętymi świętych, pomieszczenie Duchu świętego. Kamienie Kościoła wycięte ze Skały, którą jest Bóg, jak był wycięty i Chrystus i przekazane Chrystusowi, duchowemu kamieniu (1kor 10:4), kamieniu obrazu i zgorszenia (Rzym 2:33), dlatego żeby zbudować Kościół. Chrystus zbuduje Kościół tak, żeby Bóg mógł być wszystkim we wszystkim (Ef 4:6). Bóg dał Chrystusowi władzę być wszystkim we wszystkim (panta kai en pasin kol 3:11), położył wszystko pod jego stopy (1 kor 15:27), i jego Samego ustanowił nade wszystko, Głową Kościoła, który jest jego ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami (Ef 1:22-23). Gdy Bóg podporządkował wszystko Chrystusowi, On został wyznaczony, jako Jedyny, co poddał wszystko pod stopy Chrystusa (1 Kor 15:27). Gdy Chrystus podporządkuje wszystko, On sam zostanie podporządkowany Bogu, co złożył wszystko do jego stop, więc Bóg może być wszystkim we wszystkim (panta en pasia 1 kor 15:28). Więc nauka platonizmu, co chce przedstawić Boga i Chrystusa w Trójce zaprzecza świętemu Pismu. Chrystus za nakazem Boga będzie siedział z prawej strony od Niego (Heb 1:3, 13;8:1, 10:12, 12:2, 1 Piotr 3:22) i dzielił tron z Bogiem, jak wybrani tron Jezusa (Apok 3:21), co jest tronem Boga (Ps 45:6-7, Heb 1:8 albo "Bóg jest twoim tronem" tłumaczy się "Twój Tron o Boże").

Bóg, który posyła, jest bardziej wielki (majestatyczny), niż ten, który jest posyłany (Jan 13:16), dlatego że sługa nie jest bardziej wielki za gospodarza (Jan 15:20). Niemal absurdalnie twierdzić, że istota może złożyć w ofierze sama siebie. Według logiki to jest samobójstwo, albo z pozycji trynitaryzmu, częściowe skaleczenie. Z tego wynika, że niniejsza nauka zaprzecza zmartwychwstaniu (odrodzeniu), a szczególnie Pierwszemu Listu do Koryntian 15.

Więc trzeba wyraźnie odróżniać Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie powinno się odbyć z Ciała, ponieważ inaczej nie będzie Zbawienia oraz kontynuacji rodu ludzkiego. Przygotowanie Chrystusa do podniesienia ku swojemu Bogowi oraz naszemu Bogowi, który jest naszym Ojcem (Jan 20:17) było prawdziwym i wyraźnie określonym.